eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy

 • poniedziałek, 22 maja 2017
  • Kolejny dobry rok w lęgach sów puszczyków

   Kilka dni wstecz obserwowałem płazy, ptaki, w tym sowy puszczyki w dolinie rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000) i w jednym z parków dworskich niedaleko miasta Zwoleń. Obok uwielbianych przeze mnie odgłosów godowych kumaków nizinnych, rzekotek drzewnych i ropuch zielonych poobserwowałem życie rodzinne sów puszczyków (foto). W tym miejscu było aż 5 lotnych, tegorocznych piskląt tego gatunku sowy oraz para ptaków dorosłych! Przeciętnie spotykam w tym roku od 3 do 4 młodych – przychówek aż 5 pisklaków jest wręcz rekordowy i świadczy o fakcie pomyślności w życiu sów. I to cieszy mnie szczególnie, jako że sowy te są moim ulubionym obiektem obserwacji…

   pull SXA wieczorem

   ...

   (c) endoors

   Next good year in hatchings / breeding of owls of tawny owls

   Backwards I observed a few days amphibians, birds, including owls tawny owls in the valley of the Zwolenki river (Area Nature 2000) and in one of court parks near the town Zwoleń. By sounds adored by me of mating lowland fire-bellied toads, tree frogs and green toads I watched family life of owls of tawny owls (photo). There were as many as 5 volatile, this year's chicks of these species of the owl and pair of adult birds in this place! On average I am meeting this year from 3 to 4 young - the offspring of as many as 5 chicks is straight out record-breaking and is attesting to the fact of the auspiciousness in the life of owls. And what's more he pleases me peculiarly, since these owls are my favourite object of observation…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 22 maja 2017 18:03
 • niedziela, 07 maja 2017
  • Sprytny samczyk subad. kukułki

   Dzisiaj na obrzeżach miasta Zwoleń i w dolinie naszej rzeki wabiłem kukułki. Reakcja była fantastyczna! Zwykle przylatywały dwa samczyki na raz, ale najbardziej wytrwały był ptak subad., czyli o cechach młodocianych (foto). Latał bardzo blisko, przypominając sposobami przemieszczania się lelka, to znów krogulca. Jednak najbardziej śmiały był, gdy poszedłem nieco dalej umożliwiając mu „operowanie” na tle zadrzewienia. Wtedy przysiadł na długo i blisko na linii elektrycznej i skonsternowany wojowniczo na mnie spoglądał… / foto.

   mlodociany samiec kukulki

   ...

   mlodociana kukulka samiec

   ...

   (c) endoors

   Clever male subad. cuckoos

   Today on the outskirts of town Zwoleń and in the valley of our river I lured cuckoos. The reaction was fantastic! Two males have usually arrived by the same for the time, but a bird about subad. characteristics of juveniles was most persistent (photo). He flew very close, resembling with manners of the migration of the nightjar, it then again of sparrowhawk. However he was boldest, when I went a little bit farther enabling "operating" for him relating to afforesting. Then he sat for a long time and close the electric line on and dismayed aggressively … looked at me / photo.

   (c) endoors

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 07 maja 2017 15:07
 • sobota, 29 kwietnia 2017
  • Wyprawa na Podlasie

   Dość dawno nie byłem wiosną na Podlasiu. W tym roku udało mi się tam pojechać zaraz na początku kwietnia 2017. Jak zwykle zaskoczyła mnie tamtejsza bioróżnorodność i stan, w tym „czystość” oraz jakość siedlisk, co owocuje niezwykłymi odkryciami! Oto wśród lęgowych kwiczołów trafił się osobnik o białym odcieniu całej górnej części ciała! Czyli skrajnie wyrażonych drugo – rzędowych cechach płciowych czy to z powodu starości, indywidualnie czy właśnie w wyniku świetnej kondycji / foto. Przyleciały właśnie orliki krzykliwe (foto). Płazy aż sześciu gatunków, w tym rzekotki drzewne i grzebiuszki ziemne, z uwagi na wskazaną świetną kondycję biotopów i osobników były już w pełni toków, a nawet po nich, jak żaba trawna czy żaba moczarowa. Poniżej przegląd „wrażeń” z wyjazdu w fotografiach…

   tokowisko plazow Podlasie

   ...

   kwiczol bielactwo 

   ...

   orlik krzykliwy swiezo po przylocie 

   ...ropucha szara samiec na tokowisku 

   ...

   zaba trawna 

   ...

   zaba wodna 

   ...

   skrzek zaby moczarowej

   ...

   rywalizujace o rewir czajki 

   ...

   krajobraz Podlasia

   (c) endoors

   Expedition to Podlasie

   Quite a long time ago I wasn't a spring on Podlasie. This year I managed there to go at the very beginning of April 2017. As usual a local biodiversity and a state surprised me, including the "cleanness" and quality of settlements what is bearing fruit with unusual discoveries! Here amongst breeding fieldfares a specimen came up about the white shade of the entire top half of the body! That is extremely expressed second - drill sexual features whether these are for the reason old ages, individually or just as a result of the great condition! / photo. Exactly lesser spotted eagles flew in (photo). Amphibians of as many as six kinds, including tree frogs and common spadefoot, due to the indicated excellent condition of biotopes and individuals were already fully of verse metres, not to say after them, as the common frog whether bog frog. Below inspection of "impressions" from the departure in photograph…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 29 kwietnia 2017 11:00
 • poniedziałek, 03 kwietnia 2017
  • Wiosenne nowości

   Dzisiaj udałem się nad rzekę Zwolenkę (Obszar Natura 2000). Okazało się, że nad stawami (foto) w dolinie aż roi się od gotowych do rozrodu ropuch szarych. Zwierzęta czekają jednak w większości na brzegu, z uwagi, iż woda jest jeszcze zimna. Spotkałem także nie wybarwionego pierwszego samczyka żaby moczarowej. Od strony ornitologicznej obserwacje okrasił pojaw pierwszych w tym roku i to śpiewających samczyków piecuszków, kapturki i pokrzywnicy, a także sikora uboga i dzięcioł zielony. Przekwitają już wierzby, a masowo kwitną podbiały. Piękno krajobrazu oraz odgłosów natury wprost zachwyca i przynosi niebywałą radość…

   staw w dolinie ...

   ropuchy szare

   ...

   kwitnaca wierzba

   ...

   kwitnacy podbial

   (c) endoors

   Spring novelties

   Today I ride to the river Zwolenka (Area Nature 2000). It turned out, that on ponds (photo) in the valley as far as is swarming than ready for the reproduction of common toads (photo). However animals are waiting largely on the edge, from the attention, that water is still cold. I met also a first male not coloured out of the bog frog. From the ornithological page he spiced up observation appear first this year and what's more of singing males of willow warblers, blackcap and of dunnock, as well as the marsh tit and the green woodpecker. Willows are already shedding blossom, and on a large scale coltsfoots are blooming (photo). The beauty of the scenery and directly is enrapturing sounds of the nature and is bringing unprecedented joy…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 03 kwietnia 2017 18:04
 • sobota, 11 marca 2017
  • Wiosna na bagnach w Puszczy Kozienickiej pod Zwoleniem

   Dzisiaj rano pojechałem do rezerwatów „Ługi Helenowskie” i „Miodne”, a także sąsiadujący z tymi obiektami „Bartodziejski Ług” w Puszczy Kozienickiej na W (zachód) od miasta Zwoleń (foto). Wiosna jeszcze w małej ilości i jakości zdarzeń, choć u niektórych gatunków już w pełni. Oto o kompleks tamtejszych bagien rywalizuje aż 3 pary żurawi, choć z doświadczenia wiem, że na lęgi pozostanie tylko jedna! Cały dzień niesie się po lesie raz po raz godowe zawołanie aż 6 ptaków z bagiennego matecznika. Osobliwością bagien była jak na tę chwilę stała obecność pary gęsi gęgaw (foto). Nad lasem na E (wschód) poszybowała lęgowa i tokująca dorosła samiczka jastrzębia (foto). Także samiczka, tym razem krogulca dwu krotnie usiłowała pochwycić jednego z pozostających w zimowym ugrupowaniu (stadzie), ale już rozśpiewanych czyżyków (foto). Te ostatnie wyraźnie kojarzyły się obecnie w pary (foto). Myszołów, samczyk, tokował ku NW (północnemu - zachodowi). Także w tym kierunku, pod wiatr, podążyło stadko około 25 przelotnych żurawi. Częstym widokiem nad lasem były mewy, których tokowe zawołania niosły się z daleka. 3 gatunki dzięciołów – czarny, duży i zielony były już w fazie toków. Ostatni gatunek wołał w rewirze głosem godowym samca, a dwa pierwsze wydawały przeróżne, typowe dla godów, odgłosy, w tym donośne, mechaniczne werble. Jeszcze słabo ze względu na chłód śpiewały sikory. Natomiast zwrotka obu gatunków pełzaczy, u niektórych osobników była już typowa i czysta, to znów pozostałe samczyki „wypowiadały” ją bardziej niż niedokładnie i krótko. Podobnie sprawy się miały w jedynym w okolicy stadku zaledwie kilkunastu zięb. Ale już także pojedynczy samczyk rudzika, zapewne wcześniej tu zimujący, wiódł pieśń kunsztownie i czysto…

   Lug Bartodziejski

   …krajobraz bagienny Puszczy Kozienickiej, tu na „Bartodziejskim Ługu”…

   …marsh landscape of the Kozienicka Forest, here on "Bartodziejski of Lye"…

   para gegaw

   …para dorosłych gęsi gęgaw…

   …pair of adult geese of greylag geese…

   tokujaca samica jastrzebia

   …tokująca samiczka jastrzębia…

   …goshawk's female talking courtship…

   polujacy krogulec samica

   …polująca samiczka krogulca…

   …hunting female of the sparrowhawk…

   para czyzy

    …para czyży… 

   …pair of siskins…

   (c) endoors

   Spring na bogs in the Kozienicka Forest under Zwoleń

   Today in the morning I went to reserves "Helenowskie Lyes" and "Honeyed", as well as neighbouring these objects "Bartodziejski Lye" in the Kozienicka Forest on in (west) from the town Zwoleń (photo). The spring still in the paucity and qualities of events, at least at some kinds already fully. Here he competes for the complex of local bogs as many as 3 pairs of cranes, at least from experience I know that for hatchings he will only stay one! All day long all over forest over and over again mating calling as many as 6 birds spreads from the boggy den. She was a curiosity of bogs how for this moment a presence of the couple of the goose of greylag geese stood (photo). Above forest on E (east) an adult goshawk's female breeding and talking big glided (photo). Also a female, this time of sparrowhawk two times tried to catch one from staying in the winter grouping (herd), but already made sing siskins (photo). The ones last clearly formed a relationship at present into pairs (photo). Common buzzard, male, made a display call to the personal accident (for the north-west). In this direction, against the wind, a herd of about 25 migratory cranes also headed. Above forest seagulls were a frequent view, of which courtship battle cries spread from a distance. 3 species of woodpeckers - black, big and green were already in the phase of verse metres. The last kind called in the area with mating cry of the male, and two first spent various, typical of the mating, sounds, including sonorous, mechanical kettledrums. Poorly on account of chill tits seldom still sang. However verse of both species of treecreepers, at some individuals she was already typical and clean, these are then again remaining males "said" her more than imprecisely and briefly. Similarly matters were in only in surroundings for herd of only a dozen or so chaffinches. But already also single male of the robin, probably earlier here spending the winter, led the song masterfully and neatly…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 11 marca 2017 22:08

Kalendarz

Maj 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka