eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „jesień”

 • niedziela, 10 grudnia 2017
  • Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017

   Dzisiaj wypogodziło się, choć było chłodno. Oto dwukrotnie bardzo blisko zabudowy natknąłem się na żerujące myszołowy (foto). Trzeci osobnik tego gatunku przebywał w polach. W drugim przypadku ptak zasadził się na młodej brzozie dosłownie parędziesiąt metrów od osiedla (foto), by żerować w rzadko odwiedzanym, zasobnym w pokarm miejscu. Ostatecznie podążył na W brzegiem zabudowy (foto). Za tak odważnym działaniem drapieżcy stał zapewne wyjątkowo korzystny wiatr, o kierunku SSW, i co istotne – umożliwiający błyskawiczny odwrót myszołowa z żerowiska, jako że wiał od strony miasta w pole. Dalej na N (foto) stwierdziłem już tokującego samczyka kruka (foto), a na wiązie zgromadziło się stado kilkuset łuszczaków (ptasiego drobiazgu) w jednym miejscu (foto). Paki były wyjątkowo płochliwe, a stado składało się głównie z potrzeszczy (samce śpiewały), mazurków i dzwońców, z domieszką około 20 trznadli (foto)...

   BB pod miastem

   ...myszołów na terenie podmiejskim...

   ...common buzzard on the suburbia...

   krajobraz pol pod Zwoleniem

   ...

   tokujacy w grudniu 2017 kruk

   ...tokujący kruk...

   ...raven making a display call...

   luszczaki na polach

   ...ptaki pól...

   ...birds of fields...

   czatujacy BB miasto Zwolen

   ...myszołów w mieście...

   ...common buzzard in the town...

   miejski BB Zw

   ...

   miasto Zw

   ...

   (c) endoors

   Birds of the border of town and fields under Zwoleń in December 2017

   Today it cleared up, although it was cool. Here twice very much close the building development I came across preying common buzzards (photo). The third individual of this kind stayed in fields. In the second case the bird was on young birch literally waylaid several dozen metres from the housing estate (photo) in order to prey in the place rarely visited, rich in food. After all he headed on in with edge of buildings (photo). For the assailant probably exceptionally a beneficial wind was behind such brave action, about SSW direction, well essential - enabling the lightning retreat of the common buzzard of the feeding ground, since blew from the page of the town in the front. Farther on N (photo) I stated the male already talking big courship voices of the raven (photo), and on the elm tree a herd accumulated a few hundred of bird's knick-knack in one place (photo). Large parcels were exceptionally timid, and the herd consisted mainly of corn buntings (males sang), of tree sparrows and greenfinches, with the additive of about 20 yellowhammers (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 10 grudnia 2017 20:39
 • niedziela, 26 listopada 2017
  • Tajemnica Piątkowego Stoku

   Od wielu lat tam nie byłem. Dopiero wczoraj poszliśmy na naszą wyprawę ornitologiczną nad rzeczkę Piątkowy Stok w Zwoleniu (foto). Było niezmiernie ciekawie, a nawet na koniec powiało grozą (foto). Najpierw spotkaliśmy dwie rywalizujące o żerowisko czaple siwe (foto). Po chwili na W podążył zmęczony agresją siedmiu kawek myszołów zwyczajny (foto). Spotkaliśmy dzięcioła zielonego (foto), a następnie czarnego kującego dziuplę (foto). Na bardzo małej przestrzeni zgromadziło się blisko siebie aż do 60 bażantów. Trzykrotnie napotkaliśmy sarny, a nawet znaleźliśmy zrzut poroża jednej z nich (foto). Gdy już minęliśmy „drugi ols” nad brzegiem rzeki, w miejscu gdzie przed wojną był most, omal nie wszedłem na niemiecki pocisk od moździerza, niewybuch! (foto) Obok leżał wirnik z kolei od takiej samej broni, tyle, że od pocisku rosyjskiego. Niezwykłe i niesamowite! Znaleziskiem zajęły się z naszej inicjatywy odpowiednie służby...

   czaple siwe rywale

   ...czaple siwe...

   ...grey herons...

   kawki myszolow

   ...atakowany przez kawki myszołów...

   ...common buzzard attacked by jackdawes...

   krajobraz P Stoku

   ...krajobraz Piątkowego Stoku...

   ...landscape of the Friday Slope (Piątkowy Stok)...

   dzieciol zielony

   ...dzięcioł zielony...

   ...green woodpecker...

   dzieciol czarny przy dziupli

   ...dzięcioł czarny przy dziupli...

   ...black woodpecker by the hole...

   sarna i jej poroze

   ...sarna i jej poroże...

   ...the roe deer and her antlers...

   pocisk niemiecki mozdzierz II woja swiatowa

   ...pocisk od niemieckiego moździerza z okresu II Wojny Światowej, niewybuch...

   ...bullet from the German mortar from the period of the World War II, unexploded bomb...

   krajobraz Piatkowy Stok

   ...

   Piatkowy Stok krajobraz

   ...

   (c) endoors

   Secret of the Friday Slope (of the Piątkowy Stok River)

   For many years there I wasn't. Only yesterday we went to our ornithological expedition to the small river Friday Slope in Zwoleń (photo). It was exquisitely curiously, and what's more in the end danger was perceptible (photo). At first we came across two grey herons competing for the feeding ground (photo). After a moment on common buzzard in headed tired with aggression of seven jackdawes (photo). We came across the green woodpecker (photo), and then black hammering the hidey-hole (photo). On the minute space it gathered close oneself all the way to 60 pheasants. Three times we came across roe deer, and what's more we found the airdrop of antlers of one of them (photo). When we already passed "the other alder carr" on the river bank, in the place where before the war the bridge was, I almost went the German bullet up from the mortar, unexploded bomb! (photo) Beside a rotor lay next from the same weapon, but from the Russian bullet. Unusual and remarkable! From our initiative competent services dealt with the find...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 listopada 2017 18:38
 • czwartek, 23 listopada 2017
  • Dzisiejsza świetna obserwacja młodego jastrzębia

   Dzisiaj obserwacje prowadziłem na polach na N od miasta Zwoleń. Z wielu ciekawych spotkań z ptakami na szczególną uwagę zasługiwał dziś młody jastrząb (foto) i ponownie stado kilkudziesięciu krzyżodziobów świerkowych przelatujące nad miastem na NW. Skupię się na tej pierwszej obserwacji. Właśnie zawróciłem na polnej drodze, gdy na szczycie starego jesionu i w stadzie potrzeszczy oraz dzwońców wylądował młody jastrząb, samiczka. Ptak znajdował się zaledwie 40 m ode mnie! (foto). Po kilku minutach poleciał na SEE i zaatakował, prawdopodobnie skutecznie, stado około 70 sierpówek żerujących na zaoranym rżysku po kukurydzianym (foto). Gdy tam doszedłem jastrzębia „nękał” głosem i atakami samczyk pustułki. Ostatecznie gołębiarz oddalił się na SSE...

   miejsce obserwacji jastrzębia

   ...miejsce obserwacji jastrzębia juv. …

   ...place of observation of the hawk juv. ...

   mloda samiczka jastrzebia

   ...jastrząb, młoda samica...

   ...goshawk, the young female...

   stado sierpowek przy kukurydzy

   ...sierpówki...

   ...Eurasian collared doves...

   lasek Boleslawskiej

   ...

   (c) endoors

   Today's excellent observation of the young goshawk

   Today I conducted observation on fields on N from the town Zwoleń. From many interesting meetings with birds today to the personal accident a young goshawk deserved the particular attention (photo) and again flock of several dozen red crossbills flying above the town. I will concentrate on this first observation. I just returned on a dirt road, when on the top of the old ash tree and in the flock of corn buntings and greenfinches a young goshawk landed, female. The bird was scarcely 40 m from me! (photo). He ran down a few minutes on SEE and attacked, probably effectively, herd of about 70 Eurasian collared doves preying on the ploughed stubble after corn (photo). When there I sought the goshawk "harassed" with the voice and attacks male of the kestrel. After all the goshawk fancier walked away on SSE...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 23 listopada 2017 20:22
 • sobota, 18 listopada 2017
  • Ptaki rzeki Zwolenki późną jesienią

   Dziś wybraliśmy się „na ptaki” nie tylko w Dolinę Zwolenki (Obszar Natura 2000), (foto), ale i wcześniej do „Lasu Osiny”, na trasie przejścia łącznie około 8 km. Najpierw spotkaliśmy szybko po sobie 2 polujące samiczki krogulca (później jeszcze jedną, w pogoni za czyżami i czeczotkami w Dolinie). Po chwili na NW przeleciało stado kilkunastu krzyżodziobów świerkowych. Następnie spotkaliśmy polującego na potrzeszcze srokosza (foto). Na zbiorniku w Dolinie właśnie lądowały dwie czaple białe. Najważniejszym gatunkiem był jednak pierwszy tej jesieni dorosły samczyk myszołowa włochatego (foto). Ptak wylądował ostatecznie na polach, na starej gruszy (foto). Na zbiorniku tzw. „Dołów Sokala” krzątał się i żerował zimorodek (foto) - zaniepokojony obecnością z kolei myszołowa zwyczajnego (jednego z 4 dziś spotkanych)...

   krajobraz Zwolenka 1

   ...

   potrzeszcze stado 1

   ...potrzeszcze...

   ...corn buntings...

   potrzeszcze i srokosz

   ...potrzeszcze i srokosz...

   ...corn buntings and the great grey shrike...

   myszolow wlochaty lot

   ...

   myszolow wlochaty

   ...myszołów włochaty...

   ...rough-legged buzzard...

   zimorodek zer

   ...zimorodek...

   ...kingfisher...

   Zwolenka miasto

   ...

   (c) endoors

   Birds of the Zwolenka river late in autumn

   Today we went "on birds" not only into the Zwolenka Valley (Area Nature 2000), (photo), but also earlier to of "Forest of the Aspen / Osiny", on the route of covering the about 8 km altogether. At first we met 2 hunting females of the sparrowhawk quickly after ourselves (later another, in pursuit of siskins and common redpolls in the Valley). After a moment a flock of a more than 10 crossbills flew to the NW. Next we came across the great grey shrike hunting for corn buntings (photo). On the container two white egrets just landed in the Valley. However he was the most important kind of meets today first of this autumn adult male of the rough-legged buzzard (photo) apeared there. The bird lended up after all on fields, on the old pear tree (photo). On the container so-called of "Sokala Holes" the kingfisher bustled about and a preyed (photo) - worried with next presence of common buzzard (one from 4 today met)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 18 listopada 2017 20:58
 • niedziela, 12 listopada 2017
  • Świetne jak na jesień ujęcia foto i mam nadzieję tematu

   Dzisiaj wybraliśmy się ponownie na pola na N od Zwolenia. Surowy krajobraz pól późną jesienią (foto) i obecność drapieżników ograniczyły możliwość napotkania ciekawszego „ptasiego drobiazgu”. Jednak i tak było wręcz znakomicie! Udało się wyszukać gniazdo myszołowa (foto), uwiecznić ten gatunek na zdjęciu w locie, a także udokumentować fotografiami spotkanie z krogulcem, głównym „sprawcą” braku typowego i zwykle bogatszego w gatunki ugrupowania ptaków pól. Drapieżnik zrezygnował właśnie z zasiadki na stadko sikor i wróbli mazurków. Podążył jeszcze w ich stronę, by po chwili szybko, zachwycając sprawnością lotu, odlecieć na E, po aktywnym wznoszeniu u krawędzi wzniesienia, o które uderzał dziś W wiatr...

   krajobraz pola 1 N Zw

   ...

   ...krajobraz pól...

   ...landscape of fields...

   gniazdo myszolowa pola

   ...gniazdo myszołowa...

   ...nest of the common buzzard...

   myszolow w locie

   ...myszołów w locie...

   ...common buzzard in flight...

   krogulec w locie

   ...krogulec...

   ...sparrowhawk...

   krajobraz pol 2 N Zw

   ...

   (c) endoors

   Excellent like for the autumn of taking hold with the photo and I have hope of the subject

   Today we went again to fields on N from Zwoleń. Strict landscape of fields late in autumn (photo) and the presence of predators reduced possibility of more interesting coming across the "bird's knick-knack". It was however and this way simply superbly! Managed to search for the nest of the common buzzard (photo), to immortalize this kind in a photo in flight, as well as to substantiate photograph meeting with the sparrowhawk, main with "perpetrator" of typical lack and usually of grouping richer in kinds of birds of fields. The predator resigned exactly from the blind to the herd of tits and sparrows of tree sparrows. He headed to their side, in order to after a moment quickly, enrapturing the flight with the efficiency, to fly away on E, after active raising at edges of the hill, against which he hit the wind today...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 listopada 2017 16:10

Kalendarz

Październik 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny