eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

środa, 04 maja 2011

Drapieżcy, ofiary i temu podobne

Moje wczorajsze obserwacje ptaków drapieżnych i ich mniej lub bardziej potencjalnych ofiar pozwoliły mi na szereg wniosków odnośnie behawioru ptaków. Z jednej strony okazało się, że w przypadku gatunków stanowiących czasem lub często ofiary drapieżców, ich, drapieżników pojawienie się powodowało reakcję od nękania, po ucieczkę. Natomiast formy wyjątkowo lub w ogóle nie chwytane przez szponiaste reagowały jednak zaniepokojeniem i zachowaniami o charakterze ostrzegawczym, i było to zachowanie jedynie profilaktyczne, tak jak i czasem przemieszczenie w inne, nieodległe miejsce. To ostatnie zjawisko do pewnego stopnia ilustruje, iż np. drobne ptaki potrafią błyskawicznie kwalifikować danego drapieżcę do właśnie podzbioru gatunków niebezpiecznych, mimo, że z natury rzeczy nigdy owi konkretni drapieżcy nie stanowią dla nich realnego zagrożenia. Na podstawie doświadczenia zatem ptaki potrafią do pewnego stopnia abstrahować i swoją reakcją dowodzą, np. stosując profilaktyczne okrzyki ostrzegawcze czy powstrzymując się przed ucieczką, że w różnych przypadkach wprost świadomie decydują o rodzaju i natężeniu czyli charakterze swojej behawioralnej „odpowiedzi” na zaistniałą sytuację. Wprost oceniają i „ważą” realność zagrożenia dostosowując swoje zachowanie do konkretnego przypadku, poddając go wręcz analizie na podstawie jego konkretnego przebiegu, rozwoju i własnego doświadczenia. Przykłady i ilustracje podaję w dalszej części wpisu.

pustulkazer888888888888

…gdy w pobliżu zabudowy pojawił się żerujący (zawisający) samiec pustułki (foto) nie tylko potencjalne ofiary reagowały zaniepokojeniem – np. pokląskwa przeniosła się w inne miejsce (foto poniżej); kopciuszki (samce ad. i imm.; foto) dość intensywnie nawoływały zaniepokojone; wróble domowe i mazurki „ujadały” głosami ostrzegawczymi okazując zachowaniem podekscytowanie (foto dalej); szpaki przerwały żerowanie na kiszonce, i w szyku „ławicy” opadły na linię elektryczną (fotografia poniżej) – tymczasem zupełnie nie zagrożone sierpówki w wyraźnej panice odleciały w inne okolice…

…when feeding kestrel (hanging) male appeared not only potential prey near the buildings they reacted the anxiety - whinchat moved in the different place e.g. (photo below); black redstarts (males ad. and imm.; photo) uneasy called quite intensely; house sparrows and tree sparrows showing behaviour exciting „they yelping” warning voices (photo farther); the starlings broke the feeding on silage, and dropped on the electric line in the style „shoal” (the photo below) - meanwhile completely not endangered collared doves in the clear panic flew away in different neighbourhoods…

poklaskwasamiec0000000000000

...pokląskwa, samiec...

...the whinchat, male...

kopciuszki 88889999999

...kopciuszki, samce: ad. i imm. ...

...the black redstarts, males: ad. and imm. ...

wroble4444444444444444444

...podekscytowane - wrobel domowy i mazurek...

...geting excited - house and tree sparrows...

szpaki kiszonka 88877777

...szpaki...

...starlings...

blotniak lakowy samica999999999999

…natomiast wędrowne, najpierw samiec, a następnie samica (powyżej) błotniaki łąkowe wywołały bardziej „stonowaną” reakcję: kopciuszki i wróble np. z rzadka ostrzegały głosami, ale już pliszka siwa, żerująca na polu, natychmiast poderwała się do gwałtownego ataku z wręcz wrzaskiem „na dziobie” i zaczęła ową samicę „nękać”…

…however migratory, first the male, and then female montagu's harriers called out the more „toned down” reaction (above) : black redstarts and the sparrow's warned the voices from thin e.g., but already pied wagtail, feeding on the field, she sprang up to the violent attack immediately from outright the scream „on the beak” and she began that female to „plague”…

  czaplaorlik000000000000000

…przelatujący w pobliżu na średniej wysokości ku NNE orzeł bielik znów sprowokował ptasi drobiazg do wokalnych ostrzeżeń, choć już realna ofiara tego drapieżnika, czapla siwa (foto powyżej, u góry), przyśpieszyła zmieniając kierunek lotu; para wron z bardzo daleka łukiem w wyraźnej panice i obserwując poczynania orła uciekała nad zabudowę; a orlik krzykliwy (foto u dołu), zapewne samiec, profilaktycznie i w pośpiechu powracał z dalszej odległości w rejon własnego gniazda…    

…the flying nearby on the average height towards NNE white-tailed eagle again provoked the bird's trinket to vocal warnings, though already this bird of prey real prey, grey heron (the photo above), changing the direction of the flight she accelerated; he dabbles in crows from very far the bow in the clear panic and observing the eagle actions ran away over the buildings; and lesser spotted eagle (photo below), surely the male, preventively and he came back from the farther distance in the region of the own nest in hurry…  

(c) endoors

The predators, their prey and this similar

My predatory birds and them yesterdays' observations less or birds behaviour more potential prey allowed me to the row of conclusions regarding. It turned out from one side, that in the case of species making up the time or often the predators, them prey, appearing the birds of prey resulted in the reaction from plaguing, for the escape. However the form exceptionally or not seized by birds of prey reacted however anxiety and behaviours about the warning character at all, and this only preventive behaviour was, so as and the time the dislocation in the different, un distant place. This last phenomenon to certain degree illustrates, that e.g. small birds be able to instantly class the given predators to just the subset of dangerous species, although those concrete predators never make up for them the real threat from the nature of the thing. They so the birds be able to to certain degree disregard on the basis of the experience and their reaction prove, applying preventive warning shouts e.g. or refraining before the escape, that they decide about kind and intensity in various cases directly consciously that is the character of their behavioural „answer” on the came into being  situation. Adapting their behaviour to the concrete case, subjecting him on the his basis of concrete course, development and own experience outright to the analysis they estimate directly and „weigh” the reality of the threat. I give examples and illustrations in the farther part of the registration.

(c) endoors 

  

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
środa, 04 maja 2011 14:25

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny