eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „bogatka”

 • poniedziałek, 11 lutego 2019
  • Dobre wiesci o postępach Przedwiośnia 2019 roku

   Wczoraj i kilka dni wstecz byłem na obserwacjach ornitologicznych głównie w Dolinie Zwolenki (Natura 2000 – foto poniżej). Długo o poranku śpiewa już samczyk kosa (foto 2x). Nastąpiło rozproszenie stad sikor (foto – samiczki i samczyka bogatki; modraszki i raniuszka – poniżej), choć te zimujące ze wschodu trzymają się razem. Miasto i Dolina aż „zanosi się” śpiewem tych gatunków. Podobnie wróble domowe w większości opuściły już miejsca zimowania (foto 2x) i rozleciały po okolicy. W Dolinie przy gnieździe żerowała samiczka myszołowa, siedząc na gałęzi (foto), a także kaczki krzyżówki (foto) oraz pierwsza w tym roku para łabędzi niemych. Przedwiośnie 2019 jest już coraz bardziej „zaawansowane”...

   ...

   krajob N 2000

   ...

   kos samczyk 1

   ...

   spiew kos

   ...

   krajob N 2000

   ...

   samiczka bogatka

   ...

   samczyk bogatka

   ...

   wrobel legowisko

   ...

   wroble zimowisko jeszcze

   ...

   modraszka

   ...

   krajob N 2000

   ...

   raniuszek

   ...

   krajob N 2000

   ...

   myszolow samiczka

   ...

   krajob N 2000

   ...

   krzyzowki kaczki

   ...

   krajob N 2000

   ...

   (c) endoors

    

   Good messages about progress of the early spring of 2019

    

   Yesterday and a few days backwards I was on ornithological observation mainly in the Zwolenka Valley (Nature 2000 - photo below). Long about morning a male is already singing the blackbird (photo 2 x). Dispersing flocks of tits took place (photo - of the female and the male of the great tit; blue tits and the long-tailed tit - below), at least the ones spending the winter from the east are sticking together. The city and the Valley as far as "is becoming overcast" with singing of these kinds. Similarly house sparrows largely left already places of spending the winter (photo 2 x) and disperse all over surroundings. In the Valley at the nest a female of the common buzzard preyed, sitting on the branch (photo), as well as mallard (photo) and first this year pair of mute swan. The early spring 2019 is already more and more "advanced"...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 lutego 2019 03:56
 • wtorek, 02 grudnia 2014
  • Zamieszanie w świecie ptaków w związku z przycinką drzew

   Ostatniej soboty, dziś mamy wtorek, tu na osiedlu w Zwoleniu przycięto korony osiedlowych jesionów (foto). Już następnego i w kolejne dni, złożonymi gałęziami zainteresowała się dorosła sikora bogatka. Przemykała zafrapowana pośród gałęzi i jak kokosz głośno kwitowała swoją konsternację. Dopiero następnego dnia towarzyszyła jej druga bogatka, a trzeciego – przyleciały w to miejsce równie zafrapowane wróble domowe. Kawki i gawrony, obecne jeszcze w dniu wycinki, pojawiły się dopiero dzisiaj, we wtorek (foto). Słowem tak znacząca zmiana w środowisku nie pozostała nie zauważona i zmieniła powszechnie zachowanie ptaków…

   przycinka jesionow 1233

   ...

   (c) endoors

   Confusion in the world of birds in connection with the tree cuting

   Last Saturday, today we Tuesday, here on the estate in Zwoleń town residential ash trees trimmed crown (photo). The next and the next day, the complex branches interested in adult great tit. Intrigued flitted among the branches, and even as a hen loud confirm in his consternation. It was not until the next day was accompanied by her other tit, and the third - arrived in a place equally impressed by home sparrows. Jackdaws and rooks, still present on segments, only appeared today, Tuesday (photo). Word that a significant change in the environment were neglected, and changed the common behavior of birds…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 02 grudnia 2014 19:31
 • piątek, 14 listopada 2014
  • Podobna do gołębi strategia nocowania u drobnych ptaków

   Wczoraj pisałem o strategii noclegowej gołębi sierpówek, które na długo przed zmierzchem obsiadły wierzchołki drzew przy miejscu noclegowym. Ptaki w ten sposób zwracały na siebie uwagę i obserwowały otoczenie pod kątem bezpieczeństwa. Drobne ptaki śpiewające, jak bogatki, rudziki czy strzyżyki, by być w powyższym jeszcze bardziej skuteczne, jako formy małe i ubarwione mimetycznie, stają się okresowo bardzo ruchliwe i hałaśliwe. Pisałem już o tym na tych łamach (patrz wpis: „Dlaczego ptaki wykonują gwałtowne dygi…”). To dowód sprytu oraz bardzo zaawansowanego filogenetycznie przystosowania w zachowaniu się (behawiorze), a także wskazówka, jaką jakość i rodzaj ma myślenie czy nawet „wyobraźnia” tych drobnych ptaków…

   noclegowisko bogatki

   …miejsce noclegowe bogatki w centrum miasta Zwoleń…

   …night accommodation places of the great tit in the town centre Zwoleń…

   noclegowisko rudzika

   …miejsce wieczornej obserwacji rudzika…

   …place of evening observation of the Robin…

   noclegowisko strzyzyka

   …i strzyżyka…

   …and of wren…

   (c) endoors

   Strategy similar to doves of staying overnight at small birds

   Yesterday I wrote tops about the lodging strategy of pigeons of Eurasian collared doves which were on tops of trees before twilight and they alerting around by accommodation places. Birds in this way kept an eye on oneself and safeties watched surrounding under the angle. Small songbird, as great tits, robins or wrens in order to be in above, as low and coloured mimetic forms, are still becoming more effective periodically very much active and noisy. I wrote already about it on these pages (see the entry: "Why birds perform violent … curtsies"). It is evidence of the smartness and well under way of phylogenetically adapting in behaving (behavior), as well as pointer, with which the quality and the kind have a thinking whether even "imagination" of these small and at all of birds…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 14 listopada 2014 17:13
 • poniedziałek, 01 lutego 2010
  • Mróz zelżał…

   Ostatnio wypowiadałem się na temat różnych aspektów ekologicznych oddziaływania warunków pogodowych na życie zwierząt. Gdy dzisiaj, 31.01.2010. wychodziłem na obserwacje – zastanawiałem się jak na zwierzaki wpłynął fakt wzrostu temperatury do max. około -2 stopni Celsjusza. Czy będzie w związku z tym np. widoczne jakieś ożywienie w świecie ptaków czy ssaków i jeśli będzie – w jakim zakresie?

   Okazało się, że w lasach panuje kompletna niemal cisza i zastój czy stagnacja, no i że są one opustoszałe – jeśli mówimy o ptakach. Niedaleko bowiem wioski Biebrza natknąłem się na tropy „myszkującej” w poszukiwaniu nowych żerowisk wydry (foto), a także saren, zajęcy i lisa oraz jakiegoś gryzonia typu mysz leśna (foto)… Poza przelatującymi na NE, i to z kierunku wioski, kilkoma szczygłami nie „trafiło się” nic z punktu widzenia ornitologicznego…

   Tymczasem w samej wiosce było zupełnie inaczej: znów napotkałem żerujące na kiszonce sójki i stadko „rozentuzjazmowanych” :) w innych momentach wróbli, a mam tu na myśli ich hałaśliwe „posiedzenia” u szczytu korony olchy w pobliżu składowiska karmy dla krów; wrócił też na stary słup elektryczny samiec dzięcioła dużego (foto) i jak zwykle pracowicie od rana do świtu pożerał niezliczone ilości szyszek z jednak pobliskich sosen – a zatem jakieś inne czynniki niż domniemane w innym miejscu tego blogu, „stały” za jego poprzednią i długą nieobecnością w tym miejscu… To wszystko zaobserwowałem na obrzeżach wioski – a co nowego dostrzegłem w jej wnętrzu?

   Wszędzie trwał „mozół” walki o przetrwanie – na słoninie np. przy 1 z obejść żerowały zgodnie – zapewne ze względu na wspomniany wcześniej priorytet czy imperatyw oszczędności energii – sikory uboga, bogatka i modraszka, to z nów przy „czuprynie” czy „łanie” winogronu na ogrodzeniu zadomowił się z tych samych powodów niemal zupełnie niepłochliwy kwiczoł (foto)… To tyle…

   wydra mysz 123458777777

   ...u góry - tropy wydry; na dole prawdopodobnie myszy leśnej...

   dzieciol duzy slup 5437777777777777

   ...po wielu tygodniach nieobecności na starym drewnianym słupie elektrycznym, przy swojej "kuźni", pojawił się samiec dzięcioła dużego...

   bogatka uboga modra213247777777

   ...sikory zgodnie żerowały na tym samym plastrze słoniny...

   kwiczol 8888777777777777

   ...w pobliżu, w "łanie" winogronowym, zimował niepłochliwy kwiczoł...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 01 lutego 2010 01:28
 • środa, 02 grudnia 2009
  • Bogatka – sikora sprytna, cwana i rezolutna

   W tym roku jesienią wyjątkowo rzadko obserwuję tu u siebie gile – a dokładnie – podczas żerowania na „noskach” klonu… Jakież było moje zdziwienie, gdy któregoś jesiennego dnia – choć  jak się później okazało – i w inne dni: jednak tylko w okresach ciepłej i słonecznej pogody, a także – w godzinach południowych – na tego typu pokarmie zaobserwowałem żerujące sikory bogatki (patrz foto).

   Ptaki sprytnie manewrując na kiściach nasion tego drzewa obrywały jedno nasionko; następnie trzymając je łapkami na gałęzi zjadały rozkuwając. Jak wspomniałem dotychczas obserwowałem ten behawior w takich warunkach atmosferycznych i o takiej porze dnia, iż bez wątpienia widać, że jest to dieta suboptymalna i dodatkowa tego owadożernego gatunku, o czym świadczy choćby pora jego spożywania – czyli najcieplejsze godziny południowe – a brak konkurencji ze strony gili, niemal wykluczającej prawdopodobnie taką formę zdobywania pokarmu u sikor – ujawnił mi te wszystkie okoliczności w przypadku bogatek i mimo, że od wielu już lat rejestruję „klonowych stołówkowiczów” – dopiero w tym roku…

   Zapewne i uczenie się ptaków, a nade wszystko czynniki lokujące się w motywacjach instynktownych stały za tym behawiorem – ale ja w tym miejscu zadam na koniec pytanie pozornie retoryczne: czy mimo to nie można, a ja uważam że wprost należy owo zrobić, nazwać bogatkę sikorą sprytną, cwaną i rezolutną? … Choć jednen aspekt zachowania sugerujący czynniki śwaidomowościowe w zachowaniu zwierzęcia utwierdzają mnie w tym przekonaniu – i tu też je dostrzegłem, choćby w fakcie, iż za przykładem 1 bogatki w ten sam sposób „do dzieła” wzięły się następne sikory – i w tej okoliczności  widać, że retoryczność postawionego pytania w jednej chwili podlega zniesieniu…

   bogatka zjadajaca klonu noski

   ...portret bogatki "klonojadki"... :)

   sikora bogatka klon1

   ...powyższa fotografia ilustruje ile sprytu wykazywała sikora by dostać się do takiego typu pokarmu, jakim są nasiona klonu - "noski" - jednocześnie wspomniane w tekście konotacje pozwalają śmiało "dookreślić" te ptaki jako i cwane i rezolutne... :)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 02 grudnia 2009 19:50

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny