eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „filozofia przyrody”

 • sobota, 17 października 2015
  • Spryt dorosłego myszołowa

   Kilka dni wstecz popołudniu obserwowałem ptaki na polach na północ od Zwolenia. Gdy doszedłem na przedpole Puszczy Kozienickiej i znalazłem się w najbardziej otwartej części krajobrazu – dostrzegłem po prawej polującego myszołowa. Ptak zawisał etapami pod północno – wschodni wiatr, lecz po kilkunastu minutach żerowania i myszkowania zrezygnował. Opadł na brzozy z zagajnika w dość dużej odległości ode mnie. Ostatnio było bardzo zimno, więc obserwacje żerujących ptaków drapieżnych dzisiaj były częste. Ptaki te wręcz uwijały się za zdobyczą. Tymczasem jak się okazało ten osobnik lądując na drzewie podjął już decyzję o zmianie swojej lokalizacji i czekał na odpowiedni moment, by tam polecieć. I oto, gdy przemieściłem się dalszych 150 m w bok od niego, myszołów wystartował i w prostolinijnym, zdecydowanym przelocie podążył na południowy – wschód, w rejon pobliski peryferyjnej zabudowie Zwolenia (foto). Tam jeszcze raz nieco się wzbił i zakrążył, sprawdzając swój status bezpieczeństwa w okolicy licznie odwiedzanej przez ludzi, by po chwili zniknąć już w miejscu docelowym. Zapewne relatywnie było to najlepsze, bo mało eksploatowane do jesieni żerowisko. Był to doświadczony ptak dorosły i choć działał rutynowo, to zmyślnie i sprytnie. Mnie nobilitował na byt, z którym się liczył, a działając umiejętnie wprawnie i skutecznie osiągał swoje cele. Jego zachowanie, to też dowód na elastyczność, witalność, adaptatywność i skuteczność właściwą bytom przyrodniczym, mimo istotnych ograniczeń, tu związanych z antropopresją, obecnością ludzi. Oto tuż przy zabudowie ów sprytny, inteligentny i cwany czy przebiegły drapieżca zasadził się w poszukiwaniu okazji do zdobycia łupu. Tak, przystosowania osobnicze nie mają niemal granic i potwierdzają  przeświadczenie, iż zjawiska takie jak, doświadczenie czy doświadczanie i uczenie się są nie tylko powszechne w świecie Natury, a nie dotyczą wyłącznie świata ludzi, ale są też probierzem adaptacji, przystosowania i przetrwania. I to w tak zróżnicowanym konglomeracie, jak bogate są odmienności osobnicze, indywidualne u wielu form.

   buteo 1

    

   ...to ten konkretnie myszołów – spryciarz...

   ...it the one specifically common buzzard - crafty bird...

   (c) endoors

   Smartness of the adult common buzzard

   A few days backwards for afternoon I went birdwatching on fields to the north of Zwoleń. When I sought to outskirts for the Kozienicka Forest and I was in the most open part of the landscape - I noticed the hunting common buzzard to the right. Ptak was hung with stages under north - easterly wind, but after a dozen or so minutes of preying and ferretting resigned. He fell on birches from the grove into enough great distance from me. There was a cold recently very much, so observation of preying bird of prey today was frequent. These birds straight out made short work behind the acquisition. Meanwhile as it turned out this specimen landing on the tree he already made a decision on the change of its location and waited for the opportune moment there to fly. And here, when I moved more distant 150 m into the side from it, the common buzzard started and in the straightforward, decisive flight headed to the south-east, into the nearby area for peripheral Zwoleń building development (photo). There one more time a little bit he rose and flew around, checking one's status of the safety in surroundings in large numbers visited by people in order after a moment to disappear already in the destination. Probably relatively it was best, because feeding ground little exploited to the autumn. He was it is an experienced adult bird and at least acted routinely, it artfully and cleverly. He elevated me to the existence which he took into account, and acting competently skilfully and effectively achieved his purposes. Keeping it, it also evidence for the flexibility, the vitality, the adaptative-ness and the effectiveness typical of natural objects, in spite of substantial restrictions, here tied from antropopresion, with presence of people. Here right at the building development that clever, intelligent and sharp or shrewd assailant waylaid in search for the chance for getting loot. Yes, individual adaptations don't have almost border and are confirming the conviction, that such phenomena as, experiencing or experiencing and the learning are not only common in world of the Nature, and don't concern exclusively world of people, but are also a touchstone of conversions, the adaptation and surviving. And what's more in the conglomeration this way diversified how, individual dissimilarities are rich at many forms.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 17 października 2015 16:22

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny