eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dzięcioł średni”

 • środa, 29 października 2014
  • I ponownie ten sam jastrząb w dolinie rzeki Zwolenki

   Po szóstej, jeszcze przed wschodem słońca, poszedłem na E od Zwolenia w dolinę naszej pięknej rzeki Zwolenki (Natura 2000), (foto). Na jednym ze stawów koło wysypiska, tzw. „dołach Sokala” natrafiłem na gigantyczne stado około 700 kaczek krzyżówek i dwóch starych łabędzi niemych (foto). Ptaki przebywały od strony W zbiornika, tak, że ogrzewały się właśnie wschodzącym słońcem. Gdy zorientowały się jak blisko jestem – gwałtownie poderwały do lotu (foto). I to zmyliło ową samicę jastrzębia, zapewne tą samą, co „ujętą” w poprzednim wpisie (ilustracja gatunku poniżej). Ptak z całą pewnością myślał, że na kaczki poluje inny jastrząb bo zaczął krążyć aktywnie i nawoływać głosem „hiijjeeee”, by zapewne wywabić i przepędzić intruza. Gdy mnie dostrzegł – zwrócił się ku E i tam odleciał, pozostając pod osłoną światła słonecznej tarczy. To był niesamowity widok i wydarzenie, clou dnia. Jeśli dodam, że w enklawie starych topól (foto) napotkałem ponownie, jak kilka dni wstecz, żerującego dzięcioła średniego (foto) w interakcji z dzięciołem dużym, obecnego tu także jednego z dwóch pełzaczy leśnych, i liczne sikory, to już będzie dużo. Tymczasem „były” jeszcze: pełzacz ogrodowy, odzywające się dzięcioły – samce: zielony i czarny, i wiele więcej form. Mało tego - koło oczyszczalni wielokrotnie i prawie jak wiosną śpiewał o tej porze roku (!) samiec trznadla. Miałem zatem dzisiaj na „starcie” dnia wspaniałe, frapujące i niezwykłe obserwacje, o czym śpiesznie donoszę…

   dol Zwolenki 1 

   ...

   dolina Zw2

   …krajobraz doliny rzeki Zwolenki o świcie…

   …the landscape of the valley of the Zwolenka river at dawn…

   samica jastrzab 1

   …jastrząb, samica / źródło - Internet…

   …goshawk, female / taken from Internet…

   stado krzyzowek1

   …trzy ujęcia stada kaczek krzyżówek…

   … three presentations of the flock of mallard…

   enkl topole dzie sr1

   …enklawa starych topól, z żerującym dzięciołem średnim…

   … enclave of old poplars, with the preying middle spotted woodpecker…

   (c) endoors  

   And again the same goshawk in the valley of the Zwolenka river

   After sixth a. m., I still before sunrise went to E from Zwoleń into the valley of our beautiful Zwolenka river (Nature 2000), (photo). On one of ponds by the dump, so-called "Sokala holes", I came across the gigantic flock of about 700 mallard and two old mute swan (photo). Birds stayed from the side in of container, in such a way that just warmed themselves up with rising sun. When they worked out how close I am - violently raised for the flight (photo). And what's more mistook that female the goshawk, probably the same, what "taken hold" in the previous entry (illustration of the kind below). The bird certainly thought that other goshawk was hunting ducks because started circulating actively and calling with voice "hiijjeeee" so that probably lure out and chase the intruder away. When noticed me - he turned to E and there flew away, remaining under the cover of the light for the solar shield. It was an uncanny view and the event, high point of the day. If I will add, that in the enclave of old poplars (photo) I came across again, as a few days backwards, of preying middle spotted woodpecker (photo) in interaction with the great spotted woodpecker, current here also one of two common treecreepers, and numerous tits, it will already be much. Meanwhile "were" still: short-toed treecreeper, speaking woodpeckers - males: green and black, and a lot of more forms. And that's not all - repeatedly and as almost as in spring sang the circle of the sewage treatment plant at this time of the year (!) male of the yellowhammer. And so I had today from the “start of day” wonderful, fascinating and unusual observation what hurriedly I am informing about…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 29 października 2014 12:19
 • poniedziałek, 27 października 2014
  • Ciekawa interakcja

   Wczoraj około południa wybrałem się na ptaki w dolinę rzeki Zwolenki (Natura 2000). Było chłodno, pochmurno i mglisto, a ja na obserwacjach spędziłem zaledwie około 2 godziny. Jednak udało mi się poobserwować ciekawe gatunki i zdarzenia z nich życia. Oto m.in. napotkałem w różnogatunkowym stadzie sikor, czyży, szczygłów, pełzaczy leśnych i innych form żerującego dorosłego dzięcioła średniego (foto). „Były” tu też zimujące: strzyżyk, pokrzywnica i kosy, głównie samce, ale też jedna dorosła samica.  Na skraju boru i doliny tokował samiec dzięcioła czarnego. Ogólnie niezwykle liczne były sikory i na drugim miejscu czyżyki, które w liczbie ponad 200 osobników żerowały na  szyszkach olch. Jednak to co najciekawsze zdarzyło się z miejsca na początku obserwacyjnej sesji. Usłyszałem bowiem srokosza, głos alarmowy, przeciągłe i donośne oraz dźwięczne „cirrrr”, który w sposobie tych zawołań zareagował na konkurencyjne i adresowane ku niemu „działanie” samicy krogulca. Gdy ta nie tylko przeszkodziła mu w polowaniu na sikorę, ale i zainteresowała się samą dzierzbą – srokosz unikając drapieżcy i manifestując odczuwany stan zagrożenia, odżegnał się wspomnianym odgłosem. Ostatecznie odleciał z doliny rzeki w stronę otwartych pól…

   dzieciol sredni 1 

   …dzięcioł średni / źródło - Internet…

   … middle spotted woodpecker…

   srokosz w locie 01

   …srokosz / źródło - Internet…

   … great grey shrike…

   krogulec w locie 01

   …krogulec / źródło - Internet…

   … sparrowhawk…

   (c) endoors

   Interesting interaction

   Yesterday about the noon I went to birds into the valley of the Zwolenka river (Nature 2000). It was coldly, cloudily and wet, and I on observation spent only about 2 hours. However I managed to watch interesting kinds and events from them lives. Here among others I came across in the different-species flock of tits, siskins, common treecreepers and other forms of the preying adult middle spotted woodpecker (photo). "Were" here also spending the winter: the wren, the dunnock and blackbirds, mainly males, but also one adult female. On the edge of the forest and the valley a male of the black woodpecker made a display call. Generally extremely tits were numerous and on the second place siskins which in the number above 200 specimens preyed on cones of alder trees. However it what most interesting happened right away at the beginning of the monitoring session. Because I heard the great grey shrike, alarm voice, long-drawn-out and sonorous and resounding "cirrrr" which in the manner of these calls reacted on competitive and addressed towards it "action" of female the sparrowhawk. When the one not only she prevented him from hunting the tit, but also became interested in the shrike - great grey shrike avoiding for the assailant and manifesting the sensed distress, dissociated himself with recalled sound. After all he flew away from the valley of the river in the direction of opened fields…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 27 października 2014 08:49

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny