eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „zima”

 • czwartek, 17 stycznia 2019
  • Nowości ornitologiczne z okresu odwilży

   Ostatnio znacznie się ociepliło, a śnieg praktycznie stopniał. Oto dziś rano w innym niż zbiorowe i lokalne, stadne „zimowisko” pojawił się daleko na osiedlu ćwierkający wiosennie wróbel domowy, samczyk… Parę minut później natknąłem się na strzyżyka, żerującego przy ulicy Bogusza i przy blokach, w samym centrum miasta Zwoleń, który korzystając z ocieplenia wizytował tak osobliwe miejsce, zasobne w pokarm, bo odległe od typowej lokalizacji miejsca zimowania tego gatunku (foto)…

   ...

   strzyżyk

   ...

   (c) endoors

    

   Ornithological novelties from the period of the thaw

   Recently much it warmed up, and the snow practically melted. Here this morning in other than collective and local, gregarious "winter resort" far a twittering vernally the male of house sparrow appeared on the housing estate… A few minutes later I came across the wren, preying at the Bogusza street and by blocks, in very centre of Zwoleń town, which using the warmer weather visited such an odd place, rich in food, because the places distant from the typical location of spending the winter of this kind (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 stycznia 2019 09:58
 • piątek, 28 grudnia 2018
  • Zbłąkany wędrowiec

   Wczoraj, około godziny 22 nad ulicą Wojska Polskiego i moim blokiem przeleciała dorosła czapla siwa, wydając przy tym głośne okrzyki kontaktowe, ale także w brzmieniu – alarmowe, czyli podobne do podekscytowanego krakania. I możliwa jest następująca interpretacja tej obserwacji, co proponuję dalej. Było całą noc jak na grudzień ciepło, 5 stopni Celsjusza na plus, intensywny opad mżawki, a wcześniej deszczu, oraz istotny wiatr z NW i znaczna wilgotność powietrza. Odwilż. W sam raz na poszukiwanie nowych żerowisk i to był prawdopodobny cel tego osobnika. Stąd jego zawołania miały także skłonić pobratymców do odpowiedzi i potwierdzenia jego kalkulacji, że oto tu, przypomnijmy – w centrum miasta Zwoleń, jest stosowne żerowisko! Ostatecznie skonsternowana by nie napisać - „spanikowana” czapla, co ujawniła dalszym swoim zachowaniem, oddaliła się poza miasto, pod wspomniany dziś NW wiatr! Ptak zatem zachował się jak Indianin na widok pierwszy raz widzianego przez siebie lusterka i wołał głosami kontaktowymi nad zroszoną opadem mżawki ulicą. Zapewne w jego mniemaniu imitującą ciek wodny czy rzekę. Widać, że prawdopodobnie czapla ta nie miała zbyt często doświadczenia z takim zjawiskiem, jak mokra szosa, i musiała pochodzić z daleka, z miejsc gdzie infrastruktura drogowa nie występuje często. Dodajmy na koniec, że owa pomyłka sugeruje zdolność mentalną ptaków do wychwytywania analogii (zroszona deszczem szosa - rzeka) i niemal, ale raczej „nieledwie”, abstrakcyjnych podobieństw rzeczy i zjawisk. Reaktywność i afektywność w sposobie tej analizy uczyniła jak widać nawet dorosłego osobnika nie zdolnym do dalszych  konstatacji i „rozsądnego wnioskowania” oraz ocen. Stąd być może „nuta” alarmu czy „panikowania” - bo „coś” się tu nie zgadza, zawarte w zawołaniach kontaktowych tej czapli siwej...

   ...

   czapla siwa w dzien

   ...

   ...czapla siwa w Zwoleniu w dzień...

   ...a grey heron in Zwoleń Town in the day...

   

   (c) endoors

    

   Stray wanderer

   Yesterday, about hour 22 above the street of Poland Armed Forces (Wojska Polskiego) and my block an adult grey heron flew, giving loud shouts contact, but also in the wording in addition - alarm, i.e. similar to excited cawing. And following interpretation of this observation is possible what I propose farther. It was the entire night like for the December warmth, 5 degrees Celsius to the plus, intense fall of the drizzle, and earlier of rain, and the essential wind from the NW and the considerable humidity of air. Thaw. To seeking new feeding grounds and it the probable target of this specimen fit perfectly. From here his calls were supposed also to induce countrymen to the reply and confirming him of calculation, that here here, let us remind - in the town centre Zwoleń, there is an appropriate feeding ground! Completely dismayed in order not to write - "panicked" heron what detected more distant with one's behaviour, walked away beyond the city, under recalled today NW  wind! And so the bird behaved like the Native American at the sight of the mirror for the first time seen by oneself and called with contact voices above sprinkled with fall of the drizzle with street. Probably in his belief imitating the watercourse or the river. One can see, that this heron didn't probably have a market of often experiencing with such a phenomenon, as the wet road, and had to come from a distance, from places where the road infrastructure doesn't often appear. Let us add in the end that that mistake is suggesting the mental ability of birds to detect the analogy (sprinkled with rain road - river) and almost, but rather "almost", of abstract resemblances of the thing and phenomena. The reactivity and affectivity in the manner of this analysis made even an adult individual as can be seen not gifted to further observations and of "sensible inference" and of evaluations. Hence perhaps "note" of alarm whether of "panicking" - because "something" here disagrees, included in contact calls of this grey heron...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 28 grudnia 2018 09:17
 • czwartek, 20 grudnia 2018
  • Frapujące wyniki tropienia zwierząt w Zwoleniu

   W ubiegły wtorek, w związku z opadami śniegu w ostatnim czasie, przez około godzinę byłem na rekonesansie tropicielskim w rejonie cmentarzy w Zwoleniu. Okazało się, że na „starej” nekropolii zadomowiła się żerująca tu już w dzień kuna domowa. Spotkałem także tropy gryzoni i ryjówek aksamitnych. Natomiast na „nowym” cmentarzu ze zdumieniem znalazłem tropy jenota oraz kilku zajęcy i lisa oraz kota, które ostatniej nocy weszły i wyszły na ośnieżony trawnik tej nekropolii przez wąską furtę w SW obiektu. Jak w poprzednim miejscu – stwierdziłem, że zwierzęta tu żerowały. Nie tylko tu zresztą ta bioróżnorodność była obecna. Po drugiej stronie płotu cmentarzy, od S, ponownie napotkałem tropy lisa, zajęcy, kota, psów i kilku saren w stadzie, w tym osobnika młodego, z tej wiosny, o wyraźnie mniejszym tropie...

   ...

   tropy gryzoni

   

   ...tropy gryzoni...

   ...tracks of rodents...

    

   ...zapraszam na tropicielskie wyprawy! Patrz:

   ...I' am inviting to tracking expeditions! Look:

    
   http://wyprawyendoors.blox.pl/html
    
   http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html
    

   - do zobaczenia na tropieniach „po białym tropie”!! :)

   - for seeing on tracking "along the white track"!! :)

    

   (c) endoors

    

   Fascinating results of tracking animals in Zwoleń

   Last Tuesday, in relation to snowfalls in the recent time, through about hour I was on the tracking reconnaissance in the area of graveyards in Zwoleń. It turned out, that on "old" of necropolis a stone marten preying here already in the day settled in. I came across also tracks of rodents and common shrews. However on "new" graveyard in astonishment I found tracks of the raccoon dog and a few hares and the fox and the cat, which accessed the last night and left to the snowy lawn of this necropolis through the narrow gate in SW of the object. Like in the previous place - I stated that animals here had preyed. Here as a matter of fact this biodiversity was not only current. On the other side, from the S, again I came across the fence of graveyards tracks of the fox, hares, the cat, dogs and a few roe deer in the herd, in it of young specimen, from this spring, about the clearly smaller track...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 grudnia 2018 04:07
 • wtorek, 07 marca 2017
  • Osobliwe zdarzenie u progu wiosny

   Ostatnio znajoma osoba zamieszkała pod Zwoleniem poinformowała mnie o znalezieniu opodal swojego obejścia martwego myszołowa. Jak się okazało, był to dorosły myszołów włochaty (foto). Postanowiłem odnotować to zdarzenie na tych łamach, jako że jak już tu pisałem, fakty naukowe nie zawsze są estetycznie nienaganne, a ten nawet merytorycznie „silny” z uwagi na rzadkość w obecności gatunku na Mazowszu. Z przesłanych zdjęć wynikało, że osoby trzecie ingerowały w położenie, a może i „zejście” nieszczęśnika. W każdym razie widocznych śladów przyczyny śmierci ptaka na zdjęciach nie widać, choć lokalizacja ciała już bez wątpienia sugeruje czyś udział... Jednak na przedwiośniu często zdarza się, że nawet doświadczone osobniki ptaków drapieżnych mają kłopoty ze zdobyciem pokarmu i osłabione często giną…

    martwy m wlochaty

   ...martwy myszołów włochaty pod Zwoleniem...

   ...the dying adult rough-legged buzzard under town Zwoleń in Mazovia...

   (c) endoors

    

   Odd event at the threshold of the spring

   Recently the familiar inhabited person under Zwoleń informed me of finding near her getting around the dead buzzard. As it turned out, he was it is an adult rough-legged buzzard (photo). I decided to take note of this event on these pages, since if here I already wrote, scientific facts not always are aesthetically impeccable, and the one even substantially "strong" due to the rarity in the presence of the kind in Mazovia. It resulted from sent photographs that third parties had interfered in the location, and can and "descent" of poor wretch. In any case in photographs one can't see visible tracks of the cause of the death of the bird, although the location of the body without a doubt is already suggesting the participation of sb… However on the early spring he often happens, that even experienced specimens of bird of prey have trouble getting food and weakened often are dying…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 07 marca 2017 03:09
 • wtorek, 21 lutego 2017
  • Odważny myszołów. Przyloty ptaków

   Ostatnio zrealizowałem rekonesans w poszukiwaniu symptomów wiosny. Chciałem sprawdzić, czy nie ma już skowronków (pojawiły się jednak kilka dni później, dziś, 21.02.2017. roku wraz z grzywaczami i ociepleniem), teraz jednak ciekawych obserwacji dostarczyły myszołowy (foto), a zwłaszcza drugi osobnik (poniżej). Ptak ów perfekcyjnie nie tylko wykorzystywał fakt, iż siedząc nisko zlewa się z dość odległym tłem linii zadrzewienia, ale też znał zwyczaje spacerowiczów i długo zwlekał z przelotem w równie pobliskie ludziom miejsce (foto). Bycie odważnym popłaca temu gatunkowi, jako że pozwala oszczędzać energię oraz wnikać w poszukiwaniu pokarmu w zasobne, a rzadko odwiedzane w innych porach roku także przez pobratymców łowiska zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi…

   myszolow zasaiadka z daleka

   ...

   odwazny myszolow z bliska

   (c) endoors

   Brave common buzzard. Arrivals of birds

   Recently I carried the reconnaissance out in search for symptoms of the spring. I wanted to check, whether there are already no skylarks (however appeared a few days later, today, 21.02.2017. with ringdoves and with the warmer weather), now yet in the end of winter however common buzzards provided with interesting observation (photo), and especially the other specimen (below). Bird that perfectly not only used the fact, that sitting low he is merging with the quite distant background of the line of afforesting, but also knew customs of strollers and long delayed the flight in equally nearby for people place (photo). Being brave is paying for this kind, since lets conserve the energy and get in praying grounds rich and rarely visited in other seasons also by other specimens, located in the immediate vicinity of people what’s useful in search this individual buzzard for food…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 lutego 2017 14:31

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny