eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „myszołów włochaty”

 • sobota, 18 listopada 2017
  • Ptaki rzeki Zwolenki późną jesienią

   Dziś wybraliśmy się „na ptaki” nie tylko w Dolinę Zwolenki (Obszar Natura 2000), (foto), ale i wcześniej do „Lasu Osiny”, na trasie przejścia łącznie około 8 km. Najpierw spotkaliśmy szybko po sobie 2 polujące samiczki krogulca (później jeszcze jedną, w pogoni za czyżami i czeczotkami w Dolinie). Po chwili na NW przeleciało stado kilkunastu krzyżodziobów świerkowych. Następnie spotkaliśmy polującego na potrzeszcze srokosza (foto). Na zbiorniku w Dolinie właśnie lądowały dwie czaple białe. Najważniejszym gatunkiem był jednak pierwszy tej jesieni dorosły samczyk myszołowa włochatego (foto). Ptak wylądował ostatecznie na polach, na starej gruszy (foto). Na zbiorniku tzw. „Dołów Sokala” krzątał się i żerował zimorodek (foto) - zaniepokojony obecnością z kolei myszołowa zwyczajnego (jednego z 4 dziś spotkanych)...

   krajobraz Zwolenka 1

   ...

   potrzeszcze stado 1

   ...potrzeszcze...

   ...corn buntings...

   potrzeszcze i srokosz

   ...potrzeszcze i srokosz...

   ...corn buntings and the great grey shrike...

   myszolow wlochaty lot

   ...

   myszolow wlochaty

   ...myszołów włochaty...

   ...rough-legged buzzard...

   zimorodek zer

   ...zimorodek...

   ...kingfisher...

   Zwolenka miasto

   ...

   (c) endoors

   Birds of the Zwolenka river late in autumn

   Today we went "on birds" not only into the Zwolenka Valley (Area Nature 2000), (photo), but also earlier to of "Forest of the Aspen / Osiny", on the route of covering the about 8 km altogether. At first we met 2 hunting females of the sparrowhawk quickly after ourselves (later another, in pursuit of siskins and common redpolls in the Valley). After a moment a flock of a more than 10 crossbills flew to the NW. Next we came across the great grey shrike hunting for corn buntings (photo). On the container two white egrets just landed in the Valley. However he was the most important kind of meets today first of this autumn adult male of the rough-legged buzzard (photo) apeared there. The bird lended up after all on fields, on the old pear tree (photo). On the container so-called of "Sokala Holes" the kingfisher bustled about and a preyed (photo) - worried with next presence of common buzzard (one from 4 today met)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 18 listopada 2017 20:58
 • wtorek, 07 marca 2017
  • Osobliwe zdarzenie u progu wiosny

   Ostatnio znajoma osoba zamieszkała pod Zwoleniem poinformowała mnie o znalezieniu opodal swojego obejścia martwego myszołowa. Jak się okazało, był to dorosły myszołów włochaty (foto). Postanowiłem odnotować to zdarzenie na tych łamach, jako że jak już tu pisałem, fakty naukowe nie zawsze są estetycznie nienaganne, a ten nawet merytorycznie „silny” z uwagi na rzadkość w obecności gatunku na Mazowszu. Z przesłanych zdjęć wynikało, że osoby trzecie ingerowały w położenie, a może i „zejście” nieszczęśnika. W każdym razie widocznych śladów przyczyny śmierci ptaka na zdjęciach nie widać, choć lokalizacja ciała już bez wątpienia sugeruje czyś udział... Jednak na przedwiośniu często zdarza się, że nawet doświadczone osobniki ptaków drapieżnych mają kłopoty ze zdobyciem pokarmu i osłabione często giną…

    martwy m wlochaty

   ...martwy myszołów włochaty pod Zwoleniem...

   ...the dying adult rough-legged buzzard under town Zwoleń in Mazovia...

   (c) endoors

    

   Odd event at the threshold of the spring

   Recently the familiar inhabited person under Zwoleń informed me of finding near her getting around the dead buzzard. As it turned out, he was it is an adult rough-legged buzzard (photo). I decided to take note of this event on these pages, since if here I already wrote, scientific facts not always are aesthetically impeccable, and the one even substantially "strong" due to the rarity in the presence of the kind in Mazovia. It resulted from sent photographs that third parties had interfered in the location, and can and "descent" of poor wretch. In any case in photographs one can't see visible tracks of the cause of the death of the bird, although the location of the body without a doubt is already suggesting the participation of sb… However on the early spring he often happens, that even experienced specimens of bird of prey have trouble getting food and weakened often are dying…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 07 marca 2017 03:09
 • piątek, 28 listopada 2014
  • Przybysz ze wschodu

   Dziś w nocy temperatura tu na Mazowszu koło Zwolenia spadła po raz pierwszy do około minus 7 stopni. W dzień po południu było już około 0 stopni, i od razu miał miejsce wyraźny ruch i poruszenie w świecie ptaków. Oto nad centrum miasta Zwoleń przeleciał na wschód pierwszy w tym roku dorosły myszołów włochaty. Ptak nie znał okolicy i z pól na zachodzie właśnie nad miastem podążał w dolinę rzeki Zwolenki. Już teraz warto ten fakt odnotować, jako że podczas zimy właśnie w dni odwilży zwłaszcza ten gatunek będzie zachowywał się podobnie i poszukiwał około godzin południowych, kiedy jest najcieplej, nowych żerowisk. A zatem mamy tu „pierwsze rozdanie” gatunków wschodnich w okolicach, w których zimują, i to już pierwszego dnia ochłodzenia…

   myszolow wlochaty 21

   …myszołów włochaty w locie…

   …rough-legged buzzard in flight…

   (c) endoors

   Stranger from the east

   Today at night the temperature here in Mazovia by the town Zwoleń dropped for the first time to about minus of 7 steps. In the day in the afternoon it was already of about 0 steps, and at once a distinct move and moving birds in world took place. Here above the town centre Zwoleń first this year an adult rough-legged buzzard flew to the East. The bird didn't know surroundings and from fields in the West above the city just headed into the valley of the Zwolenka river. Just about now it is worthwhile making a note of this fact, since during the winter in days of the thaw especially this kind will just behave similarly and sought about noon hours, when it is most warm, of new feeding grounds. That is we have "first handing out" here of eastern kinds in surroundings in which they are spending the winter, and what's more already of the first day of the cooler weather…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 28 listopada 2014 17:35
 • wtorek, 31 stycznia 2012
  • Myszołowy w zimie

   Dzisiaj także obserwowałem dwa aspekty behawioralnego (związanego z zachowaniem się), przystosowania myszołowów do silnego spadku temperatury powietrza. Okazało się, że o ile w dni ciepłe myszołowy żerują głównie rano i wieczorem, tak teraz, podczas silnego mrozu jest dokładnie na odwrót. Ptaki są najbardziej aktywne w godzinach południowych, kiedy jest najcieplej, a także o tej porze poszukują nowych żerowisk (tak jak to było dzisiaj w przypadku myszołowa włochatego - foto), jak i stosują inną strategię żerowania, jak to było u myszołowa zwyczajnego (foto). Otóż ten ostatni gatunek stara się maksymalnie zwiększyć swoją skuteczność jako łowcy, tracąc jak najmniej energii, i przebywa jak najbliżej żerowiska. Tu, w tym przypadku jeden z ptaków (foto) siadł na linii energetycznej i obserwował łan żerowiska pod i za sobą oraz mając je dostępne z maksymalnie krótkiego lotu…

   myszolow wlochaty 6665554321

   ...myszołów włochaty...

   ...the rough-legged buzzard...

   sidzacy myszolow 345 

   ...czatujący myszołów zwyczajny...

   ...the common buzzard lying in wait...

   (c) endoors

   The buzzards in the winter

   Today I also observed two aspects behavioral (associated with behaving), of adapting buzzards to the strong fall in the air temperature. It turned out, that provided in days warm buzzards are preying mainly in the morning and during the evening, it is so now, during a hard frost exactly on the contrary. Birds are most active in noon hours, when it is most warm, as well as at this hour are seeking new feeding grounds (this way was like it today in case of the rough-legged buzzard - photo), as well as they apply other strategy of preying, was like it at the common buzzard (photo). So this last kind is trying to a maximum to increase its effectiveness as hunters, losing as least energy, and is staying feeding grounds close as possible. Here, in this case one of birds (photo) he sat on a power line and a cornfield observed feeding grounds under and behind oneself and having them available from to a maximum of short flight…

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2012 17:42
 • sobota, 06 listopada 2010
  • Przeloty i zasiedlanie zimowisk

   Ostatnio, 31.10.2010. pojechałem do Mścich w Biebrzańskim PN. Pogoda dopisała, wedle mojej oceny, i nie tylko mojej – zaznaczył się przelot ptaków, a zatem zwierzakom tym aura także sprzyjała i była ich zamierzeniom odpowiednia…

   Na początku niewiele się działo. Pokazały się 2 sroki (foto 1 osobnika poniżej), słyszałem pod wsią kaczki krzyżówki - w atrakcyjnym estetycznie krajobrazie bagien (foto), w olsie, uwijały się sikory pospolitszych gatunków; wykryłem w pobliżu nich kilkanaście raniuszków, a że ptaszki te są bardzo piękne – satysfakcjonującą była ich obserwacja.

   Z każdą chwilą jednak przybywało „akcentów” atrakcyjnych również intelektualnie – okazało się, że można jeszcze spotkać świergotki łąkowe – zauważyłem stadko około 10 ptaków w przelocie ku SWW; podobnie zięby – do 15 osobników także odlatujące w tym kierunku, czy kwiczoły – około 25 ptaków podążające ku W. A zatem nie wszystkie migrujące jesienią na zachód  gatunki ptaków „uporały się” z tym zadaniem, stąd możliwym było ich spotkanie w tym względnie późnym terminie. Z drugiej strony, zależnie od przebiegu zimy, formy takie jak zięby czy kwiczoły, ale już nie świergotki, mogą pozostawać w pewnej liczbie w okolicy, stąd tylko do pewnego stopnia w ogóle, choć emocjonalnie i owszem, cieszyła ich obserwacja.

   Jednak w dniu tym pewne inne wydarzenia zdecydowały o szczególnie atrakcyjnych naukowo czy heurystycznie wynikach wyprawy. Dotyczyły one ptaków drapieżnych (szponiastych) – myszołowów włochatych i błotniaków zbożowych (patrz fotki).

   Otóż w pewnym momencie, ze wschodu, nad bagna na średniej wysokości wleciały razem 4 myszołowy – co ciekawe ptaki, co sugerował wprost przebieg obserwacji i zachowania drapieżników, były tu pierwszy raz i rozglądały się po okolicy, to krążąc, to zawisając – choć nie polując - kręcąc się wspólnie to tu, to tam na stosukowo małej przestrzeni. Można konkludować, że sprawdzały w wyżej opisany sposób „potencjał troficzny” – jakby rzekł przyrodnik – ekolog, czyli zasobność w pokarm siedliska. Na podstawie tej obserwacji napiszę może, że na sto per cent udało się uchwycić moment przylotu i zasiedlania zimowiska przez te ptaki, i osobniki tego gatunku, stąd należy ją, ową obserwację, oceniać jako niezwykle udaną i satysfakcjonującą… Natomiast błotniaki zbożowe „miały” tego dnia przelot – spotkałem w trakcie około 2 godzin bytności pod Mścichami 2 osobniki – samca i samicę, w odlocie ku zachodowi (W). Poniżej zdjęcie.

   Tak, w Przyrodzie i obserwacjach ptaków pociągają obie strony tego samego medalu – finezyjna i atrakcyjna estetyka przyrodniczych bytów wszelkiego rodzaju oraz „wartość mentalna” czy „intelektualna” nie tylko owych bytów samych w sobie, ale i zjawisk przyrodniczych, w tym ich wzajemnych relacji, związków i innych właściwości, z których bodaj ta najważniejsza, że współgrają one z najbardziej pierwotnie (w sensie - intuicyjnie i naturalnie), ale też „podstawowo” czy „bazowo”  rozumianą potrzebą ludzi do rozumienia świata, z którego, o czym przynajmniej intuicyjnie wiedzą, się wywodzą… :)

   msc kraj875421

   ...krajobraz Bagien Biebrzańskich pod wsią Mścichy...

   kraj msci765421111111111

   ...

   sroka 7654320999

   ...wyprawa nie zapowiadała się z początku na nazbyt udaną - obserwowałem tylko pospolite gatunki (powyżej - sroka) i pospolite zjawiska (ptaki te krzątały się w poszukiwaniu pokarmu)...

   myszolow wlochaty duza543298767654

   ...gdy jednak nadleciały 4 myszołowy włochate (powyżej ptak młody), z miejsca "zrobiło się" ciekawie - zachowanie ptaków (zdjęcia poniżej) w jednoznaczny sposób pozwalało bowiem stwierdzić, że drapieżniki były pierwszy raz w tej okolicy oraz, że zamierzały spędzić tu zimę...

   myszolowy wl9875437652228

   ...

   bl zboz ad287609000

   ...później też ku zachodowi "ciągnęły" czy odlatywały błotniaki zbożowe - powyżej dorosły samiec - czyniąc wyprawę na ptaki udaną nie tylko heurystycznie, ale też estetycznie :)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 06 listopada 2010 21:44

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny