eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Krogulec”

 • niedziela, 12 listopada 2017
  • Świetne jak na jesień ujęcia foto i mam nadzieję tematu

   Dzisiaj wybraliśmy się ponownie na pola na N od Zwolenia. Surowy krajobraz pól późną jesienią (foto) i obecność drapieżników ograniczyły możliwość napotkania ciekawszego „ptasiego drobiazgu”. Jednak i tak było wręcz znakomicie! Udało się wyszukać gniazdo myszołowa (foto), uwiecznić ten gatunek na zdjęciu w locie, a także udokumentować fotografiami spotkanie z krogulcem, głównym „sprawcą” braku typowego i zwykle bogatszego w gatunki ugrupowania ptaków pól. Drapieżnik zrezygnował właśnie z zasiadki na stadko sikor i wróbli mazurków. Podążył jeszcze w ich stronę, by po chwili szybko, zachwycając sprawnością lotu, odlecieć na E, po aktywnym wznoszeniu u krawędzi wzniesienia, o które uderzał dziś W wiatr...

   krajobraz pola 1 N Zw

   ...

   ...krajobraz pól...

   ...landscape of fields...

   gniazdo myszolowa pola

   ...gniazdo myszołowa...

   ...nest of the common buzzard...

   myszolow w locie

   ...myszołów w locie...

   ...common buzzard in flight...

   krogulec w locie

   ...krogulec...

   ...sparrowhawk...

   krajobraz pol 2 N Zw

   ...

   (c) endoors

   Excellent like for the autumn of taking hold with the photo and I have hope of the subject

   Today we went again to fields on N from Zwoleń. Strict landscape of fields late in autumn (photo) and the presence of predators reduced possibility of more interesting coming across the "bird's knick-knack". It was however and this way simply superbly! Managed to search for the nest of the common buzzard (photo), to immortalize this kind in a photo in flight, as well as to substantiate photograph meeting with the sparrowhawk, main with "perpetrator" of typical lack and usually of grouping richer in kinds of birds of fields. The predator resigned exactly from the blind to the herd of tits and sparrows of tree sparrows. He headed to their side, in order to after a moment quickly, enrapturing the flight with the efficiency, to fly away on E, after active raising at edges of the hill, against which he hit the wind today...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 listopada 2017 16:10
 • niedziela, 05 listopada 2017
  • Potęga motywacji

   Wczoraj o świcie dostrzegłem gawrona (foto) zaplątanego w gałęzie wiąza polnego po drugiej stronie ulicy względem mojego bloku tu w Zwoleniu. Nie odstępowały go tylko ponuro jęczące kawki w stadzie kilkudziesięciu osobników. Ptak męczył się zwieszony z boku korony drzewa blisko 2 godziny, gdy całą sytuacją zainteresowała się samiczka krogulca (foto). Drapieżca naleciał na średnio dużej wysokości i prostolinijnym lotem w linii wiąza w taki sposób, że gotów był zaatakować. Wówczas gawron tak się wystraszył, że po kolejnym szarpnięciu i usiłowaniu uwolnienia się, zmotywowany zagrożeniem życia, wyrwał się z pułapki i pierzchnął co sił w bok, prostopadle do linii lotu krogulca. I tak sprawdziło się znane powiedzenie, iż silne pragnienie zwykle motywuje i gwarantuje wręcz odniesienie sukcesu!

   gawron kawki krogulec

   ...uwięziony długi czas w gałęziach wiąza polnego gawron, w towarzystwie alarmujących kawek, a następnie samiczki krogulca...

   …imprisoned long time in branches of tree rook, in the company of coffees raising an alarm, and then females of the sparrowhawk...

   (c) endoors

   Power of motivation

   Yesterday at dawn I noticed the rook (photo) entangled into branches tree on the other side of the street relative to my block here in Zwoleń. Only grimly groaning jackdawes didn't give it in the herd of several dozen individuals. Bird tired hung from the side close the crown of the tree 2 hours, when a female of the sparrowhawk became interested in the entire situation (photo). The raptor flew in on on average of greater height and with straightforward flight in the line the tree in such a way that he was ready to attack. Then the rook this way got scared, that after next pulling and the attempt to free onself, motivated with the threat to life, he broke free from the trap and fled with all his strength into the side, at right angles to the line of the flight of the sparrowhawk. Both this way a known saying came true, that intense desire usually motivated and straight out being a success is guaranteeing!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 05 listopada 2017 19:07
 • wtorek, 24 października 2017
  • Epizod, lecz jakże dokonały posmak jesieni

   W ostatnią niedzielę wybrałem się na krótko, bo tylko ponad godzinę, pod miasto Zwoleń, z lornetką, by poobserwować ptaki. Oto z najważniejszych spotkań natknąłem się na polującego na zimowisku srokosza. Potem i jeszcze raz za chwilę, na NNE podążyła jedna, te były „miejscowe”, a następnie druga, na W, tym razem przelotna grupa (klucz) żurawi. Z pięciu, a następnie trzech migrujących myszołowów kilka wpadło krążąc w ciemne, stalowe i jesienne obłoki o niskiej podstawie. Polujący młody samczyk krogulca wyraźnie nie ustępował po ucieczce, łuszczaków, w tym śpiewającego jak na wiosnę samczyka makolągwy, i krążąc tym razem poszukiwał ich skrupulatnie opodal mnie. Po dłuższej chwili także krogulec, samiczka, osiągnęła pułap chmur w przelocie nad miastem. Jakby tego było mało – na SSW przeciągnęły nad Zwoleniem, w szyku klucza, kaczki głowienki i cyranki, w liczbie 8 i 4. Gdy na koniec z kolei na W podążyło stado do 45 krzyżodziobów świerkowych stwierdziłem, że mimo chłodu i ponurej aury jesień właśnie dziś, przy tylu ornitologicznych niezwykłościach, miała wyjątkowo pozytywny smak!

   krajobraz pola jesień 

   ...

   (c) endoors

   Episode, but how made aftertaste of the autumn

   On last Sunday I went for a short while, because only over an hour, up to the city Zwoleń, with binoculars, in order to watch birds. Here from the most important meetings I came across the great grey shrike hunting on the winter resort. Then and one more time in a minute, on NNE she headed one, the ones were "local", and then second, on including with time fleeting group (fudge) of cranes. From five, and then of three migrating common buzzards a few fell circulating into dark, steel and autumn clouds about the low base. The hunting young male of the sparrowhawk clearly was the equal after the escape, small birds, in it singing like for the spring of the male of the linnet, and circulating this time sought them scrupulously near me. After the longer moment also a sparrowhawk, the female, reached the cloud ceiling in the passage above the city. As if that weren't enough - on SSW above Zwoleń, in the chic of the key, common pochards and garganeys, in the amount of 8 pulled ducks and 4. When for the end next on in a herd headed for 45 red crossbills I stated that in spite of coolness and the gloomy weather the autumn today, by this many ornithological oddities, had just had a positive taste exceptionally!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:47
  • Status behawioralny i ekologiczny ptaków pól jesienią

   Parę dni wstecz obserwowałem dzikie ptaki na polach na N (północ), od Zwolenia tu na Mazowszu (foto). Z najciekawszych konstatacji wymienię te, że powoli ptaki zajmują nastawienie behawioralne oraz ekologiczne typowe dla zimowania i jest to aktualne od minimum miesiąca. Oto nie obecny w tej okolicy wiosną i latem, dorosły srokosz zajął ten teren w tych dniach na zimę i polował wprawiając w konsternację nie tylko skowronki i potrzeszcze, ale i inne gatunki (foto). Dwie samiczki krogulca najpierw atakowały się, by przejąć kontrolę nad okolicą, a następnie okazało się, że jedna z nich skutecznie zapolowała (foto). Drapieżca mimo, że był najedzony, co widać na zdjęciu po pełnym wolu, "na pamięć" poszukiwał pojedynczego kwiczoła (foto), gdy ten salwował się w ucieczce uprzednio i w porę, nawet niezauważony, ku E (wschodowi) i N (północy), startując z linii energetycznej. Obecność krogulców i srokosza osobliwie "komentowały" stadnym, niemal wiosennym śpiewem nie tylko potrzeszcze (foto), ale także dwa samczyki skowronka (foto). Z pewnością było to zachowanie "imponowania", takie samo, że zauważę, jak gazel Thompsona uciekających przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce!

   krajobraz pol pod Zwoleniem 

   ...

   krogulec 

   ...

   potrzeszcz 

   ...

   skowronki 

   ...

   srokosz 

   ...

   pola k dzialki

   (c) endoors

   Behavioral and ecological status of birds of fields with autumn

   Backwards I observed a few days wild birds on fields on N (north), from Zwoleń here in Mazovia (photo). From the most interesting observations I will exchange hey, you, birds are slowly filling the behavioral and environmental attitude typical of spending the winter and it is still standing from the minimum of the month. Here not current in these surroundings with the spring and the summer, the adult great grey shrike occupied this area on these days for the winter and hunted dismaying not only skylarks and corn buntings, but also other kinds (photo). Two females of the sparrowhawk at first were attacked in order to take over the control of surroundings, and then it turned out that one of them effectively had gone hunting (photo). Assailant even though he was full up, what one can see in a photo after the full crop, "to the memory" sought the single fieldfare (photo), when the one saved in the escape previously and in time, even himself unnoticed, to E (for east) and N (of north), starting from a power line. Presence of sparrowhawks and the great grey shrike oddly "commented" with gregarious, almost spring singing not only corn buntings (photo), but also two males of the skylark (photo). Certainly this behaviour was of "impressing", the same I will notice, like of gazelle of Thompson getting away before the cheetah on Serengeti plains in Africa!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:41
 • czwartek, 21 września 2017
  • Nokaut eleganta. Osobliwe "air show" w wykonaniu szpaków

   W ostatni wtorek 19.09.2017. roku wypogodziło się tu na Mazowszu po wielu dniach wręcz jesiennej szarugi. Nic dziwnego, że ptaki drapieżne, w tym krogulce, intensywnie żerowały (foto). Podczas jednego z takich polowań krogulca dzisiaj, we wtorek, około godziny 13:40, miała miejsce niezwykła, niespotykana i nieco zabawna sytuacja. Oto stado około 30 szpaków w ucieczce przed tym drapieżcą tu w Zwoleniu i uprzedzając to zdarzenie szokującym, wg relacji kolegi, szumem skrzydeł, uderzyło w jego plecy gdy wychodził nieoczekiwanie dla uciekających w panice ptaków, z przybudówki domu z ogrodem. Pozostała duża część stada rozbiła się natomiast o płot z porostem winogrona, ale z "drewnianą bandą" sąsiada zaraz za siatką. Szpaki właśnie z impetem i brawurą wylatywały zza rogu owego niskiego budynku przybudówki, gdy kolega z niej wychodził kompletnie zaskakując lecące "na pamięć", z olbrzymią prędkością i obserwujące tylko napastnika, ścigane przez krogulca ptaki. W sumie około 10 szpaków poturbowanych podczas tego zdarzenia dłuższy czas dochodziło do siebie po wypadku, część z nich pod nogami kolegi, reszta przy płocie, by ostatecznie odlecieć do reszty zaatakowanego przez drapieżcę stada. Oczywiście kolega, który właśnie miał iść w jak zwykle eleganckim stroju do urzędu w mieście, z wiadomych powodów musiał zmienić zabrudzone ubranie. Dodajmy, że długo sam był po wszystkim w nie mniejszym szoku, o czym mnie podekscytowany szybko informował, niż tak zabawne jak nieszczęsne szpaki (foto)....

   uciekajace przed krogulcem stado szpakow

   ...uciekające przed krogulcem stado szpaków...

   ...flock of starling escaping from the sparrowhawk...

   krogulec samiczka

   ...Powracający we wtorek w dolinę rzeki Zwolenki krogulec, samiczka i osobliwy "winowajca" jak widać czasem niezwykłych "air show" nad Zwoleniem...

   ...Sparrowhawk returning on Tuesday into the valley of the Zwolenka river, female and odd "culprit" as can be seen with time unusual "air show" above town Zwoleń...

   (c) endoors

   Knockout of the fashionable dresser. Odd "air show" in carrying starlings out

   Into last 19.09.2017. the year Tuesday was brightened here in Mazovia after many days straight out of foul autumn weather. It's no wonder that bird of prey, including sparrowhawks, intensively preyed (photo). During one of such hunts of the sparrowhawk today, on Tuesday, about 13:40, she took place unusual, unusual and a little bit funny situation. It is a flock of about 30 starlings in the escape from this assailant here in Zwoleniu and warning this event with whirr shocking, according to the relation of the friend, of blades, it hit in his back when left unexpectedly for birds fleeing in panic, from small building of house with a garden. However the remaining large portion of the herd broke against the fence with the growth of the grapevine, but with "wooden gang" of neighbour right away behind the net. Starlings just with the impetus and the bravado flew out around the corner of that low building of the annex, when the friend left it taking completely by surprise flying "to the memory", with the enormous speed and birds observing only an assailant, chased by the sparrowhawk. In total about 10 starling battered during this event longer time reached itself after the accident, part from them under legs of the friend, rest by the fence in order after all to fly away completely of herd attacked by the assailant. Of course friend which was just to go about in as usual elegant dress for the office in the city, for obvious reasons had to change dirtied clothes. Let us add that long alone he was after everything in not a smaller shock, about what for me excited quickly announced, than as funny as unfortunate starlings (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 września 2017 16:33

Kalendarz

Październik 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny