eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „pustułka”

 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Polowanie z nagonką

   Niedawno prowadziłem obserwacje dzikich ptaków w zimowym krajobrazie na polach pod Zwoleniem na Mazowszu (foto). Nieoczekiwanie ową sesję zdominowała pustułka – młodociany samczyk, która z pewnością wykorzystała moją obecność do swoich łowieckich zamiarów. Otóż drapieżca podążał za mną w bliskiej odległości i licząc na łatwiejszy łup zawisał charakterystycznie nawet w małej odległości (foto). Trik polegał na zamieszaniu, jakie w środowisku i łowisku wywołała moja obecność. Pewnie sokół liczył na to, że moje przejście polną drogą (foto) ułatwi, czy umożliwi, schwytanie zdobyczy. Zapewne ta strategia, choć nie tym razem, wielokrotnie przyniosła mu sukces…

   zima pola Zwolen

   ...

   pustulka samiec polowanie 1

   ...

   pustulka z bliska

   ...

   pustulka w locie z bliska

   ...

   pustulka z bliska samiec

   ...

   (c) endoors

   Battue hunt

   Recently I conducted observation of wild birds in a winter landscape on fields under Zwoleń in Mazovia (photo). Unexpectedly a kestrel dominated that session - young male which certainly used my presence for one's hunting intentions. So the assailant followed me in the near distance and counting on simpler prey was hung characteristically even in the short distance (photo). The trick consisted in the confusion in the environment and the fishing ground my presence provoked which. Most probably the falcon counted on it, that my passage with dirt road (photo) he will facilitate, whether will enable, catching the prey. Probably this strategy, at least not this time, repeatedly brought him the success…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Polowanie z nagonką”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:13
 • środa, 26 października 2016
  • Antropopresja a ptaki pól

   Dzisiaj około południa obserwowałem ptaki na polach koło Zwolenia (foto). Okazało się, że dość licznie po chwili pojawili się tam ludzie, wpływając na zachowanie ptaków, co mogłem poobserwować. Najpierw nad pola wzniosły się 3 myszołowy (foto), płosząc drobne ptaki i przemieszczając się w nie najlepsze, improwizowane miejsca nowych, łowieckich lokalizacji pobytu. Często wchodziły sobie i ludziom w drogę, i zmuszone wielokrotnie oraz z konieczności nim wybrały najlepsze nowe stanowiska - długo zamiast żerować latały po okolicy. Podobnie dwa srokosze przegnane w to samo miejsce nie tolerowały się nawzajem, a jeden głośno nawoływał (foto). Młody samiec pustułki musiał długo walczyć najpierw z kawkami, a następnie sroką (foto). Ostatecznie skutecznie zapolował wprost po interakcji z intruzami i wykorzystując zamieszanie. W związku z poprawą pogody i antropopresją powodującą przemieszczenia ptaków drapieżnych, np. szpaki często podrywały się w ucieczce do lotu (foto)…

   pola kolo Zwolenia

   …pola koło Zwolenia…

   …fields by Zwoleń…

   krazacy myszolow

   …krążący myszołów…

   …circling common buzzard…

   zawisajacy srokosz

   …zawisający, spłoszony srokosz…

   …great grey shrike hovering, scared away…

   pustulka

   …młody samiec pustułki w interakcji z kawka i sroka, a ostatcznie polujacy…

   …young male of the kestrel…

   stado szpakow

   …spłoszone stado szpaków…

   …flock scared away of starling…

   (c) endoors

   Anthrophopression and birds of fields 

   Today about the noon I went birdwatching on fields by Zwoleń (photo). As it turned out enough in large numbers after a moment there people appeared, influencing for keeping birds, what I could watch. At first above fields 3 common buzzards ascended (photo), frightening small birds away. Similarly two great grey shrikes chased away into the same place didn't tolerate each other themselves, and one loud called (photo). The young male of the kestrel had to long fight at first with jackdawes, and then with magpie (photo). After all effectively he went hunting directly after interaction with intruders and using the confusion. In relation to an improvement in the weather conditions and anthrophopression causing transfers of bird of prey, e.g. starling have often taken flight in the escape… 

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 26 października 2016 17:30
 • niedziela, 02 października 2016
  • Ciekawe zachowanie sokoła pustułki

   Wczoraj obserwowałem także doświadczoną pustułkę, samicę (foto). Ptak przebywał na słupie pośród pól na E (wschód) od Zwolenia (foto), gdy akurat tamtędy przechodziłem. Moja bliska obecność stała się dla niego niewygodna. Najpierw zdecydował nieco się oddalić i co ciekawe - „przy okazji”, nie chcąc odlatywać stąd w ogóle, zaczął skutecznie przez chwilę żerować. Następnie postanowił w krótkim czasie zająć znowu stanowisko na innym słupie (foto). Tu jednak ocenił, że wciąż jestem za blisko i poleciał na inny maszt znacznie dalej (foto)…

   zachowanie pustulki

   …zachowanie doświadczonej samicy sokoła pustułki…

   …keeping the experienced female the falcon of the kestrel…

   krajobraz pol

   …krajobraz pól pod Zwoleniem…

   …landscape of the fields under Zwoleń…

   (c) endoors

   Interesting behavior of  the kestrel falcon

   Yesterday I watched also an experienced kestrel, female (photo). The bird stayed on the pole amongst fields on E (east) from Zwolenia (photo), when that way I just went. My close presence became inconvenient for him. At first he decided a little bit to move away well it is interesting - "when the opportunity arises", not wanting to fly away from here generally speaking, started effectively for a moment preying. Next he decided in the short time to take a stance then again on other pole (photo). Here however he assessed, that still I am too close and flew to other mast much farther (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 października 2016 14:16
 • poniedziałek, 19 września 2016
  • Powrót ptaków osiadłych na „zimowiska”. Debiut kuny domowej w nowej okolicy

   Dziś popołudniu wybrałem się na obserwacje przyrodnicze na pola N (na północ), od miasta Zwoleń. Oto już na stałe goszczą tu nieobecne dotąd i od wiosny sójki; gawrony i nie tylko żerują na przykład na rozdrobnionych żołędziach w alei dębów, a gdy już wracałem napotkałem na także rezydenta jedynie zimowego od lat tych okolic, czyli samicę pustułki! Co ciekawe jej pojawienie się skonsternowało i sprowokowało do ataku na sokoła – konkurenta, także tylko zimującego tu srokosza. Z innych obserwacji okazało się, że zalesienia w okolicy zainicjowały obecność na tym obszarze innego ciekawego gatunku – kuny domowej. Sak ten nie występował tu od wielu dziesięcioleci...

   krajobraz pol pod Zwoleniem

   …krajobraz pól…

   ...the landscape of the fields...

   gawrony i kawki na żołędziach

   ...

   zerujaca pustulka

   …żerująca pustułka, samica…

   ...the feeding female of Kestrel Falcon...

   tropy kuny domowej

   …tropy kuny domowej na piasku…

   ...the tracks of stone marten on the ground...

   sojka w locie

    ...

   (c) endoors

   Return of resident birds on "winter resorts". Debut of the stone marten in new surroundings

   Today for afternoon I went for natural observation to N fields (to the north of) the city Zwoleń. Here permanently they are already having staying here absent until now and from the spring of the jay; rooks and they are not only preying for example on acorns grinded down in the avenue of oaks, and when I already came back I came across these surroundings to also an only winter resident for years, that is female the kestrel! What's interesting for her it perplexed the appearance and provoked for the attack on the falcon - competitor, also a great grey shrike only spending the winter here. From other observations it turned out that afforestation rates in surroundings had initiated the participation in this area of other interesting kind - of stone marten. This small fishing net didn't appear here for many decades...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 19 września 2016 19:37
 • środa, 04 maja 2011
  • Drapieżcy, ofiary i temu podobne

   Moje wczorajsze obserwacje ptaków drapieżnych i ich mniej lub bardziej potencjalnych ofiar pozwoliły mi na szereg wniosków odnośnie behawioru ptaków. Z jednej strony okazało się, że w przypadku gatunków stanowiących czasem lub często ofiary drapieżców, ich, drapieżników pojawienie się powodowało reakcję od nękania, po ucieczkę. Natomiast formy wyjątkowo lub w ogóle nie chwytane przez szponiaste reagowały jednak zaniepokojeniem i zachowaniami o charakterze ostrzegawczym, i było to zachowanie jedynie profilaktyczne, tak jak i czasem przemieszczenie w inne, nieodległe miejsce. To ostatnie zjawisko do pewnego stopnia ilustruje, iż np. drobne ptaki potrafią błyskawicznie kwalifikować danego drapieżcę do właśnie podzbioru gatunków niebezpiecznych, mimo, że z natury rzeczy nigdy owi konkretni drapieżcy nie stanowią dla nich realnego zagrożenia. Na podstawie doświadczenia zatem ptaki potrafią do pewnego stopnia abstrahować i swoją reakcją dowodzą, np. stosując profilaktyczne okrzyki ostrzegawcze czy powstrzymując się przed ucieczką, że w różnych przypadkach wprost świadomie decydują o rodzaju i natężeniu czyli charakterze swojej behawioralnej „odpowiedzi” na zaistniałą sytuację. Wprost oceniają i „ważą” realność zagrożenia dostosowując swoje zachowanie do konkretnego przypadku, poddając go wręcz analizie na podstawie jego konkretnego przebiegu, rozwoju i własnego doświadczenia. Przykłady i ilustracje podaję w dalszej części wpisu.

   pustulkazer888888888888

   …gdy w pobliżu zabudowy pojawił się żerujący (zawisający) samiec pustułki (foto) nie tylko potencjalne ofiary reagowały zaniepokojeniem – np. pokląskwa przeniosła się w inne miejsce (foto poniżej); kopciuszki (samce ad. i imm.; foto) dość intensywnie nawoływały zaniepokojone; wróble domowe i mazurki „ujadały” głosami ostrzegawczymi okazując zachowaniem podekscytowanie (foto dalej); szpaki przerwały żerowanie na kiszonce, i w szyku „ławicy” opadły na linię elektryczną (fotografia poniżej) – tymczasem zupełnie nie zagrożone sierpówki w wyraźnej panice odleciały w inne okolice…

   …when feeding kestrel (hanging) male appeared not only potential prey near the buildings they reacted the anxiety - whinchat moved in the different place e.g. (photo below); black redstarts (males ad. and imm.; photo) uneasy called quite intensely; house sparrows and tree sparrows showing behaviour exciting „they yelping” warning voices (photo farther); the starlings broke the feeding on silage, and dropped on the electric line in the style „shoal” (the photo below) - meanwhile completely not endangered collared doves in the clear panic flew away in different neighbourhoods…

   poklaskwasamiec0000000000000

   ...pokląskwa, samiec...

   ...the whinchat, male...

   kopciuszki 88889999999

   ...kopciuszki, samce: ad. i imm. ...

   ...the black redstarts, males: ad. and imm. ...

   wroble4444444444444444444

   ...podekscytowane - wrobel domowy i mazurek...

   ...geting excited - house and tree sparrows...

   szpaki kiszonka 88877777

   ...szpaki...

   ...starlings...

   blotniak lakowy samica999999999999

   …natomiast wędrowne, najpierw samiec, a następnie samica (powyżej) błotniaki łąkowe wywołały bardziej „stonowaną” reakcję: kopciuszki i wróble np. z rzadka ostrzegały głosami, ale już pliszka siwa, żerująca na polu, natychmiast poderwała się do gwałtownego ataku z wręcz wrzaskiem „na dziobie” i zaczęła ową samicę „nękać”…

   …however migratory, first the male, and then female montagu's harriers called out the more „toned down” reaction (above) : black redstarts and the sparrow's warned the voices from thin e.g., but already pied wagtail, feeding on the field, she sprang up to the violent attack immediately from outright the scream „on the beak” and she began that female to „plague”…

     czaplaorlik000000000000000

   …przelatujący w pobliżu na średniej wysokości ku NNE orzeł bielik znów sprowokował ptasi drobiazg do wokalnych ostrzeżeń, choć już realna ofiara tego drapieżnika, czapla siwa (foto powyżej, u góry), przyśpieszyła zmieniając kierunek lotu; para wron z bardzo daleka łukiem w wyraźnej panice i obserwując poczynania orła uciekała nad zabudowę; a orlik krzykliwy (foto u dołu), zapewne samiec, profilaktycznie i w pośpiechu powracał z dalszej odległości w rejon własnego gniazda…    

   …the flying nearby on the average height towards NNE white-tailed eagle again provoked the bird's trinket to vocal warnings, though already this bird of prey real prey, grey heron (the photo above), changing the direction of the flight she accelerated; he dabbles in crows from very far the bow in the clear panic and observing the eagle actions ran away over the buildings; and lesser spotted eagle (photo below), surely the male, preventively and he came back from the farther distance in the region of the own nest in hurry…  

   (c) endoors

   The predators, their prey and this similar

   My predatory birds and them yesterdays' observations less or birds behaviour more potential prey allowed me to the row of conclusions regarding. It turned out from one side, that in the case of species making up the time or often the predators, them prey, appearing the birds of prey resulted in the reaction from plaguing, for the escape. However the form exceptionally or not seized by birds of prey reacted however anxiety and behaviours about the warning character at all, and this only preventive behaviour was, so as and the time the dislocation in the different, un distant place. This last phenomenon to certain degree illustrates, that e.g. small birds be able to instantly class the given predators to just the subset of dangerous species, although those concrete predators never make up for them the real threat from the nature of the thing. They so the birds be able to to certain degree disregard on the basis of the experience and their reaction prove, applying preventive warning shouts e.g. or refraining before the escape, that they decide about kind and intensity in various cases directly consciously that is the character of their behavioural „answer” on the came into being  situation. Adapting their behaviour to the concrete case, subjecting him on the his basis of concrete course, development and own experience outright to the analysis they estimate directly and „weigh” the reality of the threat. I give examples and illustrations in the farther part of the registration.

   (c) endoors 

     

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 04 maja 2011 14:25

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny