eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dzięcioł duży”

 • piątek, 25 maja 2018
  • Wiosenna wyprawa w Dolinę Zwolenki

   Wczoraj przeprowadziłem obserwacje ornitologiczne na trasie kilkunastu km doliną Zwolenki (Natura 2000), od Babina do Zwolenia (foto). Poczyniłem wiele ciekawych spostrzeżeń z zakresu biologii lęgów i ekologii behawioralnej oraz etologii dzikich ptaków. Najpierw napotkałem intensywnie żerującego samczyka białorzytki (foto), która jest na Mazowszu obecnie raczej rzadka. Krajobraz pól i łąk rozbrzmiewał śpiewem licznych skowronków (foto), potrzeszczy i trznadli. W pustostanie koło młyna w biegu rzeki w Rudzie (foto), samczyk gąsiorka niepokoił kopciuszka (foto). Ten ostatni gatunek, podobnie jak wiele innych, ma już zaawansowane lęgi. Z czterech znalezionych dziupli dzięcioła dużego z „jazgoczącymi” w nich młodymi, jedna znajdowała się w osice, kolejna w sośnie, następna w olszy i ostatnia w jabłoni! (foto) Intensywnie śpiewały pełzacze ogrodowe (foto) i jeden pełzacz leśny. Lęgi w początkowej fazie mają cierniówki i wspomniany gąsiorek (foto). Zaawansowane – szpaki, kwiczoły, dzięcioły, kopciuszki, pliszki siwe (obecnie spotyka się raczej samce z pokarmem – tak jak ten na foto poniżej) i zięby oraz mewy, które rzadziej bywają w Dolinie (foto). Samczyk srokosza odganiał od gniazda nawet tak dużego drapieżcę, jak samica błotniaka stawowego (foto). Wspomniane zięby wodzą i karmią już lotne młode (foto)...

   Zwolenka

   ...

   Zwolenka ...

   tablica Zwolenka ...

   bialorzytka

   ...samczyk białorzytki...

   ...male of the wheatear...

   skowronek

   ...skowronek...

   ...skylark...

   gasiorek i kopciuszek

   ...gąsiorek i kopciuszek...

   ... Red-backed Shrike male and the Cinderella...

   tablica mlyn Ruda

   ...pamiątkowa tablica na młynie w Rudzie...

   ...commemorative plaque on the mill in Ruda...

   np kopciuszek

   ...zaniepokojony samczyk kopciuszka...

   ...alarmed male of the Cinderella...

   mewa

   ...mewa - teraz w maju spotyka się je rzadziej...

   ...the gull - now in Valley in May is radther more seldom...

   ...poniżej znalezione dziuple z młodymi dzięcioła dużego...

   ...below found holes from young of great spotted woodpecker...

   dziupla osika

   ...

   dziupla sosna ...

   dziupla olcha ...

   dziupla jablon

   ...

   pel ogrodowe

   ...pełzacze ogrodowe...

   ...short-toed treecreepers...

   cierniowka

   ...cierniówka z pokarmem...

   ...whitethroat with food...

   srokosz i bl stawowy

   ...nękający przy gnieździe samicę błotniaka stawowego srokosz...

   ...great grey shrike harassing the female of the marsh harrier by the nest...

   pl siwa

   ...pliszka siwa z pokarmem...

   ...grey wagtail with food...

   zieby rodzina

   ...karmiący lotne młode samczyk zięby...

   ...feeding volatile young male of the chaffinch...

   ...

   Zwolenka

   ...

   Zwolenka

   ...

   (c) endoors

   Spring expedition into the Zwolenka Valley

   Yesterday I conducted ornithological observation on the route of a dozen or teen so km with Zwolenka valley (Nature 2000), from Babin Village to Zwoleń Town (photo). I made a lot of interesting observations from scope of biology of hatchings and behavioural ecology and ethology of wild birds. At first I came across the intensively preying male of the wheatear (photo) which is in Mazovia at present rather rare. The landscape of fields and meadows resounded with the singing of numerous skylarks (photo), of corn buntings and yellowhammers. In the uninhabited building by the mill on the run rivers in Ruda (photo), the Red-backed Shrike male bothered the Cinderella (photo). This last kind, as similarly as a lot other, already has advanced clutches. From four found holes of the great spotted woodpecker from "yapping" in them young, one was in an aspen, next in the pine, next in the alder tree and last in the apple tree! (photo) Intensively sang short-toed treecreepers (photo) and one common treecreeper. Hatchings in the initial phase have whitethroats and a recalled Red-backed Shrikes (photo). Advanced - starling, fieldfares, woodpeckers, Cinderellas, grey wagtails (at present rather males are being come across with food - yes as the one on the photo below) and chaffinches and gulls which more rarely go in the Valley (photo). The male of the great grey shrike drove off even such a large assailant from the nest, like the female of the marsh harrier (photo). Recalled chaffinches are looking after and are already feeding volatile young (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 25 maja 2018 09:09
 • niedziela, 05 listopada 2017
  • Dolina rzeki Zwolenki w połowie jesieni

   Wczoraj także byliśmy nad rzeką Zwolenką na obserwacjach zwierząt. Oto na samym początku dostrzegliśmy pierwszy raz tej jesieni piękne, żerujące czeczotki (foto). Spotkaliśmy także liczne strzyżyki, zimorodka i zięby oraz czyże. Liczne były sikory wielu, bo aż 5 gatunków. Dzięcioł czarny, zielony i duży to tu pospolitość! Na koniec ku W przeciągnęło 5 krzyżodziobów świerkowych. Z wielu ciekawych obserwacji najbardziej zachwyciły niepłochliwe raniuszki (foto), dzięcioł duży, samczyk, który przerwał żerowanie i udał się wprost do odległego o kilka kilometrów miasta Zwoleń (foto) czy stado saren i jeszcze obecny poprzedniej nocy na polach, stwierdzony po pozostawionych tropach, borsuk (foto). Fotogeniczne krajobrazy doliny Zwolenki (foto), Obszaru Natura 2000, okraszały "pauzy" w obserwacjach ptaków jesienią, acz jak widać po spotkanych czeczotkach – na przednówku "ptasiej" zimy...

   czeczotka ...

   czeczotki

   ...czeczotki...

   ...common redpolls...

   dzięcioł duży samiec

   ...dzięcioł duży, samczyk...

   ...great spotted woodpecker, male...

   raniuszki

   ...raniuszki...

   ...long-tailed tits...

   sarny i tropy borsuka

   ...sarny i tropy borsuka...

   ...roe deer and tracks of the badger...

   Zwolenka krajobraz 1 ...

   Zwolenka 2

   ...krajobrazy Doliny rzeki Zwolenki – Obszar Natura 2000...

   ...landscapes of the Valley of the Zwolenki river - Area Nature 2000...

   (c) endoors

   Valley of the Zwolenka river in the middle of the autumn

   Yesterday we were also on the river Zwolenka on observation of animals. Here at the very beginning we noticed this autumn for the first time beautiful, preying common redpolls (photo). We came across also numerous wrens, the kingfisher and chaffinches and siskins. Tits were numerous many, because as many as 5 kinds. A, green and big black woodpecker is here a commonness! For the end to in 5 red crossbills flew overhead. From many interesting observation the most they enraptured tame long-tailed tits (photo), great spotted woodpecker, male which stopped preying and went directly to city distant by a few kilometres to Zwoleń (photo), whether herd of roe deer and still current of previous night on fields, stated along left tracks, badger (photo). Photogenic landscapes of the Zwolenka valley (photo), of Area Nature 2000, spiced up "pauses" in observation of birds with autumn, albeit as can be seen after common redpolls come across - during the period preceding the new harvest "bird's" winters...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 05 listopada 2017 19:21
 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Ma się ku wiośnie

   Oto z każdym dniem przybywa dzikim, dziennym ptakom czasu na zdobywanie pokarmu i odpoczynek (foto). Wzorzec zachowania, to intensywne żerowanie, a potem długi czas stagnacji – trwania nieruchomo w bezpiecznym miejscu, tak, by oszczędzać energię i nie dać się zaskoczyć drapieżcy. Niektóre formy (np. sroki – foto), zajęły nawet biotop czy wręcz rewir lęgowy i godzinami go pilnują przed konkurentami tego samego gatunku…

   dzieciol duzy na stanowisku

   …dzięcioł duży…

   …great spotted woodpecker…

   kwiczol

   …kwiczoł…

   …fieldfare…

   dzwonce i kawka

   …dzwońce i kawka…

   …greenfinches and the jackdaw…

   sroki na legowisku

   …sroki…

   …magpies…

   (c) endoors

   Spring will soon be here

   Here with each passing day he is arriving for wild, daily birds of the time for getting food and the rest (photo). Pattern of the behaviour, this intensive preying, and then long time of the stagnation - lasting motionless in the safe place so that conserve the energy and it isn't possible to surprise the assailant. Some forms (e.g. magpies - photo), they took even a biotope hold whether give the breeding area and with hours are looking him after before competitors of the same kind…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:03
 • sobota, 06 lutego 2010
  • Kawki – troficzny generalizm w kontekście wiosny…

   Ostatnio informowałem o zróżnicowanym, zależnie od specjalizacji pokarmowej (troficznej), nakładzie czasu i energii u różnych gatunków koniecznych do realizacji ich strategii zimowania i przezimowania. .. Dodam może do tego obserwację kawek z wczoraj tu w Biebrzy, kiedy to przy dość i umiarkowanie dobrej pogodzie ptaki na ponad 2 godziny przed odlotem na noclegowisko (tu konkretnie zlokalizowane w Grajewie), w liczbie około 100 osobników, (czyli tylu, ile przylatuje dzień w dzień do Biebrzy się posilić), przesiadywały nieruchomo i milcząc na szczycie olchy – zupełnie nie zainteresowane jakąkolwiek aktywnością (foto)… W tym czasie inne gatunki, jak np. wspomniany w poprzednim materiale w tym temacie dzięcioł duży przy swojej „kuźni” na słupie (foto), wytrwale kontynuowały żerowanie, jako, że zapewne jako gatunki mniej jak to się mówi w ekologii, generalistyczne, a bardziej wyspecjalizowane co do swej niszy pokarmowej, prowadziły dalej zapewne bezwzględną walkę o przetrwanie… Było coś osobliwego w tym „posiedzeniu” kawek – z 1 strony dało się wyczuć nie tylko ów brak potrzeby do jakiejkolwiek aktywności, skoro ptaki były najedzone; z drugiej możliwe było, że milcząc mogły się bardziej ukryć przed zawsze i wszędzie zagrażającym im jastrzębiem; ponad to w tym interwale milczenia i bezruchu ptaków jak by pobrzmiewała nutka totalnej jakby się w tych dniach wydawało abstrakcji – czyli braku aktywności w miejsce tej właściwej dla wczesnej wiosny… Myślę tu o ruchliwych zalotach tych ptaków czy pierwszych aktywności związanych z zakładaniem gniazd, a wcześniej przemieszczeniami na lęgowiska na wschodzie przynajmniej części populacji, która tu u nas zimuje… Już był „na to” czas -  przecież wyraźnie też wydłużył się dzień… Na to było jednak, ze względu na zimę w pełni – mróz i grubą pokrywę śnieżną, za wcześnie, więc ptaki rezerwy energetyczne i zdobyte dziś ich zasoby oszczędzały tkwiąc milcząc i nieruchomo w owym specyficznym „posiedzeniu” na szczycie drzewa (jeszcze raz odsyłam tu do fotek, na których trochę widać ów smutny, acz faktyczny i zatrzymany czy powstrzymany wymuszonym bezruchem pęd tego gatunku ku wiośnie…)…  

   kawki posiedzenie7777777777777777777

   ...na grubo 2 godziny przed zachodem słońca i odlotem na noclegowisko kawki urządziły sobie osobliwe "posiedzenie" na szczycie drzewa sugerując wprost "zwyżkę" czasu i energii w swoim życiu...

   dzieciol kuznia 3333777777777777777

   ...w tym czasie bardziej wyspecjalizowane, co do swych zwyczajów pokarmowych, gatunki, trwały w mozole swojej walki o przetrwanie...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Kawki – troficzny generalizm w kontekście wiosny…”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 06 lutego 2010 19:40
 • poniedziałek, 01 lutego 2010
  • Walka o przetrwanie – szczegóły…

   Dzisiaj, 1.02.2010., ponownie było cieplej niż dotychczas, choć mróz nie ustąpił zupełnie… Okazało się, że można zaobserwować kilka zjawisk związanych z tym faktem, gdzie z jednej strony pewne gatunki zwierząt nie ustają w intensywnym staraniu o przetrwanie, a inne mają też czas na inne przedsięwzięcia, takie jak np. poszukiwanie nowych żerowisk czy rozpraszanie się… To ostatnie zauważyłem dziś u sójek, które co prawda jeszcze rano wspólnie i jak zwykle w liczbie 4 osobników żerowały na kiszonce, by około południa – poczynając od ogólnie wyraźnej redukcji „gęstości” swego występowania, a mam tu na myśli zwiększenie się ich dystansu międzyosobniczego, rozproszyć się… 1 z nich poleciała nawet w dal na N w stronę nieodległego lasu… Wcześniej, gdy ptaki przesiadywały na tym samym drzewie przy żerowisku ich wzajemna odległość od siebie była, jak wspomniałem maksymalnie duża (foto)… A zatem ocieplenie spowodowało u tego gatunku tendencje do rozproszeń grup żerowiskowych i umożliwiało ptakom poszukiwanie i przeszukiwanie nowych miejsc z potencjalnym pokarmem…

   Tymczasem okazało się, że żerujący na słupie dzięcioł duży gdy został np. spłoszony, natychmiast kontynuował swoją „pracę” nad zdobywaniem pokarmu w miejscu do którego był zmuszony odlecieć, nie marnując ani chwili… A zatem mniej obfity i kaloryczny pokarm, zdobywany w sposobie ciągłego wysiłku, jakim jest rozkuwanie szyszek, nie pozwalało dzięciołowi na chwilę wytchnienia jak to było w przypadku sójek… Podobnie na śniegu przy badylu pokrzywy znalazłem tropy prawdopodobnie wróbla zjadającego kilka chwil wcześniej jej nasiona (foto) – i znów mniej treściwy żer tego gatunku musiał zapewne wymóc na tym osobniku więcej starań w poszukiwaniu pokarmu… W innym miejscu z kolei, i zapewne z uwagi na ocieplenie, dostrzegłem grupę 7 gili podążających ku SSE w poszukiwaniu zapewne nowych żerowisk – takie przemieszczenia są teraz łatwiejsze u szeregu gatunków z uwagi na ocieplenie i pogodniejszą ogólnie aurę niż dotychczas i o tym tu mowa…

   4 sojki 3777777777777777777

   ...sójki już nie były tak "przyjacielskie" podczas żerowania - ich dystans międzyosobniczy się zwiększył - podejmowały też dalsze przeloty, a ich żerowiskowe stadło po południu uległo rozproszeniu...

   wrobel trop pokrzywa 777777777777777777

   ...u innych gatunków natomiast walka o byt trwała nieprzerwanie - powyżej tropy na śniegu żerującego na pokrzywie wróbla...

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 lutego 2010 14:40

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny