eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dudek”

 • niedziela, 26 czerwca 2011
  • Początek lata

   Początek lata w świecie ptaków ma parę specyficznych właściwości… Większość form jest wciąż zajęta opieką nad pisklętami, często, jeśli chodzi o mniejsze gatunki, z lęgów powtarzanych lub drugich – mamy pełnię sezonu lęgowego. Jest to bardzo absorbujący czas, dlatego, choć większość gatunków w przypadku ptaków śpiewających śpiewa właśnie, zdarza się to coraz rzadziej. Bociany  czy drapieżne, np. srokosze (foto), gąsiorki (foto), myszołowy (foto) czy orliki (foto) intensywnie karmią szybko rosnące młode, więc też intensywnie żerują. Orliki często tokują; samce gąsiorka jeszcze śpiewają. Dudki (foto) są tak zajęte lęgami, że by je jeszcze usłyszeć trzeba mieć fart, lub je wabić w pobliżu gniazd… Kwiczoły (foto) dokarmiają swoje niemal w pełni już teraz samodzielne młode, a ataki samców na gatunki drapieżne zdarzają się wyjątkowo – nie słyszy się już ich charakterystycznego głosu, terkotu… Słowiki szare nawet jeśli jeszcze śpiewają – zdarza się to coraz rzadziej, dotyczy ptaków najczęściej z opóźnionych lęgów czy wręcz nie lęgowych, a sam śpiew jest już nie tak „czysty” i „pedantyczny”, jak wiosną… Do kolejnego lęgu przystępują kuropatwy (foto). Tymczasem czajki (foto) i szpaki gromadzą się w coraz większych, wspólnych stadach na wykoszonych świeżo łąkach, gdzie intensywnie żerują i łatwiej „bronią się” przed atakami jastrzębi, krogulców i innych drapieżników…

   Status behawioralny i ekologiczny większości gatunków charakteryzuje więc swego rodzaju „bezwład”, w sensie utrzymywania się jeszcze silnych akcentów wiosennych i ich impetu, gdy tymczasem mamy już lato…

   srokoszfffffffffffffffffff7777777777777777

   ...srokosz...

   …great grey shrike…

   gasiorek 8888888888888888889

   ...gąsiorek...

   …red-backed shrike…

   myszolow55555555553333333333333222222222

   ...myszołów...

   …buzzard…

   orliki 7777777777766666666699999

   ...orlik krzykliwy...

   …lesser spotted eagle…

   dudek000000000000

   ...dudek...

   …hoopoe…

   kwiczol 5555555555555

   ...kwiczoł...

   …fieldfare…

   kuropatwy 6666666666

   ...kuropatwy...

   …partridges…

   czajki 555555555555555

   ...czajki...

   …lapwings…

   (c) endoors

   The beginning of the summer

   The summer beginning has in birds world specific proprieties… the Majority of forms is occupied continually they will look for nestlings, often, as for smaller species, from hatchs repeated or second - we have I fulfil the breeding season. This is the absorbing very much time, that is why, though the majority of species in singing birds case just sings this happens more and more seldom. White storks  or predatory, great grey shrikes (photo), red-backed shrikes (photo), buzzards (photo) or lesser spotted eagles (photo) intensely feed quickly e.g. growing young, so they feed also intensely. Lesser spotted eagles toot often; the males of ed-backed shrike still sing. Hoopoes (photo) are occupied hatchs so, that still should to have to hear them good luck, or to lure them near nests… Fieldfares (photo) give additional food already their now independent youngs, and on predatory species males attacks happen exceptionally - he does not hear one another their characteristic voice, rattle any more… Thrush nightingales even if they still sing - this happens more and more seldom, he relates to birds from delayed hatchs the most often or outright not breeding, and the singing itself is already not so „clean” and „pedantic”, how in spring… Partridges (photo) approach to next hatch. They lapwings (photo) and starlings gather in more and more large, common herds on mowed down freshly meadows meanwhile, intensely feed where and „defend” before hawks, sparrow-hawks and different birds of prey attacks more easily…

   The behavioural and ecological status of the majority of species characterizes now his kind „inertia”, in the sense of keeping yet strong spring accents and their impetus, when meanwhile we already have the summer…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 czerwca 2011 10:43
 • środa, 11 maja 2011
  • Porównanie dwóch wiosennych dni

   Ostatnio, po kilku dniach chłodu i niepogody aura się znacznie poprawiła. Dwukrotnie, względem zimnego dnia w kolejnych wzrosła temperatura, znikło zachmurzenie. Ptaki śpiewające nie ograniczały już swojej aktywności do miejsc osłoniętych od wiatru, tak jak to do niedawna miało miejsce; chętniej też śpiewały i ponownie rozproszyły się po okolicy, będąc łatwiej dostrzegalnymi. Drobne ptaki, takie jak pokląskwa, już nie były napuszone – a ich sylwetki stały się smukłe i typowe (foto). Dudki (foto) czy świergotki drzewne (foto), napotyka się w całej przestrzeni ich rewirów, a nie jak do niedawna – na osłoniętych od chłodnego wichru najlepszych żerowiskach. W świecie drapieżnych – też nastąpiły wyraźne zmiany w zachowaniach. Np. orliki krzykliwe (foto), przemieszczały się na  odleglejsze od gniazd żerowiska. A spotkana kania ruda (foto), pojawiła się w okolicy zapewne dzięki optymalnym dla dalekich lotów patrolowych warunkom pogodowym. Zestawione tu w ogólnym ujęciu zmiany w zachowaniach ptaków dotyczyły dwóch dni – 5.05., jako przykładu zimnego dnia, i 10.05.2011. roku, jako dnia z ustabilizowanym ociepleniem i znaczną poprawą pogody. Poniżej kilka ilustracji.

   poklaskwa888800009

   …w przypadku drobnych ptaków takich jak pokląskwa poprawa pogody nie tylko umożliwiła tym ptakom powrót do typowych dla wiosny zachowań, ale wpłynęła także na ich wygląd; po lewej – samiec tego gatunku napuszony z powodu chłodu; po prawej – samiec o typowym wyglądzie, smukły…

   …in small such birds case as the improvement of weather made possible whinchat not only to these birds the return to typical for the spring behaviours, but she also influenced their appearance; left - the puffed male of this species because of the chill; right - male about the typical appearance, slender…

   drzewnysw2222222222222222

   …świergotki drzewne (powyżej, samiec) po ociepleniu wykazywały tym razem typową dla wiosny aktywność w całej przestrzeni rewirów…

   …tree pipits showed the this time typical for the spring activity in the whole space of districts after warming (above, the male) …

   dudek zer55555555555

   …podobnie dudki…

   …similarly hoopoes…

   orlik krzyk8888888888888

   …orliki krzykliwe, dopiero gdy na lepsze zmieniła się pogoda, latały na odleglejsze względem gniazd żerowiska (foto z dnia chłodu)…

   …lesser spotted eagles, just when weather changed for better they flew on more distant in relation to nests feeding grounds (photo from the day of the chill)…

   kania ruda77777777777777

   …napotkana wczoraj kania ruda (foto powyżej), w tej okolicy nie jest częstym gościem; poprawa pogody na pewno sprzyjała temu wydarzeniu… 

   …the encountered yesterday red kite (photo above), he is not the frequent guest in this neighbourhood; the improvement of weather surely favoured this event…

   (c)endoors

   Comparison of two spring days

   Recently, the weather improved after several days of chill and bad weather considerably. She twice, grew up in relation to the cold day in next temperature, fade away cloudiness. Singing birds did not limit their activity to places covered from the wind any more, the place had to recent so as this; they willingly also sang and again dispersed after the neighbourhood, being more easily perceptible. Small birds, such as whinchat, they were not puffed any more - and their figures happened slender and typical (photo). Hoopoes (photo) or tree pipits (photo), one encounters in the whole space of their districts, and not as to recent - on covered from the cool gale the best feeding grounds. In the world of predatory - clear changes also happened in behaviours. E.g.. lesser spotted eagles (photo), they moved on more  distant than nests feeding grounds. And the met red kite (photo), she appeared in the neighbourhood thanks to optimum for far flights weather conditions surely. Taken down in the general formulation here changes in the birds behaviours concerned two days - 5.05., as the example of the cold day, and 10.05.2011., as day with stabilized warming up and the considerable improvement of weather. Below several illustration.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 11 maja 2011 23:07

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny