eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „strzyżyk”

 • czwartek, 17 stycznia 2019
  • Nowości ornitologiczne z okresu odwilży

   Ostatnio znacznie się ociepliło, a śnieg praktycznie stopniał. Oto dziś rano w innym niż zbiorowe i lokalne, stadne „zimowisko” pojawił się daleko na osiedlu ćwierkający wiosennie wróbel domowy, samczyk… Parę minut później natknąłem się na strzyżyka, żerującego przy ulicy Bogusza i przy blokach, w samym centrum miasta Zwoleń, który korzystając z ocieplenia wizytował tak osobliwe miejsce, zasobne w pokarm, bo odległe od typowej lokalizacji miejsca zimowania tego gatunku (foto)…

   ...

   strzyżyk

   ...

   (c) endoors

    

   Ornithological novelties from the period of the thaw

   Recently much it warmed up, and the snow practically melted. Here this morning in other than collective and local, gregarious "winter resort" far a twittering vernally the male of house sparrow appeared on the housing estate… A few minutes later I came across the wren, preying at the Bogusza street and by blocks, in very centre of Zwoleń town, which using the warmer weather visited such an odd place, rich in food, because the places distant from the typical location of spending the winter of this kind (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 stycznia 2019 09:58
 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Strategia strzyżyka zimą

   Ostatnio miałem okazję bywać w ogrodach przydomowych w mieście Zwoleń. Zima trzyma, więc nie zdziwiłem się, gdy podczas silnego mrozu, wieczorem, w takim miejscu i z dala od typowego biotopu pojawił się tam żerujący strzyżyk (foto). Otóż zwłaszcza wieczorami, ale także nad ranem, wiele gatunków preferujących zwykle inne, bardziej dzikie środowiska, wnika miedzy zabudowę, by łatwiej, ale i bezpiecznie, zdobyć pokarm…

   strzyżyk zima ...

   (c) endoors

   Strategy of the wren in the winter

   Recently I had a chance to be in home gardens in the town Zwoleń. The winter is holding, so I wasn't surprised, when during a hard frost, during or at the evening, in such a place and a long way from the typical biotope a there met preying wren which appeared there (photo). So with especially evenings, but also at dawn, a lot of kinds preferring other, more primitive circles usually, are penetrating of baulk building development, in order to more easily, but also safely, to get food…

   (c) endoors

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 13:54
 • piątek, 14 listopada 2014
  • Podobna do gołębi strategia nocowania u drobnych ptaków

   Wczoraj pisałem o strategii noclegowej gołębi sierpówek, które na długo przed zmierzchem obsiadły wierzchołki drzew przy miejscu noclegowym. Ptaki w ten sposób zwracały na siebie uwagę i obserwowały otoczenie pod kątem bezpieczeństwa. Drobne ptaki śpiewające, jak bogatki, rudziki czy strzyżyki, by być w powyższym jeszcze bardziej skuteczne, jako formy małe i ubarwione mimetycznie, stają się okresowo bardzo ruchliwe i hałaśliwe. Pisałem już o tym na tych łamach (patrz wpis: „Dlaczego ptaki wykonują gwałtowne dygi…”). To dowód sprytu oraz bardzo zaawansowanego filogenetycznie przystosowania w zachowaniu się (behawiorze), a także wskazówka, jaką jakość i rodzaj ma myślenie czy nawet „wyobraźnia” tych drobnych ptaków…

   noclegowisko bogatki

   …miejsce noclegowe bogatki w centrum miasta Zwoleń…

   …night accommodation places of the great tit in the town centre Zwoleń…

   noclegowisko rudzika

   …miejsce wieczornej obserwacji rudzika…

   …place of evening observation of the Robin…

   noclegowisko strzyzyka

   …i strzyżyka…

   …and of wren…

   (c) endoors

   Strategy similar to doves of staying overnight at small birds

   Yesterday I wrote tops about the lodging strategy of pigeons of Eurasian collared doves which were on tops of trees before twilight and they alerting around by accommodation places. Birds in this way kept an eye on oneself and safeties watched surrounding under the angle. Small songbird, as great tits, robins or wrens in order to be in above, as low and coloured mimetic forms, are still becoming more effective periodically very much active and noisy. I wrote already about it on these pages (see the entry: "Why birds perform violent … curtsies"). It is evidence of the smartness and well under way of phylogenetically adapting in behaving (behavior), as well as pointer, with which the quality and the kind have a thinking whether even "imagination" of these small and at all of birds…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 14 listopada 2014 17:13
 • wtorek, 17 stycznia 2012
  • Przystosowania ptaków zimą

   Dzisiaj wybrałem się nad rzekę Zwolenkę na Mazowszu. Z najciekawszych obserwacji ekologicznych wymienię następujące: W dwóch miejscach zauważyłem żerujące pod paśnikami dla bażantów inne dzikie ptaki – w pierwszym – około 15 sierpówek (foto); w drugim – do 70 trznadli i 2 sójki (foto). Ptaki te spektakularnie (foto) cały dzień pozostawały przy żerowisku, obsiadając najbliższe sąsiedztwo paśników i niechętnie latając. Oszczędzały w ten sposób energię w ogóle, a także przeznaczaną na budowanie struktury socjalnej (społecznej) na żerowisku. Podobnie gawrony i kawki (foto) odpoczywały stadnie  na szczytach topól do momentu, kiedy na wysypisko śmieci przywieziono nowe odpady. Wówczas dopiero leciały w to miejsce intensywnie żerować. Gdy obok przelatywał 1 z dwóch myszołowów (foto) do ucieczki podrywały się niechętnie i tylko ptaki z pobliża drapieżcy. Także paszkot niechętnie opuszczał swój żerowy rewir na brzozie przy jemiołach (foto). W stadzie około 45 kwiczołów wypatrzyłem aż 15 szpaków (foto), a w chaszczach nad rzeką zimował strzyżyk (foto). Mróz i śnieg mają zatem ten wpływ na zachowanie ornitofauny, iż ptaki skoncentrowane są na najbardziej oszczędzających energię strategiach przetrwania niepogody…  

   sierpowki 99008

   ...sierpówki...

   ...colloared doves...

   trznadle i sójka 00075432

   ...trznadle, sójka...

   ...yellowhammers and jay...

   szpaki i kwiczoły 000333111

   ...szpaki i kwiczoły...

   ...starlings and fieldfares...

   paszkot 555666790

   ...paszkot...

   ...mistle thrush...

   stzyzyk 99988765432

   ...strzyżyk...

   ...wren...

   gawrony 00099876543

   ...gawrony i kawki...

   ...rooks and jackdaws...

   myszolow lot iin 99977755

   ...myszołów...

   ...buzzard...

   (c) endoors

    

   Of adapting birds in the winter

   Today I went to the river Zwolenkę in Mazovia. From most interesting ecological observation I will exchange following: in two places I noticed preying under places of feeding which hunters use  for pheasants other wild birds - in first - about 15 collared doves (photo); in second - to 70 yellowhammers and 2 jays (photo). These birds spectacularly (photo) all day long stayed by the feeding ground, sitting the most immediate neighbourhood down at the place and unwillingly flying. They conserved the energy into this way generally speaking, as well as allocated for building the social structure (social) on the feeding ground. Similarly rooks and jackdaws (photo) they rested gregarious on tops of poplars up to the moment, when to the garbage dump new waste was brought. Then only flew into this place intensively to feed. When beside flew in 1 of two common buzzards (photo) for the escape unwillingly and only birds rose from the vicinity for the assailant. The mistle thrush also unwillingly left its prey area on birch by mistletoe (photo). In the flock of about 45 fieldfares I spied as many as 15 starling (photo), and on the river a wren spent the winter in thick bushes (photo). And so frost and the snow have this impact on behaviour of birds that they are concentrated on strategies the most conserving the energy of weathering the bad weather...

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 stycznia 2012 19:00

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny