eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „pola”

 • niedziela, 03 czerwca 2018
  • Na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio wybraliśmy się na pola na północ od miasta Zwoleń. Z najciekawszych obserwacji, potwierdziła się wiosenna obecność śpiewających łozówek (foto), ortolana (foto) i pliszek żółtych (foto). Zabrakło czajek, jednak prawie na pewno gnieździ się tu myszołów. Na polnej drodze natknęliśmy się na tropy rodziny łasic i ich ofiarę (foto i przepraszam, za dosadność materiału dokumentacyjnego - „fakty naukowe” nie zawsze są estetycznie nienaganne...). Tropy lisa i młodego łosia dopełniły czary tutejszych atrakcji...

   spiewajace lozowki

   ...łozówka...

   ...marsh warbler...

   ortolan

   ...ortolan...

   ...ortolan bunting...

   krajobraz pol i pl zolta

   ...krajobraz pół i pliszka żółta...

   ...the landscape of fields and the yellow wagtail...

   tropy lasicy i jej ofiara

   ...tropy rodziny łasic i ich ofiara...

   ...tracks of the family of weasels and their victim...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń

   Recently we went to fields to the north of the town Zwoleń. From most interesting observation, a spring presence of singing marsh warblers was confirmed (photo), of ortolan bunting (photo) and of yellow wagtails (photo). Northern lapwings were missing, however almost here a common buzzard is certainly nesting. On a dirt road we happened on tracks of the family of weasels and their victim (photo and excuse me, for the bluntness of documentary material - "scientific facts" not always are aesthetically impeccable...). Tracks of the fox and the young elk filled bowls of local attractions up...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 czerwca 2018 13:38
 • niedziela, 12 listopada 2017
  • Świetne jak na jesień ujęcia foto i mam nadzieję tematu

   Dzisiaj wybraliśmy się ponownie na pola na N od Zwolenia. Surowy krajobraz pól późną jesienią (foto) i obecność drapieżników ograniczyły możliwość napotkania ciekawszego „ptasiego drobiazgu”. Jednak i tak było wręcz znakomicie! Udało się wyszukać gniazdo myszołowa (foto), uwiecznić ten gatunek na zdjęciu w locie, a także udokumentować fotografiami spotkanie z krogulcem, głównym „sprawcą” braku typowego i zwykle bogatszego w gatunki ugrupowania ptaków pól. Drapieżnik zrezygnował właśnie z zasiadki na stadko sikor i wróbli mazurków. Podążył jeszcze w ich stronę, by po chwili szybko, zachwycając sprawnością lotu, odlecieć na E, po aktywnym wznoszeniu u krawędzi wzniesienia, o które uderzał dziś W wiatr...

   krajobraz pola 1 N Zw

   ...

   ...krajobraz pól...

   ...landscape of fields...

   gniazdo myszolowa pola

   ...gniazdo myszołowa...

   ...nest of the common buzzard...

   myszolow w locie

   ...myszołów w locie...

   ...common buzzard in flight...

   krogulec w locie

   ...krogulec...

   ...sparrowhawk...

   krajobraz pol 2 N Zw

   ...

   (c) endoors

   Excellent like for the autumn of taking hold with the photo and I have hope of the subject

   Today we went again to fields on N from Zwoleń. Strict landscape of fields late in autumn (photo) and the presence of predators reduced possibility of more interesting coming across the "bird's knick-knack". It was however and this way simply superbly! Managed to search for the nest of the common buzzard (photo), to immortalize this kind in a photo in flight, as well as to substantiate photograph meeting with the sparrowhawk, main with "perpetrator" of typical lack and usually of grouping richer in kinds of birds of fields. The predator resigned exactly from the blind to the herd of tits and sparrows of tree sparrows. He headed to their side, in order to after a moment quickly, enrapturing the flight with the efficiency, to fly away on E, after active raising at edges of the hill, against which he hit the wind today...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 listopada 2017 16:10
 • piątek, 15 września 2017
  • Z życia ptaków drapieżnych pól latem

   27.08.2017. w niedzielę wybraliśmy się na obserwacje ptaków na pola N (na północ) od Zwolenia. Najpierw pojawiła się młoda już w pełni łowna samica krogulca. Krążyła aktywnie i nie wysoko w stadzie atakujących ją dymówek. Nagle z wiatrem i od strony słońca spadła na jedną z jaskółek na obrzeżach stada. Atak jednak się nie powiódł – dymówka sprytnie uniknęła szponów drapieżcy, uskokiem w bok wyhamowując impet samicy (foto).

   Następnie nad polami na E (wschód) przeciągnął dorosły myszołów. Nie wylądował tu jednak ze względu najpewniej na fakt, że wszystkie żerowiska były zajęte przez inne myszołowy (foto).

   Potem jeden z dorosłych, obecnych w linii przemarszu myszołowów wzleciał tylko nad stanowisko na starym dębie pośród pól, by sprawdzić nasze zamiary, a następnie podążył nieco na N (północ) sprawnie i sprytnie zasłaniając się koroną drzewa, tak, że nie udało się zdobyć fotografii.

   Na koniec dorosły samczyk myszołowa wzbijając się nad żerowisko i lecąc na przeciw z krzykiem zareagował terytorialnie na przelotnego, odlatującego już ku SW (południowy – zachód) dorosłego samczyka błotniaka stawowego (foto). Już po chwili myszołów jednak "przy okazji" zaczął zawisać pod wiatr i żerować...

   mloda polujaca samiczka krogulca

   ...Młoda, polująca samiczka krogulca...

   ...Young, hunting female of the sparrowhawk...

   przelotny myszolow 

   ...

   terytorialne myszolowy

   ...Myszołów...

   ...Common buzzard...

   odlatujacy blotniak stawowy samczyk

   ...Samczyk błotniaka stawowego podczas migracji...

   ...Male of the marsh harrier during the migration...

   (c) endoors

   From the life of bird of prey of fields with summer

   27.08.2017. on Sunday we went for observation of birds to N fields (to the north of Zwoleń. At first she appeared young already fully game female the sparrowhawk. She circulated actively and not high in the flock of swallows attacking her. Suddenly with the wind and from the side of the sun she fell on one of swallows on edges of the herd. However the attack failed - the swallow cleverly avoided talons for the assailant, with dodge into the side slowing the impetus of the female down (photo).

   Next above fields on E (east) an adult common buzzard flew overhead. He didn't land here but from the consideration most most probably to the fact that all feeding grounds were filled by other common buzzards (photo).

   Then one of adults, of those present in the line of the march of common buzzards he flew up only above the position on the old oak amongst fields in order to test our intentions, and then headed N a little bit (midnight) efficiently and cleverly covering oneself with crown of the tree, in such a way that a photograph didn't manage to get.

   In the end they grew up male of the common buzzard rising above the feeding ground and flying on against with the shout reacted territorially on fleeting, flying away already to SW (the south-west) of adult of the male of the marsh harrier (photo). Already after a moment common buzzard however "by the lift" started being hung against the wind and preying...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:05
 • piątek, 04 listopada 2016
  • Zwoleński czyli „nasz / mój” jastrząb, gołębie i kruki

   Oto wyszedłem właśnie przed dom na osiedlu w Zwoleniu. Dostrzegłem popłoch wśród krukowatych i stado spłoszonych gołębi domowych z pobliskiego gołębnika. Jeszcze chwilę czekam i oto na średnio dużej wysokości pojawia się krążąca aktywnie z wiatrem ku NE (północnemu – wschodowi) samica jastrzębia. Ptak lustruje gołębie, a następnie kieruje się na N (północ) i znika za zabudową… Postanowiłem pójść za nim i udało się! (foto). Na polach napotkałem zaledwie dwie sierpówki przy rżysku po kukurydzy. Gołębie wyraźnie intrygował kierunek północny, za sobą, i rzeczywiście - po chwili z małego sosnowego zagaja wyleciała owa samica jastrzębia, która się na sierpówki tam zasadziła. Podążyła na W (zachód), by usiąść u szczytu korony rosłych topól wśród pól i mnie bacznie, w napięciu i gotów do natychmiastowego odlotu,  z około pół kilometra obserwować (foto). Drapieżca spodziewał się, i znał zwyczaje przechodniów czy spacerowiczów znakomicie, czyli, liczył na to, że pójdę dalej na N nie zwracając na niego uwagi. Jednak z Puszczy Kozienickiej, zwanej tu „Lasem Suskim” wyleciało 5 kruków, które spłoszyły jastrzębia i za nim podążyły. Ja oczarowany spotkaniem i jego przebiegiem już z pewnością stwierdziłem, że to był „nasz” – zwoleński, czy „mój” na pewno, cudowny ptak, jastrząb samica, podczas łowów i obecny tu nie chybnie wraz z poprawą - na wyż - jesiennej pogody…

   krajobraz pol i sierpowka

   …krajobraz pól i zaniepokojona sierpówka…

   …the landscape of fields and the alarmed Eurasian collared dove…

   jastrzab i kruki

   …przebieg późniejszej, drugiej obserwacji jastrzębia samicy z finalną „odsłoną” – nękaniem ptaka przez kruki…

   …course of more late, second observation of the female hawk (the goshawk) till to the final "scene" - with harassing the bird by ravens…

   (c) endoors

   Zwoleń from and that is "our / my" the goshawk (the hawk), pigeons and ravens

   Here I left exactly ahead of the house on the housing estate in Zwoleń. I noticed panic amongst the corvidae and flock of domestic pigeons scared away from the nearby dovecote. Still moment I am waiting and here on average of greater height appears circulating actively with the wind to NE (for the north-east) female the hawk. The bird is scrutinizing pigeons, and then is heading N (north) and is disappearing behind … buildings I decided to go behind him and came off! (photo). On fields I came across only two Eurasian collared doves by the stubble after the maize. Clearly north direction intrigued, behind itself doves, and indeed - after a moment from small pine is opening that female the hawk which to Eurasian collared doves there waylaid fell out. She headed on in (west) in order to sit down at the peak of the crown of sturdy poplars amongst fields and me closely, in the tension and ready for the immediate departure, from the about half kilometre to observe (photo). The assailant expected, and knew customs of passers-by or strollers superbly, which means that, I will go farther to N overlooking to it. However from the Kozienice Forest, called "Sucha Forest" here they fell out, scared away and ravens, in the amount of five followed the hawk of specimens. I enchanted with the meeting and his course already certainly I stated, that it was "our" – “Zwoleń come from”, whether "my" certainly, beautiful bird, hawk female, during hunts and current here not mistaken along with the improvement - to the high - of autumn weather…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 04 listopada 2016 15:13
 • sobota, 15 października 2016
  • Swawoląca sójka w interakcji ze srokoszem i kąpiele ptaków

   Ostatnio po opadach deszczu i ochłodzeniu pogoda wyraźnie się poprawiła. Poszedłem więc na ptaki na pola pod Zwoleniem (foto). Z najważniejszych dzisiejszych obserwacji zauważyłem sójkę w interakcji ze srokoszem. Wspomniany krukowaty zauważywszy srokosza na krańcu gałęzi opadł ostentacyjnie jak spadochron u jej środka i dłuższą chwilę z bardzo bliska usiłował srokosza zmusić, ale biernym wścibstwem, nie wiadomo dlaczego do odlotu! Ostatecznie sójka oddaliła się, lecz i jakby zażenowany i skonsternowany srokosz już po chwili, po udanym polowaniu na gryzonia, już w to miejsce nie powrócił (foto wspomnianego srokosza)…

   Wracając z pól zauważyłem natomiast kąpiące się w kałuży na polnej drodze dzwońce i makolągwy. Mogło by wydawać się dziwne, że ptaki kąpały się po kilku dniach intensywnego deszczu, jednak miało to świetne uzasadnienie. Oto o ile wcześniej może i dzwońce oraz makolągwy mokły, ale były głodne i nastawione na przetrwanie niepogody, opadów i ziąbu. Teraz w czasie cieplejszego wyżu, syte i bezpieczne fizjologicznie mogły zadbać o higienę. Także dlatego, że szybko wysychały oraz przemoczenie było tylko epizodyczne i z wyboru, a samo kąpielisko znajdowało się blisko zasobnego w pokarm, bezpiecznego żerowiska (foto)… 

   pola Zwolen

   srokosz na plach

   …wspomniany w notce srokosz…

   …great grey shrike recalled in the note…

   kapiace sie luszczaki

   …kąpiące się dzwońce i makolągwy… 

   …greenfinches taking a bath and linnets…

   (c) endoors

   Skylarking jay in interaction with the great grey shrike and baths of birds

   Recently after the rainfall and cooling down the weather clearly improved. So I went to study fields to birds under Zwoleń (photo). From most important today's observation I noticed the jay in interaction with the great grey shrike. Recalled corvide having noticed the great grey shrike at the end of the branch fell ostentatiously as the parachute at her centre and longer moment from very close tried to force the great grey shrike, but with passive inquisitiveness, no know why for the departure! After all the jay walked away, but also kind of an embarrassed and dismayed great grey shrike after a moment, after the pretended hunt of the rodent, already into this place didn't already return (photo of the recalled great grey shrike)…

   Coming back from fields I noticed greenfinches however swimming in the puddle on a dirt road and linnets. It could in order to seem strange, that birds took a bath after a few days of the intense rain, however had these great grounds. Here provided earlier he can and greenfinches and linnets got wet, but were hungry and set to weathering the bad weather, falls and the freezing cold. Now during the warmer high, satiated and safe physiologically could see for hygiene. Also because quickly they dried as well as drenching was only sporadic and by choice, and very bathing beach was close the feeding ground rich in food, safe (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 15 października 2016 18:30

Kalendarz

Październik 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny