eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kwiczoł”

 • sobota, 29 kwietnia 2017
  • Wyprawa na Podlasie

   Dość dawno nie byłem wiosną na Podlasiu. W tym roku udało mi się tam pojechać zaraz na początku kwietnia 2017. Jak zwykle zaskoczyła mnie tamtejsza bioróżnorodność i stan, w tym „czystość” oraz jakość siedlisk, co owocuje niezwykłymi odkryciami! Oto wśród lęgowych kwiczołów trafił się osobnik o białym odcieniu całej górnej części ciała! Czyli skrajnie wyrażonych drugo – rzędowych cechach płciowych czy to z powodu starości, indywidualnie czy właśnie w wyniku świetnej kondycji / foto. Przyleciały właśnie orliki krzykliwe (foto). Płazy aż sześciu gatunków, w tym rzekotki drzewne i grzebiuszki ziemne, z uwagi na wskazaną świetną kondycję biotopów i osobników były już w pełni toków, a nawet po nich, jak żaba trawna czy żaba moczarowa. Poniżej przegląd „wrażeń” z wyjazdu w fotografiach…

   tokowisko plazow Podlasie

   ...

   kwiczol bielactwo 

   ...

   orlik krzykliwy swiezo po przylocie 

   ...ropucha szara samiec na tokowisku 

   ...

   zaba trawna 

   ...

   zaba wodna 

   ...

   skrzek zaby moczarowej

   ...

   rywalizujace o rewir czajki 

   ...

   krajobraz Podlasia

   (c) endoors

   Expedition to Podlasie

   Quite a long time ago I wasn't a spring on Podlasie. This year I managed there to go at the very beginning of April 2017. As usual a local biodiversity and a state surprised me, including the "cleanness" and quality of settlements what is bearing fruit with unusual discoveries! Here amongst breeding fieldfares a specimen came up about the white shade of the entire top half of the body! That is extremely expressed second - drill sexual features whether these are for the reason old ages, individually or just as a result of the great condition! / photo. Exactly lesser spotted eagles flew in (photo). Amphibians of as many as six kinds, including tree frogs and common spadefoot, due to the indicated excellent condition of biotopes and individuals were already fully of verse metres, not to say after them, as the common frog whether bog frog. Below inspection of "impressions" from the departure in photograph…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 29 kwietnia 2017 11:00
 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Ma się ku wiośnie

   Oto z każdym dniem przybywa dzikim, dziennym ptakom czasu na zdobywanie pokarmu i odpoczynek (foto). Wzorzec zachowania, to intensywne żerowanie, a potem długi czas stagnacji – trwania nieruchomo w bezpiecznym miejscu, tak, by oszczędzać energię i nie dać się zaskoczyć drapieżcy. Niektóre formy (np. sroki – foto), zajęły nawet biotop czy wręcz rewir lęgowy i godzinami go pilnują przed konkurentami tego samego gatunku…

   dzieciol duzy na stanowisku

   …dzięcioł duży…

   …great spotted woodpecker…

   kwiczol

   …kwiczoł…

   …fieldfare…

   dzwonce i kawka

   …dzwońce i kawka…

   …greenfinches and the jackdaw…

   sroki na legowisku

   …sroki…

   …magpies…

   (c) endoors

   Spring will soon be here

   Here with each passing day he is arriving for wild, daily birds of the time for getting food and the rest (photo). Pattern of the behaviour, this intensive preying, and then long time of the stagnation - lasting motionless in the safe place so that conserve the energy and it isn't possible to surprise the assailant. Some forms (e.g. magpies - photo), they took even a biotope hold whether give the breeding area and with hours are looking him after before competitors of the same kind…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:03
 • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • Wpływ silnych mrozów na ptaki

   Ostatnio temperatura dobowa tu na Mazowszu oscylowała wokół minus kilkunastu stopni Celsjusza. Nie pozostało to bez wpływu na ptaki. Okazało się, że np. gawrony i kawki nie latają na żer poza miasto, lecz przebywają stale na jego terenie lub w miejscu, gdzie najłatwiej o pokarm, czyli np. na wysypisku śmieci. I tu ciekawa obserwacja z ostatniej niedzieli – ponieważ w ten dzień nie są przywożone nowe partie śmieci – ptaki w mniejszym stopniu skłonne były żerować na wysypisku, a w większej ilości – na poprzemysłowych odpadach pobliskiej garbarni (foto). Co ciekawe niektóre osobniki miały taką oto strategię, że po zdobyciu większego kawałka pokarmu odlatywały w ustronne miejsce i trzymając go w łapach – niemal cały dzień potrafiły napuszone z niego korzystać i praktycznie pozostając w bezruchu. Oszczędzały zatem w ten sposób energię, zapewniając równocześnie sobie możliwość jej uzupełnienia. Zimujące kosy i kwiczoły, mazurki i dzwońce (foto), wykazują w taką pogodę skłonność do tworzenia większych stad, a paszkoty (foto) przemieszczają się na nowe miejsca z obfitszym żerem, np. nie odwiedzane wcześniej drzewa z jemiołą. Wystarczy krótki spacer, by dostrzec wiele osobliwych zachowań związanych ze zmianą pogody i znacznym obniżeniem się temperatury powietrza.  

   gawrony 77665

   ...gawrony...

   ...rooks...

   paszkot 66778

   ...paszkot...

   ...mistle thrush...

   mazurki 4321

   ...mazurki...

   ...tree sparrows...

   dzwoniec 7777777

   ...dzwoniec...

   ...greenfinch...

   kwiczol 0000999887

   ...kwiczoł...

   ...fieldfare...

   kos 444556

   ...kos...

   ...blackbird...

   (c) endoors

   Influence of hard frosts on birds

   Recently the twenty-four hour temperature here in Mazovia fluctuated around minus of a dozen or so degrees Celsius. It had it impact on birds. It turned out that e.g. rooks and jackdaws weren't flying to the prey beyond the city, but are staying steels on his area or in the place, where it is easiest against food, that is e.g. on the garbage dump. And here interesting observation from last Sunday - since on that day brought new batches of rubbish aren't - birds to a lesser degree were willing to prey on the dump, and in a lot - on industrial waste of the nearby tannery (photo). What's interesting some specimens had this strategy after getting the bigger slice of food flew away into the cloakroom and having him in one's clutches - almost all day long were able ruffled from it to use and practically remaining in the stillness. And so they conserved the energy into this way, providing the possibility of for her supplementing at the same time for themselves. Blackbirds spending the winter and fieldfares, tree sparrows and greenfinches (photo), are demonstrating the tendency to creating larger herds, but mistle thrushes into such weather (photo) trees to new seats with the more abundant prey, e.g. not frequented earlier are moving with mistletoe. A short walk willbe enough to notice a lot of odd behaviours associated with a change of weather and the substantial reduction of  air temperatures.

   (c) endoors

   

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:53
 • niedziela, 26 czerwca 2011
  • Początek lata

   Początek lata w świecie ptaków ma parę specyficznych właściwości… Większość form jest wciąż zajęta opieką nad pisklętami, często, jeśli chodzi o mniejsze gatunki, z lęgów powtarzanych lub drugich – mamy pełnię sezonu lęgowego. Jest to bardzo absorbujący czas, dlatego, choć większość gatunków w przypadku ptaków śpiewających śpiewa właśnie, zdarza się to coraz rzadziej. Bociany  czy drapieżne, np. srokosze (foto), gąsiorki (foto), myszołowy (foto) czy orliki (foto) intensywnie karmią szybko rosnące młode, więc też intensywnie żerują. Orliki często tokują; samce gąsiorka jeszcze śpiewają. Dudki (foto) są tak zajęte lęgami, że by je jeszcze usłyszeć trzeba mieć fart, lub je wabić w pobliżu gniazd… Kwiczoły (foto) dokarmiają swoje niemal w pełni już teraz samodzielne młode, a ataki samców na gatunki drapieżne zdarzają się wyjątkowo – nie słyszy się już ich charakterystycznego głosu, terkotu… Słowiki szare nawet jeśli jeszcze śpiewają – zdarza się to coraz rzadziej, dotyczy ptaków najczęściej z opóźnionych lęgów czy wręcz nie lęgowych, a sam śpiew jest już nie tak „czysty” i „pedantyczny”, jak wiosną… Do kolejnego lęgu przystępują kuropatwy (foto). Tymczasem czajki (foto) i szpaki gromadzą się w coraz większych, wspólnych stadach na wykoszonych świeżo łąkach, gdzie intensywnie żerują i łatwiej „bronią się” przed atakami jastrzębi, krogulców i innych drapieżników…

   Status behawioralny i ekologiczny większości gatunków charakteryzuje więc swego rodzaju „bezwład”, w sensie utrzymywania się jeszcze silnych akcentów wiosennych i ich impetu, gdy tymczasem mamy już lato…

   srokoszfffffffffffffffffff7777777777777777

   ...srokosz...

   …great grey shrike…

   gasiorek 8888888888888888889

   ...gąsiorek...

   …red-backed shrike…

   myszolow55555555553333333333333222222222

   ...myszołów...

   …buzzard…

   orliki 7777777777766666666699999

   ...orlik krzykliwy...

   …lesser spotted eagle…

   dudek000000000000

   ...dudek...

   …hoopoe…

   kwiczol 5555555555555

   ...kwiczoł...

   …fieldfare…

   kuropatwy 6666666666

   ...kuropatwy...

   …partridges…

   czajki 555555555555555

   ...czajki...

   …lapwings…

   (c) endoors

   The beginning of the summer

   The summer beginning has in birds world specific proprieties… the Majority of forms is occupied continually they will look for nestlings, often, as for smaller species, from hatchs repeated or second - we have I fulfil the breeding season. This is the absorbing very much time, that is why, though the majority of species in singing birds case just sings this happens more and more seldom. White storks  or predatory, great grey shrikes (photo), red-backed shrikes (photo), buzzards (photo) or lesser spotted eagles (photo) intensely feed quickly e.g. growing young, so they feed also intensely. Lesser spotted eagles toot often; the males of ed-backed shrike still sing. Hoopoes (photo) are occupied hatchs so, that still should to have to hear them good luck, or to lure them near nests… Fieldfares (photo) give additional food already their now independent youngs, and on predatory species males attacks happen exceptionally - he does not hear one another their characteristic voice, rattle any more… Thrush nightingales even if they still sing - this happens more and more seldom, he relates to birds from delayed hatchs the most often or outright not breeding, and the singing itself is already not so „clean” and „pedantic”, how in spring… Partridges (photo) approach to next hatch. They lapwings (photo) and starlings gather in more and more large, common herds on mowed down freshly meadows meanwhile, intensely feed where and „defend” before hawks, sparrow-hawks and different birds of prey attacks more easily…

   The behavioural and ecological status of the majority of species characterizes now his kind „inertia”, in the sense of keeping yet strong spring accents and their impetus, when meanwhile we already have the summer…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 czerwca 2011 10:43
 • poniedziałek, 01 lutego 2010
  • Mróz zelżał…

   Ostatnio wypowiadałem się na temat różnych aspektów ekologicznych oddziaływania warunków pogodowych na życie zwierząt. Gdy dzisiaj, 31.01.2010. wychodziłem na obserwacje – zastanawiałem się jak na zwierzaki wpłynął fakt wzrostu temperatury do max. około -2 stopni Celsjusza. Czy będzie w związku z tym np. widoczne jakieś ożywienie w świecie ptaków czy ssaków i jeśli będzie – w jakim zakresie?

   Okazało się, że w lasach panuje kompletna niemal cisza i zastój czy stagnacja, no i że są one opustoszałe – jeśli mówimy o ptakach. Niedaleko bowiem wioski Biebrza natknąłem się na tropy „myszkującej” w poszukiwaniu nowych żerowisk wydry (foto), a także saren, zajęcy i lisa oraz jakiegoś gryzonia typu mysz leśna (foto)… Poza przelatującymi na NE, i to z kierunku wioski, kilkoma szczygłami nie „trafiło się” nic z punktu widzenia ornitologicznego…

   Tymczasem w samej wiosce było zupełnie inaczej: znów napotkałem żerujące na kiszonce sójki i stadko „rozentuzjazmowanych” :) w innych momentach wróbli, a mam tu na myśli ich hałaśliwe „posiedzenia” u szczytu korony olchy w pobliżu składowiska karmy dla krów; wrócił też na stary słup elektryczny samiec dzięcioła dużego (foto) i jak zwykle pracowicie od rana do świtu pożerał niezliczone ilości szyszek z jednak pobliskich sosen – a zatem jakieś inne czynniki niż domniemane w innym miejscu tego blogu, „stały” za jego poprzednią i długą nieobecnością w tym miejscu… To wszystko zaobserwowałem na obrzeżach wioski – a co nowego dostrzegłem w jej wnętrzu?

   Wszędzie trwał „mozół” walki o przetrwanie – na słoninie np. przy 1 z obejść żerowały zgodnie – zapewne ze względu na wspomniany wcześniej priorytet czy imperatyw oszczędności energii – sikory uboga, bogatka i modraszka, to z nów przy „czuprynie” czy „łanie” winogronu na ogrodzeniu zadomowił się z tych samych powodów niemal zupełnie niepłochliwy kwiczoł (foto)… To tyle…

   wydra mysz 123458777777

   ...u góry - tropy wydry; na dole prawdopodobnie myszy leśnej...

   dzieciol duzy slup 5437777777777777

   ...po wielu tygodniach nieobecności na starym drewnianym słupie elektrycznym, przy swojej "kuźni", pojawił się samiec dzięcioła dużego...

   bogatka uboga modra213247777777

   ...sikory zgodnie żerowały na tym samym plastrze słoniny...

   kwiczol 8888777777777777

   ...w pobliżu, w "łanie" winogronowym, zimował niepłochliwy kwiczoł...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 lutego 2010 01:28

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny