eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „grzywacz”

 • sobota, 23 lutego 2019
  • Ornitologiczne wieści ze Zwolenia

   Dziś wieczorem niebo wyglądało niezwykle pięknie! (foto) W tej scenerii zauważyłem pierwsze w tym roku stadko do 40 szpaków (pierwsza obserwacja gatunku, tu w Zwoleniu - 21.02. w czwartek), podążających na nocleg na N od miasta. Nieco wcześniej i także dzisiaj w sobotę stwierdziłem przylot pierwszego grzywacza. Samczyk odzywał się koło mojego bloku głosem godowym. A zatem mimo znacznego ochłodzenia przedwiośnie w świecie ptaków nabiera coraz większego impetu...

   ...

   W sl Zwolen

   ...

   (c) endoors

    

   Ornithological news from Zwoleń

    

   Tonight the sky looked beautiful extremely! (photo) In this scenery I noticed first this year herd to 40 starling (first observation of the kind, here in Zwoleń - 21.02. on Thursday), heading accommodation on N from the city. A little bit earlier and also today on Saturday I stated the arrival of the first ringdove. The male sang by my block with mating vote. That is in spite of the significant cooler weather the early spring in world of birds is gaining the more and more great impetus...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lutego 2019 19:34
 • piątek, 03 sierpnia 2018
  • Podsumowanie finalnej części wiosny 2018

   Jak co roku najpóźniej i jeszcze trochę śpiewają kosy (foto) i kulczyki (foto). Do 15 lipca kluły się jeszcze pisklęta – np. kapturki (foto). Kukułki samce odzywały do niemal do połowy tego miesiąca, co potwierdza, że rok 2018 był dla ptaków śpiewających wyjątkowo korzystny.  Podobnie jeszcze w lipcu, na początku miesiąca, słychać było śpiew pokrzywnicy (foto) czy rudzików i wielu innych gatunków. Wegetacja jednak zaskakiwała bogactwem kwitnienia i wczesnego dojrzewania owoców (foto). Oto już z początkiem pierwszego letniego miesiąca owoce jarzębiny, co należy do wyjątków, okrasiły się dojrzałą czerwienią (foto) – w innych latach znaną raczej z połowy wakacji. Inne obserwacje, to spadek aktywności godowej płazów (foto), już rzadka obecność mew w Zwoleniu (foto) czy wczesne gody kamionek (kun domowych). Na zdjęciu poniżej upolowany przez ten gatunek w środku Zwolenia dorosły grzywacz. Nota bene kuna domowa została przepłoszona znad ofiary i od wielu tygodni przestała żerować na osiedlu przy ulicy Wojska Polskiego w naszym mieście...

   krajobraz Zwolenka lato

   ...krajobraz Doliny w mieście Zwoleń...

   ...landscape of the Valley in the town Zwoleń...

   kos sp samczyk 1

   ...kos, śpiewający samczyk...

   ...blackbird, singing male...

   kulczyk fin

   ...kulczyk, samiec...

   ...serin, male...

   jajo kapturki

   ...wyklute jajo kapturki...

   ...hatched egg blackcap...

   sp samczyk pokrzywnicy

   ...śpiewająca pokrzywnica...

   ...singing dunnock...

   czerwona w czerwcu jarzebina

   ...czerwona już z początkiem lipca jarzębina...

   ...rowan-tree fruits already red with the beginning of the July...

   kamionka i grzywacz

   ...upolowany przez kamionkę (kunę domową) dorosły grzywacz...

   ...hunting by the stone marten adult ringdove...

   smieszka tylko wiosna

   ...mewa śmieszka – tylko wiosenny stały rezydent miasta...

   ...black-headed gull - only a spring permanent resident of the town Zwoleń...

   ...

   cykoria

   ...

   polne maki

   ...

   krajobraz Zwolenka lato cd

   ...

   zacmienie ksiezyca 2018

   ...zaćmienie księżyca 2018...

   ...No "Dark side of the Moon... 2018 - Poland"...

   (c) endoors

   Suming up of the final part of the spring 2018

   As every year the latest and still a bit they are singing blackbirds (photo) and serins (photo). On 15 July chicks still hatched - e.g. blackap (photo). Cuckoos males sing to almost to the half of this month what is confirming that 2018 was advantageous for songbird exceptionally. Similarly in July, at the beginning of the month, a singing of the dunnock was still heard (photo) whether of robins and many other kinds. However growth surprised with wealth of flowering and early ripening of fruits (photo). These are already from the beginning of the first summer month rowan-tree fruits what belongs to exceptions, spiced themselves up with seen red (photo) - in other years known rather from the half of holidays. Other observations, it fall in activity mating of amphibians (photo), already rare presence of gulls in Zwoleń (photo) whether early nuptials of stone martens. Adult ringdove in the photograph below hunted down by this kind in the Zwoleń main centre. Nota bene the stone marten was frightened from above the victim and for many weeks stopped preying on the housing estate at the Wojska Polskiego Street in our town...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 03 sierpnia 2018 06:46
 • środa, 13 czerwca 2018
  • Wczesne jagody i kwitnienie lip w tym roku

   Już od początku czerwca 2018 roku, tu w Zwoleniu na Mazowszu pojawiły się specyficzne ślady kału grzywaczy, żerujących w borach na jagodach (foto) i to na długo nim te „owoce lasu” zaczęły być oferowane na ulicach miasta. Także już pierwszego tego miesiąca można było zauważyć w pełni kwitnące lipy (foto). Potwierdza to fakt, iż bieżący rok oraz wiosna są pod względem ciepła i nasłonecznienia wyjątkowe...

   grzywacz i jagody

   ...

   kwitnaca lipa

   ...

   (c) endoors

   Early bilberries and the flowering of lime trees this year

   From the beginning of June 2018, here in Mazovia peculiar tracks of the faeces of ringdoves, preying in forests on bilberries already turned up at Zwoleń Town (photo) and what's more for ages for them the ones "fruits of forest" started being offered on the town streets. Also already at first this month it was possible to notice fully blooming lime trees (photo). He is confirming admittedly that the this year and the spring are in terms of the warmth and the solar exposure exceptional...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:31
 • sobota, 31 października 2015
  • Sierpówki i grzywacze na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio, 22 i 29.10.2015. roku, obserwowałem w obu terminach spore, liczące do 750 ptaków stado sierpówek (foto) żerujących na polu już po zbiorze kukurydzy. Tylko za pierwszym razem towarzyszyło im trzymające się oddzielnie ugrupowanie grzywaczy (foto), które później zapewne powędrowało na zimowisko w zachodniej Europie. Wśród tych gołębi był osobnik okaleczony przez jakiegoś drapieżcę (foto). Był zupełnie pozbawiony sterówek i choć uratował życie – latał z wyraźnym trudem i nakładem energii. Zapewne miał już teraz małe szanse przeżycia.

   Natomiast sierpówki w pierwszym terminie żerowały w głębi pól na dużym polu z zebraną kukurydzą – w drugim – na mniej bezpiecznym, ale świeżym polu po kukurydzy, gdzie łatwiej było im się pożywić (foto). Większość czasu spędzały na stanowiskach obserwacyjnych (foto), w tym drutach linii wysokiego napięcia, słusznie obawiając się zainteresowania ze strony jastrzębia czy krogulca. Rozpoznawały też znakomicie te formy, skoro w ogóle zainteresowania w nich nie wzbudzał przelatujący nad nimi myszołów (foto). Dalej – ptaki gdy się pojawiłem śmielej sobie poczynały. A to częściej żerowały (foto), wykorzystując mnie jako formę parasola ochronnego przed wymienionymi ptakami drapieżnymi. To znów przemieszały się w rekonesansach na dalsze odległości lub – „zakładając”, że są obserwowane – koziołkowały i popisywały się w locie jak gazele przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce. Miło było patrzeć i dokumentować wszystkie te zjawiska.

   pole kukurydzy 1

   ...

   ladujace sierpowki

   ...

   stado grzywaczy

   ...

   kaleki grzywacz

   …tak osobliwie wyglądał ów kaleki gołąb grzywacz…

   …so oddly looked that crippled dove ringdove…

   sierpowki na linii

   ...

   sirepowki stado 2

   ...

   sirepowki stado 3

   ...

   ladujace sierpowki 2

   ...

   myszolow 1

   …żerujący wyjątkowo blisko sierpówek myszołów nie wzbudził w ogóle zainteresowania ptaków…

   …the common buzzard preying exceptionally close Eurasian collared doves didn't arouse the interest of birds generally speaking…

   (c) endoors

   Eurasian collared doves and ringdoves on fields under Zwoleń

   Recently, 22 and 29.10.2015. of year, I observed the herd sizeable, counting to 750 birds of Eurasian collared doves in both times (photo) of maizes preying on field already after the harvest. The first time round a grouping holding on individually of ringdoves only accompanied them (photo) which later probably walked to the winter resort in western Europe. There was an individual crippled by some assailant amongst these doves (photo). He was completely deprived of pilothouses and at least rescued the life - flew with the distinct effort and the circulation of the energy. Probably he already now had small chances of survival.

   However Eurasian collared doves in the initial period preyed deep inside of fields on big field with the corncob cleared away - in second - on less safe, but fresh field after the maize, where it was easier for them to eat (photo). They spent the most of the time on an observation posts (photo), in it wire of a high-voltage line, aptly being afraid of an interest on the part of the hawk or the sparrowhawk. They also superbly recognised these forms, since generally speaking a common buzzard flying above them didn't arouse the interest in them (photo). Farther - birds when I appeared more boldly for myself began. Either have more often preyed (photo), exploiting me as the form of a protective umbrella before named bird of prey. Then again they mixt it oneself in reconnaissances to more distant distances or - "establishing" are being observed - they somersaulted and showed off in flight as gazelle to the cheetah on Serengeti plains in Africa. Nicely it was to look and to document all these occurrences.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 31 października 2015 11:54
 • środa, 22 października 2014
  • Burze, a ptaki

   W ostatnie lato przekazano mi informację o śmierci od uderzenia pioruna pięciu gołębi grzywaczy tu w mieście Zwoleń na Mazowszu. Jedno uderzenie błyskawicy, a tyle strat! Otóż ptaki schroniły się przed burzą na kilkudziesięciu letnim modrzewiu gdy uderzył w niego piorun (foto). Nie miały, jak się okazało, żadnych szans i wszystkie zginęły. Donoszę o tym fakcie, ponieważ są to dane unikatowe i potwierdzają, jak niebezpieczne są nawet dla dzikich zwierząt niektóre zjawiska atmosferyczne. Tak szczegółowo udokumentowane obserwacje nie zdarzają się także nazbyt często. Poniżej kilka fotografii Pana Mariusza ze Zwolenia.

   modrzew piorun 1 

   …Modrzew uszkodzony od uderzenia pioruna. To właśnie na nim przebywały gołębie grzywacze…

   …The larch damaged from a stroke of lightning during the storm. On it is ringdoves pigeons stayed…

   zabite grzywacze 

   …martwe ptaki…

   …The dead birds…

   martwy grzywacz 

   …zabity przez piorun gołąb grzywacz…

   …ringdove pigeon killed by lightning…

   (c) endoors

   Storms, and birds

   In the last summer I got the information about the death of five individuals of  ringdoves pigeons from a stroke of lightning here in the city Zwoleń in Mazovia. One crash of the lightning, but this many losses! So birds took shelter from a storm on several dozen summer larch when lightning struck it (photo). They had,, no chances as it turned out and all died. I am informing about this fact, since are it is unique data and are confirming, how even for wild animals some atmospheric phenomena are dangerous. So in detail substantiated observation doesn't also too often happen. Below a few of photograph of Mr Mariusz from Zwoleń.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 22 października 2014 09:05

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny