eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „wróbel domowy”

 • czwartek, 17 stycznia 2019
  • Nowości ornitologiczne z okresu odwilży

   Ostatnio znacznie się ociepliło, a śnieg praktycznie stopniał. Oto dziś rano w innym niż zbiorowe i lokalne, stadne „zimowisko” pojawił się daleko na osiedlu ćwierkający wiosennie wróbel domowy, samczyk… Parę minut później natknąłem się na strzyżyka, żerującego przy ulicy Bogusza i przy blokach, w samym centrum miasta Zwoleń, który korzystając z ocieplenia wizytował tak osobliwe miejsce, zasobne w pokarm, bo odległe od typowej lokalizacji miejsca zimowania tego gatunku (foto)…

   ...

   strzyżyk

   ...

   (c) endoors

    

   Ornithological novelties from the period of the thaw

   Recently much it warmed up, and the snow practically melted. Here this morning in other than collective and local, gregarious "winter resort" far a twittering vernally the male of house sparrow appeared on the housing estate… A few minutes later I came across the wren, preying at the Bogusza street and by blocks, in very centre of Zwoleń town, which using the warmer weather visited such an odd place, rich in food, because the places distant from the typical location of spending the winter of this kind (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 stycznia 2019 09:58
 • wtorek, 02 grudnia 2014
  • Zamieszanie w świecie ptaków w związku z przycinką drzew

   Ostatniej soboty, dziś mamy wtorek, tu na osiedlu w Zwoleniu przycięto korony osiedlowych jesionów (foto). Już następnego i w kolejne dni, złożonymi gałęziami zainteresowała się dorosła sikora bogatka. Przemykała zafrapowana pośród gałęzi i jak kokosz głośno kwitowała swoją konsternację. Dopiero następnego dnia towarzyszyła jej druga bogatka, a trzeciego – przyleciały w to miejsce równie zafrapowane wróble domowe. Kawki i gawrony, obecne jeszcze w dniu wycinki, pojawiły się dopiero dzisiaj, we wtorek (foto). Słowem tak znacząca zmiana w środowisku nie pozostała nie zauważona i zmieniła powszechnie zachowanie ptaków…

   przycinka jesionow 1233

   ...

   (c) endoors

   Confusion in the world of birds in connection with the tree cuting

   Last Saturday, today we Tuesday, here on the estate in Zwoleń town residential ash trees trimmed crown (photo). The next and the next day, the complex branches interested in adult great tit. Intrigued flitted among the branches, and even as a hen loud confirm in his consternation. It was not until the next day was accompanied by her other tit, and the third - arrived in a place equally impressed by home sparrows. Jackdaws and rooks, still present on segments, only appeared today, Tuesday (photo). Word that a significant change in the environment were neglected, and changed the common behavior of birds…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 02 grudnia 2014 19:31
  • Kolejne przykłady wykorzystania mikrosiedlisk miasta przez ptaki

   Przy blokach kawki i gawrony, wróble domowe i sierpówki, żerują na odpadkach (foto), a w gospodarstwie rolnym przy skraju miasta – na tym co znajdą w związku z hodowlą gołębi domowych i kur (foto). Co do sierpówek – ostatnio wróciły do centrum miasta (foto), jako że prace orne na polach zakończyły w ich przypadku sposobność żerowania na resztkach kukurydzy…

   mikrosiedliska 11

   ...

   (c) endoors

   Further examples of the use of microhabitats city by birds

   When jackdaws and rooks blocks, sparrows and pigeons collared doves home, feed on garbage (photo), and a farm at the edge of town - on what can be found in connection with the breeding of domestic pigeons and chickens (photo). What to collared doves - recently returned to the city center (photo), as it works in the fields of arable ended opportunity for them feeding on the remains of maize…

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 02 grudnia 2014 19:25
 • poniedziałek, 24 listopada 2014
  • Wróble w jedności siła

   Tak wróble domowe, jak i wróble mazurki, mają podobną strategię przetrwania okresu zimy, choć w innych środowiskach. Pierwsze zimują w środku miasta (tu na przykładzie Zwolenia),  w tych samych miejscach od dziesięcioleci (foto), i jest to tradycją u tego gatunku, choć poddawaną testowi „przydatności” i „akuratności”. Również drugi gatunek postępuje podobnie, ale na zimowisko wybiera miejsca odległe osadom ludzkim, pośród pól (foto), które są zasobne w pokarm. W okresie niepogody stada są liczniejsze i wspólnie żerują oraz chronią się przed drapieżcami (np. krogulcem), w dni cieplejsze i bardziej pogodne – nieco się rozpraszają odwiedzając bardziej odległe żerowiska, które jako nie eksploatowane wcześniej są wówczas bogatym źródłem pożywienia. Z nadejściem wiosny następuje „wielki” „come back” obu tych form z tak osobliwie uformowanych „zimowisk” na lęgowiska, i są to osiedla miejskie, w przypadku wróbla domowego, i wioski i przedmieścia – gdy mówimy o wróblu mazurku…

   zimowisko wrobli

   …zimowisko wróbli domowych…

   …winter resort (wintering place) of house sparrows...

   krajobraz zimowiska mazurkow 12

   …zimowisko mazurków…

   …winter resort (wintering place) of tree sparrows…

   (c) endoors

   Sparrows there's strength in unity

   Yes house sparrows, as well as sparrow's mazureks, winters have a similar strategy of surviving throughout the period of winter, at least in other environments. First are spending the winter in the midtown (here on the example in Zwoleń), in the same places for decades (photo), and it is a tradition at this kind, at least subjected to the test of the "usefulness" and "exactitudes". The second quality is also acting similarly, but to the winter resort (wintering place) is choosing distant places for human settlements, amongst fields (photo) which are rich in food. In the period bad climates of the herd are more numerous and together are preying as well as are protecting themselves against assailants (e.g. with sparrowhawk), in warmer and clearer days - a little bit will disperse visiting more distant feeding grounds, which as not exploited earlier are an abounding food source then. With coming of the spring he is taking place "large" "come back" both of these forms from so oddly formed of "winter resorts" to breeding grounds, and are these are urban housing estates, in case of the house sparrow, and the village and city outskirts - when we are talking about the tree sparrows…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 24 listopada 2014 16:12
 • środa, 12 listopada 2014
  • Zmiany w rozmieszczeniu zwierząt na czas zimy

   Wraz głównie ze zmianami w pogodzie, rozmieszczeniu żerowisk i ulistnienia roślin drzewiastych nastąpiły przemieszczenia wielu gatunków ptaków i ssaków w mikrosiedliskach. Jest to zresztą zjawisko powszechne i dotyczy większości form. Na przykład dzięcioł czarny tu pod Zwoleniem zasiedlił i często odwiedza żerowiska na przedmieściach (foto). Podobnie sierpówki i dziki koncentrują się przy rżyskach i polach kukurydzy (foto). Z kolei wróble domowe zajęły już swoje „miejsca” – takie specyficzne „zimowiska” w różnych punktach miasta (foto), a mazurki – na terenach podmiejskich, np. przy zlokalizowanych tam paśnikach (foto). Niektóre z gatunków spędzą tam już większość okresu zimy...

   zer dz czarny 1

   …żerowisko dzięcioła czarnego…

   …feeding ground of the black woodpecker…

   zer sirpowki kukurydza

   ...

   kukurydza dziki 11

   …sierpówki (powyżej) i dziki przy polach kukurydzy…

   …Eurasian collared doves (above) and wild boars at fields of the maize…

   wroble domowe 122

   …"zimowisko" wróbli domowych…

   …"winter place" of house sparrows…

   pasnik mazurki 221

   …i mazurków…

   …and of tree sparrows…

   (c) endoors

   Changes in arranging animals for the time of the winter

   Along mainly as amended in the weather, for arranging feeding grounds and the foliation of an arborescent plants transfers of many bird species and mammals took place in microhabitats. It is as a matter of fact general occurrence and is regarding the majority of forms. For example the black woodpecker here under Zwoleń settled and often visits feeding grounds on suburb (photo). Similarly Eurasian collared doves and wild boars are concentrating at stubbles and fields of the maize (photo). Next house sparrows already filled one's "places" - so peculiar "winter resorts" in different points of the city (photo), and tree sparrows  - on the suburbia, e.g. at located there feeders (photo). Some of kinds there will already spend the majority of the period of the winter…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 12 listopada 2014 16:23

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny