eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Jastrząb”

 • sobota, 10 listopada 2018
  • Wiosna jesienią?

   Ostatnio obserwowałem ptaki w pobliżu Bartodziejskiego Ługu (foto) w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000) pod Podgórą (foto). Jak zwykle las czy Natura obdarzyły mnie kulminacją zdarzeń, po pewnym czasie od wejścia w leśne ostępy (foto). Jednak wiedziałem, że to nastąpi. Najpierw zauważyłem wiewiórkę (foto) i sosnówkę pijące wodę z kałuży. Po chwili dostrzegłem dorosłą samiczkę jastrzębia w wielokrotnym locie tokowym ze względu na przelatujące powyżej dwie inne, przelotne, dorosłe samiczki (foto). Gdy samica ta wzbiła się wyżej – spadła (!!), czyli zaatakowała i pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, na przelotne stado gęsi zbożowych (foto). Szansą jastrzębia było bowiem zamieszanie, jakie u gęsi wzbudził przelatujący w ich linii lotu samolot wojskowy "Orlik" (foto). Gdy zbożowe zmieniły kierunek lotu unikając kolizji – jastrząb je zaatakował... Jakby było mało tych atrakcji – na początku obserwacji dorosły samczyk błotniaka zbożowego przeciągnął w przelocie na SW (foto). Pod koniec tej "obserwacyjnej sesji" nad las wyleciały dwa walczące myszołowy, prawdopodobnie samczyki (foto)...

   ...

   kraj P Kozienicka

   ...

   wieworka

   ...

   jastrzab samica

   ...

   inne samice 

   ...

   gesi zbozowe klucz

   ...

   samolot Orlik

   ...

   gesi atak acg

   ...

   jastrzab po ataku na gesi

   ...

   bl zbozowy samczyk

   ...

   bl zbozowy 

   ...

   walczace myszolowy

   ...

   Miodne

   ...

   Miodne

   ...

   Lug Bartodziejski

   ...

   Bartodziejski

   ...

   (c) endoors

   Spring on autumn?

   Recently I went birdwatching in the vicinity of Bartodziejski Lye (photo) in the Forest of Kozienice (Nature 2000) under Podgóra (photo). As usual forest or the Nature gave me the culmination of events, after the certain time from entering woody backwoods (photo). However I knew that it would take place. At first I noticed the squirrel (photo) and pine tit drinking the water from the puddle. After a moment I noticed the adult female of the goshawk in the repeated flight of curtship on account of two other, fleeting, adult females running by above (photo). When this female rose higher - fell (!!), that is attacked and for the first time in my life I could see something like that, to the fleeting flock of bean geese (photo). Because a confusion at the goose a military plane flying in their line of the flight aroused which was a chance of the goshawk "Lesser Spotted" (photo). When cereal changed direction of the flight avoiding the collision - the goshawk attacked them... As if it was little of these attractions - at the beginning of observation the adult male pulled the hen harrier in the flight on SW (photo). At the end of the one of "monitoring session" above forest two fighting common buzzards flew out, probably males (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:51
 • środa, 23 maja 2018
  • Ptaki południowego Mazowsza w kwietniu i maju

   Jak co roku rzadko od kwietnia spotyka się ptaki drapieżne – zajęte tokami i lęgami (patrz foto jastrzębia, dorosłej samiczki w pobliżu gniazda w kompleksie leśnym pod Iłżą). Krajobrazy kwietnia i początku maja są zdominowane tu w lasach przez kwitnące zawilce, przylaszczki i inne wczesnowiosenne rośliny (foto). Na polach i łąkach rozbrzmiewa śpiew skowronków, potrzeszczy, świergotków, trznadli i pokląskw, a także obecne są czajki (foto). Spotkana także rano w borze wiewiórka (foto) nie była nadto płochliwa, pozwoliła się łatwo z bliska sfotografować. Już po kilkuset metrach bytności w lesie okazało się, że w tej okolicy występuje zniczek i wyjątkowo liczne są świergotki drzewne oraz kowaliki, nie mówiąc o sikorach w udziale w ugrupowaniu typowym dla wiekowego boru i grądu (foto)...

   dorosla samica jastrzebia

   ...

   krajobraz pola

   ...

   czajka para

   ...

   krajobraz bor Ilza

   ...

   wiewiorka Ilza

   ...

   aleja P Dworski

   ...

   zawilce gajowe

   ...

   grad Ilza

   ...

   (c) endoors

   Birds of south Masovia in April and May

   How every year since April birds of prey are rarely come across - busy with verse metres and hatchings (watch the photo of the adult female of the goshawk, in the vicinity of the nests in a forest complex under Iłża). Landscapes of the April and the beginning of the May are dominated here in forests by blooming anemones, hepaticas and other early-spring plants (photo). The fields and meadows are singing of skylarks, corn buntings, pipits, yellowhammers and whinchats is resounding, as well as northern lapwings are current (photo). Squirrel come across also in the morning in the forest (photo) she wasn't too timid, let easily from close up have her photograph taken. After a few hundred metres of the sojourn in the forest it already turned out that a firecrest was found in these surroundings and exceptionally tree pipits and nuthatches are numerous, not talking about tits in the participation in the grouping typical of the ancient forest and the broadleaved forest (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 23 maja 2018 15:46
 • czwartek, 23 listopada 2017
  • Dzisiejsza świetna obserwacja młodego jastrzębia

   Dzisiaj obserwacje prowadziłem na polach na N od miasta Zwoleń. Z wielu ciekawych spotkań z ptakami na szczególną uwagę zasługiwał dziś młody jastrząb (foto) i ponownie stado kilkudziesięciu krzyżodziobów świerkowych przelatujące nad miastem na NW. Skupię się na tej pierwszej obserwacji. Właśnie zawróciłem na polnej drodze, gdy na szczycie starego jesionu i w stadzie potrzeszczy oraz dzwońców wylądował młody jastrząb, samiczka. Ptak znajdował się zaledwie 40 m ode mnie! (foto). Po kilku minutach poleciał na SEE i zaatakował, prawdopodobnie skutecznie, stado około 70 sierpówek żerujących na zaoranym rżysku po kukurydzianym (foto). Gdy tam doszedłem jastrzębia „nękał” głosem i atakami samczyk pustułki. Ostatecznie gołębiarz oddalił się na SSE...

   miejsce obserwacji jastrzębia

   ...miejsce obserwacji jastrzębia juv. …

   ...place of observation of the hawk juv. ...

   mloda samiczka jastrzebia

   ...jastrząb, młoda samica...

   ...goshawk, the young female...

   stado sierpowek przy kukurydzy

   ...sierpówki...

   ...Eurasian collared doves...

   lasek Boleslawskiej

   ...

   (c) endoors

   Today's excellent observation of the young goshawk

   Today I conducted observation on fields on N from the town Zwoleń. From many interesting meetings with birds today to the personal accident a young goshawk deserved the particular attention (photo) and again flock of several dozen red crossbills flying above the town. I will concentrate on this first observation. I just returned on a dirt road, when on the top of the old ash tree and in the flock of corn buntings and greenfinches a young goshawk landed, female. The bird was scarcely 40 m from me! (photo). He ran down a few minutes on SEE and attacked, probably effectively, herd of about 70 Eurasian collared doves preying on the ploughed stubble after corn (photo). When there I sought the goshawk "harassed" with the voice and attacks male of the kestrel. After all the goshawk fancier walked away on SSE...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 23 listopada 2017 20:22
 • poniedziałek, 06 listopada 2017
  • Ciekawe znalezisko

   Dzisiaj obserwacje dzikich ptaków prowadziłem na odcinku miejskim rzeki Zwolenki (foto). Najciekawszym okazało się pewne znalezisko. Oto dość blisko zabudowy natknąłem się na bardzo świeże resztki żerowania samiczki jastrzębia (foto), gdzie ofiarą był gawron! A zatem, jak to zauważyłem nad miastem Zwoleń, każdego ranka o brzasku i wieczorem o zmierzchu jastrzębie nie tylko usiłują polować na krukowate (foto), które wówczas wykonują wspaniałe, stadne ewolucje powietrzne, ale czasem odławiają ofiarę, gawrona czy kawkę. Z innych, wielu ciekawych obserwacji, ponownie trafiły się krzyżodzioby świerkowe (w tym roku spotykam je szczególnie często), a także w ols opadł żerujący, i wiosną lęgowy w tej okolicy, myszołów (foto)...

   Zwolenka w Zwoleniu

   ...krajobraz miejskiego odcinka rzeki Zwolenki...

   ...landscape of the urban stretch of the Zwolenka river...

   oskub gawrona przez jastrzebia

   ...żerowisko jastrzębia – ofiarą gawron...

   ...feeding ground of the goshawk - with victim rook...

   krukowate

   ...krukowate...

   ...corvidae...

   ladujacy myszolow

   ...lądujący myszołów...

   ...landing common buzzard...

   (c) endoors

   Interesting find

   Today I conducted observation of wild birds on the urban stretch of the Zwolenka river (photo). Most interesting a find turned out to be certain. Here enough close the building development I came across very fresh remnants of preying of the female of the goshawk (photo), where the rook was a victim! That is how, I noticed it above the town Zwoleń, of every morning at the break of day dawn and during the evening at dusk goshawks are not only trying to hunt for the corvidae (photo) which then wonderful, gregarious aerial evolutions are carrying out, but sometimes are catching alive the victim, the rook or the jackdawes. From other, of many interesting observation, again red crossbills came up (this year I particularly often meet them), and into alder carr also fell preying, and with spring breeding in these surroundings, common buzzard landing here so (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 06 listopada 2017 19:25
 • poniedziałek, 02 października 2017
  • Aktualności z jesiennej doliny rzeki Zwolenki

   Najpierw ku mojemu zdziwieniu na stawie w pobliżu oczyszczalni ścieków (foto), (tzw. „Dół Sokala”), napotkałem siedzącego na kikucie olchy młodego kormorana (foto). Wkrótce okazało się, że łącznie ptaków jest aż cztery! Prawdopodobnie rodzina tego gatunku po chwili oddaliła się w szyku klucza na SSE (południowy – wschód), (foto). Następnie w dolinę pomknęła żerująca, młoda dymówka. Jednak kołujący w tej okolicy jastrząb, dorosła samiczka, okazał się jeszcze bardziej interesujący (foto). Drapieżca ostatecznie w „łownym” locie powędrował w dół rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000). Opodal na polach przez długą chwilę niemal wiosenny śpiew i lot tokowy „uciął” sobie samczyk skowronka. Z wielu innych form ptaków wyróżniły się niepłochliwe raniuszki (foto), śpiewający strzyżyk i obecna już w samym mieście pleszka w szacie spoczynkowej. Odnotowałem także późno w tym roku śpiewające jesienią samczyki pierwiosnka oraz obserwowałem kilka świergotków drzewnych i jednego świergotka łąkowego...

   dol Sokala k Zwolenia

   ...staw – miejsce obserwacji kormoranów...

   ...pond - place of observation of cormorants...

   kormoran na stawie 

   ...

   kormorany klucz

   ...kormorany...

   ...cormorants...

   Zwolenka i jastrzab

   ...okolica doliny rzeki Zwolenki z obserwacją jastrzębia...

   ...surroundings of the valley of the Zwolenka river with observation of the goshawk...

   jastrzab samiczka w locie

   ...jastrząb, dorosła samiczka...

   ...goshawk, adult female...

   raniuszek

   ...raniuszek...

   ...long-tailed tit...

   (c) endoors

   News from the autumn valley of the Zwolenka river

   At first to my surprise on the pond in the vicinity of the sewage treatment plant (photo), (so-called "Sokala Hole"), I came across the young cormorant sitting on the stump of the alder tree (photo). Soon it turned out, that altogether of birds it is as far as four! The family of this kind probably after a moment grew apart in the chic of the key on SSE (the south-east), (photo). Next into the valley a preying, young barn swallow dashed. Goshawk however circling in these surroundings, adult female, turned out to be even more interesting (photo). Assailant after all in "game" flight downriver Zwolenka walked (Area Nature 2000). Close by on fields through the long moment the almost spring singing and the course flight "cut" for oneself male of the skylark. From many other forms of birds tame long-tailed tits stood out (photo), singing wren and current already in very city redstart in the winter robe. I also recorded males of the chiff-chaff late singing in their autumn voice - this year as well as I watched a few tree pipits and one meadow pipit...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 października 2017 19:50

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny