eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „SOWA”

 • środa, 13 czerwca 2018
  • Późne lęgi puszczyków

   W bieżącym, 2018 roku, mimo kwietniowych i dalszych upałów, bardzo późno pojawiły się młode ptaki w rewirach puszczyków (foto)! Dopiero pierwszego czerwca w terytorium pod Zwoleniem (foto), przy dziupli lęgowej zauważyłem pierwsze bardziej samodzielne młode sów po wylocie. Była to najprawdopodobniej samiczka o głosie „ki – słip”. Dwa kolejne pisklęta opuściły dziuplę lęgową dopiero do około 10 czerwca i były to zapewne samczyki „ki – serp”. A zatem w tym roku okres lęgowy puszczyków na Mazowszu przedłuży się do końca lata, a w Puszczy Kozienickiej i zapewne nie tylko – nawet do września! Dodajmy, że ptaki dorosłe były w bieżącym, nietypowym roku bardzo rezolutne i ostrożne, skoro zróżnicowanie wieku piskląt sugeruje, iż samiczka składała jaja w bardzo długim okresie...

   ...

   ...PATRZ też oferta / LOOK also, offer - "eco - eventy" / wydarzenia, nie tylko dla Twojej firmy - "wyprawy na sowy" / "The trips for owls":

   http://seeneco.blox.pl/html  - a także:

   ..."wyprawy endoors":  http://wyprawyendoors.blox.pl/html  ...

   ..."wyprawy Czarnolas":  http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html  ...

   ZAPRASZAMY!! :) :)

   ...

   mlode puszczyka

   ...

   piskle puszczyka cd

   ...

   rewir SXA

   ...

   (c) endoors

   Late hatchings of tawny owls

   In current, of 2018 year, in spite of April and further heat, very much late young birds turned up in areas of tawny owls (photo)! Of the first June in territory under Zwoleń Town (photo), by the breeding hole I noticed first more independent young of owls along the exit. She was it is most probably a female about the voice "ki - słip". Two next chicks left the breeding hole only to about 10 June and were these are probably males "ki - serp". That is this year the hatching season of tawny owls in Mazovia will be extended to the end of the summer, and in the Kozienice Forest (Nature 2000) and probably not only - even up to the September! Let us add that adult birds were in the current, untypical year very smart and careful, since diversifying the age of chicks is suggesting that the female placed eggs in very long stretch...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:43
 • środa, 12 października 2016
  • Potwierdzone stanowisko sowy płomykówki w Zwoleniu

   Dziś, korzystając z faktu kolejnego dnia niepogody wybrałem się na Aleję Pokoju w Zwoleniu by sprawdzić i potwierdzić ewentualnie stanowisko sowy płomykówki. I rzeczywiście pod jedną ze starych lip znalazłem kilka wypluwek i odchody tego gatunku. Wcześniej na tych łamach pisałem niedawno o znalezionym tu piórze. A zatem jest ten gatunek w Zwoleniu obecny. Prawdopodobnie wykryłem miejsce pobliskie dziennej kryjówce tej sowy, gdzie na lipie ptak przygotowuje się wieczorem do łowów i stąd charakter pozostawionych tu śladów (foto)…

   slady plomykowki

   …ślady płomykówki na potwierdzonym stanowisku…

   …tracks and signs of the barn owl on the confirmed position…

   sowa plomykowka R Siek Internet

   …sowa płomykówka – Rafał Siek / źródło / Internet…

   …the barn owl – photo Rafał Siek / taken from Internet…

   (c) endoors

   Confirmed position of the owl of the barn owl in Zwoleń

   Today, using the fact of the consecutive day of the bad weather I went to the Avenue of the Peace in Zwoleń so that check and confirm the position of the owl of the barn owl if necessary. And indeed under one of old lime trees I found a few pellets and excrement of this kind. Earlier on these pages I wrote recently about the found here feather. That is this kind is in Zwoleń current. I probably detected the nearby place for daily hiding place of this owl, where on the utter lie the bird is preparing during the evening for hunts and from here character of left here tracks and sings (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 12 października 2016 16:27
 • sobota, 17 września 2016
 • piątek, 31 października 2014
  • Puszczyki w Puszczy Kozienickiej

   Ostatnio w obserwowałem, w tym wabiłem, sowy puszczyki w Puszczy Kozienickiej na N od Zwolenia. Obszar ten jest w okolicy zwany Lasem Suskim. Najpierw wieczorem zwabiłem parę tych ptaków w pobliżu uroczyska „Dębowski Ług”. Tu dorosła samica miała osobliwe odniesienie do samca. Była kompletnie nie lojalna i wprost zalecała się do odgłosów które jak mniemam świetnie imitowałem. Ostatecznie „jej” samiec wpadł w taką konsternację, iż nawoływał głosem ostrzegawczym (link - nagranie). Nie wątpliwie ta para ptaków nie była niemal w ogóle wspólnotą. Niezwykłe…

   W drugim miejscu już na skraju Puszczy, a przemierzyłem około 5km sosnowego boru, było zupełnie inaczej. Status behawioralny samicy puszczyka u tej drugiej pary ptaków należało określić nie tylko lojalnością względem samca, ale wręcz „poświęceniem” i „oddaniem”. Samica wiernie stała przy samcu i wobec mojego wabienia reagowała komplementarnie, a nie kontrująco. Wielokrotnie sama inicjowała zawołania areałowe i rytuał walki, odzywając się odgłosem miauczenia (link – nagranie). Ta para zatem była ukonstytuowana i scalona w stadło…

   http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3 

   …odgłos ostrzegawczy skonsternowanego samca puszczyka, para pierwsza…

   … warning sound of the dismayed male of the tawny owl, the first pair…


   http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3 

   …głosy areałowe i „rytualnej walki” – miauczenia drugiej pary sów…

   … “zone” voices and of "ritual fight" - of mewing of the second couple of owls pair…

    

   puszczyk ad 11 siedzi

   …fotka dorosłego puszczyka / źródło – Internet…

   … snapshot of the adult tawny owl / taken from Internet…

   (c) endoors

   Tawny owls in the  Kozienice Forest

   Recently in I observed, in it I lured, tawny owls in the Kozienice Forest on N from Zwoleń. This area in surroundings is called Sucha Forest. At first I lured the pair of these birds with the evening in the vicinity of the wilderness "Dębowski Lye". Here the adult female had odd taking back to the male. She was completely not loyal and directly made advances to sounds which in my opinion great I imitated. After all for "her" the male fell into such a consternation, that had called with warning voice (link - recording). Not doubt  this pair of birds wasn't community almost at all. Unusual…

   In the second place already on the edge of the Forest, and I travelled across by the pine forest about 5 km of, it was totally different. At this second pair of birds one should determine the behavioral status of the female the tawny owl not only with loyalty with regard to the male, but give with "sacrifice" and with "devotion". The female faithfully stood by the male and towards my attracting reacted complementary, rather than present “contring” behavior at all. Repeatedly alone she initiated “zone” calls and ritual of the fight, speaking with sound of mewing (link - recording). And so this couple was constituted and united into the pair…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 31 października 2014 10:40
 • poniedziałek, 07 października 2013

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny