eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kos”

 • poniedziałek, 11 lutego 2019
  • Dobre wiesci o postępach Przedwiośnia 2019 roku

   Wczoraj i kilka dni wstecz byłem na obserwacjach ornitologicznych głównie w Dolinie Zwolenki (Natura 2000 – foto poniżej). Długo o poranku śpiewa już samczyk kosa (foto 2x). Nastąpiło rozproszenie stad sikor (foto – samiczki i samczyka bogatki; modraszki i raniuszka – poniżej), choć te zimujące ze wschodu trzymają się razem. Miasto i Dolina aż „zanosi się” śpiewem tych gatunków. Podobnie wróble domowe w większości opuściły już miejsca zimowania (foto 2x) i rozleciały po okolicy. W Dolinie przy gnieździe żerowała samiczka myszołowa, siedząc na gałęzi (foto), a także kaczki krzyżówki (foto) oraz pierwsza w tym roku para łabędzi niemych. Przedwiośnie 2019 jest już coraz bardziej „zaawansowane”...

   ...

   krajob N 2000

   ...

   kos samczyk 1

   ...

   spiew kos

   ...

   krajob N 2000

   ...

   samiczka bogatka

   ...

   samczyk bogatka

   ...

   wrobel legowisko

   ...

   wroble zimowisko jeszcze

   ...

   modraszka

   ...

   krajob N 2000

   ...

   raniuszek

   ...

   krajob N 2000

   ...

   myszolow samiczka

   ...

   krajob N 2000

   ...

   krzyzowki kaczki

   ...

   krajob N 2000

   ...

   (c) endoors

    

   Good messages about progress of the early spring of 2019

    

   Yesterday and a few days backwards I was on ornithological observation mainly in the Zwolenka Valley (Nature 2000 - photo below). Long about morning a male is already singing the blackbird (photo 2 x). Dispersing flocks of tits took place (photo - of the female and the male of the great tit; blue tits and the long-tailed tit - below), at least the ones spending the winter from the east are sticking together. The city and the Valley as far as "is becoming overcast" with singing of these kinds. Similarly house sparrows largely left already places of spending the winter (photo 2 x) and disperse all over surroundings. In the Valley at the nest a female of the common buzzard preyed, sitting on the branch (photo), as well as mallard (photo) and first this year pair of mute swan. The early spring 2019 is already more and more "advanced"...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 lutego 2019 03:56
 • czwartek, 24 maja 2018
  • Wiosenna wyprawa do Rezerwatu

   W pierwszej dekadzie maja byliśmy o poranku w Rezerwacie „Krępiec” w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000). Najpierw udało się nam napotkać aż cztery samczyki muchołówki żałobnej. Ptaki przepięknie śpiewały i były okazją do poszukiwań heurystycznych innego rodzaju, np. poznawaliśmy specyfikę biotopu, niszy gatunkowej (foto). Dalej okazało się, że z tej ilości osobników tego gatunku, aż trzy były niewybarwione, prawdopodobnie młodociane, a tylko jeden czarny, czyli silny, starszy ptak (foto). Nad jednym z urokliwych (foto) śródleśnych zbiorników wodnych żerował lęgowy brodziec piskliwy (foto). Tu też przebywał intensywnie karmiący młode podczas niekorzystnej suszy samczyk kosa (foto). Słyszeliśmy także, i obserwowaliśmy wiele innych gatunków, w tym głos godowy i ślady żerowania lęgowego jastrzębia. Pod koniec wyprawy natknęliśmy się na rekordowy, niestety martwy okaz padalca (foto)...

   ...

   P Kozienicka N 2000

   ...

   mucholowka zalobna 1

   ...

   mucholowka zalobna 2

   ...

   mucholowka zalobna 3

   ...

   mucholowka zalobna biotop

   ...

   brodziec piskliwy

   ...

   ...kos samczyk

   ...

   padalec

   ...

   (c) endoors

   Spring expedition to the Reserve

   In the first week or so of the May we were in the morning in the Reserve "Krępiec" in the Forest of Kozienicka (Nature 2000). At first we managed to come across as many as four males of the pied flycatcher. Birds beautifully sang and were a chance for the heuristic prospecting of other kind, e.g. we got to know the specificity of the biotope, of species niche (photo). Farther it turned out, that from this number of individuals of this kind, as many as three were no-cloured, probably young, and only one black, i.e. strong, older bird (photo).Above one from charming (photo) of midforest bodies of water a breeding squeaky sandpiper preyed (photo). Here also stayed intensively feeding young during the adverse drought male of the blackbird (photo). We could also hear, and we observed a lot of other kinds, including the mating voice and signs of preying of the breeding goshawk. At the end of the expedition we came across on record-breaking, unfortunately dead specimen of the blindworm (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 00:56
 • poniedziałek, 12 maja 2014
  • Młody kos

   Wczoraj wybraliśmy się do bagiennego rezerwatu „Okólny Ług” w Puszczy Kozienickiej niedaleko Zwolenia. Wszędzie wspaniałe krajobrazy wiosennych bagien i lasu (foto). Spotkaliśmy m.in. parę zaniepokojonych, lęgowych żurawi, były też np. błotniaki stawowe i bekasy kszyki. Zaraz po przyjeździe w to miejsce obserwowaliśmy orła, prawdopodobnie orlika krzykliwego. Jednak jakie było nasze zdziwienie, gdy pośród sosen napotkaliśmy pierwsze podloty kosa (foto) – jak o tym wspominałem wielokrotnie – kolejne świadectwo tempa, z jakim wszystko w naturze tej wiosny ma miejsce. W kierunku np. wczesnych ptasich lęgów i przesuniętych do przodu pór kwitnienia roślinności (patrz foto kwitnącej turzycy wełnianki)...

    

   okolny lug wiosna 2014

   …krajobraz „Okólnego Ługu” wiosną…

   …The landscape of "Okólny Ług" on spring …

   kwitnaca welnianka

   …kwitnąca turzyca wełnianka…

   … blooming female aurochs cotton Grass…

   mlody podlot kosa

   …młody kos – podlot…

   … young blackbird – subflight…

   (c) endoors

    

   Young blackbird

   Yesterday we went to the wetland and marsh reserve (protection area) "Okólny Ług" in the Kozienice Forest near Zwoleń. Everywhere wonderful landscapes of spring bogs and forest (photo). We came across a few alarmed, breeding sweeps (cranes) among others, there were also e.g. marsh harriers and snipe common snipe. Right after the arrival into this place we watched the eagle, probably of lesser spotted eagle. However what our surprise was, when amongst pines we came across the first subflights of the blackbird (photo) - how I mentioned it repeatedly - next certificate of the pace, with which everything in kind has this spring place. In direction e.g. of early bird's hatchings and moved ahead times of the flowering of the flora (watch the photo of the blooming female aurochs of the cotton grass).

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 12 maja 2014 12:12
 • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • Wpływ silnych mrozów na ptaki

   Ostatnio temperatura dobowa tu na Mazowszu oscylowała wokół minus kilkunastu stopni Celsjusza. Nie pozostało to bez wpływu na ptaki. Okazało się, że np. gawrony i kawki nie latają na żer poza miasto, lecz przebywają stale na jego terenie lub w miejscu, gdzie najłatwiej o pokarm, czyli np. na wysypisku śmieci. I tu ciekawa obserwacja z ostatniej niedzieli – ponieważ w ten dzień nie są przywożone nowe partie śmieci – ptaki w mniejszym stopniu skłonne były żerować na wysypisku, a w większej ilości – na poprzemysłowych odpadach pobliskiej garbarni (foto). Co ciekawe niektóre osobniki miały taką oto strategię, że po zdobyciu większego kawałka pokarmu odlatywały w ustronne miejsce i trzymając go w łapach – niemal cały dzień potrafiły napuszone z niego korzystać i praktycznie pozostając w bezruchu. Oszczędzały zatem w ten sposób energię, zapewniając równocześnie sobie możliwość jej uzupełnienia. Zimujące kosy i kwiczoły, mazurki i dzwońce (foto), wykazują w taką pogodę skłonność do tworzenia większych stad, a paszkoty (foto) przemieszczają się na nowe miejsca z obfitszym żerem, np. nie odwiedzane wcześniej drzewa z jemiołą. Wystarczy krótki spacer, by dostrzec wiele osobliwych zachowań związanych ze zmianą pogody i znacznym obniżeniem się temperatury powietrza.  

   gawrony 77665

   ...gawrony...

   ...rooks...

   paszkot 66778

   ...paszkot...

   ...mistle thrush...

   mazurki 4321

   ...mazurki...

   ...tree sparrows...

   dzwoniec 7777777

   ...dzwoniec...

   ...greenfinch...

   kwiczol 0000999887

   ...kwiczoł...

   ...fieldfare...

   kos 444556

   ...kos...

   ...blackbird...

   (c) endoors

   Influence of hard frosts on birds

   Recently the twenty-four hour temperature here in Mazovia fluctuated around minus of a dozen or so degrees Celsius. It had it impact on birds. It turned out that e.g. rooks and jackdaws weren't flying to the prey beyond the city, but are staying steels on his area or in the place, where it is easiest against food, that is e.g. on the garbage dump. And here interesting observation from last Sunday - since on that day brought new batches of rubbish aren't - birds to a lesser degree were willing to prey on the dump, and in a lot - on industrial waste of the nearby tannery (photo). What's interesting some specimens had this strategy after getting the bigger slice of food flew away into the cloakroom and having him in one's clutches - almost all day long were able ruffled from it to use and practically remaining in the stillness. And so they conserved the energy into this way, providing the possibility of for her supplementing at the same time for themselves. Blackbirds spending the winter and fieldfares, tree sparrows and greenfinches (photo), are demonstrating the tendency to creating larger herds, but mistle thrushes into such weather (photo) trees to new seats with the more abundant prey, e.g. not frequented earlier are moving with mistletoe. A short walk willbe enough to notice a lot of odd behaviours associated with a change of weather and the substantial reduction of  air temperatures.

   (c) endoors

   

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:53

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny