eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kuropatwa”

 • sobota, 10 listopada 2018
  • Wizyta w Puszczy Kozienickiej i na polach

   Ostatnio ptaki obserwowałem na polach na N od Zwolenia oraz na S krańcu Puszczy Kozienickiej. Z ciekawszych stwierdzeń, natknąłem się na stado 12 kuropatw (foto) pod wsią Jedlanka, a na naśladowany przeze mnie odgłos podekscytowanego kruka dorosły samczyk myszołowa z krzykiem udał się z łowiska przy zrębie w moje pobliże (foto). Poza tym spotkałem tropy borsuka, sarny, dzika, łosia i lisa...

   ...

   kuropatwy 

   ...

   bb krzyk

   ...

   (c) endoors

   Visit in the Kozienicka Forest and on fields

   Recently I went birdwatching on fields on N from Zwoleń and for the S district of the  Kozienicka Forest. From more interesting statements, came across the flock of 12 partridges (photo) under the Jedlanka village, and the adult male of the common buzzard with the shout went to the sound imitated by me of the excited raven from the pray ground at logging into my vicinity (photo). Apart from that I came across tracks of badger, roe deer, wild boar, elk and the fox...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 02:38
 • niedziela, 26 czerwca 2011
  • Początek lata

   Początek lata w świecie ptaków ma parę specyficznych właściwości… Większość form jest wciąż zajęta opieką nad pisklętami, często, jeśli chodzi o mniejsze gatunki, z lęgów powtarzanych lub drugich – mamy pełnię sezonu lęgowego. Jest to bardzo absorbujący czas, dlatego, choć większość gatunków w przypadku ptaków śpiewających śpiewa właśnie, zdarza się to coraz rzadziej. Bociany  czy drapieżne, np. srokosze (foto), gąsiorki (foto), myszołowy (foto) czy orliki (foto) intensywnie karmią szybko rosnące młode, więc też intensywnie żerują. Orliki często tokują; samce gąsiorka jeszcze śpiewają. Dudki (foto) są tak zajęte lęgami, że by je jeszcze usłyszeć trzeba mieć fart, lub je wabić w pobliżu gniazd… Kwiczoły (foto) dokarmiają swoje niemal w pełni już teraz samodzielne młode, a ataki samców na gatunki drapieżne zdarzają się wyjątkowo – nie słyszy się już ich charakterystycznego głosu, terkotu… Słowiki szare nawet jeśli jeszcze śpiewają – zdarza się to coraz rzadziej, dotyczy ptaków najczęściej z opóźnionych lęgów czy wręcz nie lęgowych, a sam śpiew jest już nie tak „czysty” i „pedantyczny”, jak wiosną… Do kolejnego lęgu przystępują kuropatwy (foto). Tymczasem czajki (foto) i szpaki gromadzą się w coraz większych, wspólnych stadach na wykoszonych świeżo łąkach, gdzie intensywnie żerują i łatwiej „bronią się” przed atakami jastrzębi, krogulców i innych drapieżników…

   Status behawioralny i ekologiczny większości gatunków charakteryzuje więc swego rodzaju „bezwład”, w sensie utrzymywania się jeszcze silnych akcentów wiosennych i ich impetu, gdy tymczasem mamy już lato…

   srokoszfffffffffffffffffff7777777777777777

   ...srokosz...

   …great grey shrike…

   gasiorek 8888888888888888889

   ...gąsiorek...

   …red-backed shrike…

   myszolow55555555553333333333333222222222

   ...myszołów...

   …buzzard…

   orliki 7777777777766666666699999

   ...orlik krzykliwy...

   …lesser spotted eagle…

   dudek000000000000

   ...dudek...

   …hoopoe…

   kwiczol 5555555555555

   ...kwiczoł...

   …fieldfare…

   kuropatwy 6666666666

   ...kuropatwy...

   …partridges…

   czajki 555555555555555

   ...czajki...

   …lapwings…

   (c) endoors

   The beginning of the summer

   The summer beginning has in birds world specific proprieties… the Majority of forms is occupied continually they will look for nestlings, often, as for smaller species, from hatchs repeated or second - we have I fulfil the breeding season. This is the absorbing very much time, that is why, though the majority of species in singing birds case just sings this happens more and more seldom. White storks  or predatory, great grey shrikes (photo), red-backed shrikes (photo), buzzards (photo) or lesser spotted eagles (photo) intensely feed quickly e.g. growing young, so they feed also intensely. Lesser spotted eagles toot often; the males of ed-backed shrike still sing. Hoopoes (photo) are occupied hatchs so, that still should to have to hear them good luck, or to lure them near nests… Fieldfares (photo) give additional food already their now independent youngs, and on predatory species males attacks happen exceptionally - he does not hear one another their characteristic voice, rattle any more… Thrush nightingales even if they still sing - this happens more and more seldom, he relates to birds from delayed hatchs the most often or outright not breeding, and the singing itself is already not so „clean” and „pedantic”, how in spring… Partridges (photo) approach to next hatch. They lapwings (photo) and starlings gather in more and more large, common herds on mowed down freshly meadows meanwhile, intensely feed where and „defend” before hawks, sparrow-hawks and different birds of prey attacks more easily…

   The behavioural and ecological status of the majority of species characterizes now his kind „inertia”, in the sense of keeping yet strong spring accents and their impetus, when meanwhile we already have the summer…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 czerwca 2011 10:43
 • wtorek, 21 czerwca 2011
  • Pełnia sezonu lęgowego ptaków

   Pod koniec czerwca lęgi ptaków są zjawiskiem powszechnym, choć też część gatunków już zakończyła gniazdowanie, i jest tak np. w przypadku szpaków czy krukowatych (rodzina srok – foto). Gatunki późno przylatujące intensywnie śpiewają, a ich lęgi są w toku. Do tej grupy można zaliczyć np. gąsiorki, trzciniaki, łozówki, czy cierniówki i gajówki (foto). Ale już rokitniczki (foto) w tym czasie intensywnie karmią młode, dlatego wyraźnie rzadziej śpiewają. Pliszki żółte (foto) również karmią młode w gniazdach, choć jeszcze można zaobserwować u tego gatunku zaloty, być może w przypadku powtarzanych po utracie lęgach. Część gatunków przystępuje do drugiego lęgu, np. zięby (foto) czy kuropatwy (foto). Spotkane ostatnio białorzytki (foto), jak już pisałem – już praktycznie odchowały młode; podobnie dzięcioły, np. zielonosiwe, choć jeszcze, zwłaszcza ten ostatni gatunek, są silnie terytorialne i bywa, że chętnie i często się odzywają (foto). W przypadku pozostałych gatunków tej grupy ptaków, w chłodne poranki można usłyszeć werble nie tylko dzięciołów dużych, ale i białogrzbietych czy czarnych. Powoli jednak „przygasa” impet wiosny i część gatunków już jest praktycznie nie obecna, np. wokalnie, w jej obecnym – nazwijmy to – obrazie, i jest tak przede wszystkim w przypadku słowików. Powoli i nieuchronnie nadciąga zatem lato, a obserwacje dokonywane w tych dniach są praktycznie wiosny pożegnaniem – więc, by choć jeszcze trochę „uszczknąć” z walorów wiosennych „klimatów”, warto się na nie wybrać. 

   rodzinasrok 888777666

   ...rodzina srok...

   …the magpie’s family…

   gasciertrzcinloz 4444444444444

   ...gąsiorek, cierniówka, trzciniak, łozówka...

   …the red-backed shrike, whitethroat, great reed warbler and marsh warbler…

     rokitniczka pl zolta 99999999999999

   ...rokitniczka, pliszka żółta...

   …the sedge warbler and yellow wagtail…

   zieba kuropatwy 7777777777777777

   ...zięba, kuropatwy...

   …the chaffinch and partridge…

   białorzytka zielonosiwy 00000000000000

   ...białorzytka, dzięcioł zielonosiwy...

   …the wheatear and grey-headed woodpecker…

   (c) endoors

   The fullness of breeding season of birds

   In the latter part of June birds breeding season are the general phenomenon, though the part of species already also finished nesting, and is in the starlings case or crows so e.g. (the magpie’s family - the photo). Species late coming flying intensely sing, and their hatchs are in the course. One can e.g. number red-backed shrikes, great reed warblers, marsh warblers to this group, if whitethroats and garden warblers (photo). But sedge warblers (photo) in this time intensely feed young already, that is why they sing more clearly seldom. Yellow wagtails (photo) also feed young in nests, though one still can observe the courtship at this species, maybe in the case repeated after the loss hatchs. The part of species approaches to second hatchs, e.g. chaffinch (photo) or partridge (photo). Met recently wheatear (photo), how already I wrote - young practically reared already; similarly woodpeckers, e.g. grey-headed woodpecker, though yet, especially this last species, there are territorial and he tends to be, that they speak willingly and often (photo). One can hear not only great spotted woodpeckers drums in the case of the remaining species of this birds group, in cool mornings, but and white-backed or black woodpeckers. He however „already dims” the impetus of the spring and the part of species slowly it is practically not present, e.g. in vocal way, in her present let's - name this - the painting, and it is first of all in nightingales case so. The summer approaches so slowly and inevitably, and observations are made in these days practically the springs the farewell - now, to though still to „to nip off” from spring values „climates” a bit, so it is good time to do that.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 czerwca 2011 21:49

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny