eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy

 • wtorek, 21 lutego 2017
  • Odważny myszołów. Przyloty ptaków

   Ostatnio zrealizowałem rekonesans w poszukiwaniu symptomów wiosny. Chciałem sprawdzić, czy nie ma już skowronków (pojawiły się jednak kilka dni później, dziś, 21.02.2017. roku wraz z grzywaczami i ociepleniem), teraz jednak ciekawych obserwacji dostarczyły myszołowy (foto), a zwłaszcza drugi osobnik (poniżej). Ptak ów perfekcyjnie nie tylko wykorzystywał fakt, iż siedząc nisko zlewa się z dość odległym tłem linii zadrzewienia, ale też znał zwyczaje spacerowiczów i długo zwlekał z przelotem w równie pobliskie ludziom miejsce (foto). Bycie odważnym popłaca temu gatunkowi, jako że pozwala oszczędzać energię oraz wnikać w poszukiwaniu pokarmu w zasobne, a rzadko odwiedzane w innych porach roku także przez pobratymców łowiska zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi…

   myszolow zasaiadka z daleka

   ...

   odwazny myszolow z bliska

   (c) endoors

   Brave common buzzard. Arrivals of birds

   Recently I carried the reconnaissance out in search for symptoms of the spring. I wanted to check, whether there are already no skylarks (however appeared a few days later, today, 21.02.2017. with ringdoves and with the warmer weather), now yet in the end of winter however common buzzards provided with interesting observation (photo), and especially the other specimen (below). Bird that perfectly not only used the fact, that sitting low he is merging with the quite distant background of the line of afforesting, but also knew customs of strollers and long delayed the flight in equally nearby for people place (photo). Being brave is paying for this kind, since lets conserve the energy and get in praying grounds rich and rarely visited in other seasons also by other specimens, located in the immediate vicinity of people what’s useful in search this individual buzzard for food…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 lutego 2017 14:31
  • Z życia gawronów

   Wraz z przedwiosennym ociepleniem można zauważyć u gawronów, ale i kawek, ciekawe zjawiska. Dorosłe ptaki już tokują i odbywają zaloty, dlatego zeszłoroczne pisklęta, by uniknąć nieporozumień, łączą się w grupy zbliżone wiekowo i wspólnie żerują (patrz foto młodego gawrona). W związku z migracją krukowatych trafiają się także formy nietypowe, jak uwieczniony na kolejnym zdjęciu ptak z jasnymi lotkami i czołem…

   mlody gawron wiosna

   ...

   juv nietypowy gawron

   ...

   (c) endoors


   From the life of rooks

   Along with the early spring warmer weather it is possible to notice at rooks, but also jackdaws, it is interesting phenomena. Adult birds are already making a display call and are undergoing the courtship, therefore last year's chicks in order to avoid any misunderstanding, are arranging themselves into groups moved close in terms of age and together are preying (watch the photo of the young rook). In relation to the migration of the corvidae also untypical forms are coming up, like the bird untypical in the next photograph with bright ore white wings and the forehead…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 lutego 2017 14:24
 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Polowanie z nagonką

   Niedawno prowadziłem obserwacje dzikich ptaków w zimowym krajobrazie na polach pod Zwoleniem na Mazowszu (foto). Nieoczekiwanie ową sesję zdominowała pustułka – młodociany samczyk, która z pewnością wykorzystała moją obecność do swoich łowieckich zamiarów. Otóż drapieżca podążał za mną w bliskiej odległości i licząc na łatwiejszy łup zawisał charakterystycznie nawet w małej odległości (foto). Trik polegał na zamieszaniu, jakie w środowisku i łowisku wywołała moja obecność. Pewnie sokół liczył na to, że moje przejście polną drogą (foto) ułatwi, czy umożliwi, schwytanie zdobyczy. Zapewne ta strategia, choć nie tym razem, wielokrotnie przyniosła mu sukces…

   zima pola Zwolen

   ...

   pustulka samiec polowanie 1

   ...

   pustulka z bliska

   ...

   pustulka w locie z bliska

   ...

   pustulka z bliska samiec

   ...

   (c) endoors

   Battue hunt

   Recently I conducted observation of wild birds in a winter landscape on fields under Zwoleń in Mazovia (photo). Unexpectedly a kestrel dominated that session - young male which certainly used my presence for one's hunting intentions. So the assailant followed me in the near distance and counting on simpler prey was hung characteristically even in the short distance (photo). The trick consisted in the confusion in the environment and the fishing ground my presence provoked which. Most probably the falcon counted on it, that my passage with dirt road (photo) he will facilitate, whether will enable, catching the prey. Probably this strategy, at least not this time, repeatedly brought him the success…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:13
  • Ma się ku wiośnie

   Oto z każdym dniem przybywa dzikim, dziennym ptakom czasu na zdobywanie pokarmu i odpoczynek (foto). Wzorzec zachowania, to intensywne żerowanie, a potem długi czas stagnacji – trwania nieruchomo w bezpiecznym miejscu, tak, by oszczędzać energię i nie dać się zaskoczyć drapieżcy. Niektóre formy (np. sroki – foto), zajęły nawet biotop czy wręcz rewir lęgowy i godzinami go pilnują przed konkurentami tego samego gatunku…

   dzieciol duzy na stanowisku

   …dzięcioł duży…

   …great spotted woodpecker…

   kwiczol

   …kwiczoł…

   …fieldfare…

   dzwonce i kawka

   …dzwońce i kawka…

   …greenfinches and the jackdaw…

   sroki na legowisku

   …sroki…

   …magpies…

   (c) endoors

   Spring will soon be here

   Here with each passing day he is arriving for wild, daily birds of the time for getting food and the rest (photo). Pattern of the behaviour, this intensive preying, and then long time of the stagnation - lasting motionless in the safe place so that conserve the energy and it isn't possible to surprise the assailant. Some forms (e.g. magpies - photo), they took even a biotope hold whether give the breeding area and with hours are looking him after before competitors of the same kind…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:03
  • Strategia strzyżyka zimą

   Ostatnio miałem okazję bywać w ogrodach przydomowych w mieście Zwoleń. Zima trzyma, więc nie zdziwiłem się, gdy podczas silnego mrozu, wieczorem, w takim miejscu i z dala od typowego biotopu pojawił się tam żerujący strzyżyk (foto). Otóż zwłaszcza wieczorami, ale także nad ranem, wiele gatunków preferujących zwykle inne, bardziej dzikie środowiska, wnika miedzy zabudowę, by łatwiej, ale i bezpiecznie, zdobyć pokarm…

   strzyżyk zima ...

   (c) endoors

   Strategy of the wren in the winter

   Recently I had a chance to be in home gardens in the town Zwoleń. The winter is holding, so I wasn't surprised, when during a hard frost, during or at the evening, in such a place and a long way from the typical biotope a there met preying wren which appeared there (photo). So with especially evenings, but also at dawn, a lot of kinds preferring other, more primitive circles usually, are penetrating of baulk building development, in order to more easily, but also safely, to get food…

   (c) endoors

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 13:54

Kalendarz

Luty 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka