eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpis

piątek, 25 maja 2018

Wiosenna wyprawa w Dolinę Zwolenki

Wczoraj przeprowadziłem obserwacje ornitologiczne na trasie kilkunastu km doliną Zwolenki (Natura 2000), od Babina do Zwolenia (foto). Poczyniłem wiele ciekawych spostrzeżeń z zakresu biologii lęgów i ekologii behawioralnej oraz etologii dzikich ptaków. Najpierw napotkałem intensywnie żerującego samczyka białorzytki (foto), która jest na Mazowszu obecnie raczej rzadka. Krajobraz pól i łąk rozbrzmiewał śpiewem licznych skowronków (foto), potrzeszczy i trznadli. W pustostanie koło młyna w biegu rzeki w Rudzie (foto), samczyk gąsiorka niepokoił kopciuszka (foto). Ten ostatni gatunek, podobnie jak wiele innych, ma już zaawansowane lęgi. Z czterech znalezionych dziupli dzięcioła dużego z „jazgoczącymi” w nich młodymi, jedna znajdowała się w osice, kolejna w sośnie, następna w olszy i ostatnia w jabłoni! (foto) Intensywnie śpiewały pełzacze ogrodowe (foto) i jeden pełzacz leśny. Lęgi w początkowej fazie mają cierniówki i wspomniany gąsiorek (foto). Zaawansowane – szpaki, kwiczoły, dzięcioły, kopciuszki, pliszki siwe (obecnie spotyka się raczej samce z pokarmem – tak jak ten na foto poniżej) i zięby oraz mewy, które rzadziej bywają w Dolinie (foto). Samczyk srokosza odganiał od gniazda nawet tak dużego drapieżcę, jak samica błotniaka stawowego (foto). Wspomniane zięby wodzą i karmią już lotne młode (foto)...

Zwolenka

...

Zwolenka ...

tablica Zwolenka ...

bialorzytka

...samczyk białorzytki...

...male of the wheatear...

skowronek

...skowronek...

...skylark...

gasiorek i kopciuszek

...gąsiorek i kopciuszek...

... Red-backed Shrike male and the Cinderella...

tablica mlyn Ruda

...pamiątkowa tablica na młynie w Rudzie...

...commemorative plaque on the mill in Ruda...

np kopciuszek

...zaniepokojony samczyk kopciuszka...

...alarmed male of the Cinderella...

mewa

...mewa - teraz w maju spotyka się je rzadziej...

...the gull - now in Valley in May is radther more seldom...

...poniżej znalezione dziuple z młodymi dzięcioła dużego...

...below found holes from young of great spotted woodpecker...

dziupla osika

...

dziupla sosna ...

dziupla olcha ...

dziupla jablon

...

pel ogrodowe

...pełzacze ogrodowe...

...short-toed treecreepers...

cierniowka

...cierniówka z pokarmem...

...whitethroat with food...

srokosz i bl stawowy

...nękający przy gnieździe samicę błotniaka stawowego srokosz...

...great grey shrike harassing the female of the marsh harrier by the nest...

pl siwa

...pliszka siwa z pokarmem...

...grey wagtail with food...

zieby rodzina

...karmiący lotne młode samczyk zięby...

...feeding volatile young male of the chaffinch...

...

Zwolenka

...

Zwolenka

...

(c) endoors

Spring expedition into the Zwolenka Valley

Yesterday I conducted ornithological observation on the route of a dozen or teen so km with Zwolenka valley (Nature 2000), from Babin Village to Zwoleń Town (photo). I made a lot of interesting observations from scope of biology of hatchings and behavioural ecology and ethology of wild birds. At first I came across the intensively preying male of the wheatear (photo) which is in Mazovia at present rather rare. The landscape of fields and meadows resounded with the singing of numerous skylarks (photo), of corn buntings and yellowhammers. In the uninhabited building by the mill on the run rivers in Ruda (photo), the Red-backed Shrike male bothered the Cinderella (photo). This last kind, as similarly as a lot other, already has advanced clutches. From four found holes of the great spotted woodpecker from "yapping" in them young, one was in an aspen, next in the pine, next in the alder tree and last in the apple tree! (photo) Intensively sang short-toed treecreepers (photo) and one common treecreeper. Hatchings in the initial phase have whitethroats and a recalled Red-backed Shrikes (photo). Advanced - starling, fieldfares, woodpeckers, Cinderellas, grey wagtails (at present rather males are being come across with food - yes as the one on the photo below) and chaffinches and gulls which more rarely go in the Valley (photo). The male of the great grey shrike drove off even such a large assailant from the nest, like the female of the marsh harrier (photo). Recalled chaffinches are looking after and are already feeding volatile young (photo)...

(c) endoors

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
piątek, 25 maja 2018 09:09

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny