eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „błotniak łąkowy”

 • piątek, 15 września 2017
  • Zwierzęta okolic rezerawatu "Ługi Helenowskie" pod Zwoleniem latem 2017 roku

   Najważniejszym wynikiem mojej obecności "u progu jesieni" w tytułowym rezerwacie i okolicy (foto) było napotkanie lęgu żurawi z minimum jednym młodym ptakiem (foto). Dalej – w pobliżu "Tczowskiego Ługu" natknąłem się na dorosłą, pożyteczną i chronioną żmiję zygzakowatą (foto) oraz żerującą czaplę siwą (foto) oraz młode krogulce. W rewirze gniazdowym sokołów kobuzów stwierdziłem jeszcze trzy niesamodzielne młode ptaki. Ku SE (południowemu – wschodowi) pod wiatr poszybowała przelotna, odlatująca samiczka błotniaka łąkowego (foto). W pobliżu tegorocznego gniazda kręciła się para tylko dorosłych kruków (foto). Znane mi wiosną młode tej pary wiodły widocznie już niezależny, samodzielny byt...

   miejsce obserwacji rodziny zurawi

   ...Miejsce obserwacji rodziny żurawi...

   ...Place of observation of the family of cranes...

   zurawie

   ...Dorosłe żurawie...

   ...Adult cranes...

   zmija zygzakowata

   ...Dorosła żmija zygzakowata...

   ...The adder...

   czapla siwa

   ...Czapla siwa na żerowisku...

   ...Grey heron on the feeding ground...

   odlatujaca samiczka blotniaka lakowego

   ...Migrująca samiczka błotniaka łąkowego...

   ...Migrating female of the Montagu's harrier...

   kruki

   ...Kruki...

   ...Ravens...

   mlode sokoly kobuzy

   ...Młode sokoły kobuzy... 

   ...Young hobbies...

   (c) endoors

   Animals of surroundings "Helenowskie Lyes" Reserve under Zwoleń on summer of 2017

   With the most important result of my presence "at the threshold of the autumn" in the title reserve and surroundings (photo) coming across the hatching of cranes from the minimum of one young bird (photo). Farther - in the vicinity of "Tczowski of Lye" I came across the adult, useful and protected adder (photo) and preying grey heron (photo) and young sparrowhawks. In the nest territory I still stated falcons of northern hobbies of three dependent young birds. To just (for the south-east) against the wind a fleeting, leaving female of the Montagu's harrier glided (photo). In the vicinity of the this year's nest a pair of only adult ravens spun (photo). Known for me in spring young apparently already led this couple independent, independent existence...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:22
 • czwartek, 29 maja 2014
  • Podlaskie reminiscencje

   Ostatnio rzadziej bywam na Podlasiu, kilka razy do roku. Pamiętam jednak z czasów kiedy tam mieszkałem okres sianokosów, który się właśnie tam zbliża, kiedy z łatwością można było obserwować orliki krzykliwe, błotniaki łąkowe i stawowe, myszołowy, czaple siwe, bociany białe i wiele innych form, np. lisy… Poniżej wstawiam archiwalne fotki z Biebrzy, dokumentujące ten jeden z ciekawszych okresów na terenie Bagna Kuwasy. Świadczą one mimo, że dotyczą terenów zmeliorowanych, o dobrze zachowanej tamtejszej awifaunie – aż miło powspominać!

   blotniaki lakowe samiec

   …błotniaki stawowe i łąkowe są częstymi gośćmi nad koszonymi łąkami – na zdjęciach dorosła samica (powyżej) i samiec (poniżej) błotniaka łąkowego…

   …marsh harriers and Montagu’s harriers are regular guests above mown meadows - in photographs a old female (above) and male (below) of Montagu's harrier...

   orlik krzykliwy w locie

   …jeszcze częściej zaglądają tam wówczas orliki krzykliwe…

   … then lesser spotted eagles still more often look there…

   myszolowy w locie

   …myszołowy…

   …common buzzards…

   bociany sianokosy

   …bociany białe…

   …white stores…

   lis z ofiara

   …i lisy oraz inne zwierzaki…

   …and foxes and others…

   (c) endoors

   Podlasie reminiscenses

   Recently I more rarely go on Podlasie Area, a few times a year. However I remember from times when there I lived period of haying which there will just be brought closer, when with ease it was possible to observe lesser spotted eagles, Montagu’s and marsh harriers, common buzzards, grey herons, white storks and a lot of other forms, e.g. foxes. Below I am putting archival photos from Biebrza, Kuwasy Wetlands documenting this one of more interesting periods in the Bog. They prove even though concern improved reclamation areas, about the well kept and rich local bird life - at full blast to reminisce!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 maja 2014 13:18
 • środa, 04 maja 2011
  • Drapieżcy, ofiary i temu podobne

   Moje wczorajsze obserwacje ptaków drapieżnych i ich mniej lub bardziej potencjalnych ofiar pozwoliły mi na szereg wniosków odnośnie behawioru ptaków. Z jednej strony okazało się, że w przypadku gatunków stanowiących czasem lub często ofiary drapieżców, ich, drapieżników pojawienie się powodowało reakcję od nękania, po ucieczkę. Natomiast formy wyjątkowo lub w ogóle nie chwytane przez szponiaste reagowały jednak zaniepokojeniem i zachowaniami o charakterze ostrzegawczym, i było to zachowanie jedynie profilaktyczne, tak jak i czasem przemieszczenie w inne, nieodległe miejsce. To ostatnie zjawisko do pewnego stopnia ilustruje, iż np. drobne ptaki potrafią błyskawicznie kwalifikować danego drapieżcę do właśnie podzbioru gatunków niebezpiecznych, mimo, że z natury rzeczy nigdy owi konkretni drapieżcy nie stanowią dla nich realnego zagrożenia. Na podstawie doświadczenia zatem ptaki potrafią do pewnego stopnia abstrahować i swoją reakcją dowodzą, np. stosując profilaktyczne okrzyki ostrzegawcze czy powstrzymując się przed ucieczką, że w różnych przypadkach wprost świadomie decydują o rodzaju i natężeniu czyli charakterze swojej behawioralnej „odpowiedzi” na zaistniałą sytuację. Wprost oceniają i „ważą” realność zagrożenia dostosowując swoje zachowanie do konkretnego przypadku, poddając go wręcz analizie na podstawie jego konkretnego przebiegu, rozwoju i własnego doświadczenia. Przykłady i ilustracje podaję w dalszej części wpisu.

   pustulkazer888888888888

   …gdy w pobliżu zabudowy pojawił się żerujący (zawisający) samiec pustułki (foto) nie tylko potencjalne ofiary reagowały zaniepokojeniem – np. pokląskwa przeniosła się w inne miejsce (foto poniżej); kopciuszki (samce ad. i imm.; foto) dość intensywnie nawoływały zaniepokojone; wróble domowe i mazurki „ujadały” głosami ostrzegawczymi okazując zachowaniem podekscytowanie (foto dalej); szpaki przerwały żerowanie na kiszonce, i w szyku „ławicy” opadły na linię elektryczną (fotografia poniżej) – tymczasem zupełnie nie zagrożone sierpówki w wyraźnej panice odleciały w inne okolice…

   …when feeding kestrel (hanging) male appeared not only potential prey near the buildings they reacted the anxiety - whinchat moved in the different place e.g. (photo below); black redstarts (males ad. and imm.; photo) uneasy called quite intensely; house sparrows and tree sparrows showing behaviour exciting „they yelping” warning voices (photo farther); the starlings broke the feeding on silage, and dropped on the electric line in the style „shoal” (the photo below) - meanwhile completely not endangered collared doves in the clear panic flew away in different neighbourhoods…

   poklaskwasamiec0000000000000

   ...pokląskwa, samiec...

   ...the whinchat, male...

   kopciuszki 88889999999

   ...kopciuszki, samce: ad. i imm. ...

   ...the black redstarts, males: ad. and imm. ...

   wroble4444444444444444444

   ...podekscytowane - wrobel domowy i mazurek...

   ...geting excited - house and tree sparrows...

   szpaki kiszonka 88877777

   ...szpaki...

   ...starlings...

   blotniak lakowy samica999999999999

   …natomiast wędrowne, najpierw samiec, a następnie samica (powyżej) błotniaki łąkowe wywołały bardziej „stonowaną” reakcję: kopciuszki i wróble np. z rzadka ostrzegały głosami, ale już pliszka siwa, żerująca na polu, natychmiast poderwała się do gwałtownego ataku z wręcz wrzaskiem „na dziobie” i zaczęła ową samicę „nękać”…

   …however migratory, first the male, and then female montagu's harriers called out the more „toned down” reaction (above) : black redstarts and the sparrow's warned the voices from thin e.g., but already pied wagtail, feeding on the field, she sprang up to the violent attack immediately from outright the scream „on the beak” and she began that female to „plague”…

     czaplaorlik000000000000000

   …przelatujący w pobliżu na średniej wysokości ku NNE orzeł bielik znów sprowokował ptasi drobiazg do wokalnych ostrzeżeń, choć już realna ofiara tego drapieżnika, czapla siwa (foto powyżej, u góry), przyśpieszyła zmieniając kierunek lotu; para wron z bardzo daleka łukiem w wyraźnej panice i obserwując poczynania orła uciekała nad zabudowę; a orlik krzykliwy (foto u dołu), zapewne samiec, profilaktycznie i w pośpiechu powracał z dalszej odległości w rejon własnego gniazda…    

   …the flying nearby on the average height towards NNE white-tailed eagle again provoked the bird's trinket to vocal warnings, though already this bird of prey real prey, grey heron (the photo above), changing the direction of the flight she accelerated; he dabbles in crows from very far the bow in the clear panic and observing the eagle actions ran away over the buildings; and lesser spotted eagle (photo below), surely the male, preventively and he came back from the farther distance in the region of the own nest in hurry…  

   (c) endoors

   The predators, their prey and this similar

   My predatory birds and them yesterdays' observations less or birds behaviour more potential prey allowed me to the row of conclusions regarding. It turned out from one side, that in the case of species making up the time or often the predators, them prey, appearing the birds of prey resulted in the reaction from plaguing, for the escape. However the form exceptionally or not seized by birds of prey reacted however anxiety and behaviours about the warning character at all, and this only preventive behaviour was, so as and the time the dislocation in the different, un distant place. This last phenomenon to certain degree illustrates, that e.g. small birds be able to instantly class the given predators to just the subset of dangerous species, although those concrete predators never make up for them the real threat from the nature of the thing. They so the birds be able to to certain degree disregard on the basis of the experience and their reaction prove, applying preventive warning shouts e.g. or refraining before the escape, that they decide about kind and intensity in various cases directly consciously that is the character of their behavioural „answer” on the came into being  situation. Adapting their behaviour to the concrete case, subjecting him on the his basis of concrete course, development and own experience outright to the analysis they estimate directly and „weigh” the reality of the threat. I give examples and illustrations in the farther part of the registration.

   (c) endoors 

     

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 04 maja 2011 14:25

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny