eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy

 • piątek, 06 października 2017
  • 3 dni z życia myszołowów pod Zwoleniem na Mazowszu

   Oto w ubiegłą sobotę myszołowy zwyczajne zajmowały już zapewne na zimę, obok innych form, takich jak sikory czy dzięcioł zielony, nowe żerowiska, w których latem były nieobecne. I tak było na polach pod Zwoleniem. Już jednak kolejnego dnia, w niedzielę, 1.10.2017., niektóre osobniki, gnane NE (północno – wschodnim), wiatrem, zwłaszcza ptaki młodociane i zapewne „niezdolne” zimować, słowem frakcja przelotna populacji oddaliła się na SW (południowy – zachód). Te przelotne prowokowały wówczas myszołowy gotowe pozostać do efektownych i dynamicznych „potyczek” czyli agresywnych interakcji z charakterystyczną „prezentacją oręża” przez ptaki, czyli szponów (foto). O ile zatem w niedzielę aż roiło się, także nad miastem Zwoleń, od wszędobylskich ptaków tego gatunku – już w poniedziałek nie widziało się ani jednego. Iście myszołowy zsynchronizowały swoje populacyjne zachowanie ze szczególnie sprzyjającą pogodą i idealnym do odlotu kierunkiem NE wiatru. Jako że zjawisko to miało miejsce na początku października, czyżby zapowiadało wczesną i może srogą zimę? Dodajmy, że od wielu dni na migrację myszołowów i te wydarzenia się zanosiło (foto). Jednak dopiero szczególnie korzystna pogoda, już „niebyła” kolejnego dnia po niedzieli, umożliwiła ekspresję opisanego tu behawioru, zachowania...

   myszolow pola 

   ...

   myszolow na zerowisku 

   ...

   myszolowy interakcja 

   ...

   pola dzialka jesien

   (c) endoors

   3 days from the life of common buzzards under Zwoleń in Mazovia

   Here last Saturday common buzzards already probably filled for the winter, besides other forms, so as tits or the green woodpecker, new feeding grounds, in which in the summer they were absent. Still was on fields under Zwoleniem. Already however of consecutive day, on Sunday, 1.10.2017., some specimens, driven NE (northen – eastern), with easterly wind, especially young birds and probably "incapable" to spend the winter, with word the fleeting faction of the population grew apart on SW (the south-west). The ones fleeting provoked ready common buzzards then to stay to striking and dynamic of "skirmishes" that is of aggressive interactions from characteristic with "presentation of the weapon" by birds, that is of talons (photo). Provided so on Sunday as far as swarmed, also above the city Zwoleń, from intrusive birds of this kind - on Monday didn't already see itself not a single one.Truly common buzzards synchronized their population behaviour with particularly a favourable weather and perfect for the departure with NE direction of the wind. Since this occurrence took place at the beginning of the October, really heralded early and perhaps severe winter? Let us add that for many days to the migration of common buzzards and these events it became overcast (photo). However only a particularly beneficial weather, already "non-existent" of consecutive day after Sunday, enabled the expression of the described here behavior...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 06 października 2017 14:48
 • poniedziałek, 02 października 2017
  • Aktualności z jesiennej doliny rzeki Zwolenki

   Najpierw ku mojemu zdziwieniu na stawie w pobliżu oczyszczalni ścieków (foto), (tzw. „Dół Sokala”), napotkałem siedzącego na kikucie olchy młodego kormorana (foto). Wkrótce okazało się, że łącznie ptaków jest aż cztery! Prawdopodobnie rodzina tego gatunku po chwili oddaliła się w szyku klucza na SSE (południowy – wschód), (foto). Następnie w dolinę pomknęła żerująca, młoda dymówka. Jednak kołujący w tej okolicy jastrząb, dorosła samiczka, okazał się jeszcze bardziej interesujący (foto). Drapieżca ostatecznie w „łownym” locie powędrował w dół rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000). Opodal na polach przez długą chwilę niemal wiosenny śpiew i lot tokowy „uciął” sobie samczyk skowronka. Z wielu innych form ptaków wyróżniły się niepłochliwe raniuszki (foto), śpiewający strzyżyk i obecna już w samym mieście pleszka w szacie spoczynkowej. Odnotowałem także późno w tym roku śpiewające jesienią samczyki pierwiosnka oraz obserwowałem kilka świergotków drzewnych i jednego świergotka łąkowego...

   dol Sokala k Zwolenia

   ...staw – miejsce obserwacji kormoranów...

   ...pond - place of observation of cormorants...

   kormoran na stawie 

   ...

   kormorany klucz

   ...kormorany...

   ...cormorants...

   Zwolenka i jastrzab

   ...okolica doliny rzeki Zwolenki z obserwacją jastrzębia...

   ...surroundings of the valley of the Zwolenka river with observation of the goshawk...

   jastrzab samiczka w locie

   ...jastrząb, dorosła samiczka...

   ...goshawk, adult female...

   raniuszek

   ...raniuszek...

   ...long-tailed tit...

   (c) endoors

   News from the autumn valley of the Zwolenka river

   At first to my surprise on the pond in the vicinity of the sewage treatment plant (photo), (so-called "Sokala Hole"), I came across the young cormorant sitting on the stump of the alder tree (photo). Soon it turned out, that altogether of birds it is as far as four! The family of this kind probably after a moment grew apart in the chic of the key on SSE (the south-east), (photo). Next into the valley a preying, young barn swallow dashed. Goshawk however circling in these surroundings, adult female, turned out to be even more interesting (photo). Assailant after all in "game" flight downriver Zwolenka walked (Area Nature 2000). Close by on fields through the long moment the almost spring singing and the course flight "cut" for oneself male of the skylark. From many other forms of birds tame long-tailed tits stood out (photo), singing wren and current already in very city redstart in the winter robe. I also recorded males of the chiff-chaff late singing in their autumn voice - this year as well as I watched a few tree pipits and one meadow pipit...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 października 2017 19:50
 • niedziela, 01 października 2017
  • Behawioralna plastyczność, mobilność i witalność Natury

   Ostatnio, po wielu dniach niepogody, obserwowałem w dolinie rzeki Zwolenki (foto), dorosłą i doświadczoną czaplę siwą (foto), która usiłowała lądować „na żer” na bardzo małe stawy opodal ruchliwej szosy i w miejscu z intensywną obecnością ludzi na ul. Puławskiej / Jana Pawła II, w pobliżu supermarketu. Wg słusznej oceny ekologicznej mamy tu dowód na tytułową „behawioralną plastyczność i witalność”, a także w tej perspektywie - mobilność Natury i Jej tworów, gdzie to co możliwe, jest też zaraz aktualne i realizowane, zaskakując obserwatora cechą wnikania bytów przyrodniczych w miejsca nawet zdawało by się z konieczności pozbawionych bioróżnorodności...

   czapla siwa ladujaca 

   ...

   czapla siwa w locie z bliska ...

   (c) endoors

   The behavioral plasticity, the mobility and the vitality of the Nature

   Recently, after many days of the bad weather, I observed in the valley of Zwolenka river (photo), adult and experienced grey heron (photo) which tried to land "to the prey" to minute ponds near the busy road and in the place with the intense presence of people at the Puławska Street / of John Paul II, in the vicinity of the supermarket. According to the right ecological evaluation we have evidence here on title "the behavioral plasticity and the vitality", as well as in this prospect - mobility of the Nature and her creatures, where it what possible, is also right away current and carried out, surprising the observer even seemed the feature of penetrating of natural objects into places so that out of necessity deprive oneself biodiversities...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 października 2017 17:16
 • czwartek, 21 września 2017
  • Nokaut eleganta. Osobliwe "air show" w wykonaniu szpaków

   W ostatni wtorek 19.09.2017. roku wypogodziło się tu na Mazowszu po wielu dniach wręcz jesiennej szarugi. Nic dziwnego, że ptaki drapieżne, w tym krogulce, intensywnie żerowały (foto). Podczas jednego z takich polowań krogulca dzisiaj, we wtorek, około godziny 13:40, miała miejsce niezwykła, niespotykana i nieco zabawna sytuacja. Oto stado około 30 szpaków w ucieczce przed tym drapieżcą tu w Zwoleniu i uprzedzając to zdarzenie szokującym, wg relacji kolegi, szumem skrzydeł, uderzyło w jego plecy gdy wychodził nieoczekiwanie dla uciekających w panice ptaków, z przybudówki domu z ogrodem. Pozostała duża część stada rozbiła się natomiast o płot z porostem winogrona, ale z "drewnianą bandą" sąsiada zaraz za siatką. Szpaki właśnie z impetem i brawurą wylatywały zza rogu owego niskiego budynku przybudówki, gdy kolega z niej wychodził kompletnie zaskakując lecące "na pamięć", z olbrzymią prędkością i obserwujące tylko napastnika, ścigane przez krogulca ptaki. W sumie około 10 szpaków poturbowanych podczas tego zdarzenia dłuższy czas dochodziło do siebie po wypadku, część z nich pod nogami kolegi, reszta przy płocie, by ostatecznie odlecieć do reszty zaatakowanego przez drapieżcę stada. Oczywiście kolega, który właśnie miał iść w jak zwykle eleganckim stroju do urzędu w mieście, z wiadomych powodów musiał zmienić zabrudzone ubranie. Dodajmy, że długo sam był po wszystkim w nie mniejszym szoku, o czym mnie podekscytowany szybko informował, niż tak zabawne jak nieszczęsne szpaki (foto)....

   uciekajace przed krogulcem stado szpakow

   ...uciekające przed krogulcem stado szpaków...

   ...flock of starling escaping from the sparrowhawk...

   krogulec samiczka

   ...Powracający we wtorek w dolinę rzeki Zwolenki krogulec, samiczka i osobliwy "winowajca" jak widać czasem niezwykłych "air show" nad Zwoleniem...

   ...Sparrowhawk returning on Tuesday into the valley of the Zwolenka river, female and odd "culprit" as can be seen with time unusual "air show" above town Zwoleń...

   (c) endoors

   Knockout of the fashionable dresser. Odd "air show" in carrying starlings out

   Into last 19.09.2017. the year Tuesday was brightened here in Mazovia after many days straight out of foul autumn weather. It's no wonder that bird of prey, including sparrowhawks, intensively preyed (photo). During one of such hunts of the sparrowhawk today, on Tuesday, about 13:40, she took place unusual, unusual and a little bit funny situation. It is a flock of about 30 starlings in the escape from this assailant here in Zwoleniu and warning this event with whirr shocking, according to the relation of the friend, of blades, it hit in his back when left unexpectedly for birds fleeing in panic, from small building of house with a garden. However the remaining large portion of the herd broke against the fence with the growth of the grapevine, but with "wooden gang" of neighbour right away behind the net. Starlings just with the impetus and the bravado flew out around the corner of that low building of the annex, when the friend left it taking completely by surprise flying "to the memory", with the enormous speed and birds observing only an assailant, chased by the sparrowhawk. In total about 10 starling battered during this event longer time reached itself after the accident, part from them under legs of the friend, rest by the fence in order after all to fly away completely of herd attacked by the assailant. Of course friend which was just to go about in as usual elegant dress for the office in the city, for obvious reasons had to change dirtied clothes. Let us add that long alone he was after everything in not a smaller shock, about what for me excited quickly announced, than as funny as unfortunate starlings (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 września 2017 16:33
 • piątek, 15 września 2017
  • Wiosenne akcenty w życiu sokołów kobuzów u progu jesieni

   Na przełomie sierpnia i września 2017 roku wybrałem się do rewiru lęgowego sokołów kobuzów (foto). Jak w przypadku większości ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej doszło do znacznego opóźnienia w przebiegu lęgów. Oto 3 młode kobuzy (foto) przebywają jeszcze w najbliższym sąsiedztwie gniazda, a dorosłe "dwoją się i troją", by przygotować potomstwo do samodzielnego życia i odlotu na zimowisko do Afryki. Młode sokoły zaczepiają inne ptaki drapieżne, a nawet kruki, w behawiorze (zachowaniu się) żądania pokarmu. Ciekawą osobliwością tego lęgu kobuzów jest fakt, że z kolei krogulce, które gnieżdżą się opodal, niemal pasożytują na lęgu sokołów i podbierają młodym kobuzom przynoszony przez rodziców pokarm (foto)...

   rewir legowy sokolow kobuzow

   ...Rewir lęgowy sokołów kobuzów w Puszczy Kozienickiej...

   ...Breeding area of falcons of northern hobbies in the The Kozienice Forest...

   mlody kobuz 

   ...

   mlode kobuzy

   ...Młode kobuzy...

   ...Young northern hobbies...

   krogulec i kobuz

   ...Młody kobuz na gałęzi i krogulec w locie...

   ...Young northern hobby on the branch and sparrowhawk in flight...

   (c) endoors

   Spring stresses in the life of falcons of northern hobbies at the threshold of the autumn

   At the turn of the August and September 2017 I went to the breeding area of falcons of northern hobbies (photo). How in case of the majority for Kozienice Forest it sought bird of prey of the Forest up to the considerable delay in the course of hatchings. These are 3 young northern hobbies (photo) are staying nests still in the most immediate neighbourhood, and adult "are splitting themselves and are tripleing" in order to prepare the offspring for the independent living and the departure to the winter resort to Africa. Young falcons are fastening other bird of prey, not to say ravens, in the behavior (for behaving) of demanding food. A fact is an interesting curiosity of this hatching of northern hobbies, that next breeding sparrowhawks which are crowding together close by, almost they parasitize the hatching of falcons and are filching food brought by parents to young northern hobbies (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:34

Kalendarz

Październik 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka