eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Mazurek”

 • czwartek, 04 grudnia 2014
  • Zmiany w behawiorze ptaków miasta w związku z ociepleniem

   Od dwóch dni mamy tu w Zwoleniu na Mazowszu odwilż. Temperatura wzrosła do 2-3 stopni na plusie, ustał lodowaty, wschodni wiatr, znikły chmury, na niebie trwale zagościło słońce. I oto zmianie uległ również behawior (zachowanie się) dzikich ptaków. Dziś rano obserwowałem kąpiące się stadem w strumieniu Piątkowy Stok gawrony i kawki (foto). W innych miejscach dało się zauważyć inne fakty świadczące o tym, że łatwiej żyje się teraz dzikim ptakom. Też gawrony i kawki poświęcały dużo czasu na odpoczynek i przesiadywanie przy żerowisku (foto), a z osiedli praktycznie znikły pełzacz leśny i różne gatunki sikor czy raniuszki. Świadczyć to może o krótszych trasach przelotu w poszukiwaniu pokarmu, czyli ograniczeniu przestrzennej penetracji terenu. Łatwiej zatem w dni pogody zaspokoić tym formom głód. Także wróble domowe i mazurki gro czasu spędzały w miejscach bezpiecznych, a na żer przemieszczały się rzadko, na krótko i niechętnie (foto)…

   kapiel gaw i kaw 2311

   …kąpiące się gawrony i kawki…

   …rooks and jackdaws taking a bath…

   odpoczynek gaw kaw 11

   …gawrony i kawka odpoczywające przy żerowisku…

   …rooks and the jackdaw resting by the feeding ground…

   zerowisko mazurkow 11445

   …żerujące mazurki…

   …feeding tree sparrows…

   (c) endoors

   Changes in the behavior of birds of the city in relation to the warmer weather

   For two days we have a thaw here in Zwoleń in Mazovia. The temperature rose to 2-3 ranks on the plus, stood still icy, easterly wind, clouds in the sky disappeared permanently a sun appeared. And here a behavior) of wild birds also changed. This morning I observed rooks and jackdaws taking a bath with herd in the stream Piątkowy Stok (photo). They in other places let wild birds notice other facts attesting to the fact that they more easily live now. Rooks and jackdaws  also devoted lot of time to the rest and spending a lot of time by the feeding ground (photo), and practically a common treecreeper and all sorts species of tits or long-tailed tits disappeared from housing estates. To provide it perhaps about shorter routes of the flight in seeking food, i.e. limiting the spatial penetration of the area. It is easier and so in days of the such weather to sate with it for forms hunger. Also house sparrows and tree sparrows game of the time they spent in safe places, and to the prey moved rarely, for a short while and unwillingly (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 04 grudnia 2014 18:15
 • poniedziałek, 24 listopada 2014
  • Wróble w jedności siła

   Tak wróble domowe, jak i wróble mazurki, mają podobną strategię przetrwania okresu zimy, choć w innych środowiskach. Pierwsze zimują w środku miasta (tu na przykładzie Zwolenia),  w tych samych miejscach od dziesięcioleci (foto), i jest to tradycją u tego gatunku, choć poddawaną testowi „przydatności” i „akuratności”. Również drugi gatunek postępuje podobnie, ale na zimowisko wybiera miejsca odległe osadom ludzkim, pośród pól (foto), które są zasobne w pokarm. W okresie niepogody stada są liczniejsze i wspólnie żerują oraz chronią się przed drapieżcami (np. krogulcem), w dni cieplejsze i bardziej pogodne – nieco się rozpraszają odwiedzając bardziej odległe żerowiska, które jako nie eksploatowane wcześniej są wówczas bogatym źródłem pożywienia. Z nadejściem wiosny następuje „wielki” „come back” obu tych form z tak osobliwie uformowanych „zimowisk” na lęgowiska, i są to osiedla miejskie, w przypadku wróbla domowego, i wioski i przedmieścia – gdy mówimy o wróblu mazurku…

   zimowisko wrobli

   …zimowisko wróbli domowych…

   …winter resort (wintering place) of house sparrows...

   krajobraz zimowiska mazurkow 12

   …zimowisko mazurków…

   …winter resort (wintering place) of tree sparrows…

   (c) endoors

   Sparrows there's strength in unity

   Yes house sparrows, as well as sparrow's mazureks, winters have a similar strategy of surviving throughout the period of winter, at least in other environments. First are spending the winter in the midtown (here on the example in Zwoleń), in the same places for decades (photo), and it is a tradition at this kind, at least subjected to the test of the "usefulness" and "exactitudes". The second quality is also acting similarly, but to the winter resort (wintering place) is choosing distant places for human settlements, amongst fields (photo) which are rich in food. In the period bad climates of the herd are more numerous and together are preying as well as are protecting themselves against assailants (e.g. with sparrowhawk), in warmer and clearer days - a little bit will disperse visiting more distant feeding grounds, which as not exploited earlier are an abounding food source then. With coming of the spring he is taking place "large" "come back" both of these forms from so oddly formed of "winter resorts" to breeding grounds, and are these are urban housing estates, in case of the house sparrow, and the village and city outskirts - when we are talking about the tree sparrows…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 24 listopada 2014 16:12
 • wtorek, 18 marca 2014
  • Zimowanie wróbli domowych i mazurków

   Jest 18 marzec 2014 roku. Wróble obu gatunków coraz częściej i co się nie zdarzało wcześniej, spędzają czas poza miejscami koncentracji zimowych, które są faktem, i które z powodzeniem możemy nazwać zimowiskami. Owe zimowiska są w przypadku wróbli domowych zlokalizowane, konsekwentnie, w żywopłotach, w pobliżu przyszłych i zeszłorocznych lęgowisk tego gatunku. W przypadku mazurków – bywa, że w bardzo odległych miejscach poza wsią i miastem. W Zwoleniu na Mazowszu, na terenie śródmiejskim, jest około 25 miejsc – zimowisk wróbli domowych – żywopłoty przy blokach i kilkanaście – zimowisk mazurków, często w wysokich krzakach pośród okolicznych pól. W obu przypadkach zimowanie wróbli wygląda dość podobnie: istotne są tu lokalne zasoby pokarmu i dobrych kryjówek przed kluczowym drapieżcą, krogulcem. Jednak o ile wróble domowe w każdej koncentracji na takich specyficznych zimowiskach występują niezbyt licznie – mazurki wprost przeciwnie: skupiają się czasem w stada po kilkaset ptaków na jedno miejsce. Całą zimę, zwłaszcza wróble domowe, przesiadują na zupełnie małej przestrzeni gąszczu żywopłotu, a alert z uwagi na krogulce powoduje, że bardzo rzadko opuszczają taką kryjówkę. Albo, by się też stadnie posilić, albo, by w strugach deszczu wykąpać. To ostatnie zachowanie jest czasem teraz na przedwiośniu zabawne, a to dlatego, że wróbelki po okresie suszy i ciągle dbając o swoje bezpieczeństwo zaledwie obsiadają wierzch żywopłotu by wspólnie oczekiwać opadu. Sprawia to wrażenie jakiegoś rytuału czy „modlitwy o deszcz” i jest pocieszne i rozbrajające.

   zimowe stado wrobli

   ...zimujące stado wróbli i mazurków...

   ...wintering house and tree sparrows...

   stado mazurkow zima

   ...stado mazurków w zimie...

   ...the flock of tree sparrows in winter...

   (c) endoors

   Wintering of  house and tree sparrows

   18 March 2014 is. Sparrows of both kinds well it hasn't more and more often happened earlier, are spending time outside places of winter concentrations which are a fact, and which successfully we can call winter resorts. Those winter resorts in case of house sparrows are located, consistently, in hedges, in the vicinity of future and last year's breeding grounds of this kind. In case of tree sparrows - is, that in very remote places outside the village and the city.On the city centre area, there are about 25 places in Zwoleń in Mazovia - of winter resorts of house sparrows - hedges by blocks and a dozen or so - of winter resorts of tree sparrows, often in high bushes amongst nearby fields. In both cases spending the winter of sparrows is looking alike enough: here local stores of food and good hiding places are essential before the crucial assailant, with sparrowhawk. However provided house sparrows on such peculiar winter resorts are appearing in every concentration not very in large numbers – tree sparrows just the opposite: are focusing sometimes into herds for a few hundred birds to one place. The entire winter, especially house sparrows, are spending a lot of time on the completely small space of the clump of the hedge, and alert due to sparrowhawks he causes, that very much rarely leave such a hiding place. Or in order also gregarious to refresh oneself, or in order in streams of rain to give a bath. This last behaviour is sometimes now on the early spring funny, either because little house sparrows are feeling dehydrated after the period and still caring about one's safety scarcely are sitting the top of the hedge down at in order together to expect fallout. He causes this impression of some ritual whether "prayers about rain" and is funny and disarming.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 18 marca 2014 19:44
 • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • Wpływ silnych mrozów na ptaki

   Ostatnio temperatura dobowa tu na Mazowszu oscylowała wokół minus kilkunastu stopni Celsjusza. Nie pozostało to bez wpływu na ptaki. Okazało się, że np. gawrony i kawki nie latają na żer poza miasto, lecz przebywają stale na jego terenie lub w miejscu, gdzie najłatwiej o pokarm, czyli np. na wysypisku śmieci. I tu ciekawa obserwacja z ostatniej niedzieli – ponieważ w ten dzień nie są przywożone nowe partie śmieci – ptaki w mniejszym stopniu skłonne były żerować na wysypisku, a w większej ilości – na poprzemysłowych odpadach pobliskiej garbarni (foto). Co ciekawe niektóre osobniki miały taką oto strategię, że po zdobyciu większego kawałka pokarmu odlatywały w ustronne miejsce i trzymając go w łapach – niemal cały dzień potrafiły napuszone z niego korzystać i praktycznie pozostając w bezruchu. Oszczędzały zatem w ten sposób energię, zapewniając równocześnie sobie możliwość jej uzupełnienia. Zimujące kosy i kwiczoły, mazurki i dzwońce (foto), wykazują w taką pogodę skłonność do tworzenia większych stad, a paszkoty (foto) przemieszczają się na nowe miejsca z obfitszym żerem, np. nie odwiedzane wcześniej drzewa z jemiołą. Wystarczy krótki spacer, by dostrzec wiele osobliwych zachowań związanych ze zmianą pogody i znacznym obniżeniem się temperatury powietrza.  

   gawrony 77665

   ...gawrony...

   ...rooks...

   paszkot 66778

   ...paszkot...

   ...mistle thrush...

   mazurki 4321

   ...mazurki...

   ...tree sparrows...

   dzwoniec 7777777

   ...dzwoniec...

   ...greenfinch...

   kwiczol 0000999887

   ...kwiczoł...

   ...fieldfare...

   kos 444556

   ...kos...

   ...blackbird...

   (c) endoors

   Influence of hard frosts on birds

   Recently the twenty-four hour temperature here in Mazovia fluctuated around minus of a dozen or so degrees Celsius. It had it impact on birds. It turned out that e.g. rooks and jackdaws weren't flying to the prey beyond the city, but are staying steels on his area or in the place, where it is easiest against food, that is e.g. on the garbage dump. And here interesting observation from last Sunday - since on that day brought new batches of rubbish aren't - birds to a lesser degree were willing to prey on the dump, and in a lot - on industrial waste of the nearby tannery (photo). What's interesting some specimens had this strategy after getting the bigger slice of food flew away into the cloakroom and having him in one's clutches - almost all day long were able ruffled from it to use and practically remaining in the stillness. And so they conserved the energy into this way, providing the possibility of for her supplementing at the same time for themselves. Blackbirds spending the winter and fieldfares, tree sparrows and greenfinches (photo), are demonstrating the tendency to creating larger herds, but mistle thrushes into such weather (photo) trees to new seats with the more abundant prey, e.g. not frequented earlier are moving with mistletoe. A short walk willbe enough to notice a lot of odd behaviours associated with a change of weather and the substantial reduction of  air temperatures.

   (c) endoors

   

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:53
 • poniedziałek, 16 stycznia 2012
  • Pierwszy atak zimy

   Wczoraj poszedłem na pola zobaczyć jak ptaki zareagowały na mróz i pierwszy w tym roku śnieg. Na przykład wielkie stado około 800 mazurków było skoncentrowane na intensywnym, wspólnym żerowaniu na wystających spod śniegu chwastach. Miały w tym miejscu i stosowny pokarm oraz kryjówki w postaci gęstych gałęzi drzewek owocowych i krzaków (foto). Podobnie stadnie występowały w okolicy trznadle, dzwońce i potrzeszcze. Jak zwykle w gęstwinie ukrywały się bażanty. Natomiast myszołów (foto) pojawił się o nietypowym czasie i w nietypowym z uwagi na bliskość ludzi miejscu. Czatował na szczycie drzewa w pobliżu dotąd zwykle tylko wieczorem i rano odwiedzanych obszarach ugorów oraz łąk…

   stado mazurkow 333776

   ...stado mazurków...

   ...the flock of tree sparrows...

   cztujacy myszolow 7775521

   ...czatujący myszołów...

   ...common buzzard lying in wait...

   (c) endoors

   

   The first attack by the winter

   Yesterday I went to fields to see how birds reacted to frost and first this year snow. For example the large herd of about 800 tree sparrows was concentrated on intensive, shared preying on tassels sticking out from the snow. They took place in it and appropriate food and hiding places in the form of thick branches of fruit trees and bushes (photo). Similarly gregarious yellowhammers, greenfinches and corn buntings appeared in surroundings. As usual pheasants hid in the thicket. However common buzzard (photo) appeared about the untypical time and in untypical due to the closeness of people for place. He on the peak in the vicinity of the tree until now has usually lain in wait only during the evening and in the morning visited areas of fallow lands and meadows…

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 stycznia 2012 14:56

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny