eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „tropy”

 • piątek, 20 czerwca 2014
  • Gołębie grzywacze na jagodziskach

   Około półtora tygodnia wstecz, na kilka dni przed pojawieniem się w mieście pierwszych osób handlujących jagodami, dorosłe gołębie grzywacze, te, które jeszcze nie miały samodzielnych młodych, zaczęły je karmić tymi właśnie „owocami lasu”. Pod gniazdami i w miejscach, gdzie przebywały podloty tego gatunku z miejsca dało się zauważyć charakterystyczne, fioletowo – niebieskie odchody (foto). I to nastąpiło jak co roku wyraźnie wcześniej, jak piszę, nim o owocowaniu jagód dowiedzieli się ludzie.

   pull grzywacze jagody 

   ....

   (c) endoors

   Pigeon ringdoves on bilberries

   About one and a half week backwards, a few days before the appearance in the town of the first persons trading in bilberries, adult pigeon ringdoves, the ones which not yet they had independent young, started feeding them the very with "fruits of forest". Under nests and in places, where underwent subflights of this kind right away it was possible to notice characteristic, blue excrement. And what's more took place like every year clearly earlier how, I am writing, before people learnt about bearing fruit of bilberries.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 20 czerwca 2014 12:31
 • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • Gryzonie i wiewiórka

   Silne mrozy w ostatnim czasiewyraźnie uaktywniły drobne gryzonie, a także wiewiórki. Dno lasu, powierzchnia łąk i pól pokrytych śniegiem usiana jest licznymi tropami tych zwierząt (foto). Nie jest jednak łatwo rozpoznać, poza wiewiórką, gatunku zwierzęcia, które pozostawiło ślady. Czasem pomaga w tym środowisko, gdzie je spotykamy, czy charakterystyczny układ i wielkość tropów, jak to jest w przypadku wiewiórki (foto).

   gryzonie tropy789

   ...tropy gryzoni...

   ...tracks of rodents...

   trop wiewiórki 9999000

   ...trop wiewiórki...

   ...track squirrel...

   (c) endoors

   Rodents and the squirrel

   Hard frosts in the recent time clearly activated small rodents, as well as squirrel. The forest floor, the surface of meadows and covered fields strewn with the snow is numerous tracks of these animals (photo). It isn't however easily to recognize, apart from the squirrel, species of the animal which left tracks. Sometimes he is helping including the environment, where we are meeting them, whether the characteristic layout and the magnitude of tracks how, it is in case of the squirrel (photo).

   (c) endoors

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:37
 • piątek, 27 stycznia 2012
  • Krogulec, krukowate i łasica

   Dzisiaj po południu wybrałem się na spacer w dolinę rzeki Zwolenki na Mazowszu. Już dochodząc do tego miejsca zauważyłem ptaki krukowate, które w popłochu krążąc uciekły znad lokalizowanego tu wysypiska śmieci. Ptaki wyraźnie wznosiły się by uniknąć konfrontacji ze skrzydlatym drapieżcą, którym okazał się krogulec, samica (foto). Ostatecznie – gdy już były daleko – opadły na wysokie drzewa i grunt, charakterystycznie, jak gazela przed gepardem, koziołkując w locie w pozie imponowania własną kondycją. Popisywały się zatem odreagowując stres, podniecenie i strach. Dzisiaj było niezwykle mroźno, więc po dłuższej chwili krukowate zaczęły wracać na żerowisko. Nie wiedziały jednak, że w okolicy ciągle „gospodarzył” i kręcił się ów krogulec ponownie prowokując je  do ucieczki. Co ciekawe drapieżnik zaatakował gdy tak naprawdę liczące tysiące osobników stada były zaledwie profilaktycznie w powietrzu z powodu przelatującego myszołowa. Krogulec korzystając z zamieszania uderzył w niedoszłe ofiary wykorzystując i wzmagając element ponownego ich zaskoczenia. Ostatecznie drapieżca przysiadł na olsze, potem kolejnym drzewie i z niczym
   udał się w dół rzeki na dalsze poszukiwania pożywienia…

   Poza tym w pobliżu wysypiska natknąłem się na bardzo świeży trop łasicy na śniegu (foto). Zwierzę zapewne także jak i krogulec nie było tu przypadkowo. Odpady i okolica obfitowały w tropy drobnych ssaków – ulubionego pokarmu drapieżnika...   

   krogulec krukowate 5678000

   ...samica krogulca i krukowate...

   ...the female the sparrowhawk and the corvidae...

   tropy lasicy 88775522

   ...tropy łasicy...

   ...tracks of the weasel...

   (c) endoors

    

   The sparrowhawk, the corvidae and the weasel

   Today in the afternoon I went for a walk into the valley of the Zwolenka river in Mazovia. Already reaching this place I noticed birds corvidae, which circulating in panic escaped from above the located here garbage dump. Birds clearly ascended in order to avoid the confrontation with the winged assailant to be which the sparrowhawk turned out, female (photo). After all - when were already far - fell to tall trees and ground, characteristically, as the gazelle before the cheetah, somersaulting in flight in the pose of impressing with the own condition. They showed off and so releasing stress, excitement and fear. Today it was nippy extremely, so after the longer moment the corvidae started coming back to the feeding ground. However they didn't know, that in surroundings still "managed" and that sparrowhawk spun again provoking them for the escape. What's interesting the predator attacked when actually herds counting thousands of specimens were scarcely prophylactically in air because of the flying common buzzard. Sparrowhawk using the confusion hit near victims using and heightening the element another of surprising them. After all the raptor perched on the alder tree, then consecutive tree and with nothing went downriver to the further search of the food…

   Apart from that in the vicinity of the dump I came across the very fresh track of the weasel on the snow (photo). I probably will also confide as well as sparrowhawk it wasn't here by chance. Waste and surroundings were full of tracks of small mammals - of favourite food of the predator…

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 27 stycznia 2012 18:13
 • środa, 18 stycznia 2012
  • Jak odróżnić zimą żerowiska bażantów i gawronów

   Dzisiaj podczas krótkiego spaceru „na ptaki”, zauważyłem pewną specyficzną właściwość co śladów żerowania pozostawionych w śniegu przez bażanty i gawrony. Otóż okazało się, że nie tylko na podstawie tropów właściciela pozostawionych w pobliżu można odróżniać te żerowiska, ale też po innych cechach. Bażanty często żerują w bardzo małych grupach, liczących maksymalnie 2 – 5 osobników, dlatego zwykle obszary poruszonego śniegu i runa są wyraźnie jednostkowe i mniejsze (foto), niż u drugiego gatunku. Natomiast gawrony posilają się w wielkich stadach, dlatego ich żerowiska są obszarowo większe (foto). Jednak żerowiska bażantów są głębsze i zlokalizowane nie jak w przypadku gawronów na skrajach zadrzewień, a w ich wnętrzu. Na koniec dodam też może, że tropy bażantów są zwykle przy żerowiskach nieliczne, podczas gdy u gawronów śnieg jest w takich miejscach wręcz stratowany przez liczne ptaki.

   zerowisko bazanta zima 33445

   ...żerowisko bażanta...

   ...the feeding ground of pheasant...

   zerowisko gawronow zima 555444333222

   ...żerowisko gawronów...

   ...the feeding ground of rooks...

   (c) endoors

   How to distinguish with winter of the feeding ground of pheasants and rooks

   Today during the short walk "to birds", I noticed the certain peculiar property what of signs of preying left in the snow by pheasants and rooks. So as it turned out based on tracks of the owner left in the vicinity it is not only possible to distinguish these feeding grounds, but also by other features. Pheasants often prey in minute groups, counting to a maximum 2 - 5 specimens, therefore areas of the snow brought up and fleeces are usually clearly individual and smaller (photo), than at the second quality. However rooks are refreshing themselves in large herds, therefore their feeding grounds are fieldly bigger (photo). However feeding grounds of pheasants are deeper and located not like in case of rooks on verges of afforesting, and in their interior. In the end I will also perhaps add that tracks of pheasants are usually by feeding grounds few, while at rooks the snow in such places straight out is trampled by numerous birds.   

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Jak odróżnić zimą żerowiska bażantów i gawronów”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 18 stycznia 2012 18:13

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny