eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „łasica”

 • niedziela, 03 czerwca 2018
  • Na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio wybraliśmy się na pola na północ od miasta Zwoleń. Z najciekawszych obserwacji, potwierdziła się wiosenna obecność śpiewających łozówek (foto), ortolana (foto) i pliszek żółtych (foto). Zabrakło czajek, jednak prawie na pewno gnieździ się tu myszołów. Na polnej drodze natknęliśmy się na tropy rodziny łasic i ich ofiarę (foto i przepraszam, za dosadność materiału dokumentacyjnego - „fakty naukowe” nie zawsze są estetycznie nienaganne...). Tropy lisa i młodego łosia dopełniły czary tutejszych atrakcji...

   spiewajace lozowki

   ...łozówka...

   ...marsh warbler...

   ortolan

   ...ortolan...

   ...ortolan bunting...

   krajobraz pol i pl zolta

   ...krajobraz pół i pliszka żółta...

   ...the landscape of fields and the yellow wagtail...

   tropy lasicy i jej ofiara

   ...tropy rodziny łasic i ich ofiara...

   ...tracks of the family of weasels and their victim...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń

   Recently we went to fields to the north of the town Zwoleń. From most interesting observation, a spring presence of singing marsh warblers was confirmed (photo), of ortolan bunting (photo) and of yellow wagtails (photo). Northern lapwings were missing, however almost here a common buzzard is certainly nesting. On a dirt road we happened on tracks of the family of weasels and their victim (photo and excuse me, for the bluntness of documentary material - "scientific facts" not always are aesthetically impeccable...). Tracks of the fox and the young elk filled bowls of local attractions up...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 czerwca 2018 13:38
 • wtorek, 28 października 2014
  • Ptaki i inne zwierzaki nie skoszonego łanu kukurydzy

   A wczoraj obserwacje przyrodnicze prowadziłem na polach na N od Zwolenia na Mazowszu. Z ważniejszych rzeczy – najpierw okazało się, że wszędzie liczna jest sikora bogatka, nawet w tak nietypowym środowisku, a zatem w związku z ostatnich ochłodzeniem trwa intensywny przelot tego gatunku. Dalej, już koło pola z nieskoszoną kukurydzą wykryłem około 20 dzwońców, 3 trznadle, po jednej sikorze modrej i makolągwie, potrzosa oraz samca dzięciołka. Bractwo to intensywnie żerowało na tym właśnie polu kukurydzy. Koło zespołu tych form uwijały się gatunki drapieżne. Oto dorosły samiec krogulca z mojego powodu przerwał polowanie i na moment przysiadł na starym polnym wiązie. Po chwili odleciał na N do lasów Puszczy Kozienickiej. Był tak blisko mnie, że wznosząc się w ciasnych kręgach aktywnego krążenia wybrał wypadkową między kierunkiem SSW wiatru i położenia słońca, a dodatkowo – by być bezpiecznym – zasłonił się wzlatując wierzchołkiem drzewa. Podobnie wcześniej zrobiły dzwońce – gdy drapieżca tu lądował, przerywając pościg, jak wspomniałem, z mojego powodu. Krogulec bowiem siadł u podstawy, a one w górnej części korony owego drzewa. Dalej – gdy na znów to drzewo nadleciał z E też zainteresowany dzwońcami i innymi formami pola kukurydzy srokosz – jeden z nich wykorzystując „płaszcz ochronny” mojej osoby wprost pod tym drzewem i granicznie blisko mnie pił wodę z kałuży na polnej drodze, by po chwili wrócić na kolby kukurydzy. Mało tego – między łodygami uprawy  uwijała się łasica, która czasem, by sprawdzić stopień swojego bezpieczeństwa, wybiegała na drogę i po chwili znów wracała pod osłonę chaszczy na tym polu. I jeszcze po 13-tej godzinie w okolicy „podniosły” się do lotu aż 4 myszołowy, z których dwa, mimo cech osiadłości, wybrało na zmianę żerowiska kierunek SW czyli instynktowny, i typowy dla migracji tych ptaków. Miałem zatem wczoraj świetne obserwacje, przy wyżowej i pięknej pogodzie...

   pole kukurydzy 1

   …krajobraz pola kukurydzy…

   …landscape of the field of the maize…

   dzwoniec przy wodopoju

   …dzwoniec przy wodopoju…

   … greenfinch at the water place…

   srokosz 4444999

   …srokosz na wierzchołku drzewa…

   …great grey shrike on the treetop…

   samiec krogulca w locie

   …krogulec samiec / źródło - Internet…

   …the sparrowhawk Male / taken from Internet…

   (c) endoors

   Birds and other animals of the not mowed standing corn of the maize

   And yesterday I conducted natural observation on fields on N from Zwoleń in Mazovia. From important things - at first it turned out that everywhere a tit was numerous especially great tit, even in such an untypical environment, that is in relation to last with cooler weather lasts the intensive flight (migration) of this kind. Farther, already by field with the uncut maize I detected about 20 greenfinches, 3 yellowhammers, one each for the cornflower blue tit and the linnet, of the reed bunting and the male of small woodpecker . This brotherhood intensively preyed on the very field of the maize. By the team of these forms predatory kinds made short work. Here the adult male of the sparrowhawk for my reason stopped the hunt and momentarily perched on the old field elm tree. After a moment he left on N to forests of the Kozienicka Forest. He was so close for me, that climbing in tight ranges of the active circulation chose the resultant between SSW direction of the wind and putting the sun, and in addition - in order to be safe - covered himself flying up with treetop. Similarly earlier they did greenfinches - when the raptor here landed, stopping the pursuit, as I mentioned, from my reason. Because the sparrowhawk sat at the base, but they in the top of the crown of that tree. Farther - when on then again it is a tree also a great grey shrike interested in greenfinches and other forms of the field of the maize flew up from E - one of them using the "protective coat" directly under this tree and border close me was too tight for my person water from the puddle on a dirt road in order after a moment to come back to corn cobs. And that's not all - between stalks of the cultivation a weasel made short work, which with time to check the degree of one's safety, she ran out to the route and after a moment then again came back up to the cover of thick bushes on this field. And still after 13 p.m. for hour in surroundings "raised" oneself for the flight as many as 4 common buzzards, from which two, in spite of features of setelleding, chose SW direction for the change of the feeding ground that is instinctive, and typical of the migration of these birds. And so I had splendid observation yesterday, at high-pressure and for beautiful weather.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 28 października 2014 14:04
 • piątek, 27 stycznia 2012
  • Krogulec, krukowate i łasica

   Dzisiaj po południu wybrałem się na spacer w dolinę rzeki Zwolenki na Mazowszu. Już dochodząc do tego miejsca zauważyłem ptaki krukowate, które w popłochu krążąc uciekły znad lokalizowanego tu wysypiska śmieci. Ptaki wyraźnie wznosiły się by uniknąć konfrontacji ze skrzydlatym drapieżcą, którym okazał się krogulec, samica (foto). Ostatecznie – gdy już były daleko – opadły na wysokie drzewa i grunt, charakterystycznie, jak gazela przed gepardem, koziołkując w locie w pozie imponowania własną kondycją. Popisywały się zatem odreagowując stres, podniecenie i strach. Dzisiaj było niezwykle mroźno, więc po dłuższej chwili krukowate zaczęły wracać na żerowisko. Nie wiedziały jednak, że w okolicy ciągle „gospodarzył” i kręcił się ów krogulec ponownie prowokując je  do ucieczki. Co ciekawe drapieżnik zaatakował gdy tak naprawdę liczące tysiące osobników stada były zaledwie profilaktycznie w powietrzu z powodu przelatującego myszołowa. Krogulec korzystając z zamieszania uderzył w niedoszłe ofiary wykorzystując i wzmagając element ponownego ich zaskoczenia. Ostatecznie drapieżca przysiadł na olsze, potem kolejnym drzewie i z niczym
   udał się w dół rzeki na dalsze poszukiwania pożywienia…

   Poza tym w pobliżu wysypiska natknąłem się na bardzo świeży trop łasicy na śniegu (foto). Zwierzę zapewne także jak i krogulec nie było tu przypadkowo. Odpady i okolica obfitowały w tropy drobnych ssaków – ulubionego pokarmu drapieżnika...   

   krogulec krukowate 5678000

   ...samica krogulca i krukowate...

   ...the female the sparrowhawk and the corvidae...

   tropy lasicy 88775522

   ...tropy łasicy...

   ...tracks of the weasel...

   (c) endoors

    

   The sparrowhawk, the corvidae and the weasel

   Today in the afternoon I went for a walk into the valley of the Zwolenka river in Mazovia. Already reaching this place I noticed birds corvidae, which circulating in panic escaped from above the located here garbage dump. Birds clearly ascended in order to avoid the confrontation with the winged assailant to be which the sparrowhawk turned out, female (photo). After all - when were already far - fell to tall trees and ground, characteristically, as the gazelle before the cheetah, somersaulting in flight in the pose of impressing with the own condition. They showed off and so releasing stress, excitement and fear. Today it was nippy extremely, so after the longer moment the corvidae started coming back to the feeding ground. However they didn't know, that in surroundings still "managed" and that sparrowhawk spun again provoking them for the escape. What's interesting the predator attacked when actually herds counting thousands of specimens were scarcely prophylactically in air because of the flying common buzzard. Sparrowhawk using the confusion hit near victims using and heightening the element another of surprising them. After all the raptor perched on the alder tree, then consecutive tree and with nothing went downriver to the further search of the food…

   Apart from that in the vicinity of the dump I came across the very fresh track of the weasel on the snow (photo). I probably will also confide as well as sparrowhawk it wasn't here by chance. Waste and surroundings were full of tracks of small mammals - of favourite food of the predator…

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 27 stycznia 2012 18:13

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny