eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy

 • piątek, 04 marca 2016
 • czwartek, 03 grudnia 2015
  • Uwaga ogólna i konieczna acz ostateczna

   Po latach istnienia moich stron stwierdzam, że administratorzy bloxa i nie tylko oni są bezczelni!! Moje wpisy są edytowane i zchamiane, że się kurwa wyrażę, nagrania też - np. puszczyków, liczniki w żaden sposób nie odzwierciedlają rzeczywistej oglądalności, są ustawiane itd. Dlatego już więcej nie będę tu publikował - to kurwa nie ma sensu!! Jeśli ktoś chce mnie poznać, wejść w biznes - interes, skorzystać z oferty warsztatów czy wypraw - zapraszam! Ale to co się dzieje w internecie zasługuje na pismo do prokuratury i pewnie tam wkrótce się udam... Nie biorę odpowiedzialności za wpisy w tym blogu i na pozostałych stronach - tak je skurwili... Jedynie meritum pozostało i przypominam jest ono wciąż jest chronione prawem autorskim!!!!!! Zacnym i uczciwym ludziom dobrej woli mówię - do zobaczenia! też na szlaku naturalisty, wrogom - życzę w najlepszym razie gilotyny. To tyle.

   Janusz Kupis

   nomadic69

   jkupis@interia.eu

   nomadic69@gazeta.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 03 grudnia 2015 08:34
 • sobota, 31 października 2015
  • Sierpówki i grzywacze na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio, 22 i 29.10.2015. roku, obserwowałem w obu terminach spore, liczące do 750 ptaków stado sierpówek (foto) żerujących na polu już po zbiorze kukurydzy. Tylko za pierwszym razem towarzyszyło im trzymające się oddzielnie ugrupowanie grzywaczy (foto), które później zapewne powędrowało na zimowisko w zachodniej Europie. Wśród tych gołębi był osobnik okaleczony przez jakiegoś drapieżcę (foto). Był zupełnie pozbawiony sterówek i choć uratował życie – latał z wyraźnym trudem i nakładem energii. Zapewne miał już teraz małe szanse przeżycia.

   Natomiast sierpówki w pierwszym terminie żerowały w głębi pól na dużym polu z zebraną kukurydzą – w drugim – na mniej bezpiecznym, ale świeżym polu po kukurydzy, gdzie łatwiej było im się pożywić (foto). Większość czasu spędzały na stanowiskach obserwacyjnych (foto), w tym drutach linii wysokiego napięcia, słusznie obawiając się zainteresowania ze strony jastrzębia czy krogulca. Rozpoznawały też znakomicie te formy, skoro w ogóle zainteresowania w nich nie wzbudzał przelatujący nad nimi myszołów (foto). Dalej – ptaki gdy się pojawiłem śmielej sobie poczynały. A to częściej żerowały (foto), wykorzystując mnie jako formę parasola ochronnego przed wymienionymi ptakami drapieżnymi. To znów przemieszały się w rekonesansach na dalsze odległości lub – „zakładając”, że są obserwowane – koziołkowały i popisywały się w locie jak gazele przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce. Miło było patrzeć i dokumentować wszystkie te zjawiska.

   pole kukurydzy 1

   ...

   ladujace sierpowki

   ...

   stado grzywaczy

   ...

   kaleki grzywacz

   …tak osobliwie wyglądał ów kaleki gołąb grzywacz…

   …so oddly looked that crippled dove ringdove…

   sierpowki na linii

   ...

   sirepowki stado 2

   ...

   sirepowki stado 3

   ...

   ladujace sierpowki 2

   ...

   myszolow 1

   …żerujący wyjątkowo blisko sierpówek myszołów nie wzbudził w ogóle zainteresowania ptaków…

   …the common buzzard preying exceptionally close Eurasian collared doves didn't arouse the interest of birds generally speaking…

   (c) endoors

   Eurasian collared doves and ringdoves on fields under Zwoleń

   Recently, 22 and 29.10.2015. of year, I observed the herd sizeable, counting to 750 birds of Eurasian collared doves in both times (photo) of maizes preying on field already after the harvest. The first time round a grouping holding on individually of ringdoves only accompanied them (photo) which later probably walked to the winter resort in western Europe. There was an individual crippled by some assailant amongst these doves (photo). He was completely deprived of pilothouses and at least rescued the life - flew with the distinct effort and the circulation of the energy. Probably he already now had small chances of survival.

   However Eurasian collared doves in the initial period preyed deep inside of fields on big field with the corncob cleared away - in second - on less safe, but fresh field after the maize, where it was easier for them to eat (photo). They spent the most of the time on an observation posts (photo), in it wire of a high-voltage line, aptly being afraid of an interest on the part of the hawk or the sparrowhawk. They also superbly recognised these forms, since generally speaking a common buzzard flying above them didn't arouse the interest in them (photo). Farther - birds when I appeared more boldly for myself began. Either have more often preyed (photo), exploiting me as the form of a protective umbrella before named bird of prey. Then again they mixt it oneself in reconnaissances to more distant distances or - "establishing" are being observed - they somersaulted and showed off in flight as gazelle to the cheetah on Serengeti plains in Africa. Nicely it was to look and to document all these occurrences.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 31 października 2015 11:54
 • czwartek, 29 października 2015
  • Popołudniowy przelot myszołowów. Trzmielojad

   Parę dni wstecz mimo nie najlepszej pogody wybrałem się na obserwacje ptaków na pola pod Zwoleniem (od północy miasta). Było zimno, ponuro, czasem kropił deszcz, słaby wiatr wiał z południa, podstawa gęstych chmur bardzo niska. Około godziny 15 nieco się przejaśniło i wtedy ze wschodu nadleciało najpierw 10, a następnie 14 myszołowów (foto). Ptaki wędrowały na zachód co rusz krążąc to znów posługując się szybowaniem i lotem aktywnym. Wtem również ze wschodu nadleciał pośpiesznym lotem trzmielojad, samiec, (foto) i dołączył do ostatniej grupy myszołowów kołującej w kominie termicznym. Była to osobliwa i interesująca, bo późna obserwacja tego gatunku.

   wedrowne myszolowy

   ...wędrowne myszołowy…

   … migratory common buzzards…

   trzmielojad

   …trzmielojad…

   …honey buzzard…

   (c) endoors

   Afternoon migration flight of common buzzards. Honey buzzard

   Backwards in spite of not a best weather I chose the steam of days oneself for observation of birds to fields under Zwoleń (from the north of  town). There was a cold, grimly, sometimes a rain sprinkled, a light wind blew from the south, very low base of thick clouds. About hour 15 a little bit it cleared up and then from the east came flying at first 10, and then 14 common buzzards (photo). Birds migrated west what move circulating it then again using the glide and the active flight. Suddenly from the east he also came flying with hasty flight honey buzzard male (photo) and attached to the last group of common buzzards hedging in the thermal chimney. That was interesting, because late, observation of this kind.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 października 2015 18:41
 • sobota, 17 października 2015
  • Spryt dorosłego myszołowa

   Kilka dni wstecz popołudniu obserwowałem ptaki na polach na północ od Zwolenia. Gdy doszedłem na przedpole Puszczy Kozienickiej i znalazłem się w najbardziej otwartej części krajobrazu – dostrzegłem po prawej polującego myszołowa. Ptak zawisał etapami pod północno – wschodni wiatr, lecz po kilkunastu minutach żerowania i myszkowania zrezygnował. Opadł na brzozy z zagajnika w dość dużej odległości ode mnie. Ostatnio było bardzo zimno, więc obserwacje żerujących ptaków drapieżnych dzisiaj były częste. Ptaki te wręcz uwijały się za zdobyczą. Tymczasem jak się okazało ten osobnik lądując na drzewie podjął już decyzję o zmianie swojej lokalizacji i czekał na odpowiedni moment, by tam polecieć. I oto, gdy przemieściłem się dalszych 150 m w bok od niego, myszołów wystartował i w prostolinijnym, zdecydowanym przelocie podążył na południowy – wschód, w rejon pobliski peryferyjnej zabudowie Zwolenia (foto). Tam jeszcze raz nieco się wzbił i zakrążył, sprawdzając swój status bezpieczeństwa w okolicy licznie odwiedzanej przez ludzi, by po chwili zniknąć już w miejscu docelowym. Zapewne relatywnie było to najlepsze, bo mało eksploatowane do jesieni żerowisko. Był to doświadczony ptak dorosły i choć działał rutynowo, to zmyślnie i sprytnie. Mnie nobilitował na byt, z którym się liczył, a działając umiejętnie wprawnie i skutecznie osiągał swoje cele. Jego zachowanie, to też dowód na elastyczność, witalność, adaptatywność i skuteczność właściwą bytom przyrodniczym, mimo istotnych ograniczeń, tu związanych z antropopresją, obecnością ludzi. Oto tuż przy zabudowie ów sprytny, inteligentny i cwany czy przebiegły drapieżca zasadził się w poszukiwaniu okazji do zdobycia łupu. Tak, przystosowania osobnicze nie mają niemal granic i potwierdzają  przeświadczenie, iż zjawiska takie jak, doświadczenie czy doświadczanie i uczenie się są nie tylko powszechne w świecie Natury, a nie dotyczą wyłącznie świata ludzi, ale są też probierzem adaptacji, przystosowania i przetrwania. I to w tak zróżnicowanym konglomeracie, jak bogate są odmienności osobnicze, indywidualne u wielu form.

   buteo 1

    

   ...to ten konkretnie myszołów – spryciarz...

   ...it the one specifically common buzzard - crafty bird...

   (c) endoors

   Smartness of the adult common buzzard

   A few days backwards for afternoon I went birdwatching on fields to the north of Zwoleń. When I sought to outskirts for the Kozienicka Forest and I was in the most open part of the landscape - I noticed the hunting common buzzard to the right. Ptak was hung with stages under north - easterly wind, but after a dozen or so minutes of preying and ferretting resigned. He fell on birches from the grove into enough great distance from me. There was a cold recently very much, so observation of preying bird of prey today was frequent. These birds straight out made short work behind the acquisition. Meanwhile as it turned out this specimen landing on the tree he already made a decision on the change of its location and waited for the opportune moment there to fly. And here, when I moved more distant 150 m into the side from it, the common buzzard started and in the straightforward, decisive flight headed to the south-east, into the nearby area for peripheral Zwoleń building development (photo). There one more time a little bit he rose and flew around, checking one's status of the safety in surroundings in large numbers visited by people in order after a moment to disappear already in the destination. Probably relatively it was best, because feeding ground little exploited to the autumn. He was it is an experienced adult bird and at least acted routinely, it artfully and cleverly. He elevated me to the existence which he took into account, and acting competently skilfully and effectively achieved his purposes. Keeping it, it also evidence for the flexibility, the vitality, the adaptative-ness and the effectiveness typical of natural objects, in spite of substantial restrictions, here tied from antropopresion, with presence of people. Here right at the building development that clever, intelligent and sharp or shrewd assailant waylaid in search for the chance for getting loot. Yes, individual adaptations don't have almost border and are confirming the conviction, that such phenomena as, experiencing or experiencing and the learning are not only common in world of the Nature, and don't concern exclusively world of people, but are also a touchstone of conversions, the adaptation and surviving. And what's more in the conglomeration this way diversified how, individual dissimilarities are rich at many forms.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 17 października 2015 16:22

Kalendarz

Sierpień 2016

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka