eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy

 • poniedziałek, 26 września 2016
  • Przesilenie w behawiorze sów puszczyków

   Wczoraj wieczorem przeprowadziłem wabienie i obserwacje behawioru (zachowań) dorosłych puszczyków opodal, pod miastem Zwoleń. Obecność ptaków już przed zmierzchem demaskowały głosy alarmowe 2 kosów (nagranie) i 2 rudzików. Ptaki wykazały zwyżkową tendencję behawioru terytorialnego względem tokowego (gody letnie – „huhowisko”), w układzie 3/5 do 2/5 na korzyść pierwszego typu zachowania. Co prawda samiec wabił jeszcze samicę głosem tłumienia agresji i inicjacji toków, czyli tzw. „głosem bekasowym”, jednak ta była obojętna, a nawet dłuższy czas gotowa zachowywać się w sposobie imponowania względem mnie, emitującego podobne do samca okrzyki. Ostatecznie, wraz zapadnięciem mroku, zachowanie ptaków zdominowały odgłosy terytorialne. Oto samiec puszczyka pierwszy raz w tym roku po głosie godowym niekompletnym z długą frazą miauczenia (głosu rytualnej walki), nawoływał długo niemal jak samica podnieconym okrzykiem kontaktowym (nagranie). Pewnie by mnie – intruza ujawnić i doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. Słowem poczyniłem super obserwacje!

    

   …głos alarmowy kosa…

   …alarm voices of blackbird…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_183837kos_alarm.mp3

   puszczyki

   ...para dorosłych puszczyków wiosną / zdjęcie Sławomir Wąsik...

   ...a pair of adult Tawny owls at spring / photo Sławomir Wąsik...

    

   …podniecone okrzyki kontaktowe samca puszczyka…

   … excited contact shouts of the male of the tawny owl…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_192426_uwlii_spok.mp3 

   (c) endoors

   Turning point in the behavior of owls of tawny owls

   Yesterday evening I conducted attracting and observation of the behavior of adult tawny owls close by, near the city Zwoleń. Before twilight alarm cries of 2 blackbirds already unmasked the presence of birds (recording) and of 2 robins. Birds demonstrated the upward tendency of the territorial behavior with account course (summer mating - "huhowisko"), in arrangement 3 / 5 to 2 / 5 to the benefit of the first sort of the behaviour. Admittedly the male still attracted the female with voice of containing aggression and the initiation of verse metres, that is so-called "with snipe voice", however the one was indifferent, not to say longer time ready to behave in the way of impressing towards me, transmitting the shouts similar to the male. After all, along with falling of the darkness, keeping birds dominated territorial sounds. It is a male of the tawny owl for the first time this year after the mating vote incomplete with the long phrase of mewing (of voice of the ritual fight), called long almost with contact shout as the female excited (recording). Most probably in order to for me - to detect the intruder and to lead to a head to head battle. With word I made super observations!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 września 2016 09:08
 • środa, 21 września 2016
  • Z życia sów pod Zwoleniem wiosną 2016 roku

   W tym roku udało mi się zwabić i posłuchać sowy uszatki oraz puszczyki w Puszczy Kozienickiej (nagrania). W maju namierzyłem bardzo starego samca puszczyka, o niskim głosie godowym, który aktywnością głosową na granicy rewiru przywabił swoją samicę (posłuchaj nagrań). Nieopodal zwabiłem także samca uszatki, choć parę tygodni później (nagrania poniżej). Puszczyki miały też w Puszczy bardzo dobre wyniki lęgów. Ilość młodych często osiągała poziom 3-4 piskląt, co jak na bory sosnowe jest rewelacyjnym, wręcz nie spotykanym wynikiem. Może dlatego, że często sowy te gnieżdżą się tu pod Zwoleniem w pobliżu leśnych strumieni i bagien. Słowem był to dobry rok dla obu gatunków, ale nie tylko. W samym mieście często wiosną słyszałem zapewne lęgowe sowy pójdźki, a jak już pisałem, ostatnio można natknąć się na płomykówkę...

   Zapraszam także na stronę: http://enpoetry.blox.pl !:)


   http://endoors.blox.pl/resource/REC_222037ao1f.mp3 

   …odgłos godowy samca sowy uszatej (uszatki)…

   ...the mating sound of the male of the long-eared owl...

   sowa uszata 

   ... sowa uszata - long-eared owl / edytowane / edit / - źródło - Internet / taken from Net...


   http://endoors.blox.pl/resource/REC_205213sxaf1.mp3

   …głos godowy starego samca puszczyka…

   ...the mating voice of the old male of the tawny owl...

   puszczyk 1 

   ...puszczyk - tawny owl / zdjęcie / photo / Sławomir Wąsik

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_210822sxpar_f2.mp3

   …odgłosy pary puszczyków…

   ...the sounds of the pair of tawny owls...

   (c) endoors


   From the life of owls under Zwoleń with spring of 2016

   This year I managed to lure and to listen to the long-eared owls and tawny owls in the Forest of Kozienice (recordings). In May I located the very old male of the tawny owl, about a mating deep voice, which on the border decoyed the area with the vocal activity one's female (listen to recordings). Close by I lured also a male of the long-eared owl, though a few weeks later (of recording below). Tawny owls had very good results of hatchings also in the Forest. Amount young has often reached the level of 3-4 chicks, what how to pine forests is a result sensational, straight out not met. He can because these owls often nest here under Zwoleń in the vicinity of forest streams and bogs. It was such a way the good year for both kinds, but not only. In the town in spring I have often heard breeding owls of the little owl probably, and  how I already wrote, recently it is possible to meet across the town the another species - the barn owl...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 21 września 2016 17:06
 • poniedziałek, 19 września 2016
  • Powrót ptaków osiadłych na „zimowiska”. Debiut kuny domowej w nowej okolicy

   Dziś popołudniu wybrałem się na obserwacje przyrodnicze na pola N (na północ), od miasta Zwoleń. Oto już na stałe goszczą tu nieobecne dotąd i od wiosny sójki; gawrony i nie tylko żerują na przykład na rozdrobnionych żołędziach w alei dębów, a gdy już wracałem napotkałem na także rezydenta jedynie zimowego od lat tych okolic, czyli samicę pustułki! Co ciekawe jej pojawienie się skonsternowało i sprowokowało do ataku na sokoła – konkurenta, także tylko zimującego tu srokosza. Z innych obserwacji okazało się, że zalesienia w okolicy zainicjowały obecność na tym obszarze innego ciekawego gatunku – kuny domowej. Sak ten nie występował tu od wielu dziesięcioleci...

   krajobraz pol pod Zwoleniem

   …krajobraz pól…

   ...the landscape of the fields...

   gawrony i kawki na żołędziach

   ...

   zerujaca pustulka

   …żerująca pustułka, samica…

   ...the feeding female of Kestrel Falcon...

   tropy kuny domowej

   …tropy kuny domowej na piasku…

   ...the tracks of stone marten on the ground...

   sojka w locie

    ...

   (c) endoors

   Return of resident birds on "winter resorts". Debut of the stone marten in new surroundings

   Today for afternoon I went for natural observation to N fields (to the north of) the city Zwoleń. Here permanently they are already having staying here absent until now and from the spring of the jay; rooks and they are not only preying for example on acorns grinded down in the avenue of oaks, and when I already came back I came across these surroundings to also an only winter resident for years, that is female the kestrel! What's interesting for her it perplexed the appearance and provoked for the attack on the falcon - competitor, also a great grey shrike only spending the winter here. From other observations it turned out that afforestation rates in surroundings had initiated the participation in this area of other interesting kind - of stone marten. This small fishing net didn't appear here for many decades...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 19 września 2016 19:37
 • sobota, 17 września 2016
 • piątek, 16 września 2016

Kalendarz

Wrzesień 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka