eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „trzciniak”

 • poniedziałek, 28 kwietnia 2014
  • Co zdarzyło się ostatnio nowego w przyrodzie?

   Wczoraj rano byłem na obserwacjach w dolinie rzeki Zwolenki (obszar ochronny Natura 2000), na Mazowszu. Okazało się, że przyleciały już słowiki szare, w tym jeden samiec najprawdopodobniej śpiewa już od kilku dni! Poznaję to po fakcie „nienaganności” wysłowionej przez niego zwrotki plus – po tym, że śpiewa non–stop. Z doświadczenia wiem, że słowiki i inne ptaki śpiewające, krótko po przylocie przez kilka dni mają śpiew nieczysty, krótki, „zdawkowy”, a sam koncert jest często na bardzo długo przerywany. I rzeczywiście był niedaleko solisty drugi samczyk, który zaledwie 2 razy krótko się odezwał i umilkł na dobre. Ten osobnik mógł przylecieć zaledwie dzisiejszej nocy. Pojawiły się też pierwsze pokrzewki cierniówki, kukułki – samce, krętogłowy, trzcinniczki, rokitniczki i trzciniak. Ten ostatni zaledwie kilkukrotnie zdawkowo zaśpiewał i umilkł na dobre. Po tym ponownie poznałem, że przyleciał tu zupełnie niedawno. Poza tym nad doliną tokował i żerował samiec błotniaka stawowego, a także wykryłem tu gołębia siniaka i lęgowego samca pliszki żółtej. Widziałem zaniepokojoną parę pokrzewki piegży i wiele innych świadectw, iż wiosna w tym roku – choć dość chłodna, postępuje nadzwyczaj szybko. Mimo, że jest dopiero koniec kwietnia – przekwitło już większość drzew nie tylko owocowych, a na przykład już kwitnienie rozpoczął bez (foto).

   Dodam może, że nad Zwolenką pod Zwoleniem spotkałem także tropy sarny (foto), a warto zauważyć, że samce tego gatunku już nocami nawołują; tropy borsuka (foto) i kolejne dowody złej interakcji ludzi i zwierząt na drogach, tu gruntowych, w dolinie. Oto myszołów posilał się ranną żabą trawną (foto); w innych miejscach znajdowałem zabite przez ruch kołowy tylko młode okazy tych form (foto), a także rozjechane mięczaki – foto. Przykro na to wszystko patrzeć, ale jeden z wniosków to taki, że np. u większości wczesnowiosennych płazów zakończył się okres godowy i osobniki młode zajęły mniej korzystne rewiry, w których niestety bywa, że spotyka je tak bezsensowna śmierć. Inna rzecz, że w stawach już od kilku dni trwa wytrwały koncert żab zielonych: wodnych, śmieszek i jeziorkowych. Mamy zatem pełnię wiosny i piękna oraz „prędka”, wręcz żywiołowa ta tegoroczna wiosna!

    

   borsuk trop wiosna

   ...tropy borsuka / the tracks of the bedger...

   trop sarny wiosna

   ...tropy sarny / the tracks of the roe deer...

   zaba trawna wiosna

   ...zabite przez ruch kołowy (oraz pożarta przez myszołowa – z prawej) młode żaby trawne...

   ...killed by the road traffic (and feeding by the common buzzard - from right) young frogs...

   slimak winniczek wiosna

   ...ślimak winniczek – częsta ofiara nawet nieznacznego ruchu samochodów...

   ...snail edible snail - regular victim of even a slight movement of cars...

   kwitnacy bez wiosna

   ...rozpoczynający już kwitnienie krzak bzu...

   ...lilac bush commencing the flowering already...

   (c) endoors


    What happened recently new in nature?

   Yesterday morning I was on observation in the valley of the Zwolenki river (protection zone Nature 2000), in Mazovia. It turned out that thrush nightingales had already flown in, including one male is most probably singing already for a few days! I am getting to know it after the fact
   "impeccabilities" of plus verse articulated by him - after the fact that he is singing non-stop. From experience I know, that nightingales and other songbird, briefly after the arrival for a few days have a dirty, short singing, "perfunctory", and very concert is often on very much long given up. And indeed there was the other male near the soloist, which only 2 times briefly he spoke and became quiet for good. This specimen could arrive scarcely of today's night. Also first blackcaps of the whitethroat appeared, cuckoos - males, wrynecks, eurasian reed warblers, sedge warblers and the great reed walbrel. The one last scarcely repeatedly tritely he sang and became quiet for good. Again I could tell from it that he had arrived here completely recently. Apart from that above the valley he made a display call and a male of the marsh harrier preyed, as well as I detected the stock dove and the breeding male of the yellow wagtail here. I could see the  alarmed pair of the whitethroat and a lot of other certificates, that spring this year - at least enough cool, is acting remarkably quickly. Even though only the end of April is - already shed blossom majority of trees not only fruit, and for example already commenced the flowering lilac bush (photo).  I will add perhaps, that above the Zwolenka River under The Zwolen Town I came across also tracks of the roe deer (photo), and it is worthwhile noticing, that males of this kind already with nights are calling; tracks of the badger (photo) and next evidence of bad interaction of people and animals on roads, here soil-grown, in the valley. Here the common buzzard refreshed itself with wounded frog (photo); in other places I found young pictures killed by the road traffic only of these forms (photo), as well as molluscs run over - photo. Unpleasantly on that's all to look, but one of conclusions it so e.g. at the majority of early-spring amphibians a nuptial period and young specimens ended they occupied less beneficial areas, in which unfortunately he is, that such a pointless death was meeting them. Another thing is that in ponds for a few days he already lasts the persistent virtuoso performance of green frogs: water, laugh and others. And so we have the height of the spring and beauties and "quick", simply impetuous this year's spring!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 28 kwietnia 2014 10:33
 • wtorek, 21 czerwca 2011
  • Pełnia sezonu lęgowego ptaków

   Pod koniec czerwca lęgi ptaków są zjawiskiem powszechnym, choć też część gatunków już zakończyła gniazdowanie, i jest tak np. w przypadku szpaków czy krukowatych (rodzina srok – foto). Gatunki późno przylatujące intensywnie śpiewają, a ich lęgi są w toku. Do tej grupy można zaliczyć np. gąsiorki, trzciniaki, łozówki, czy cierniówki i gajówki (foto). Ale już rokitniczki (foto) w tym czasie intensywnie karmią młode, dlatego wyraźnie rzadziej śpiewają. Pliszki żółte (foto) również karmią młode w gniazdach, choć jeszcze można zaobserwować u tego gatunku zaloty, być może w przypadku powtarzanych po utracie lęgach. Część gatunków przystępuje do drugiego lęgu, np. zięby (foto) czy kuropatwy (foto). Spotkane ostatnio białorzytki (foto), jak już pisałem – już praktycznie odchowały młode; podobnie dzięcioły, np. zielonosiwe, choć jeszcze, zwłaszcza ten ostatni gatunek, są silnie terytorialne i bywa, że chętnie i często się odzywają (foto). W przypadku pozostałych gatunków tej grupy ptaków, w chłodne poranki można usłyszeć werble nie tylko dzięciołów dużych, ale i białogrzbietych czy czarnych. Powoli jednak „przygasa” impet wiosny i część gatunków już jest praktycznie nie obecna, np. wokalnie, w jej obecnym – nazwijmy to – obrazie, i jest tak przede wszystkim w przypadku słowików. Powoli i nieuchronnie nadciąga zatem lato, a obserwacje dokonywane w tych dniach są praktycznie wiosny pożegnaniem – więc, by choć jeszcze trochę „uszczknąć” z walorów wiosennych „klimatów”, warto się na nie wybrać. 

   rodzinasrok 888777666

   ...rodzina srok...

   …the magpie’s family…

   gasciertrzcinloz 4444444444444

   ...gąsiorek, cierniówka, trzciniak, łozówka...

   …the red-backed shrike, whitethroat, great reed warbler and marsh warbler…

     rokitniczka pl zolta 99999999999999

   ...rokitniczka, pliszka żółta...

   …the sedge warbler and yellow wagtail…

   zieba kuropatwy 7777777777777777

   ...zięba, kuropatwy...

   …the chaffinch and partridge…

   białorzytka zielonosiwy 00000000000000

   ...białorzytka, dzięcioł zielonosiwy...

   …the wheatear and grey-headed woodpecker…

   (c) endoors

   The fullness of breeding season of birds

   In the latter part of June birds breeding season are the general phenomenon, though the part of species already also finished nesting, and is in the starlings case or crows so e.g. (the magpie’s family - the photo). Species late coming flying intensely sing, and their hatchs are in the course. One can e.g. number red-backed shrikes, great reed warblers, marsh warblers to this group, if whitethroats and garden warblers (photo). But sedge warblers (photo) in this time intensely feed young already, that is why they sing more clearly seldom. Yellow wagtails (photo) also feed young in nests, though one still can observe the courtship at this species, maybe in the case repeated after the loss hatchs. The part of species approaches to second hatchs, e.g. chaffinch (photo) or partridge (photo). Met recently wheatear (photo), how already I wrote - young practically reared already; similarly woodpeckers, e.g. grey-headed woodpecker, though yet, especially this last species, there are territorial and he tends to be, that they speak willingly and often (photo). One can hear not only great spotted woodpeckers drums in the case of the remaining species of this birds group, in cool mornings, but and white-backed or black woodpeckers. He however „already dims” the impetus of the spring and the part of species slowly it is practically not present, e.g. in vocal way, in her present let's - name this - the painting, and it is first of all in nightingales case so. The summer approaches so slowly and inevitably, and observations are made in these days practically the springs the farewell - now, to though still to „to nip off” from spring values „climates” a bit, so it is good time to do that.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 czerwca 2011 21:49

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny