eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „świergotek łąkowy”

 • środa, 15 czerwca 2011
  • Koszenie łąk a ptaki

   Nadszedł czas sianokosów. Dla niektórych gatunków ptaków, takich jak pokląskwy (foto); świergotki łąkowe (foto), czy skowronki – jest to trudny okres, często naznaczony dramatem utraty lęgów i  innych problemów, np. drastycznej zmiany biotopów lęgowych, które praktycznie tracą ów walor przydatności do lęgów…

   Większość form odnosi jednak znaczną korzyść, choć de facto tylko w wymiarze troficznym, czyli na wykoszonych łąkach znacznie łatwiej, niż dotychczas, zdobywa pokarm, przy czym w momencie koszenia i zbioru siana ów stół jest suto zastawiony, a żerowanie przychodzi ptakom z łatwością. Z jednej strony dlatego, że zabieg koszenia sam w sobie jest przyczyną śmierci wielu potencjalnych ofiar gatunków drapieżnych, takich jak orliki krzykliwe (foto), myszołowy, wrony czy bociany (foto) i srokosze (foto) – z drugiej – z odsłoniętej u podstawy trawy łatwiej zbierać i łowić to „wszystko”, co jeszcze pozostało przy życiu na poddanej koszeniu łące. I tu wymienione powyżej gatunki korzystają chętnie z tej drugiej sposobności łatwego zdobycia pokarmu – także takie formy, jak gąsiorki (foto), szpaki i czajki (foto), śpiewaki, kwiczoły (foto) czy nawet jaskółki dymówki czy oknówki (foto) – biorą udział w owym eksploatowaniu dodatkowych, a wynikających z drastycznego „kryzysu” w biotopie, zasobów pokarmu…

   pkoswlak999900000000

   …ptaki takie jak pokląskwy czy świergotki łąkowe często w okresie koszenia łąk tracą swoje lęgi…

   …such birds as winchats or meadow pipits lose their hatchs in the period of mowing the meadows often…

   orlik krzykliwy x1

   …tymczasem drapieżniki, np. orliki krzykliwe, w pisanym czasie „odnoszą” same korzyści – podczas wykaszania z łatwością łowią  ranne i uśmiercone typowe swoje ofiary, a potem wiele dni korzystają na dużych przestrzeniach często w tym samym czasie wykaszanych łąk z ich waloru wyjątkowo łatwej dostępności pokarmu…

   …meanwhile the birds of prey, e.g. lesser spotted eagles, in the written time the advantages themselves „bring back” while mowing with easiness - they catch  wounded and put to death typical their victims, and they many days use on large spaces often during mowed meadows from their value of exceptionally easy accessibility of the food then…

   bocian wykoszo000999888

   …z obecności na wykaszanych łąkach słyną bociany białe, które – zwłaszcza podczas przygotowań do wędrówki, regularnie, masowo korzystają z łatwego i bogatego, sztucznego żerowiska…

   …they are famous from the presence on mowed meadows white storks, which - especially during preparations to migration, regularly, they in masses use easy and rich, artificial feeding ground…

   srokogas222334445

   …w opisanych miejscach pojawiają się często srokosze (u góry) czy gąsiorki, które czasem spotyka się w takich rejonach w większych zagęszczeniach…

   …great grey shrikes appear (at the top) in described places often or the red-backed shrikes which he meets the time in such regions in larger density…

   czajkiszpaki88776655443322

   …dla szpaków i czajek koszenie łąk oznacza nie tylko niewiarygodny wprost wzrost dostępności pokarmu, ale też możliwość tworzenia stad o dużej liczebności, co wydatnie zwiększa  bezpieczeństwo tych gatunków…

   …the mowing the meadows marks not only incredible for starlings and lapwings directly the growth of the accessibility of the food, but also the possibility of creating the flocks about the large number, what  the safety of these species enlarges considerably…

   kwiczolyokndym9999000

   …kwiczoły chętnie żerują w stadach na świeżo wykoszonych łąkach – dymówki i oknówki latają nisko nad takim terenem nawet przy dobrej pogodzie, co jest interpretacyjnie jednoznaczne :) …

   …the fieldfares feed in floks on mowed down freshly meadows willingly -  swallows and house martins even fly over such terrain near good weather low what is in interpretation truly obvious :) …

   (c) endoors

   The time of haymaking

   Came mowing meadows. For some birds, such species as winchats (photo); meadow pipits (photo), if larks - this is difficult period marked drama of the loss of hatchs and  different problems, e.g. drastic change in breeding environment which practically lose that value of usefulness to breeding  often…

   the Majority of forms brings back however the considerable advantage, though de facto only in the trophic dimension, that is on mowed down meadows more considerably easily, than so far, he wins the food, near what in the moment of mowing and the gathering of hay that table is barred abundantly, and feeds he comes birds with easiness. From one side, because the of mowing intervention is cause of many death of potential victims of predatory species, such in oneself alone how lesser spotted eagles (photo), buzzards, crows or storks (photo) and great grey shrikes (photo) - from second - to pick from the uncovered at the basis grass more easily and catch this „all” still stayed near the life on subjected mowing the meadow. And exchanged above here species use this second opportunity of the easy conquest of the food willingly - also such forms, as the red-backed shrikes (photo), starlings and lapwings (photo), song thrushs, fieldfares (photo) or even the swallows or house martins (photo) - they take the part in that exploiting of additional, and result from the drastic „crisis” in environment, the supplies of the food…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 15 czerwca 2011 23:30
 • poniedziałek, 02 maja 2011
  • Chłód, a ptaki łąk

   Dzisiejszy ziąb był tak dotkliwy, że obserwacje prowadziłem tylko kilkadziesiąt minut, tym razem w biotopie łąki. Mimo krótkiej bytności w terenie udało mi się zebrać interesujące dane odnośnie wpływu ochłodzenia na ptaki tego ekosystemu.

   Najpierw zlokalizowałem po głosie siedzącą na podłożu i w pobliżu żerowiska pliszkę żółtą, samca (foto). Żerowisko, na którym co ciekawe „uwijała” się w pogoni za owadami pliszka siwa, stanowił nieduży obszar odkrytej ziemi torfowej w pobliżu melioracyjnego rowu. Pliszka żółta stała na jego granicy pośród trawy, napuszona (foto) i tyłem do silnego i zimnego NW wiatru. Jak widać ptak w celu ograniczenia do maksimum strat energii przyjął strategię jak najmniejszej aktywności.

   Tymczasem żerująca pliszka siwa poruszała się pod wiatr, co zrozumiałe, jako że biegając po glebie łatwiej mogła chwytać spłoszone owady nim znoszone oraz startować do lotu.

   Kilkadziesiąt metrów dalej, w biegu innego, dość głębokiego rowu natknąłem się na żerujące koło siebie – kszyka i parę kaczek krzyżówek. Tu też, niemal kompletnie milcząc, a przede wszystkim – nie śpiewając, „trzymały się” 2 samce potrzosa podczas intensywnych zalotów do 1 samicy. W innym miejscu wypłoszyłem znad cieku żerującego także, jak np. potrzosy, pod osłoną stoków rowu świergotka łąkowego (foto).

   Na koniec może dodam, że chyba najłatwiej dzisiaj o żer miały ziarnojady, takie jak spotkane na skraju brzezin – zięby czy dzwoniec (foto), a ze skraju lasu po zawietrznej odleciał na E także ukrywający się tu przed chłodem orlik (foto).

   pliszka zolta 333333333333

   …w reakcji na chłód pliszka żółta, samiec napuszyła się i tkwiła przy optymalnym żerowisku  w bezruchu…

   …in the reaction on the chill the yellow wagtail, the male she puffed up and was near optimum feeding ground  in inertness…

   meadow pipit88888

   …świergotek łąkowy ukrył się, by żerować za stokiem kanału…

   …meadow pipit hid to feed behind the slope of the channel…

   dzwoniec555555555555

   …ten dzwoniec, samiec, w najlepsze śpiewał i był niemal zwyczajnie aktywny…

   …this greenfinch, male, he sang in the best and was almost ordinarily active…

   krzykliwy777777777777

   …orlik krzykliwy czatował na osłoniętym od wiatru skraju lasu i łąki – gdy się zbliżyłem - odleciał…

   …lesser spotted eagle lay wait in on the covered from the wind edge of forest and meadow - when I come up - he flew away…

   (c) endoors

   The chill, and the birds of meadows

   The today's cold was so sensible, that I led the observations only tens minutes, this time in the biotope of the meadow. It pretended me regarding to gather the interesting data the influence of the cooling on the birds of this ecosystem despite the short stay in the terrain.

   I situated after the voice sitting on background and near the feeding ground yellow wagtail, male (photo) first. The feeding ground, on which what the pied wagtail „busying herself” interesting in the chase for insects, the small area of the open peat ground made up near the meliorative ditch. The yellow wagtail stood on his border among the grass, puffed up (photo) and back to the strong and cold NW of the wind. How you can see the bird accepted the strategy in the aim of limitation to the maximum of the losses of energy how the smallest activity.

   Feeding under the wind meanwhile pied wagtail moved, what comprehensible, as that running  on the soil more easily she could seize frightened away insects before its run out and to start to the flight.

   Tens metres I, in the different run, the quite deep ditch encountered on the feeding wheel oneself farther - snipe and a pair of mallards. Here also, keeping silent almost completely, and first of all - not singing, 2 “keeping on” males reed bunting during the intensive courtship to 1 female. I scared away in the different place from above the water- course feed also, as e.g. reed bunting, under the protection of the slopes of ditch meadow pipit (photo).

   I will add maybe that the most probably easily today had of food herbivorous birds, such as met on the edge of birch woods - the chaffinches or greenfinch (photo), and I observed the lesser spotted eagle flew away on E also hiding here before the chill (photo) from the edge of the forest after leeward.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 maja 2011 23:50

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny