eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „bażant”

 • wtorek, 15 stycznia 2019
  • Wynik dzisiejszego tropienia po śniegu

   Dziś popołudniu „rozejrzałem się” „po tropach” na śniegu różnych zwierząt na przedpolu Doliny rzeki Zwolenki (Natura 2000) i w mieście Zwoleń. Miałem zaledwie godzinę do zmroku, ale i tak zebrałem pasjonujący materiał... Oto okazało się, że na cmentarzu ponownie zagościły kamionka (kuna domowa) (foto), tu też wykryłem tropy nornic rudych i myszy domowych oraz bażantów (foto). Przebywały także kot i pies (foto). Jednak co niezmiernie ciekawe, gawrony i kawki pozostawiły liczne tropy i ślady żerowania w bardzo przemyślnym miejscu. Okazało się, że ich żerowiska jako zlokalizowane w S (południowej) części i u podstawy muru dzielącego cmentarze, umożliwiały ptakom zdobycie pokarmu dzięki faktowi nagrzewania się tej budowli w słońcu! (foto) Wracając natknąłem się także na żerowiska kosa (foto). Tym razem lokalizacja tych śladów to kompromis między bezpieczeństwem (pod żywopłotem), a miejscem istotnie lokalnie – jako osłoniętym od wiatru – ciepłym – za blokiem, pośród także innej zabudowy...

   ...

   trropy kamionki

   ...tropy kuny domowej...

   ...tracks of the stone marten...

   nornica ruda mysz d

   ...tropy nornicy rudej i myszy domowej...

   ...tracks of the red vole and the house mouse...

   trop bazant

   ...tropy bażanta...

   ...tracks of the pheasant...

   tropy kota

   ...tropy kota...

   ...tracks of the cat...

   tropy psa 

   ...tropy psa...

   ...tracks of the dog...

   zerowisko gawrony

   ...żerowisko i tropy gawronów – u podnóża części południowej muru...

   ...the feeding ground and tracks of rooks - at the foot of the noon part of the wall...

   trop kawki

   ...tropy kawki...

   ...tracks of the jackdaw...

   zerowisko tropy kosa

   ...żerowiska i tropy kosa...

   ...feeding grounds and tracks of the blackbird...

   ...

    krajobraz Doliny

   ...

   (c) endoors

   

   Result of today's tracking on the snow

   Today for afternoon "I looked around" "along tracks" on the snow of different animals on outskirts of the Valley of the Zwolenka river (Nature 2000) and in the town Zwoleń. I had an hour scarcely to the dusk, but still I gathered fascinating material... Here as it turned out on the graveyard again they appeared stone marten (photo), here I also detected tracks of voles of gingers and house mice and pheasants (photo). Also a cat and a dog stayed (photo). However as exquisitely it is interesting, numerous tracks and tracks of preying on the very clever place left rooks and jackdawes. It turned out, that their feeding grounds as located in the South (of southern) part and at the base of the wall dividing graveyards, enabled birds to get food thanks to the fact of heating up of this building in the sun! (photo) Coming back I came across also feeding grounds of the blackbird (photo). This time a location of these tracks is a compromise between the safety (under the hedge), and with place indeed locally - as shielded from the wind - warm - behind the block, amongst also other buildings...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 15 stycznia 2019 21:58
 • wtorek, 08 stycznia 2019
  • Tropienie w Dolinie Zwolenki i na cmentarzu

   Dziś około południa wybrałem się na rekonesans polegający na tropieniu zwierząt po śniegu. Na samym początku, na cmentarzu w Zwoleniu, wykryłem tropy dorodnego piżmaka (foto), (brak błony pławnej i śladu ogona w sypkim i przemrożonym śniegu wykluczał młodego bobra). Na takie znalezisko już od lat nie udało mi się trafić i było zlokalizowane w istotnym oddaleniu od wody. Dalej częste były ślady zajęcy, lisów i saren (foto). Zwłaszcza na przedpolu małej zabudowy w Dolinie (Obszar Natura 2000), przy ulicy Podłęcznej. Na stawach, zwłaszcza przy oparzeliskach (foto) liczne były tropy jednego osobnika kamionki (kuny domowej) (foto). Wyjątkowo często występowały bażanty (foto). Natknąłem się także na tropy gawronów i dwa razy – nornicy rudej. Spod śniegu wychynął bardzo niedawno usypany, jedyny dziś, kopczyk kreta...

   ...

   trop piżmaka

   ...tropy dorosłego piżmaka...

   ...tracks of the adult muskrat...

   trop kamionki 1

   ...

   trop kamionki 2

   ...

   trop kamionki 3

   ...tropy kamionki (kuny domowej)...

   ...tracks of the stone marten...

   oparzelisko przy stawach

   ...oparzelisko przy stawach...

   ...place by ponds...

   tro lisa

   ...tropy lisa...

   ...tracks of the fox...

   sarna trop

   ...tropy sarny...

   ...tracks of the roe deer...

   bazant tr

   ...tropy i ślady bażanta...

   ...tracks and signs of the pheasant...

   ...

   ...serdecznie zapraszam na wyprawy „po białym tropie”...:

   ...I am inviting cordially for expeditions "along the white track"...:

   - wyprawy endoors - http://wyprawyendoors.blox.pl/html -

   - wyprawy Czarnolas - http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html -

   ...

   ...

   (c) endoors

   

   Tracking in the Zwolenka Valley and on the graveyard

   Today about the noon I went for the reconnaissance consisting in tracking animals after the snow. At the very beginning, on the graveyard in Zwoleń, I detected tracks of the fine-looking muskrat (photo), (a webbing and a track of the tail are missing in loose and freeze the snow what made impossible recognation of young beaver). To such a find for years I didn't already manage to come up and was located in the substantial distance from water. Farther tracks of hares, foxes and roe deer were frequent (photo). Especially on outskirts of small buildings in the Valley (Area Nature 2000), by the street Podłęczna. On ponds, especially at some specific places (photo) tracks of one specimen of stone marten were numerous (photo). Exceptionally in large numbers pheasants appeared (photo). I came across also to tracks of rooks and twice - of red vole. From the snow apeared unexpectedly very much recently raised, only single today, small mound of the mole...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 stycznia 2019 22:02
 • środa, 18 stycznia 2012
  • Jak odróżnić zimą żerowiska bażantów i gawronów

   Dzisiaj podczas krótkiego spaceru „na ptaki”, zauważyłem pewną specyficzną właściwość co śladów żerowania pozostawionych w śniegu przez bażanty i gawrony. Otóż okazało się, że nie tylko na podstawie tropów właściciela pozostawionych w pobliżu można odróżniać te żerowiska, ale też po innych cechach. Bażanty często żerują w bardzo małych grupach, liczących maksymalnie 2 – 5 osobników, dlatego zwykle obszary poruszonego śniegu i runa są wyraźnie jednostkowe i mniejsze (foto), niż u drugiego gatunku. Natomiast gawrony posilają się w wielkich stadach, dlatego ich żerowiska są obszarowo większe (foto). Jednak żerowiska bażantów są głębsze i zlokalizowane nie jak w przypadku gawronów na skrajach zadrzewień, a w ich wnętrzu. Na koniec dodam też może, że tropy bażantów są zwykle przy żerowiskach nieliczne, podczas gdy u gawronów śnieg jest w takich miejscach wręcz stratowany przez liczne ptaki.

   zerowisko bazanta zima 33445

   ...żerowisko bażanta...

   ...the feeding ground of pheasant...

   zerowisko gawronow zima 555444333222

   ...żerowisko gawronów...

   ...the feeding ground of rooks...

   (c) endoors

   How to distinguish with winter of the feeding ground of pheasants and rooks

   Today during the short walk "to birds", I noticed the certain peculiar property what of signs of preying left in the snow by pheasants and rooks. So as it turned out based on tracks of the owner left in the vicinity it is not only possible to distinguish these feeding grounds, but also by other features. Pheasants often prey in minute groups, counting to a maximum 2 - 5 specimens, therefore areas of the snow brought up and fleeces are usually clearly individual and smaller (photo), than at the second quality. However rooks are refreshing themselves in large herds, therefore their feeding grounds are fieldly bigger (photo). However feeding grounds of pheasants are deeper and located not like in case of rooks on verges of afforesting, and in their interior. In the end I will also perhaps add that tracks of pheasants are usually by feeding grounds few, while at rooks the snow in such places straight out is trampled by numerous birds.   

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Jak odróżnić zimą żerowiska bażantów i gawronów”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 18 stycznia 2012 18:13

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny