eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

wtorek, 28 października 2014

Ptaki i inne zwierzaki nie skoszonego łanu kukurydzy

A wczoraj obserwacje przyrodnicze prowadziłem na polach na N od Zwolenia na Mazowszu. Z ważniejszych rzeczy – najpierw okazało się, że wszędzie liczna jest sikora bogatka, nawet w tak nietypowym środowisku, a zatem w związku z ostatnich ochłodzeniem trwa intensywny przelot tego gatunku. Dalej, już koło pola z nieskoszoną kukurydzą wykryłem około 20 dzwońców, 3 trznadle, po jednej sikorze modrej i makolągwie, potrzosa oraz samca dzięciołka. Bractwo to intensywnie żerowało na tym właśnie polu kukurydzy. Koło zespołu tych form uwijały się gatunki drapieżne. Oto dorosły samiec krogulca z mojego powodu przerwał polowanie i na moment przysiadł na starym polnym wiązie. Po chwili odleciał na N do lasów Puszczy Kozienickiej. Był tak blisko mnie, że wznosząc się w ciasnych kręgach aktywnego krążenia wybrał wypadkową między kierunkiem SSW wiatru i położenia słońca, a dodatkowo – by być bezpiecznym – zasłonił się wzlatując wierzchołkiem drzewa. Podobnie wcześniej zrobiły dzwońce – gdy drapieżca tu lądował, przerywając pościg, jak wspomniałem, z mojego powodu. Krogulec bowiem siadł u podstawy, a one w górnej części korony owego drzewa. Dalej – gdy na znów to drzewo nadleciał z E też zainteresowany dzwońcami i innymi formami pola kukurydzy srokosz – jeden z nich wykorzystując „płaszcz ochronny” mojej osoby wprost pod tym drzewem i granicznie blisko mnie pił wodę z kałuży na polnej drodze, by po chwili wrócić na kolby kukurydzy. Mało tego – między łodygami uprawy  uwijała się łasica, która czasem, by sprawdzić stopień swojego bezpieczeństwa, wybiegała na drogę i po chwili znów wracała pod osłonę chaszczy na tym polu. I jeszcze po 13-tej godzinie w okolicy „podniosły” się do lotu aż 4 myszołowy, z których dwa, mimo cech osiadłości, wybrało na zmianę żerowiska kierunek SW czyli instynktowny, i typowy dla migracji tych ptaków. Miałem zatem wczoraj świetne obserwacje, przy wyżowej i pięknej pogodzie...

pole kukurydzy 1

…krajobraz pola kukurydzy…

…landscape of the field of the maize…

dzwoniec przy wodopoju

…dzwoniec przy wodopoju…

… greenfinch at the water place…

srokosz 4444999

…srokosz na wierzchołku drzewa…

…great grey shrike on the treetop…

samiec krogulca w locie

…krogulec samiec / źródło - Internet…

…the sparrowhawk Male / taken from Internet…

(c) endoors

Birds and other animals of the not mowed standing corn of the maize

And yesterday I conducted natural observation on fields on N from Zwoleń in Mazovia. From important things - at first it turned out that everywhere a tit was numerous especially great tit, even in such an untypical environment, that is in relation to last with cooler weather lasts the intensive flight (migration) of this kind. Farther, already by field with the uncut maize I detected about 20 greenfinches, 3 yellowhammers, one each for the cornflower blue tit and the linnet, of the reed bunting and the male of small woodpecker . This brotherhood intensively preyed on the very field of the maize. By the team of these forms predatory kinds made short work. Here the adult male of the sparrowhawk for my reason stopped the hunt and momentarily perched on the old field elm tree. After a moment he left on N to forests of the Kozienicka Forest. He was so close for me, that climbing in tight ranges of the active circulation chose the resultant between SSW direction of the wind and putting the sun, and in addition - in order to be safe - covered himself flying up with treetop. Similarly earlier they did greenfinches - when the raptor here landed, stopping the pursuit, as I mentioned, from my reason. Because the sparrowhawk sat at the base, but they in the top of the crown of that tree. Farther - when on then again it is a tree also a great grey shrike interested in greenfinches and other forms of the field of the maize flew up from E - one of them using the "protective coat" directly under this tree and border close me was too tight for my person water from the puddle on a dirt road in order after a moment to come back to corn cobs. And that's not all - between stalks of the cultivation a weasel made short work, which with time to check the degree of one's safety, she ran out to the route and after a moment then again came back up to the cover of thick bushes on this field. And still after 13 p.m. for hour in surroundings "raised" oneself for the flight as many as 4 common buzzards, from which two, in spite of features of setelleding, chose SW direction for the change of the feeding ground that is instinctive, and typical of the migration of these birds. And so I had splendid observation yesterday, at high-pressure and for beautiful weather.

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
wtorek, 28 października 2014 14:04

Kalendarz

Styczeń 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny