eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dzięcioł duży”

 • niedziela, 05 listopada 2017
  • Dolina rzeki Zwolenki w połowie jesieni

   Wczoraj także byliśmy nad rzeką Zwolenką na obserwacjach zwierząt. Oto na samym początku dostrzegliśmy pierwszy raz tej jesieni piękne, żerujące czeczotki (foto). Spotkaliśmy także liczne strzyżyki, zimorodka i zięby oraz czyże. Liczne były sikory wielu, bo aż 5 gatunków. Dzięcioł czarny, zielony i duży to tu pospolitość! Na koniec ku W przeciągnęło 5 krzyżodziobów świerkowych. Z wielu ciekawych obserwacji najbardziej zachwyciły niepłochliwe raniuszki (foto), dzięcioł duży, samczyk, który przerwał żerowanie i udał się wprost do odległego o kilka kilometrów miasta Zwoleń (foto) czy stado saren i jeszcze obecny poprzedniej nocy na polach, stwierdzony po pozostawionych tropach, borsuk (foto). Fotogeniczne krajobrazy doliny Zwolenki (foto), Obszaru Natura 2000, okraszały "pauzy" w obserwacjach ptaków jesienią, acz jak widać po spotkanych czeczotkach – na przednówku "ptasiej" zimy...

   czeczotka ...

   czeczotki

   ...czeczotki...

   ...common redpolls...

   dzięcioł duży samiec

   ...dzięcioł duży, samczyk...

   ...great spotted woodpecker, male...

   raniuszki

   ...raniuszki...

   ...long-tailed tits...

   sarny i tropy borsuka

   ...sarny i tropy borsuka...

   ...roe deer and tracks of the badger...

   Zwolenka krajobraz 1 ...

   Zwolenka 2

   ...krajobrazy Doliny rzeki Zwolenki – Obszar Natura 2000...

   ...landscapes of the Valley of the Zwolenki river - Area Nature 2000...

   (c) endoors

   Valley of the Zwolenka river in the middle of the autumn

   Yesterday we were also on the river Zwolenka on observation of animals. Here at the very beginning we noticed this autumn for the first time beautiful, preying common redpolls (photo). We came across also numerous wrens, the kingfisher and chaffinches and siskins. Tits were numerous many, because as many as 5 kinds. A, green and big black woodpecker is here a commonness! For the end to in 5 red crossbills flew overhead. From many interesting observation the most they enraptured tame long-tailed tits (photo), great spotted woodpecker, male which stopped preying and went directly to city distant by a few kilometres to Zwoleń (photo), whether herd of roe deer and still current of previous night on fields, stated along left tracks, badger (photo). Photogenic landscapes of the Zwolenka valley (photo), of Area Nature 2000, spiced up "pauses" in observation of birds with autumn, albeit as can be seen after common redpolls come across - during the period preceding the new harvest "bird's" winters...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 05 listopada 2017 19:21
 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Ma się ku wiośnie

   Oto z każdym dniem przybywa dzikim, dziennym ptakom czasu na zdobywanie pokarmu i odpoczynek (foto). Wzorzec zachowania, to intensywne żerowanie, a potem długi czas stagnacji – trwania nieruchomo w bezpiecznym miejscu, tak, by oszczędzać energię i nie dać się zaskoczyć drapieżcy. Niektóre formy (np. sroki – foto), zajęły nawet biotop czy wręcz rewir lęgowy i godzinami go pilnują przed konkurentami tego samego gatunku…

   dzieciol duzy na stanowisku

   …dzięcioł duży…

   …great spotted woodpecker…

   kwiczol

   …kwiczoł…

   …fieldfare…

   dzwonce i kawka

   …dzwońce i kawka…

   …greenfinches and the jackdaw…

   sroki na legowisku

   …sroki…

   …magpies…

   (c) endoors

   Spring will soon be here

   Here with each passing day he is arriving for wild, daily birds of the time for getting food and the rest (photo). Pattern of the behaviour, this intensive preying, and then long time of the stagnation - lasting motionless in the safe place so that conserve the energy and it isn't possible to surprise the assailant. Some forms (e.g. magpies - photo), they took even a biotope hold whether give the breeding area and with hours are looking him after before competitors of the same kind…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:03
 • sobota, 06 lutego 2010
  • Kawki – troficzny generalizm w kontekście wiosny…

   Ostatnio informowałem o zróżnicowanym, zależnie od specjalizacji pokarmowej (troficznej), nakładzie czasu i energii u różnych gatunków koniecznych do realizacji ich strategii zimowania i przezimowania. .. Dodam może do tego obserwację kawek z wczoraj tu w Biebrzy, kiedy to przy dość i umiarkowanie dobrej pogodzie ptaki na ponad 2 godziny przed odlotem na noclegowisko (tu konkretnie zlokalizowane w Grajewie), w liczbie około 100 osobników, (czyli tylu, ile przylatuje dzień w dzień do Biebrzy się posilić), przesiadywały nieruchomo i milcząc na szczycie olchy – zupełnie nie zainteresowane jakąkolwiek aktywnością (foto)… W tym czasie inne gatunki, jak np. wspomniany w poprzednim materiale w tym temacie dzięcioł duży przy swojej „kuźni” na słupie (foto), wytrwale kontynuowały żerowanie, jako, że zapewne jako gatunki mniej jak to się mówi w ekologii, generalistyczne, a bardziej wyspecjalizowane co do swej niszy pokarmowej, prowadziły dalej zapewne bezwzględną walkę o przetrwanie… Było coś osobliwego w tym „posiedzeniu” kawek – z 1 strony dało się wyczuć nie tylko ów brak potrzeby do jakiejkolwiek aktywności, skoro ptaki były najedzone; z drugiej możliwe było, że milcząc mogły się bardziej ukryć przed zawsze i wszędzie zagrażającym im jastrzębiem; ponad to w tym interwale milczenia i bezruchu ptaków jak by pobrzmiewała nutka totalnej jakby się w tych dniach wydawało abstrakcji – czyli braku aktywności w miejsce tej właściwej dla wczesnej wiosny… Myślę tu o ruchliwych zalotach tych ptaków czy pierwszych aktywności związanych z zakładaniem gniazd, a wcześniej przemieszczeniami na lęgowiska na wschodzie przynajmniej części populacji, która tu u nas zimuje… Już był „na to” czas -  przecież wyraźnie też wydłużył się dzień… Na to było jednak, ze względu na zimę w pełni – mróz i grubą pokrywę śnieżną, za wcześnie, więc ptaki rezerwy energetyczne i zdobyte dziś ich zasoby oszczędzały tkwiąc milcząc i nieruchomo w owym specyficznym „posiedzeniu” na szczycie drzewa (jeszcze raz odsyłam tu do fotek, na których trochę widać ów smutny, acz faktyczny i zatrzymany czy powstrzymany wymuszonym bezruchem pęd tego gatunku ku wiośnie…)…  

   kawki posiedzenie7777777777777777777

   ...na grubo 2 godziny przed zachodem słońca i odlotem na noclegowisko kawki urządziły sobie osobliwe "posiedzenie" na szczycie drzewa sugerując wprost "zwyżkę" czasu i energii w swoim życiu...

   dzieciol kuznia 3333777777777777777

   ...w tym czasie bardziej wyspecjalizowane, co do swych zwyczajów pokarmowych, gatunki, trwały w mozole swojej walki o przetrwanie...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Kawki – troficzny generalizm w kontekście wiosny…”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 06 lutego 2010 19:40
 • poniedziałek, 01 lutego 2010
  • Walka o przetrwanie – szczegóły…

   Dzisiaj, 1.02.2010., ponownie było cieplej niż dotychczas, choć mróz nie ustąpił zupełnie… Okazało się, że można zaobserwować kilka zjawisk związanych z tym faktem, gdzie z jednej strony pewne gatunki zwierząt nie ustają w intensywnym staraniu o przetrwanie, a inne mają też czas na inne przedsięwzięcia, takie jak np. poszukiwanie nowych żerowisk czy rozpraszanie się… To ostatnie zauważyłem dziś u sójek, które co prawda jeszcze rano wspólnie i jak zwykle w liczbie 4 osobników żerowały na kiszonce, by około południa – poczynając od ogólnie wyraźnej redukcji „gęstości” swego występowania, a mam tu na myśli zwiększenie się ich dystansu międzyosobniczego, rozproszyć się… 1 z nich poleciała nawet w dal na N w stronę nieodległego lasu… Wcześniej, gdy ptaki przesiadywały na tym samym drzewie przy żerowisku ich wzajemna odległość od siebie była, jak wspomniałem maksymalnie duża (foto)… A zatem ocieplenie spowodowało u tego gatunku tendencje do rozproszeń grup żerowiskowych i umożliwiało ptakom poszukiwanie i przeszukiwanie nowych miejsc z potencjalnym pokarmem…

   Tymczasem okazało się, że żerujący na słupie dzięcioł duży gdy został np. spłoszony, natychmiast kontynuował swoją „pracę” nad zdobywaniem pokarmu w miejscu do którego był zmuszony odlecieć, nie marnując ani chwili… A zatem mniej obfity i kaloryczny pokarm, zdobywany w sposobie ciągłego wysiłku, jakim jest rozkuwanie szyszek, nie pozwalało dzięciołowi na chwilę wytchnienia jak to było w przypadku sójek… Podobnie na śniegu przy badylu pokrzywy znalazłem tropy prawdopodobnie wróbla zjadającego kilka chwil wcześniej jej nasiona (foto) – i znów mniej treściwy żer tego gatunku musiał zapewne wymóc na tym osobniku więcej starań w poszukiwaniu pokarmu… W innym miejscu z kolei, i zapewne z uwagi na ocieplenie, dostrzegłem grupę 7 gili podążających ku SSE w poszukiwaniu zapewne nowych żerowisk – takie przemieszczenia są teraz łatwiejsze u szeregu gatunków z uwagi na ocieplenie i pogodniejszą ogólnie aurę niż dotychczas i o tym tu mowa…

   4 sojki 3777777777777777777

   ...sójki już nie były tak "przyjacielskie" podczas żerowania - ich dystans międzyosobniczy się zwiększył - podejmowały też dalsze przeloty, a ich żerowiskowe stadło po południu uległo rozproszeniu...

   wrobel trop pokrzywa 777777777777777777

   ...u innych gatunków natomiast walka o byt trwała nieprzerwanie - powyżej tropy na śniegu żerującego na pokrzywie wróbla...

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 lutego 2010 14:40
 • środa, 16 grudnia 2009
  • Tu zaszła zmiana :)

   Od wielu lat – choć już wówczas z przerwami – obserwowałem tu koło siebie – i to nie tylko zimą – żerującego na drewnianym słupie elektrycznym samca ad. (dorosłego), dzięcioła dużego. Ostatnio ptak znikł mi z tego miejsca zupełnie – a miał tu ekstra warunki i tą samą od lat, jak wspomniałem, kuźnię, w której rozkuwał sosnowe szyszki z drzew tego gatunku tuż opodal… 

   Przypuszczałem, na podstawie częstotliwości żerowania ptaka w tym miejscu, iż owo żerowiska przechodzi niedostatki „materiałowe”, czyli dojrzałych szyszek na tych kilkunastu okazach sosny nie ma… Poza tym, co nie zdarzało się w innych latach – dzięcioł od pewnego czasu uzupełniał dietę w trybie tradycyjnego, „losowego” czy „stochastycznego” :) - innymi słowy – „na chybił trafił” żerowania na pniach drzew w pobliżu, także innych gatunków… Ostatecznie ze swojej kuźni znikł zupełnie…

   Jak się jednak okazało – jak sądzę - tego samego ptaka udało mi się namierzyć w innej kuźni kilkaset m dalej – patrz foto – ma tam co prawda – jak to mi wygląda, choć z natury rzeczy rzadziej to obserwuję, żeru pod dostatkiem – ale trudniejsze warunki i nie jest już dzięciołowi tak łatwo w jednym – zapewne więcej czasu spędza na obserwacji terenu – pod kątem ewentualnych drapieżców – a tu na słupie obok ludzi był niemal zupełnie bezpieczny… Szkoda, że go nie ma już tu u mnie „pod nosem” … Szkoda  – ale to jest Przyroda… :) …

   dzieciol na drewnianym slupie 2378908

   ...m.w. to ujęcie już prezentowałem na łamach "endoorsa" - teraz je, jako archiwalne, pokazuję ponownie, m.in. po to by zilustrować jak ptak "miał dobrze" :) blisko ludzi - w tym przede wszystkim był niemal zupełnie bezpieczny... 

   dzieciol duzy w kuzni 453278

   ...teraz dzięcioł daleko więcej czasu spędza na żerowaniu i już nie zdarzają mu się, ze względu na rozmaite zagrożenia, aż tak beztroskie chwile, jak uwiecznione na poprzedniej fotce... że powtórzę - szkoda - ale to jest Przyroda :) ... 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 16 grudnia 2009 08:22

Kalendarz

Maj 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny

Twoja wyszukiwarka
Twoja wyszukiwarka