eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „pójdźka”

 • poniedziałek, 03 października 2016
  • Pomyślny powrót sowy pójdźki na dawne lęgowisko

   W tym dzienniku wielokrotnie pisałem o sowach pójdźkach w Biebrzy pod Grajewem na Podlasiu. W roku 2010 lęgowisko zanikło z powodu przeprowadzonego na wiosnę remontu elewacji bloków w tej miejscowości. I tu mam dobrą wiadomość. Ptaki po 3 latach nieobecności, gnieżdżą się tam ponownie, tyle, że nie w wywietrzniku bloku, a w kominie opuszczonej posesji. Bieżący rok 2016 był dla nich szczególnie pomyślny. Wyjątkowo odchowały nie 3, a aż 4 pisklęta...

   pojdzka na kominie

   …dorosła pójdźka na kominie w Biebrzy…

   …a little owl reached on the chimney in Biebrza…

   (c) endoors

   Successful return of the owl of the little owl to the ancient breeding place

   In this daily blog repeatedly I wrote about owls little owls in Biebrza near Grajewo on Podlasie. In 2010 the breeding ground disappeared because of the repair conducted in spring of the elevation of blocks in this village. And here I have good news. Birds after 3 years of absence, are nesting there again, but not in the ventilator of the block, but in the chimney left premises. This year 2016 was particularly favourable for them. Exceptionally they brought up not 3, and as many as 4 chicks…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 03 października 2016 18:18
 • piątek, 16 września 2016
 • czwartek, 10 października 2013
  • Dlaczego ptaki wykonują energiczne „dygi”, czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków

   Ptaki, nie tylko Wróblowe, takie jak kopciuszki, pokląskwy, białorzytki, muchołówki czy pleszki, pliszki, pierwiosnki i piecuszki oraz np. dzierzby w tym gąsiorki czy srokosze (foto), jak również sikory i ptaki krukowate (podekscytowane sroki i „wrzeszczące” jesienią czy zimą sójki), a także siewkowe – np. czajki czy siewki złote i inne czy np. sowa pójdźka (foto) wykonują charakterystyczne gwałtowne ruchy ciała, demaskujące ich obecność w danym miejscu, które tu nazwiemy „dygami”. Zwykle też zachowaniu temu towarzyszą podobnie zwracające na siebie uwagę różne odgłosy. Dlaczego ma to miejsce? Dlaczego ptaki w tym sposobie demaskują swoją gwarantowaną często ochronnym upierzeniem dyskretną obecność?

               Otóż wydaje mi się, że główną przyczyną tego zachowania jest fakt, iż zwierzęta te, jak stwierdzono, myślą obrazami i dzięki demaskującym ich obecność „dygom” i głosom zdobywają informacje o zamiarach potencjalnego zagrożenia, jakim jest człowiek czy inny drapieżca. Dzięki temu zachowaniu i rozpoznaniu zamiarów tego czy innego drapieżcy, w tym ludzi, nie tylko wiedzą jak dalej działać, np. odwodzić od lęgu czy piskląt, ale też często w ogóle wykrywają zagrożenie z pobliża, np. w przypadku czajek czy siewek. Mało tego, w przypadku ludzi zapewne też, jako wyposażone w doskonałą pamięć wzrokową, zapamiętują nie tylko ogólnie i doraźnie zamiary danego osobnika, ale też konkretnie danego przedstawiciela naszego gatunku! Tak jest np. w przypadku sowy pójdźki, która żyje w towarzystwie ludzi i mniemam, że osobniki dorosłe może nie znają „po imieniu”, a „po zamiarze” wszystkich mieszkańców wioski, w której założyły lęg. O ile też jesienią i zimą sowy prowadzą raczej skryty tryb życia, to wiosną i latem, w czasie wychowywania piskląt nagminnie praktykują „testy dygami” skierowanymi do mieszkańców wioski, by wiedzieć, jaki jest stopień zagrożenia w przypadku każdego mieszkańca sioła. Takich obserwacji dokonałem w PGR „Biebrza” gdy tam mieszkałem i gdy zagnieździły się tam sowy pójdźki. Podobnie zresztą, wskazując na silny związek z obszarami antropogenicznymi, czasem zurbanizowanymi wykazują inne gatunki synantropijne (występujące i gnieżdżące się w pobliżu człowieka), jak wspomniane pokląskwy, białorzytki, kopciuszki czy pleszki i muchołówki. Na tych przykładach widać, że ewolucyjny wpływ ludzi na te formy spowodował ich konwergentny rozwój filogenetyczny i potwierdza się też tu w tym podejściu i interpretacji fakt obrazowego myślenia u zwierząt. Formy te prowokując człowieka i demaskując swoją obecność jak pisałem rozpoznają i zapamiętują intencje i zamiary danego osobnika, danego przedstawiciela Homo sapiens. Widać też, w konwergencji i podobieństwie tych zachowań u ptaków z tak licznych grup systematycznych, iż są silniej związane z ludźmi niż się wydaje, jako że to dzięki nam powstały w miejsce lasów otwarte czy zurbanizowane biotopy, które te formy zasiedliły i które, jako antropogeniczne, sztuczne, kształtowały tą właśnie zbieżność zachowania w kontekście ludzi! Jest to zatem przykład ewolucji w działaniu i pozytywnego (choć to dyskusyjne), wpływu człowieka na przyrodę…

               Słowem – gdy następnym razem, drogi Czytelniku, zauważysz podekscytowanego przedstawiciela wyżej wymienionych i jakichkolwiek form, gatunków ptaków, i innych zwierząt, ptaka który „dygami” i głosami będzie zwracał na siebie Twoją uwagę, pamiętaj, że osobnik ten osobiście Tobie się przygląda. Zapamiętuje Cię indywidualnie, po ubiorze sylwetce i rozpoznaje oraz rejestruje w Twoim przypadku osobiste i Twoje zamiary istotne zwłaszcza w okresie lęgów oraz wychowywania piskląt. Te fakty na koniec warto stwierdzić, sugerują nie tylko fakt „deliberowania” przez dzikie ptaki, ale też, iż są to byty obdarzone świadomością, a różnica między nami a ptakami i zwierzętami nie jest różnicą jakościową w tym zakresie myślenia właśnie, choć ptaki to ”obligatoryjni wzrokowcy”, nie w rodzaju, a w stopniu wyrażania się jaźni. Jako że taka strategia się „adaptatywnie” (przystosowawczo) sprawdziła – zaistniała – podkreślając prostotę i wręcz rozbrajającą niewinność tych właśnie organizmów, tych zwierząt. A jest to miłe i sympatyczne, a jednocześnie wielce frapujące i interesujące, choćby dlatego, że na tym przykładzie widać, iż ptaki i zwierzęta mają daleko bogatszą mentalność i życie psychiczne, niż się wydaje…

   gosiorek srokosz 101013 

   ...dzierzby: srokosz i gąsiorek...

   ...Shrikes: The Great Grey Shrike and The Red-backed Shrike...

   wroblaki 101013

   ...powyższe gatunki ptaków również przyglądają się nam dzięki "dyganiu"...

   ...above the bird species is also watching us thanks for "curtsying"...

   pojdzka 101013

   ...prawdziwym specem w tym specyficznym względzie "kultury obrazkowej" jest pójdzka - powyżej...

   ...with real expert in this regard of "pictorial culture" is The Little Owl - above...

   

   (c) endoors

    

   Why birds are making energetic "curtsies", that is clever mental alert in world of birds

   Birds, not only sparrow's-in, so as Black Redstart, whinchats, wheatears, European Pied Flycatcher or redstarts and e.g. shrikes including little ganders or great grey shrikes (photo), as well as other birds chiffchaffs and willow warblers e.g. shrikes including The Red-backed Shrikes or great grey shrikes (photo), as well as other birds like pipits or birds corvidae (excited magpies and "screaming" with the autumn or the winter of the jay) -- e.g. lapwings or golden plovers and other whether e.g. owl little owl (photo) characteristic sudden moves of the body, unmasking them are carrying the presence out in the given place which here we will call "curtsies". For usually also keeping different sounds similarly keeping an eye on oneself are accompanying it. Why is it taking place? Why birds in this way are unmasking one's guaranteed often with protective plumage discreet presence? So I think that a fact is a main cause of this behaviour, that these animals how, they stated, think with insults and unmasking the thanks their presence for "curtsies" and for voices are obtaining information about intentions of the potential hazard a man or other assailant are which. Thanks to that for keeping and recognizing intentions of it or other assailant, in it of people, not only they know how farther to be out of order, e.g. to dissuade from the hatching or chicks, but also generally speaking often detect threatening from the vicinity, e.g. in case of northern lapwings or plovers. Andthat's not all, in case of people probably also, as equipped with the excellent visual memory, not only generally and temporarily intentions remember the given specimen, but also the specifically given representative of our kind! It is this way e.g. in case of the owl of the little owl which lives in the company of people and I think that adult specimens perhaps don't know "after name", and "after the intention" of all residents of the village, in which they assumed the hatching. Provided with also an autumn and the winter of the owl they are leading rather a hidden lifestyle, in spring and in the summer, during bringing chicks up repeatedly are practising it "tests with curtsies" directed at residents of the village in order to know, what step is in danger in case of every resident of the hamlet. I effected such observation into the state agricultural farm "Biebrza" when there I lived and when there owls of the little owl made a nest. Similarly as a matter of fact, pointing at umbilical ties with anthropogenic, sometimes urbanised areas other kinds are demonstrating synantropic (appearing and crowding together in the vicinity of the man), as recalled whinchats, wheatears,  or redstarts and European Pied Flycatcher. On these examples one can see, that the gradual influence of people on these forms caused their convergent phylogenetic development and in this approach and interpretation a fact of the vivid thinking is also here confirmed at animals. Forms, these birds provoking the man and unmasking one's participation how I wrote they will recognize and intentions and intentions remember the given specimen, of given representative Homo sapiens. One can see also, in the convergence and resemblance of these behaviours at birds from such numerous taxonomic groups, that are more strongly associated with people than it seems, since thanks to it is us came into existence in place of forests opened or urbanised biotopes which these forms settled and which, as anthropogenic, artificial, shaped the very similarity of keeping people in the context! And so it is example of the evolution in action and of positive effect of the man on the … nature…

   With word - when next time, dear Reader, you will notice the excited representative mentioned above and of any forms, the bird species, and other animals, of bird which with "curtsies" and will be voices he returned your attention to himself, remember that this specimen personally is watching you. He remembers you individually, after clothes for silhouette and recognizes and remembers in your case personal and your essential intentions especially in the period of hatchings and bringing chicks up. In the end it is worthwhile stating these facts, are suggesting not only a fact of "deliberating" by wild birds, but also are these are objects given the awareness, and the difference between us and birds isn't a quality difference in this respect of thinking just, at least birds are "compulsory visualizers", not in the kind, and in the degree of manifesting itself of ego. Since such a strategy oneself "adaptative" checked - became known - emphasizing the simplicity and the innocence straight out disarming of the very organisms, of these animals. And it is nice and nice and at the same time highly fascinating and interesting, only because on this example one can see, that birds and animals have far richer mentality and the psychological life, than it seems to …

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Dlaczego ptaki wykonują energiczne „dygi”, czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków ”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 października 2013 11:18
 • wtorek, 26 lutego 2013
 • niedziela, 19 września 2010
  • Pożegnanie z pójdźką

   Jak już pisałem w od kilku lat w Biebrzy pod Grajewem gnieździły się pójdźki. Jeszcze przed rokiem ptaki odchowały 2 młode, choć lęg składał się z 3 piskląt – już wtedy remont bloków (ocieplanie i tynkowanie),  w południowej części miejscowości w  okresie późnej wiosny, spowodował utratę jednego z młodych przez ptaki dorosłe. Stało się tak dlatego, że podczas remontu najmłodszą pójdźkę uwięziono na ponad dobę lub dłużej na lęgowisku, pozbawiając rodziców malca szans na skuteczne jego karmienie. Otóż pójdźki gnieździły się tu w szybie wentylacyjnym jednego z bloków i gdy go zabezpieczono kratą – doszło właśnie do sytuacji opisanej powyżej. Robotnicy, gdy się dowiedzieli ode mnie, że w tym miejscu w wyniku swych działań uwięzili ptaka skazując go na śmierć, na jakiś czas odsłonili 1 z otworów, ale było już za późno… Osłabiona młoda pójdźka (patrz foto), co prawda wydostała się na zewnątrz, ale dożyła tylko do rana – nie będąc w stanie latać padła ofiarą najprawdopodobniej wałęsającego się po osiedlu kota – lub coś innego jej się przytrafiło… Dość napisać, że już więcej jej nie spotkałem, a lęg zmniejszył się do 2 już wtedy lotnych piskląt na stałe…

   Tymczasem pójdźki, to ptaki chronione i pożyteczne, i jako chronione, zgodnie z ustawą (i logiką) nie powinny być niepokojone w okresie wyprowadzania lęgów..  Także szereg innych synantropijnych (żyjących w sztucznych środowiskach stworzonych przez człowieka), gatunków ptaków, to gatunki chronione prawem, a i one w wyniku remontu straciły całkowicie lub częściowo lęgi… Pójdźki są na Podlasiu prawdziwą rzadkością – ocenia się, że jest tu ich co najwyżej kilkanaście – kilkadziesiąt par – więc widać, do jakiego dramatu, wraz z utratą 1 młodego, tu doszło… I na tym nie koniec – w bieżącym, 2010 roku, bez wątpienia z uwagi na wspomniany remont, sowy odleciały stąd na zawsze… Jeszcze wiosną, o czym relacjonowałem w blogu „endoors”, samiec nawoływał, a nawet – by móc się gnieździć, usunął kilka plastikowych krat umieszczonych na wlotach do szybów wentylacyjnych – ostatecznie jednak na niewiele się to zdało – pojawiły się nowe zabezpieczenia, a do lęgów nie doszło… Szkoda, że nie pomyślano w porę o wywieszeniu budki lęgowej dla tego sympatycznego i pożytecznego ptaszka… Od późnej wiosny tego roku sów już tu nie ma… 

   poj juv ecq0

   ...na zdjęciu - młoda, osłabiona sowa pójdźka - lato 2009...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 19 września 2010 16:09

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny