eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „orzeł bielik”

 • środa, 04 maja 2011
  • Drapieżcy, ofiary i temu podobne

   Moje wczorajsze obserwacje ptaków drapieżnych i ich mniej lub bardziej potencjalnych ofiar pozwoliły mi na szereg wniosków odnośnie behawioru ptaków. Z jednej strony okazało się, że w przypadku gatunków stanowiących czasem lub często ofiary drapieżców, ich, drapieżników pojawienie się powodowało reakcję od nękania, po ucieczkę. Natomiast formy wyjątkowo lub w ogóle nie chwytane przez szponiaste reagowały jednak zaniepokojeniem i zachowaniami o charakterze ostrzegawczym, i było to zachowanie jedynie profilaktyczne, tak jak i czasem przemieszczenie w inne, nieodległe miejsce. To ostatnie zjawisko do pewnego stopnia ilustruje, iż np. drobne ptaki potrafią błyskawicznie kwalifikować danego drapieżcę do właśnie podzbioru gatunków niebezpiecznych, mimo, że z natury rzeczy nigdy owi konkretni drapieżcy nie stanowią dla nich realnego zagrożenia. Na podstawie doświadczenia zatem ptaki potrafią do pewnego stopnia abstrahować i swoją reakcją dowodzą, np. stosując profilaktyczne okrzyki ostrzegawcze czy powstrzymując się przed ucieczką, że w różnych przypadkach wprost świadomie decydują o rodzaju i natężeniu czyli charakterze swojej behawioralnej „odpowiedzi” na zaistniałą sytuację. Wprost oceniają i „ważą” realność zagrożenia dostosowując swoje zachowanie do konkretnego przypadku, poddając go wręcz analizie na podstawie jego konkretnego przebiegu, rozwoju i własnego doświadczenia. Przykłady i ilustracje podaję w dalszej części wpisu.

   pustulkazer888888888888

   …gdy w pobliżu zabudowy pojawił się żerujący (zawisający) samiec pustułki (foto) nie tylko potencjalne ofiary reagowały zaniepokojeniem – np. pokląskwa przeniosła się w inne miejsce (foto poniżej); kopciuszki (samce ad. i imm.; foto) dość intensywnie nawoływały zaniepokojone; wróble domowe i mazurki „ujadały” głosami ostrzegawczymi okazując zachowaniem podekscytowanie (foto dalej); szpaki przerwały żerowanie na kiszonce, i w szyku „ławicy” opadły na linię elektryczną (fotografia poniżej) – tymczasem zupełnie nie zagrożone sierpówki w wyraźnej panice odleciały w inne okolice…

   …when feeding kestrel (hanging) male appeared not only potential prey near the buildings they reacted the anxiety - whinchat moved in the different place e.g. (photo below); black redstarts (males ad. and imm.; photo) uneasy called quite intensely; house sparrows and tree sparrows showing behaviour exciting „they yelping” warning voices (photo farther); the starlings broke the feeding on silage, and dropped on the electric line in the style „shoal” (the photo below) - meanwhile completely not endangered collared doves in the clear panic flew away in different neighbourhoods…

   poklaskwasamiec0000000000000

   ...pokląskwa, samiec...

   ...the whinchat, male...

   kopciuszki 88889999999

   ...kopciuszki, samce: ad. i imm. ...

   ...the black redstarts, males: ad. and imm. ...

   wroble4444444444444444444

   ...podekscytowane - wrobel domowy i mazurek...

   ...geting excited - house and tree sparrows...

   szpaki kiszonka 88877777

   ...szpaki...

   ...starlings...

   blotniak lakowy samica999999999999

   …natomiast wędrowne, najpierw samiec, a następnie samica (powyżej) błotniaki łąkowe wywołały bardziej „stonowaną” reakcję: kopciuszki i wróble np. z rzadka ostrzegały głosami, ale już pliszka siwa, żerująca na polu, natychmiast poderwała się do gwałtownego ataku z wręcz wrzaskiem „na dziobie” i zaczęła ową samicę „nękać”…

   …however migratory, first the male, and then female montagu's harriers called out the more „toned down” reaction (above) : black redstarts and the sparrow's warned the voices from thin e.g., but already pied wagtail, feeding on the field, she sprang up to the violent attack immediately from outright the scream „on the beak” and she began that female to „plague”…

     czaplaorlik000000000000000

   …przelatujący w pobliżu na średniej wysokości ku NNE orzeł bielik znów sprowokował ptasi drobiazg do wokalnych ostrzeżeń, choć już realna ofiara tego drapieżnika, czapla siwa (foto powyżej, u góry), przyśpieszyła zmieniając kierunek lotu; para wron z bardzo daleka łukiem w wyraźnej panice i obserwując poczynania orła uciekała nad zabudowę; a orlik krzykliwy (foto u dołu), zapewne samiec, profilaktycznie i w pośpiechu powracał z dalszej odległości w rejon własnego gniazda…    

   …the flying nearby on the average height towards NNE white-tailed eagle again provoked the bird's trinket to vocal warnings, though already this bird of prey real prey, grey heron (the photo above), changing the direction of the flight she accelerated; he dabbles in crows from very far the bow in the clear panic and observing the eagle actions ran away over the buildings; and lesser spotted eagle (photo below), surely the male, preventively and he came back from the farther distance in the region of the own nest in hurry…  

   (c) endoors

   The predators, their prey and this similar

   My predatory birds and them yesterdays' observations less or birds behaviour more potential prey allowed me to the row of conclusions regarding. It turned out from one side, that in the case of species making up the time or often the predators, them prey, appearing the birds of prey resulted in the reaction from plaguing, for the escape. However the form exceptionally or not seized by birds of prey reacted however anxiety and behaviours about the warning character at all, and this only preventive behaviour was, so as and the time the dislocation in the different, un distant place. This last phenomenon to certain degree illustrates, that e.g. small birds be able to instantly class the given predators to just the subset of dangerous species, although those concrete predators never make up for them the real threat from the nature of the thing. They so the birds be able to to certain degree disregard on the basis of the experience and their reaction prove, applying preventive warning shouts e.g. or refraining before the escape, that they decide about kind and intensity in various cases directly consciously that is the character of their behavioural „answer” on the came into being  situation. Adapting their behaviour to the concrete case, subjecting him on the his basis of concrete course, development and own experience outright to the analysis they estimate directly and „weigh” the reality of the threat. I give examples and illustrations in the farther part of the registration.

   (c) endoors 

     

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 04 maja 2011 14:25
 • niedziela, 24 października 2010
  • Zmiany w świecie ptaków wraz z ociepleniem

   W ostatnich dniach nie było nazbyt ciepło, zaledwie około +7 stopni, z lodowatym, wilgotnym wiatrem i wręcz przeszywającym, chłodnym powietrzem oraz poza dniem wczorajszym – niską podstawą chmur oraz deszczem, w tym deszczem z pierwszym w tym roku śniegiem… Natomiast dzisiaj, w niedzielę 24.10.2010., wypogodziło się, a temperatura nie tylko podniosła się do około +11 stopni w południe (odczuwalne ciepło subiektywnie było jeszcze wyższe!), ale też rano pojawiło się słońce, podstawa chmur była wysoka, i mimo, że przelotnie padał deszcz - generalnie było pogodnie, tzn., a o tym tu piszemy, aura sprzyjała dzikiemu życiu. Było to wszędzie, tu i w okolicy miejscowości Biebrza, zauważalne…  

   Ptaki były bardziej ruchliwe, ale nie tak, jak ostatnio - czyli wyłącznie  skoncentrowane na działaniach mających za jedyny cel przetrwanie, były też liczniejsze – choć poza szpakami – występowały w mniejszych koncentracjach i w większym rozproszeniu, zaznaczył się przelot kilku gatunków – np. czyżyków, gili, kwiczołów czy zięb…  

   Drapieżniki podobnie – o ile ostatnio spotkałem tu żerującego, młodego bielika, dziś np. zaobserwowana samica krogulca wyraźnie migrowała przy okazji polując, a myszołowy, które jeszcze wczoraj większość czasu poświęcały żerowaniu niechętnie odlatując z powodu obserwatora – dziś z daleka uciekały, wyraźnie bardziej swobodnie traktując kwestię zdobycia pokarmu w minimalnie krótkim czasie…

   Te i pozostałe przykłady odmienności dnia z ociepleniem, od ostatnio dominujących dni niepogody, niech zilustrują poniższe fotografie i ich opisy…

   drapole1287

   ...ptaki drapieżne w dniach niepogody były mniej mobilne (np. myszołów, po prawej, u góry) - w dniu z ociepleniem np. migrowały - polując (bielik - u góry, po lewej, krogulec - u dołu)...

   mazur128754

   ...drobne ptaki, jak te mazurki, w większości gatunków "rezygnowały" ze stadnych koncentracji, i np. jak wróble poszukiwały noclegowisk lub je lepiej "wyposażały" - u dołu mazurek z piórami i puchem - u góry ten sam gatunek zaglądający do dziupli...

   zieby28743

   ...rozproszenie stad na czas ocieplenia było szczególnie dobrze widoczne u zięb i jerów, żerujących dotychczas w zgrupowaniach nawet do 1tys. osobników w 1 miejscu...

   szp20vs24

   ...szpaki stanowiły w dniu rozpogodzenia wyjątek - przyleciało ich do wioski o wiele wiecej, bo około 700, były też bardziej hałaśliwe - wcześniej bywało ich tu zwykle około setki... zapewne wynikało to z większej mobilności stad i lotów z noclegowisk na dalej położone żerowiska, w ciepły dzień...

   trznadel29836

   ...fotografia powyżej przedstawia "dzisiejsze" trznadle... - wypoczywające, ospałe, rozproszone i smukłe...

   duzy409888

   ...mój ulubieniec - dzięcioł duży, był dziś cały dzień nieobecny przy swojej "kuźni" na słupie elektrycznym - zupełnie odwrotnie rzecz się miała kilka dni wstecz, gdy każdą chwilę wykorzystywał na żerowanie, także spłoszony ze słupa, a na inne czynności - jak kąpiel w deszczu czy wypoczynek, nie miał niemal zupełnie czasu (foto powyżej)...

   wrony2986777

    

   ...u wron siwych, które w Biebrzy nocują, istnieje tendencja, do pozostawania w pobliżu wioski w dni niepogody - odwrotnie w przypadku poprawy aury - ptaki rozpraszają się pokonując czasem znaczne odległości...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 24 października 2010 21:02
 • sobota, 23 października 2010
  • Ekologiczne refugium w praktyce

   Okolice miejscowości Biebrza k. Grajewa nie są same w sobie atrakcyjne przyrodniczo… Wieś Biebrza znajduje się  m.w. w centrum dawnego, zmeliorowanego głównie w latach 50-tych ubiegłego wieku, torfowiska „Kuwasy” i reprezentuje monotonny krajobraz łąk, pastwisk i młodych brzezin o znikomej bioróżnorodności – jeśli owe bogactwo przyrodnicze rozpatrywać obiektywnie, czyli analizując „potencjał” ekologiczny tego antropogenicznego ekosystemu… Jednak czasem okolica ta zaskakuje przyrodnika odwiedzinami tych terenów przez np. ornitologiczne super rzadkości. Dzieje się tak dlatego, iż „Kuwasy” sąsiadują z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, skąd owe „taksony” zapuszczają się na ten „implicite” mało atrakcyjny teren… Mamy tu – upraszczając sprawę, do czynienia z ekologicznym refugium w praktyce, a skupiam się w tym wpisie na „rzadkościach”, jako że zjawisko to jest dzięki temu lepiej unaocznić, wykazać i udowodnić. Cóż zatem tu można na zasadzie refugium spotkać?? Wymienię kilka gatunków, mniej lub bardziej regularnie odwiedzających, z różnych powodów,  „Kuwasy”, zwłaszcza wiosną, jesienią i w zimie. Są to: orzeł przedni, bielik, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielonosiwy, puchacz i kilka innych form… Poniżej dokumentacyjne fotki.   

   przedsielo1

   ...młody orzeł przedni - torfowisko "Kuwasy", zima 2008... 

   przedni juv189

   ...orzeł przedni juv. ...

   mlo bielik 4378

   ...młody orzeł bielik...

   dz bialogrzbiety 756342

   ...dzięcioł białogrzbiety pod wsią Biebrza...

   dz zielonosiwy 328976

   ...dzięcioł zielonosiwy - tamże...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 23 października 2010 17:51

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny