eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

niedziela, 26 czerwca 2011

Początek lata

Początek lata w świecie ptaków ma parę specyficznych właściwości… Większość form jest wciąż zajęta opieką nad pisklętami, często, jeśli chodzi o mniejsze gatunki, z lęgów powtarzanych lub drugich – mamy pełnię sezonu lęgowego. Jest to bardzo absorbujący czas, dlatego, choć większość gatunków w przypadku ptaków śpiewających śpiewa właśnie, zdarza się to coraz rzadziej. Bociany  czy drapieżne, np. srokosze (foto), gąsiorki (foto), myszołowy (foto) czy orliki (foto) intensywnie karmią szybko rosnące młode, więc też intensywnie żerują. Orliki często tokują; samce gąsiorka jeszcze śpiewają. Dudki (foto) są tak zajęte lęgami, że by je jeszcze usłyszeć trzeba mieć fart, lub je wabić w pobliżu gniazd… Kwiczoły (foto) dokarmiają swoje niemal w pełni już teraz samodzielne młode, a ataki samców na gatunki drapieżne zdarzają się wyjątkowo – nie słyszy się już ich charakterystycznego głosu, terkotu… Słowiki szare nawet jeśli jeszcze śpiewają – zdarza się to coraz rzadziej, dotyczy ptaków najczęściej z opóźnionych lęgów czy wręcz nie lęgowych, a sam śpiew jest już nie tak „czysty” i „pedantyczny”, jak wiosną… Do kolejnego lęgu przystępują kuropatwy (foto). Tymczasem czajki (foto) i szpaki gromadzą się w coraz większych, wspólnych stadach na wykoszonych świeżo łąkach, gdzie intensywnie żerują i łatwiej „bronią się” przed atakami jastrzębi, krogulców i innych drapieżników…

Status behawioralny i ekologiczny większości gatunków charakteryzuje więc swego rodzaju „bezwład”, w sensie utrzymywania się jeszcze silnych akcentów wiosennych i ich impetu, gdy tymczasem mamy już lato…

srokoszfffffffffffffffffff7777777777777777

...srokosz...

…great grey shrike…

gasiorek 8888888888888888889

...gąsiorek...

…red-backed shrike…

myszolow55555555553333333333333222222222

...myszołów...

…buzzard…

orliki 7777777777766666666699999

...orlik krzykliwy...

…lesser spotted eagle…

dudek000000000000

...dudek...

…hoopoe…

kwiczol 5555555555555

...kwiczoł...

…fieldfare…

kuropatwy  6666666666

...kuropatwy...

…partridges…

czajki 555555555555555

...czajki...

…lapwings…

(c) endoors

The beginning of the summer

The summer beginning has in birds world specific proprieties… the Majority of forms is occupied continually they will look for nestlings, often, as for smaller species, from hatchs repeated or second - we have I fulfil the breeding season. This is the absorbing very much time, that is why, though the majority of species in singing birds case just sings this happens more and more seldom. White storks  or predatory, great grey shrikes (photo), red-backed shrikes (photo), buzzards (photo) or lesser spotted eagles (photo) intensely feed quickly e.g. growing young, so they feed also intensely. Lesser spotted eagles toot often; the males of ed-backed shrike still sing. Hoopoes (photo) are occupied hatchs so, that still should to have to hear them good luck, or to lure them near nests… Fieldfares (photo) give additional food already their now independent youngs, and on predatory species males attacks happen exceptionally - he does not hear one another their characteristic voice, rattle any more… Thrush nightingales even if they still sing - this happens more and more seldom, he relates to birds from delayed hatchs the most often or outright not breeding, and the singing itself is already not so „clean” and „pedantic”, how in spring… Partridges (photo) approach to next hatch. They lapwings (photo) and starlings gather in more and more large, common herds on mowed down freshly meadows meanwhile, intensely feed where and „defend” before hawks, sparrow-hawks and different birds of prey attacks more easily…

The behavioural and ecological status of the majority of species characterizes now his kind „inertia”, in the sense of keeping yet strong spring accents and their impetus, when meanwhile we already have the summer…

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
niedziela, 26 czerwca 2011 10:43

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny