eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „sowy”

 • czwartek, 29 września 2016
  • A w lesie u sów puszczyków behawioranle status quo

   Przed wczoraj obserwowałem także ponad 2 godziny puszczyki w Puszczy Kozienickiej. Tak, jak się spodziewałem były wyraźnie w „behawioralnym tyle” za populacją miejską i ciągle w ich zachowaniu dominowały akcenty tokowe „huhowiska”. Oto z 3 napotkanych samców, pierwszy i ostatni nie miał w ogóle ochoty na reakcję terytorialną na moje wabienie. Najdłużej obserwowany ptak drugi „uganiał się” po lesie i wyraźnie zareagował przede wszystkim na naśladowane przez mnie głosy kontaktowe i „bekasowe” samicy, której nie posiadał. W sumie przemieścił się w lesie na odległość blisko 2 km i uporczywie nawoływał głosem godowym. W strukturze okrzyku także dominowały aspekty tokowe, jak na przykład częste „przemilczanie” dwóch ostatnich partii odgłosu. Trzeci samiec puszczyka wołał chrypliwie z metalicznym pogłosem, cicho i od niechcenia, ciągle na długo przerywał aktywność, nie był w ogóle fizjologicznie zmotywowany do obrony terytorium. Obok pierwszy raz w życiu stwierdzonego w tej okolicy rykowiska jeleni poczyniłem zatem frapujące obserwacje (patrz foto i posłuchaj nagrania)…

   / Ten wpis Cię zainspirował? Chcesz poznać tajemnice sów puszczyków osobiście – zgłoś się na „wyprawę na sowy” – patrz oferta wycieczek na stronach:  http://wyprawyendoors.blox.pl czy http://wyprawyczarnolas.blox.pl  Z pozdrowieniem gorąco polecamy i zapraszamy!!

   Puszcza Kozienicka zmierzch

   …zmierzch w Puszczy Kozienickiej…

   … dusk in the Kozienice Forest…

   puszczyk nocą

   …nawołujący nocą w lesie samiec puszczyka…

   …calling with night in the forest male of the tawny owl…


   …nagranie głosu godowego drugiego samca puszczyka z bliska…

   …recording the cry of the mating second male of the tawny owl from close up…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_185z_blizsxa.mp3


   …odgłos w linku tego samca z daleka, jego głos niósł się po lesie niemal kilometrami…

   …sound in the link of this male from a distance, his voice spread all over forest almost with kilometres…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_191sxaz_daleka.mp3


   …i link: okrzyk godowy niepełny, urwany i uporczywy, świadczący o wabieniu samicy oraz po chwili kompletny, cały – stały aspekt zachowania drugiego samca typowy dla wczesnej jesieni u puszczyków w ogóle…

   …and link: mating shout incomplete, torn off and persistent, proving about attracting the female and after a moment complete, entire - the permanent aspect of keeping the second male typical of the early autumn at tawny owls at all…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_19tyl_pocz_i_caly.mp3

   (c) endoors


   And in the forest at night owls of tawny owls had behavioural status quo

   Before yesterday I watched tawny owls also over 2 hours, in the Kozienice Forest. The way I expected they were clearly in "behavioral so much" behind the municipal population and still in keeping them accents dominated "tawny male owling". Here from 3 males come across, the first and the last didn't feel like the territorial reaction to my attracting generally speaking. The longest watched second bird "chased" all over forest and clearly reacted above all to contact votes taken off by me and "snipe's-in voice" of female, for which he lacked. Essentially he moved in the forest from a distance close 2 km and stubbornly called with mating vote. In the structure of the shout aspects also dominated mating voices, like for example frequent "leaving unsaid" of two last parts of the sound. The third male called the tawny owl hoarsely with the metallic echo, quietly and casually, still for ages stopped the activity, generally speaking physiologically wasn't motivated for the defence of the territory. Beside and so I made the for the first time in my life of the rut stated in these surroundings of deer fascinating observation (watch the photo and listen to the recording)...

   / Did this entry inspire you? You want to meet secrets of owls of tawny owls personally - report on "expedition to owls" - look offer of trips on sides: with the greeting we recommend http://wyprawyendoors.blox.pl or http://wyprawyczarnolas.blox.pl  the heat and we are inviting!!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 września 2016 11:16
 • piątek, 04 marca 2016
 • wtorek, 21 października 2014
  • Późny lęg puszczyków w Czarnolesie

   W tym roku puszczyki albo gnieździły się wcześniej niż zwykle, albo później. Jakie było moje zdziwienie, gdy dostałem wiadomość z Czarnolasu pod koniec czerwca, że znaleziono nieporadną, osłabioną sowę. Było to tak młode, obok dwu innych, zdrowych, pisklę, że w dniach niepogody spadło z gałęzi na podłoże w czarnoleskim Parku. Tam je znaleziono. Z miejsca pomogłem pracownikom Muzeum i po nakarmieniu ptaka w dzień – nocą „przywróciłem” naturze. Wymagało to stałego alertu przy puszczyku i innych zabiegów. Poniżej foto – relacja z tych wydarzeń.

   osl pull sxa1

   …pisklę puszczyka w ciągu dnia…

   … chick of the tawny owl in a Day…

   ad sxa1 

   …dorosły puszczyk – rodzic nieszczęśliwca…

   … adult tawny owl - parent of the poor wretch…

   dorosly jez 1 

   …żerujący jeż…

   … preying hedgehog…

   pull sxa noc 1 

   …pisklę w nocy…

   …the chick at night…

   pull sxa nad ranem 1 

   …a teraz nad ranem…

   … and now at dawn…

   (c) endoors

   Late hatching of tawny owls in Czarnolas near Zwoleń

   This year tawny owls or crowded together earlier than usual, or later. What my surprise was, when I got a message from Czarnolas up to the end of June, that an inept, weakened night owl had been found. It was so youthful, beside two other, healthy, chick on days of the bad weather fell off the branch on base in Czarnolas Park. There they were found. Right away I helped for employees of the Museum and after feeding the bird in the day - with night "I restored" for nature. It required permanent alert by the tawny owl and of other treatments. Below the photo - report from these events.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 października 2014 18:46
 • poniedziałek, 05 maja 2014
  • Postępy Wiosny – młode sowy puszczyki

   W tym roku młode sowy puszczyki pojawiły się tu w Zwoleniu na Mazowszu i wcześniej i w dużej liczbie, bo aż 4 młodych. Jeśli jest to dobry rok dla tego drapieżcy, sowy puszczyk, to jest też zasobny w pokarm i to od dawna, zatem i inne ptaki, cała biocenoza, jest w tym roku wyjątkowo produktywna. Pisałem tu na tych łamach także o roślinności, w tym np. już tak wcześnie kwitnących krzewach bzu lila. Jest to wspaniała wiadomość – po takim roku wzrośnie liczebnie populacja wszelkich form życia. Nastąpi ekspansja i sanacja populacji wielu gatunków. Wzrośnie ich liczebność i zdolność przystosowania. Częściej się je spotka i zobaczy. Świetnie! Poniżej zamieszczam foto owych młodych puszczyków i nagranie głosu samca tego gatunku...

    

   młode puszczyki1

   …młode sowy puszczyki…

   … the young tawny owls…

   …głos starego samca puszczyka…

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8_sam_starySXA.MP3

   … the mating voice of the old male of the tawny owl…

   mlode puszczyki wiosna

   …I młode sowy puszczyki raz jeszcze! Ptaszki były bardzo ruchliwe. W liczbie aż czterech (co potwierdza wysoką produktywność ekologiczną środowiska w tym roku). Dwa starsze już dość dobrze latały, a wszystkie oddaliły się już daleko od dziupli lęgowej. A zatem wylot z owej dziupli nastąpił przynajmniej 5 dni wcześniej, wyjątkowo wcześnie jak na te okolice, czyli już w ostatnich dniach kwietnia!...

   …And owlets tawny owls one more time! Birdies were very active. In the amount of as many as four (what is confirming the high ecological productivity of the environment this year). Two older enough well already flew, and all already far from the breeding hidey-hole walked away. That is the take-off from that hole took place at least 5 days earlier, exceptionally as early as to these surroundings, that is already on the last days of April!...

   (c) endoors

   Progress of the Spring - the young Tawny owls

   This year owlets tawny owls turned up here at Zwoleniu in Mazovia and earlier and in the substantial amount, because as many as 4 young. If it is good year for this assailant, owls tawny owl, it is also rich in food and it for ages, so and other birds, the entire biocoenosis, is this year exceptionally productive. I here on these pages also against floras, in it e.g. already so early wrote blooming bushes of the lilac common lilac. It is wonderful message - after such a year numerically a population of all life forms will increase. An expansion and a reform of the population of many kinds will take place. Their number and the adaptability will grow. They will more often be met and will see. Excellent! Below I am placing the photo of those young tawny owls and recording the cry of the male of this kind.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 05 maja 2014 10:01
 • środa, 12 marca 2014
  • Towarzystwo Naturalistczyne

   Witam! Jest środa, 12.03.2014., i słowa te piszę w Zwoleniu, miasteczku na Mazowszu, na S (południowych) obrzeżach Puszczy Kozienickiej… Nadeszła Wiosna… W dzień i w nocy dzieją się w Naturze „cuda”, godne odnotowania i „asysty”, skupionej obserwacji i wręcz „adoracji” tego co tak piękne i niepowtarzalne, a ulotne i „zwiewne”, choć „jedyne w swoim rodzaju”… Od tygodni już nasilają się w Naturze zjawiska związane „z czasem ciepła i Radości, Miłości i Spełnienia” wszelkich bytów naturalistycznych (przyrodniczych), od kwiatów, żabek, dzikich ssaków, czy nawet po owady wszelkiego rodzaju, jak trzmiele czy motyle, po Nasze ukochane dzikie ptaszki… W Świecie tych ostatnich, to czas migracji (wędrówek) i pierwszych zachowań godowych, zalotów i śpiewów… W dzień wręcz urzekają nas w tym sposobie zachowania sikory różnych gatunków, pełzacze leśne i ogrodowe, dzięcioły czy ptaki drapieżne, np. wspaniały wojownik wszelkich przestworzy – jastrząb, czy nawet pospolity, a sympatyczny myszołów, a innym razem – majestatyczny orzeł bielik, którego, i jest to świetna wiadomość, częściej można spotkać poza linią większych cieków (np. Wisły), czy dużych zbiorników wodnych… Nocą natomiast już od równie dawna słyszymy nawoływania sów, pójdziek, uszatek, płomykówek i tajemniczych puszczyków, czy gdzieniegdzie na Mazowszu – puchaczy… Wędrują w tych dniach gęsi zbożowe i białoczelne, a gęgawy są już na lęgowiskach, podobnie, jak „nasze” żurawie… Te ostatnie, choć z populacji wschodnich (E), czy N (północnych), będziemy jeszcze długo widywać w wielkich, „fanfarowych”, wędrownych kluczach… Słowem spektakl – Wiosna będzie cieszył Nas swoją finezyjną „odsłoną” długo, długo, aż po dalsze dni lipca… Jest to dla Nas, tzw. Przyrodników, choć wole jednak, jak widać, starożytne określenie –Naturalistów, najwspanialszy czas, czas właśnie skrupulatnej i metafizycznej często „asysty” temu niezwykłemu zjawisku, gdzie nie jedna z osób sięgnie po długopis i notatnik, by to piękno utrwalić precyzyjnym w nim zapisem i opisem… Wiosna, to świetny czas! Nadziei i marzeń, które się spełniają, jeśli tylko poświecić im i sobie odrobinę czasu, z lornetką pośród przestrzeni zamkniętych (knieja), czy otwartych (woda, łąka, pole)… Jest to Czas często inicjacji wszelkich zamierzeń zgodnych z tymi marzeniami i jakimikolwiek pomysłami na ten rok i kolejne lata. Jest to świetny zatem czas na złożenie Wszystkim poniższej propozycji…

   Oto ona: postanowiłem powołać do życia twór społeczny, o nazwie: Towarzystwo Naturalistyczne „Puszczyk i Jastrząb” z siedzibą w Zwoleniu. Jeśli jest ktoś z Szanownych Odbiorców moich stron, Czytelników – „eN-doors” czy „eN-stories” ich fanem i fanem prezentowanego przeze mnie podejścia do Natury i dzikich ptaków – zapraszam do tej organizacji… Razem będzie nam łatwiej pokonać wszelkie trudności i niewątpliwą samotność w świecie zdominowanym przez pragmatyzm i partykularyzm, w świecie, w którym nie liczą się: wrażliwość, zaangażowanie, a nawet kompetencje i „życie” z odniesieniem do innych Mieszkańców Ziemi z szacunkiem, estymą, poważaniem i zrozumieniem… Serdecznie zatem podobne mi osoby zapraszam do właśnie tego Towarzystwa!

   Składka wynosi 100 zł / rok, czyli 25 zł / 1 kwartał (3 miesiące) -  z czasem zaproponuję oficjalnie, choć już mam wiele w zanadrzu, o ile będzie zainteresowanie, konkretne formy wspólnej platformy działania w ramach jego funkcjonalności i zaproponowanej kwoty składki – teraz może napiszę krótko: bądźmy Razem, na drodze samorealizacji jako Przyrodników (Naturalistów), czy ornitologów!!

   Wpłat proszę dokonywać na konto bankowe:

   SEENECO Janusz Kupis : 
   16 1020 1332 0000 1902 0701 5573

   Dane kontaktowe:

   Janusz Kupis, ul. Wojska Polskiego 52 / 6, 26-700 Zwoleń

   Tel.: +48 698 165 117 (GSM: T-Mobile.pl)

   e-mail: nomadic69@gazeta.pl  ;  jkupis@interia.eu

   Zapraszam raz jeszcze i ciepło, wiosennie pozdrawiam!!

   Janusz Kupis

    

   zwolen park dworski karczewskich

   ...Park Dworski Karczewskich w Zwoleniu na Mazowszu...

   park cd

   dalej...

   ...zawołania dorosłych puszczyków i rykowisko w Puszczy Białowieskiej:

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870025plusrykow.MP3

   ad jastrzab ze zdobycza

   ...zdjęcie dorosłego jastrzębia autorstwa T. Kułakowskiego...

   (c) endoors // Janusz Kupis

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 12 marca 2014 17:22

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny