eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kania ruda”

 • środa, 11 maja 2011
  • Porównanie dwóch wiosennych dni

   Ostatnio, po kilku dniach chłodu i niepogody aura się znacznie poprawiła. Dwukrotnie, względem zimnego dnia w kolejnych wzrosła temperatura, znikło zachmurzenie. Ptaki śpiewające nie ograniczały już swojej aktywności do miejsc osłoniętych od wiatru, tak jak to do niedawna miało miejsce; chętniej też śpiewały i ponownie rozproszyły się po okolicy, będąc łatwiej dostrzegalnymi. Drobne ptaki, takie jak pokląskwa, już nie były napuszone – a ich sylwetki stały się smukłe i typowe (foto). Dudki (foto) czy świergotki drzewne (foto), napotyka się w całej przestrzeni ich rewirów, a nie jak do niedawna – na osłoniętych od chłodnego wichru najlepszych żerowiskach. W świecie drapieżnych – też nastąpiły wyraźne zmiany w zachowaniach. Np. orliki krzykliwe (foto), przemieszczały się na  odleglejsze od gniazd żerowiska. A spotkana kania ruda (foto), pojawiła się w okolicy zapewne dzięki optymalnym dla dalekich lotów patrolowych warunkom pogodowym. Zestawione tu w ogólnym ujęciu zmiany w zachowaniach ptaków dotyczyły dwóch dni – 5.05., jako przykładu zimnego dnia, i 10.05.2011. roku, jako dnia z ustabilizowanym ociepleniem i znaczną poprawą pogody. Poniżej kilka ilustracji.

   poklaskwa888800009

   …w przypadku drobnych ptaków takich jak pokląskwa poprawa pogody nie tylko umożliwiła tym ptakom powrót do typowych dla wiosny zachowań, ale wpłynęła także na ich wygląd; po lewej – samiec tego gatunku napuszony z powodu chłodu; po prawej – samiec o typowym wyglądzie, smukły…

   …in small such birds case as the improvement of weather made possible whinchat not only to these birds the return to typical for the spring behaviours, but she also influenced their appearance; left - the puffed male of this species because of the chill; right - male about the typical appearance, slender…

   drzewnysw2222222222222222

   …świergotki drzewne (powyżej, samiec) po ociepleniu wykazywały tym razem typową dla wiosny aktywność w całej przestrzeni rewirów…

   …tree pipits showed the this time typical for the spring activity in the whole space of districts after warming (above, the male) …

   dudek zer55555555555

   …podobnie dudki…

   …similarly hoopoes…

   orlik krzyk8888888888888

   …orliki krzykliwe, dopiero gdy na lepsze zmieniła się pogoda, latały na odleglejsze względem gniazd żerowiska (foto z dnia chłodu)…

   …lesser spotted eagles, just when weather changed for better they flew on more distant in relation to nests feeding grounds (photo from the day of the chill)…

   kania ruda77777777777777

   …napotkana wczoraj kania ruda (foto powyżej), w tej okolicy nie jest częstym gościem; poprawa pogody na pewno sprzyjała temu wydarzeniu… 

   …the encountered yesterday red kite (photo above), he is not the frequent guest in this neighbourhood; the improvement of weather surely favoured this event…

   (c)endoors

   Comparison of two spring days

   Recently, the weather improved after several days of chill and bad weather considerably. She twice, grew up in relation to the cold day in next temperature, fade away cloudiness. Singing birds did not limit their activity to places covered from the wind any more, the place had to recent so as this; they willingly also sang and again dispersed after the neighbourhood, being more easily perceptible. Small birds, such as whinchat, they were not puffed any more - and their figures happened slender and typical (photo). Hoopoes (photo) or tree pipits (photo), one encounters in the whole space of their districts, and not as to recent - on covered from the cool gale the best feeding grounds. In the world of predatory - clear changes also happened in behaviours. E.g.. lesser spotted eagles (photo), they moved on more  distant than nests feeding grounds. And the met red kite (photo), she appeared in the neighbourhood thanks to optimum for far flights weather conditions surely. Taken down in the general formulation here changes in the birds behaviours concerned two days - 5.05., as the example of the cold day, and 10.05.2011., as day with stabilized warming up and the considerable improvement of weather. Below several illustration.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 11 maja 2011 23:07

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny