eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „krętogłów”

 • niedziela, 01 maja 2011
  • Deszcz i ochłodzenie

   Dzisiaj większość dnia padał intensywnie deszcz, niebo było kompletnie zachmurzone, a temperatura spadła do zaledwie +10 stopni Celsjusza w południe. Podczas chwilowej poprawy pogody i mniejszych opadów poszedłem na około godzinne obserwacje, przechadzając się przez dwa typy krajobrazu – zurbanizowany i gospodarczy, oraz leśny.  

   Okazało się, że ptaki bardziej otwartych przestrzeni pierwszego biotopu są mniej ruchliwe niż zwykle, mało lub w ogóle nie śpiewają, niektóre, takie jak trznadle, mazurki czy „dzisiejszy” pierwszy w miejscowości Biebrza tej wiosny krętogłów (foto) intensywnie, wspólnie żerują (foto), bez oznak – co piszę głównie w odniesieniu do trznadli oczywiście – terytorialnej agresywności. Takie gatunki, jak szczygieł (foto) czy grzywacz korzystały z okazji w postaci opadów deszczu i oddawały się kąpieli i toalecie. Szereg gatunków (grzywacze, szpaki, bociany), wręcz wypoczywały w strugach deszczu, jako że nie karmiąc jeszcze młodych miały na to dużo czasu. Niektóre natomiast, konkretnie – wróble domowe i kawki, były zajęte budową gniazd i to nie jak zwykle o poranku, a wygląda na to – cały dzień. Niektóre formy natomiast były w swych zachowaniach bardziej typowe – np. pliszki siwe intensywnie żerowały, a spotkany dziś samiec imm. (o niedojrzałym upierzeniu, foto), kopciuszka czy sikora bogatka – w typowy sposób dla lepszej pogody były aktywne głosowo.

   Natomiast w lasach, gdzie nie operował wiatr i zapewne chłód nie był aż tak dotkliwy, na średnim poziomie utrzymywała się cały dzień aktywność głosowa ptaków, tak, że w kontraście do terenów bardziej otwartych – można było określić owe zjawisko niemal harmidrem czy wrzawą ptasich zaśpiewów.  

   kretoglow333999000

   …jednym ze spotkanych dzisiaj gatunków ptaków był krętogłów, który jak szereg innych – nie śpiewał, a oddawał się intensywnemu żerowaniu…

   …he was one from met today wryneck the birds species, which as the row of different - he did not sing, and gave in intensive feeding…

   trznadlemazurki999999

   …trznadle zachowywały się podobnie, a nawet na czas niepogody samce zaprzestały terytorialnych potyczek, by wspólnie z mazurkami żerować…

   …the yellow-hammers behaved on the time of bad weather the males similarly, and even they stopped territorial skirmishes together to feed with tree sparrows…

   szczygiel00000

   …ten szczygieł, w strugach deszczu kąpał się…

   …this goldfinch, he had the bath in the planes of the rain…

   kopciuchimm9999

   …wyraźnie odmiennie w biotopie zurbanizowanym poczynał sobie ten samiec imm. (niedojrzały) kopciuszka, który często się przemieszczał i śpiewał…

   …this male imm. black redstart behaved in biotope urbanized clearly differently - he moved often and sang…

    (c) endoors

   Rain and cooling

   Today the rain rained the majority of the day intensely, the sky was cloudy completely, and the temperature fell to only just +10 the Celsius degrees in the noon. During the temporary improvement of weather and smaller falls I went on about hourlong observations, strolling by two types of scenery - urbanized and the forest. 

   It turned out that birds of more open spaces first biotope were busy less than usually, little or such do not sing, some, at all as first in locality Biebrza village of this spring wryneck (photo) or „the today's” yellow-hammers, tree sparrows intensely together feed (photo), without signs what - I write in the reference to yellow-hammers obviously mainly - territorial aggressiveness. Such species, they goldfinch (photo) or wood pigeon used the opportunity in the figure of the falls of the rain how and gave in bath and toilet. The row of species (wood pigeons, starlings, storks), they rested in the planes of the rain outright as that not feeding and they still not had young on this a lot of time. Some however, concretely – house sparrow and the jackdaw, they were occupied the building of nests and this is not as usual about the morning, and looks on this - whole day. Some forms however were in their behaviours more typical - pied wagtails intensely fed e.g., and the met today male imm. (about immatural feathers, photo), black redstart or great tit - they were in typical for better weather voice active.

   However in forests, the wind did not operate where and the chill was not as much as surely so severe, birds vocal activity kept whole day on the average level, so, that in the contrast to more open terrains - could was those qualify the phenomenon almost noise or uproar birds' singings. 

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 maja 2011 23:53

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny