eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „pole”

 • sobota, 23 lutego 2019
  • Przedwiośnie na polach

   W ostatnim czasie, w piątek 15.02., obserwacje ornitologiczne prowadziłem na polach na N od Zwolenia (foto). Najpierw między innymi napotkałem już samotnie latającego lęgowego samczyka kruka – zapewne samiczka wysiaduje lęg. Ptak zainteresował się także dwoma przelotnymi na E myszołowami (foto). Okazało się, że okolicę odwiedziła polująca samiczka krogulca (foto), która zaniepokoiła stadko trznadli (foto) i już 4 zięb oraz 2 jerów (foto), a także licznych potrzeszczy i innych wróblowych. Najważniejsze jednak, że na polach pojawiły się pierwsze skowronki...

   ...

   pola N Zwolen

   ...

   kruk samczyk legowy

   ...

   przelotny myszolow

   ...

   samica krogulca

   ...

   zaniepokojone trznadle

   ...

   niepokojace sie zieby i jery

   ...

   aleja debow 1

   ...

   aleja debow 2

   ...

    

   (c) endoors

   Early spring on the fields

   Recently, on Friday, February 15, I carried out ornithological observations in the fields of N from Zwoleń Town (photo). First of all, among other things, I encountered a flying male breeding raven - the female is probably breeding. The bird also became interested in two migrating common buzzards (photo). It turned out that the area was visited by a hunting sparrow hawk (photo), which disturbed the flock of reeds (photo) and already 4 finches and 2 yers (photo), as well as numerous corn bunting and other passerines. The most important thing is that the first larks appeared on the fields...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lutego 2019 00:29
 • wtorek, 24 października 2017
  • Epizod, lecz jakże dokonały posmak jesieni

   W ostatnią niedzielę wybrałem się na krótko, bo tylko ponad godzinę, pod miasto Zwoleń, z lornetką, by poobserwować ptaki. Oto z najważniejszych spotkań natknąłem się na polującego na zimowisku srokosza. Potem i jeszcze raz za chwilę, na NNE podążyła jedna, te były „miejscowe”, a następnie druga, na W, tym razem przelotna grupa (klucz) żurawi. Z pięciu, a następnie trzech migrujących myszołowów kilka wpadło krążąc w ciemne, stalowe i jesienne obłoki o niskiej podstawie. Polujący młody samczyk krogulca wyraźnie nie ustępował po ucieczce, łuszczaków, w tym śpiewającego jak na wiosnę samczyka makolągwy, i krążąc tym razem poszukiwał ich skrupulatnie opodal mnie. Po dłuższej chwili także krogulec, samiczka, osiągnęła pułap chmur w przelocie nad miastem. Jakby tego było mało – na SSW przeciągnęły nad Zwoleniem, w szyku klucza, kaczki głowienki i cyranki, w liczbie 8 i 4. Gdy na koniec z kolei na W podążyło stado do 45 krzyżodziobów świerkowych stwierdziłem, że mimo chłodu i ponurej aury jesień właśnie dziś, przy tylu ornitologicznych niezwykłościach, miała wyjątkowo pozytywny smak!

   krajobraz pola jesień 

   ...

   (c) endoors

   Episode, but how made aftertaste of the autumn

   On last Sunday I went for a short while, because only over an hour, up to the city Zwoleń, with binoculars, in order to watch birds. Here from the most important meetings I came across the great grey shrike hunting on the winter resort. Then and one more time in a minute, on NNE she headed one, the ones were "local", and then second, on including with time fleeting group (fudge) of cranes. From five, and then of three migrating common buzzards a few fell circulating into dark, steel and autumn clouds about the low base. The hunting young male of the sparrowhawk clearly was the equal after the escape, small birds, in it singing like for the spring of the male of the linnet, and circulating this time sought them scrupulously near me. After the longer moment also a sparrowhawk, the female, reached the cloud ceiling in the passage above the city. As if that weren't enough - on SSW above Zwoleń, in the chic of the key, common pochards and garganeys, in the amount of 8 pulled ducks and 4. When for the end next on in a herd headed for 45 red crossbills I stated that in spite of coolness and the gloomy weather the autumn today, by this many ornithological oddities, had just had a positive taste exceptionally!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:47
  • Status behawioralny i ekologiczny ptaków pól jesienią

   Parę dni wstecz obserwowałem dzikie ptaki na polach na N (północ), od Zwolenia tu na Mazowszu (foto). Z najciekawszych konstatacji wymienię te, że powoli ptaki zajmują nastawienie behawioralne oraz ekologiczne typowe dla zimowania i jest to aktualne od minimum miesiąca. Oto nie obecny w tej okolicy wiosną i latem, dorosły srokosz zajął ten teren w tych dniach na zimę i polował wprawiając w konsternację nie tylko skowronki i potrzeszcze, ale i inne gatunki (foto). Dwie samiczki krogulca najpierw atakowały się, by przejąć kontrolę nad okolicą, a następnie okazało się, że jedna z nich skutecznie zapolowała (foto). Drapieżca mimo, że był najedzony, co widać na zdjęciu po pełnym wolu, "na pamięć" poszukiwał pojedynczego kwiczoła (foto), gdy ten salwował się w ucieczce uprzednio i w porę, nawet niezauważony, ku E (wschodowi) i N (północy), startując z linii energetycznej. Obecność krogulców i srokosza osobliwie "komentowały" stadnym, niemal wiosennym śpiewem nie tylko potrzeszcze (foto), ale także dwa samczyki skowronka (foto). Z pewnością było to zachowanie "imponowania", takie samo, że zauważę, jak gazel Thompsona uciekających przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce!

   krajobraz pol pod Zwoleniem 

   ...

   krogulec 

   ...

   potrzeszcz 

   ...

   skowronki 

   ...

   srokosz 

   ...

   pola k dzialki

   (c) endoors

   Behavioral and ecological status of birds of fields with autumn

   Backwards I observed a few days wild birds on fields on N (north), from Zwoleń here in Mazovia (photo). From the most interesting observations I will exchange hey, you, birds are slowly filling the behavioral and environmental attitude typical of spending the winter and it is still standing from the minimum of the month. Here not current in these surroundings with the spring and the summer, the adult great grey shrike occupied this area on these days for the winter and hunted dismaying not only skylarks and corn buntings, but also other kinds (photo). Two females of the sparrowhawk at first were attacked in order to take over the control of surroundings, and then it turned out that one of them effectively had gone hunting (photo). Assailant even though he was full up, what one can see in a photo after the full crop, "to the memory" sought the single fieldfare (photo), when the one saved in the escape previously and in time, even himself unnoticed, to E (for east) and N (of north), starting from a power line. Presence of sparrowhawks and the great grey shrike oddly "commented" with gregarious, almost spring singing not only corn buntings (photo), but also two males of the skylark (photo). Certainly this behaviour was of "impressing", the same I will notice, like of gazelle of Thompson getting away before the cheetah on Serengeti plains in Africa!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:41
 • środa, 26 października 2016
  • Antropopresja a ptaki pól

   Dzisiaj około południa obserwowałem ptaki na polach koło Zwolenia (foto). Okazało się, że dość licznie po chwili pojawili się tam ludzie, wpływając na zachowanie ptaków, co mogłem poobserwować. Najpierw nad pola wzniosły się 3 myszołowy (foto), płosząc drobne ptaki i przemieszczając się w nie najlepsze, improwizowane miejsca nowych, łowieckich lokalizacji pobytu. Często wchodziły sobie i ludziom w drogę, i zmuszone wielokrotnie oraz z konieczności nim wybrały najlepsze nowe stanowiska - długo zamiast żerować latały po okolicy. Podobnie dwa srokosze przegnane w to samo miejsce nie tolerowały się nawzajem, a jeden głośno nawoływał (foto). Młody samiec pustułki musiał długo walczyć najpierw z kawkami, a następnie sroką (foto). Ostatecznie skutecznie zapolował wprost po interakcji z intruzami i wykorzystując zamieszanie. W związku z poprawą pogody i antropopresją powodującą przemieszczenia ptaków drapieżnych, np. szpaki często podrywały się w ucieczce do lotu (foto)…

   pola kolo Zwolenia

   …pola koło Zwolenia…

   …fields by Zwoleń…

   krazacy myszolow

   …krążący myszołów…

   …circling common buzzard…

   zawisajacy srokosz

   …zawisający, spłoszony srokosz…

   …great grey shrike hovering, scared away…

   pustulka

   …młody samiec pustułki w interakcji z kawka i sroka, a ostatcznie polujacy…

   …young male of the kestrel…

   stado szpakow

   …spłoszone stado szpaków…

   …flock scared away of starling…

   (c) endoors

   Anthrophopression and birds of fields 

   Today about the noon I went birdwatching on fields by Zwoleń (photo). As it turned out enough in large numbers after a moment there people appeared, influencing for keeping birds, what I could watch. At first above fields 3 common buzzards ascended (photo), frightening small birds away. Similarly two great grey shrikes chased away into the same place didn't tolerate each other themselves, and one loud called (photo). The young male of the kestrel had to long fight at first with jackdawes, and then with magpie (photo). After all effectively he went hunting directly after interaction with intruders and using the confusion. In relation to an improvement in the weather conditions and anthrophopression causing transfers of bird of prey, e.g. starling have often taken flight in the escape… 

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 26 października 2016 17:30
 • czwartek, 06 października 2016
  • Wybiórczość siedliskowa dzikich ptaków jesienią

   Wraz z dzisiejszą poprawą pogody wybrałem się na obserwacje na pola na N (północ) od miasta Zwoleń. I tu 20 kilka razy w ciągu około 2 godzin rejestrowałem myszołowy. Także w rytualnych potyczkach w powietrzu, z prezentacją oręża – szponów, czy na przykład na zasiadce blisko miasta – na żerowisku opodal polnej drogi (foto). Ten osobnik znał świetnie zwyczaje często obecnych tu ludzi i dał się bez spłoszenia obserwować z odległości zaledwie 70m. Drapieżniki wyraźnie „resetowały” swoje lokalizacje i były tu obecne tak licznie, jako że jest to typowe ich jesienią i zimą zachowanie. Przylatują bowiem na żer w miejsca mało odwiedzane w sezonie lęgowym. I nie tylko myszołowy tak robią. Spotkałem tu szereg innych osiadłych (dzięcioł zielony, kwiczoł, makolągwa, dzwoniec, sikory, kowalik czy sójka), i wędrownych form (np. skowronki, świergotki drzewne i łąkowe, zięby czy pokrzywnice i rudziki), które także były teraz jesienią obecne na polach wyjątkowo licznie. Do tego stopnia, iż napięcia w licznych stadach niektórych z tych gatunków owocowały ekscentrycznym zachowaniem. Na przykład jeden ze skowronków śpiewał dzisiaj jak wiosną nad polami około 6 minut bez przerwy (foto). Słowem – w każdym ze środowisk spotyka się obecnie jesienią inną, często zaskakującą i specyficzną dla tej pory roku wybiórczość siedliskową, zachowanie, skład gatunkowy oraz liczebność ugrupowań ptaków…

   krajobraz pol Zwolen

   …krajobraz pól na N od Zwolenia…

   …the landscape of fields on N from Zwoleń…

   myszolow w locie

   …tu 20 kilka razy w ciągu 2 godzin obserwowałem myszołowy…

   …here 20 and several times within 2 hours I observed common buzzards…

   myszolow z bliska

   …ten osobnik nie bał się oraz znał zwyczaje ludzi i żerował tuż za miastem…

   …this specimen wasn't afraid as well as knew customs of people and preyed right behind the city…

   spiewajacy jesienia skowronek

   …śpiewający jesienią skowronek…

   …the skylark singing in autumn…

   kwiczoly na jazebinie

   …kwiczoły…

   …fieldfares…

   makolagwy i dzwonce

   …makolągwy i dzwońce…

   …linnets and greenfinches…

   (c) endoors

   Habitat selectivity of wild birds with autumn

   Along with an today's improvement in the weather conditions I went for observation to fields on N (north) from the city Zwoleń. And here 20 several times within about 2 hours I registered common buzzards. Also in ritual skirmishes in air, with the presentation of the weapon - of talons, whether for example on the blind close the city - on the feeding ground near a dirt road (photo). This individual great has often known customs of those present here of people and let 70m without scaring away watch each other from the distance scarcely. Predators clearly "reset" one's locations and they were here current so in large numbers, since it is standard with their autumn and the winter behaviour. Because they are arriving to the prey into places little visited in the breeding season. And common buzzards this way are not only doing. I came across the row here other settled (the green woodpecker, the fieldfare, the linnet, the greenfinch, tits, the nuthatch or the jay) (photo), and of travelling forms (e.g. skylarks, tree pipits and meadow, chaffinches or dunnocks and robins) (photo) which were also now in autumn present at fields exceptionally in large numbers. To such an extent tensions in numerous herds of some of these kinds bore fruit with eccentric behaviour. For example one of skylarks sang about 6 minutes as today as in spring above fields non-stop (photo). With word - in each of habitats at present in autumn we can meet a specific habitat selectivity, often surprising and peculiar to this season, a behaviour, a species composition and a size of groupings of birds and different ones are being met I wrote…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 06 października 2016 14:02

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny