eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy

 • czwartek, 27 października 2016
  • Nowości w terytorium sów puszczyków

   Korzystając z przyjaznej pogody wybrałem się na wieczorne obserwacje puszczyków. Jak zwykle ptaki zostały „zapowiedziane” przez alarmujące kosy. Nie było już jednak rudzików, które także nękają sowy. Przed godziną 18 słyszałem puszczyki wielokrotnie (nagrania). Najaktywniejszy był samczyk. Wołał głosem godowym, godowym niekompletnym, a także kontaktowym „u – wli”. Samica puszczyka odwzajemniła jego wab głosami kontaktowymi, mniej lub bardziej typowymi, oraz w kulminacji zachowania terytorialnego „wypowiedziała” okrzyk godowy niekompletny w duecie z podekscytowanym samcem. Całość behawioru skwitował i zakończył odgłos przelatującej nocą na N (północ) czapli bąk (nagranie)…

   zadrzewienie z puszczykami

   …zadrzewienie pod Zwoleniem – rewir sów…

   …afforesting under Zwoleniem - area of owls…


   …link: głos godowy samca puszczyka…

   …link: mating cry of the male of the tawny owl…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_20sam_SXA.mp3

   

   …okrzyki kontaktowe „u – wli” samca – link poniżej…

   …contact shouts "at - wli" of male - link below…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_17sam_i_wli.mp3


   …odgłos przelatującego bąka…

   …sound of the flying European bittern heron…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_18bak_glos.mp3


   (c) endoors


   Novelties in territory of owls of tawny owls

   Using the friendly weather I went for evening observation of tawny owls. As usual birds stayed "expected" through blackbirds raising an alarm. There were already however no robins which night owls are also harassing. An hour ago 18 I could hear tawny owls repeatedly (recordings). A male was most active. He called with mating, mating vote incomplete, as well as contact "u - wli". The female the tawny owl reciprocated his decoy with contact, more or less typical voices, and in the culmination of the territorial behaviour "said" mating shout incomplete in the duet with the excited male. The whole of the behavior was finished by the heron's European bittern responded to that using the sound during flying in the night on N (north) (recording)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 października 2016 21:24
 • środa, 26 października 2016
  • Antropopresja a ptaki pól

   Dzisiaj około południa obserwowałem ptaki na polach koło Zwolenia (foto). Okazało się, że dość licznie po chwili pojawili się tam ludzie, wpływając na zachowanie ptaków, co mogłem poobserwować. Najpierw nad pola wzniosły się 3 myszołowy (foto), płosząc drobne ptaki i przemieszczając się w nie najlepsze, improwizowane miejsca nowych, łowieckich lokalizacji pobytu. Często wchodziły sobie i ludziom w drogę, i zmuszone wielokrotnie oraz z konieczności nim wybrały najlepsze nowe stanowiska - długo zamiast żerować latały po okolicy. Podobnie dwa srokosze przegnane w to samo miejsce nie tolerowały się nawzajem, a jeden głośno nawoływał (foto). Młody samiec pustułki musiał długo walczyć najpierw z kawkami, a następnie sroką (foto). Ostatecznie skutecznie zapolował wprost po interakcji z intruzami i wykorzystując zamieszanie. W związku z poprawą pogody i antropopresją powodującą przemieszczenia ptaków drapieżnych, np. szpaki często podrywały się w ucieczce do lotu (foto)…

   pola kolo Zwolenia

   …pola koło Zwolenia…

   …fields by Zwoleń…

   krazacy myszolow

   …krążący myszołów…

   …circling common buzzard…

   zawisajacy srokosz

   …zawisający, spłoszony srokosz…

   …great grey shrike hovering, scared away…

   pustulka

   …młody samiec pustułki w interakcji z kawka i sroka, a ostatcznie polujacy…

   …young male of the kestrel…

   stado szpakow

   …spłoszone stado szpaków…

   …flock scared away of starling…

   (c) endoors

   Anthrophopression and birds of fields 

   Today about the noon I went birdwatching on fields by Zwoleń (photo). As it turned out enough in large numbers after a moment there people appeared, influencing for keeping birds, what I could watch. At first above fields 3 common buzzards ascended (photo), frightening small birds away. Similarly two great grey shrikes chased away into the same place didn't tolerate each other themselves, and one loud called (photo). The young male of the kestrel had to long fight at first with jackdawes, and then with magpie (photo). After all effectively he went hunting directly after interaction with intruders and using the confusion. In relation to an improvement in the weather conditions and anthrophopression causing transfers of bird of prey, e.g. starling have often taken flight in the escape… 

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 26 października 2016 17:30
 • środa, 19 października 2016
  • Zdrowie u ptaków

   Pełna sprawność, kondycja, nie wyróżnianie się negatywne i zdrowie u ptaków to bezcenny kapitał, najważniejszy zasób i podstawa wszelkiego sukcesu. I nic dziwnego, skoro tak powszechny wśród ptaków jest sposób – zawód doraźnego, spontanicznego „zbieractwa”. Widać to dobrze po ostracyzmie ze strony innych osobników tego samego gatunku i spadku „życiowych szans” w przypadku kalectwa czy starości (patrz foto). I jedno i drugie oznacza spadek bezpieczeństwa, obligatoryjnie dochodzi do zepchnięcia na margines grupy (stada), taki osobnik traci partnera. Zagadnienie to najlepiej widoczne jest i najłatwiej je obserwować, u krukowatych, gawronów, a zwłaszcza kawek. W miastach spotykamy osobniki zwłaszcza tego ostatniego gatunku z uszkodzonym skrzydłem, niesprawną nogą, czy stare (foto). Taki osobnik szybko traci względy partnera, pożywia się na uboczu i w samotności, z wielu względów ostracyzm ów owocuje narażeniem na presję drapieżników…

   zdrowe kawki

   ...zdrowe kawki w parze…

   …healthy jackdaws in pair…

   stara kawka

   ...kawka – osobnik stary i schorowany…

   …the jackdaw - old and ailing individual…

   chore kawki

   …kawka z kalekim skrzydłem i druga – z uszkodzoną łapką…

   …the jackdaw with the crippled wing and second - with the injured little hand…

   zdrowy chory gawron

   …kaleki i zdrowy gawron…

   …crippled and healthy rook…

   (c) endoors

   Health at birds

   Full fitness, condition, not standing out negative and health at birds these are priceless capital, the important resource and the base of all success. And nothing strange, well in that case I'll be going amongst birds a way is universal - profession temporary, spontaneous "collectings". One can see it well after the ostracism on the part of other individuals of the same kind and the fall in the "chances of a lifetime" in case of the disability or the old age (watch the photo). And one and second a fall means safeties, compulsorily is reaching for pushing the group into the background (herds), the such individuals is losing the partner. This issue best is visible and it is easiest to observe them, at the corvidae, of rooks, but especially jackdaws. In cities we are coming across specimens of especially this last kind with the injured wing, with malfunctioning leg, whether old (photo). The such individuals quickly is losing considerations of the partner, on the out-of-the-way place and in solitude, from many considerations an ostracism is eating that is bearing fruit with exposing to the pressure predators…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 19 października 2016 12:11
 • sobota, 15 października 2016
  • Swawoląca sójka w interakcji ze srokoszem i kąpiele ptaków

   Ostatnio po opadach deszczu i ochłodzeniu pogoda wyraźnie się poprawiła. Poszedłem więc na ptaki na pola pod Zwoleniem (foto). Z najważniejszych dzisiejszych obserwacji zauważyłem sójkę w interakcji ze srokoszem. Wspomniany krukowaty zauważywszy srokosza na krańcu gałęzi opadł ostentacyjnie jak spadochron u jej środka i dłuższą chwilę z bardzo bliska usiłował srokosza zmusić, ale biernym wścibstwem, nie wiadomo dlaczego do odlotu! Ostatecznie sójka oddaliła się, lecz i jakby zażenowany i skonsternowany srokosz już po chwili, po udanym polowaniu na gryzonia, już w to miejsce nie powrócił (foto wspomnianego srokosza)…

   Wracając z pól zauważyłem natomiast kąpiące się w kałuży na polnej drodze dzwońce i makolągwy. Mogło by wydawać się dziwne, że ptaki kąpały się po kilku dniach intensywnego deszczu, jednak miało to świetne uzasadnienie. Oto o ile wcześniej może i dzwońce oraz makolągwy mokły, ale były głodne i nastawione na przetrwanie niepogody, opadów i ziąbu. Teraz w czasie cieplejszego wyżu, syte i bezpieczne fizjologicznie mogły zadbać o higienę. Także dlatego, że szybko wysychały oraz przemoczenie było tylko epizodyczne i z wyboru, a samo kąpielisko znajdowało się blisko zasobnego w pokarm, bezpiecznego żerowiska (foto)… 

   pola Zwolen

   srokosz na plach

   …wspomniany w notce srokosz…

   …great grey shrike recalled in the note…

   kapiace sie luszczaki

   …kąpiące się dzwońce i makolągwy… 

   …greenfinches taking a bath and linnets…

   (c) endoors

   Skylarking jay in interaction with the great grey shrike and baths of birds

   Recently after the rainfall and cooling down the weather clearly improved. So I went to study fields to birds under Zwoleń (photo). From most important today's observation I noticed the jay in interaction with the great grey shrike. Recalled corvide having noticed the great grey shrike at the end of the branch fell ostentatiously as the parachute at her centre and longer moment from very close tried to force the great grey shrike, but with passive inquisitiveness, no know why for the departure! After all the jay walked away, but also kind of an embarrassed and dismayed great grey shrike after a moment, after the pretended hunt of the rodent, already into this place didn't already return (photo of the recalled great grey shrike)…

   Coming back from fields I noticed greenfinches however swimming in the puddle on a dirt road and linnets. It could in order to seem strange, that birds took a bath after a few days of the intense rain, however had these great grounds. Here provided earlier he can and greenfinches and linnets got wet, but were hungry and set to weathering the bad weather, falls and the freezing cold. Now during the warmer high, satiated and safe physiologically could see for hygiene. Also because quickly they dried as well as drenching was only sporadic and by choice, and very bathing beach was close the feeding ground rich in food, safe (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 15 października 2016 18:30
 • środa, 12 października 2016
  • Potwierdzone stanowisko sowy płomykówki w Zwoleniu

   Dziś, korzystając z faktu kolejnego dnia niepogody wybrałem się na Aleję Pokoju w Zwoleniu by sprawdzić i potwierdzić ewentualnie stanowisko sowy płomykówki. I rzeczywiście pod jedną ze starych lip znalazłem kilka wypluwek i odchody tego gatunku. Wcześniej na tych łamach pisałem niedawno o znalezionym tu piórze. A zatem jest ten gatunek w Zwoleniu obecny. Prawdopodobnie wykryłem miejsce pobliskie dziennej kryjówce tej sowy, gdzie na lipie ptak przygotowuje się wieczorem do łowów i stąd charakter pozostawionych tu śladów (foto)…

   slady plomykowki

   …ślady płomykówki na potwierdzonym stanowisku…

   …tracks and signs of the barn owl on the confirmed position…

   sowa plomykowka R Siek Internet

   …sowa płomykówka – Rafał Siek / źródło / Internet…

   …the barn owl – photo Rafał Siek / taken from Internet…

   (c) endoors

   Confirmed position of the owl of the barn owl in Zwoleń

   Today, using the fact of the consecutive day of the bad weather I went to the Avenue of the Peace in Zwoleń so that check and confirm the position of the owl of the barn owl if necessary. And indeed under one of old lime trees I found a few pellets and excrement of this kind. Earlier on these pages I wrote recently about the found here feather. That is this kind is in Zwoleń current. I probably detected the nearby place for daily hiding place of this owl, where on the utter lie the bird is preparing during the evening for hunts and from here character of left here tracks and sings (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 12 października 2016 16:27

Kalendarz

Październik 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka