eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Podlasie”

 • sobota, 29 kwietnia 2017
  • Wyprawa na Podlasie

   Dość dawno nie byłem wiosną na Podlasiu. W tym roku udało mi się tam pojechać zaraz na początku kwietnia 2017. Jak zwykle zaskoczyła mnie tamtejsza bioróżnorodność i stan, w tym „czystość” oraz jakość siedlisk, co owocuje niezwykłymi odkryciami! Oto wśród lęgowych kwiczołów trafił się osobnik o białym odcieniu całej górnej części ciała! Czyli skrajnie wyrażonych drugo – rzędowych cechach płciowych czy to z powodu starości, indywidualnie czy właśnie w wyniku świetnej kondycji / foto. Przyleciały właśnie orliki krzykliwe (foto). Płazy aż sześciu gatunków, w tym rzekotki drzewne i grzebiuszki ziemne, z uwagi na wskazaną świetną kondycję biotopów i osobników były już w pełni toków, a nawet po nich, jak żaba trawna czy żaba moczarowa. Poniżej przegląd „wrażeń” z wyjazdu w fotografiach…

   tokowisko plazow Podlasie

   ...

   kwiczol bielactwo 

   ...

   orlik krzykliwy swiezo po przylocie 

   ...ropucha szara samiec na tokowisku 

   ...

   zaba trawna 

   ...

   zaba wodna 

   ...

   skrzek zaby moczarowej

   ...

   rywalizujace o rewir czajki 

   ...

   krajobraz Podlasia

   (c) endoors

   Expedition to Podlasie

   Quite a long time ago I wasn't a spring on Podlasie. This year I managed there to go at the very beginning of April 2017. As usual a local biodiversity and a state surprised me, including the "cleanness" and quality of settlements what is bearing fruit with unusual discoveries! Here amongst breeding fieldfares a specimen came up about the white shade of the entire top half of the body! That is extremely expressed second - drill sexual features whether these are for the reason old ages, individually or just as a result of the great condition! / photo. Exactly lesser spotted eagles flew in (photo). Amphibians of as many as six kinds, including tree frogs and common spadefoot, due to the indicated excellent condition of biotopes and individuals were already fully of verse metres, not to say after them, as the common frog whether bog frog. Below inspection of "impressions" from the departure in photograph…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 29 kwietnia 2017 11:00
 • poniedziałek, 03 października 2016
  • Pomyślny powrót sowy pójdźki na dawne lęgowisko

   W tym dzienniku wielokrotnie pisałem o sowach pójdźkach w Biebrzy pod Grajewem na Podlasiu. W roku 2010 lęgowisko zanikło z powodu przeprowadzonego na wiosnę remontu elewacji bloków w tej miejscowości. I tu mam dobrą wiadomość. Ptaki po 3 latach nieobecności, gnieżdżą się tam ponownie, tyle, że nie w wywietrzniku bloku, a w kominie opuszczonej posesji. Bieżący rok 2016 był dla nich szczególnie pomyślny. Wyjątkowo odchowały nie 3, a aż 4 pisklęta...

   pojdzka na kominie

   …dorosła pójdźka na kominie w Biebrzy…

   …a little owl reached on the chimney in Biebrza…

   (c) endoors

   Successful return of the owl of the little owl to the ancient breeding place

   In this daily blog repeatedly I wrote about owls little owls in Biebrza near Grajewo on Podlasie. In 2010 the breeding ground disappeared because of the repair conducted in spring of the elevation of blocks in this village. And here I have good news. Birds after 3 years of absence, are nesting there again, but not in the ventilator of the block, but in the chimney left premises. This year 2016 was particularly favourable for them. Exceptionally they brought up not 3, and as many as 4 chicks…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 03 października 2016 18:18
 • czwartek, 29 maja 2014
  • Podlaskie reminiscencje

   Ostatnio rzadziej bywam na Podlasiu, kilka razy do roku. Pamiętam jednak z czasów kiedy tam mieszkałem okres sianokosów, który się właśnie tam zbliża, kiedy z łatwością można było obserwować orliki krzykliwe, błotniaki łąkowe i stawowe, myszołowy, czaple siwe, bociany białe i wiele innych form, np. lisy… Poniżej wstawiam archiwalne fotki z Biebrzy, dokumentujące ten jeden z ciekawszych okresów na terenie Bagna Kuwasy. Świadczą one mimo, że dotyczą terenów zmeliorowanych, o dobrze zachowanej tamtejszej awifaunie – aż miło powspominać!

   blotniaki lakowe samiec

   …błotniaki stawowe i łąkowe są częstymi gośćmi nad koszonymi łąkami – na zdjęciach dorosła samica (powyżej) i samiec (poniżej) błotniaka łąkowego…

   …marsh harriers and Montagu’s harriers are regular guests above mown meadows - in photographs a old female (above) and male (below) of Montagu's harrier...

   orlik krzykliwy w locie

   …jeszcze częściej zaglądają tam wówczas orliki krzykliwe…

   … then lesser spotted eagles still more often look there…

   myszolowy w locie

   …myszołowy…

   …common buzzards…

   bociany sianokosy

   …bociany białe…

   …white stores…

   lis z ofiara

   …i lisy oraz inne zwierzaki…

   …and foxes and others…

   (c) endoors

   Podlasie reminiscenses

   Recently I more rarely go on Podlasie Area, a few times a year. However I remember from times when there I lived period of haying which there will just be brought closer, when with ease it was possible to observe lesser spotted eagles, Montagu’s and marsh harriers, common buzzards, grey herons, white storks and a lot of other forms, e.g. foxes. Below I am putting archival photos from Biebrza, Kuwasy Wetlands documenting this one of more interesting periods in the Bog. They prove even though concern improved reclamation areas, about the well kept and rich local bird life - at full blast to reminisce!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 maja 2014 13:18
 • czwartek, 10 października 2013
  • Dlaczego ptaki wykonują energiczne „dygi”, czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków

   Ptaki, nie tylko Wróblowe, takie jak kopciuszki, pokląskwy, białorzytki, muchołówki czy pleszki, pliszki, pierwiosnki i piecuszki oraz np. dzierzby w tym gąsiorki czy srokosze (foto), jak również sikory i ptaki krukowate (podekscytowane sroki i „wrzeszczące” jesienią czy zimą sójki), a także siewkowe – np. czajki czy siewki złote i inne czy np. sowa pójdźka (foto) wykonują charakterystyczne gwałtowne ruchy ciała, demaskujące ich obecność w danym miejscu, które tu nazwiemy „dygami”. Zwykle też zachowaniu temu towarzyszą podobnie zwracające na siebie uwagę różne odgłosy. Dlaczego ma to miejsce? Dlaczego ptaki w tym sposobie demaskują swoją gwarantowaną często ochronnym upierzeniem dyskretną obecność?

               Otóż wydaje mi się, że główną przyczyną tego zachowania jest fakt, iż zwierzęta te, jak stwierdzono, myślą obrazami i dzięki demaskującym ich obecność „dygom” i głosom zdobywają informacje o zamiarach potencjalnego zagrożenia, jakim jest człowiek czy inny drapieżca. Dzięki temu zachowaniu i rozpoznaniu zamiarów tego czy innego drapieżcy, w tym ludzi, nie tylko wiedzą jak dalej działać, np. odwodzić od lęgu czy piskląt, ale też często w ogóle wykrywają zagrożenie z pobliża, np. w przypadku czajek czy siewek. Mało tego, w przypadku ludzi zapewne też, jako wyposażone w doskonałą pamięć wzrokową, zapamiętują nie tylko ogólnie i doraźnie zamiary danego osobnika, ale też konkretnie danego przedstawiciela naszego gatunku! Tak jest np. w przypadku sowy pójdźki, która żyje w towarzystwie ludzi i mniemam, że osobniki dorosłe może nie znają „po imieniu”, a „po zamiarze” wszystkich mieszkańców wioski, w której założyły lęg. O ile też jesienią i zimą sowy prowadzą raczej skryty tryb życia, to wiosną i latem, w czasie wychowywania piskląt nagminnie praktykują „testy dygami” skierowanymi do mieszkańców wioski, by wiedzieć, jaki jest stopień zagrożenia w przypadku każdego mieszkańca sioła. Takich obserwacji dokonałem w PGR „Biebrza” gdy tam mieszkałem i gdy zagnieździły się tam sowy pójdźki. Podobnie zresztą, wskazując na silny związek z obszarami antropogenicznymi, czasem zurbanizowanymi wykazują inne gatunki synantropijne (występujące i gnieżdżące się w pobliżu człowieka), jak wspomniane pokląskwy, białorzytki, kopciuszki czy pleszki i muchołówki. Na tych przykładach widać, że ewolucyjny wpływ ludzi na te formy spowodował ich konwergentny rozwój filogenetyczny i potwierdza się też tu w tym podejściu i interpretacji fakt obrazowego myślenia u zwierząt. Formy te prowokując człowieka i demaskując swoją obecność jak pisałem rozpoznają i zapamiętują intencje i zamiary danego osobnika, danego przedstawiciela Homo sapiens. Widać też, w konwergencji i podobieństwie tych zachowań u ptaków z tak licznych grup systematycznych, iż są silniej związane z ludźmi niż się wydaje, jako że to dzięki nam powstały w miejsce lasów otwarte czy zurbanizowane biotopy, które te formy zasiedliły i które, jako antropogeniczne, sztuczne, kształtowały tą właśnie zbieżność zachowania w kontekście ludzi! Jest to zatem przykład ewolucji w działaniu i pozytywnego (choć to dyskusyjne), wpływu człowieka na przyrodę…

               Słowem – gdy następnym razem, drogi Czytelniku, zauważysz podekscytowanego przedstawiciela wyżej wymienionych i jakichkolwiek form, gatunków ptaków, i innych zwierząt, ptaka który „dygami” i głosami będzie zwracał na siebie Twoją uwagę, pamiętaj, że osobnik ten osobiście Tobie się przygląda. Zapamiętuje Cię indywidualnie, po ubiorze sylwetce i rozpoznaje oraz rejestruje w Twoim przypadku osobiste i Twoje zamiary istotne zwłaszcza w okresie lęgów oraz wychowywania piskląt. Te fakty na koniec warto stwierdzić, sugerują nie tylko fakt „deliberowania” przez dzikie ptaki, ale też, iż są to byty obdarzone świadomością, a różnica między nami a ptakami i zwierzętami nie jest różnicą jakościową w tym zakresie myślenia właśnie, choć ptaki to ”obligatoryjni wzrokowcy”, nie w rodzaju, a w stopniu wyrażania się jaźni. Jako że taka strategia się „adaptatywnie” (przystosowawczo) sprawdziła – zaistniała – podkreślając prostotę i wręcz rozbrajającą niewinność tych właśnie organizmów, tych zwierząt. A jest to miłe i sympatyczne, a jednocześnie wielce frapujące i interesujące, choćby dlatego, że na tym przykładzie widać, iż ptaki i zwierzęta mają daleko bogatszą mentalność i życie psychiczne, niż się wydaje…

   gosiorek srokosz 101013 

   ...dzierzby: srokosz i gąsiorek...

   ...Shrikes: The Great Grey Shrike and The Red-backed Shrike...

   wroblaki 101013

   ...powyższe gatunki ptaków również przyglądają się nam dzięki "dyganiu"...

   ...above the bird species is also watching us thanks for "curtsying"...

   pojdzka 101013

   ...prawdziwym specem w tym specyficznym względzie "kultury obrazkowej" jest pójdzka - powyżej...

   ...with real expert in this regard of "pictorial culture" is The Little Owl - above...

   

   (c) endoors

    

   Why birds are making energetic "curtsies", that is clever mental alert in world of birds

   Birds, not only sparrow's-in, so as Black Redstart, whinchats, wheatears, European Pied Flycatcher or redstarts and e.g. shrikes including little ganders or great grey shrikes (photo), as well as other birds chiffchaffs and willow warblers e.g. shrikes including The Red-backed Shrikes or great grey shrikes (photo), as well as other birds like pipits or birds corvidae (excited magpies and "screaming" with the autumn or the winter of the jay) -- e.g. lapwings or golden plovers and other whether e.g. owl little owl (photo) characteristic sudden moves of the body, unmasking them are carrying the presence out in the given place which here we will call "curtsies". For usually also keeping different sounds similarly keeping an eye on oneself are accompanying it. Why is it taking place? Why birds in this way are unmasking one's guaranteed often with protective plumage discreet presence? So I think that a fact is a main cause of this behaviour, that these animals how, they stated, think with insults and unmasking the thanks their presence for "curtsies" and for voices are obtaining information about intentions of the potential hazard a man or other assailant are which. Thanks to that for keeping and recognizing intentions of it or other assailant, in it of people, not only they know how farther to be out of order, e.g. to dissuade from the hatching or chicks, but also generally speaking often detect threatening from the vicinity, e.g. in case of northern lapwings or plovers. Andthat's not all, in case of people probably also, as equipped with the excellent visual memory, not only generally and temporarily intentions remember the given specimen, but also the specifically given representative of our kind! It is this way e.g. in case of the owl of the little owl which lives in the company of people and I think that adult specimens perhaps don't know "after name", and "after the intention" of all residents of the village, in which they assumed the hatching. Provided with also an autumn and the winter of the owl they are leading rather a hidden lifestyle, in spring and in the summer, during bringing chicks up repeatedly are practising it "tests with curtsies" directed at residents of the village in order to know, what step is in danger in case of every resident of the hamlet. I effected such observation into the state agricultural farm "Biebrza" when there I lived and when there owls of the little owl made a nest. Similarly as a matter of fact, pointing at umbilical ties with anthropogenic, sometimes urbanised areas other kinds are demonstrating synantropic (appearing and crowding together in the vicinity of the man), as recalled whinchats, wheatears,  or redstarts and European Pied Flycatcher. On these examples one can see, that the gradual influence of people on these forms caused their convergent phylogenetic development and in this approach and interpretation a fact of the vivid thinking is also here confirmed at animals. Forms, these birds provoking the man and unmasking one's participation how I wrote they will recognize and intentions and intentions remember the given specimen, of given representative Homo sapiens. One can see also, in the convergence and resemblance of these behaviours at birds from such numerous taxonomic groups, that are more strongly associated with people than it seems, since thanks to it is us came into existence in place of forests opened or urbanised biotopes which these forms settled and which, as anthropogenic, artificial, shaped the very similarity of keeping people in the context! And so it is example of the evolution in action and of positive effect of the man on the … nature…

   With word - when next time, dear Reader, you will notice the excited representative mentioned above and of any forms, the bird species, and other animals, of bird which with "curtsies" and will be voices he returned your attention to himself, remember that this specimen personally is watching you. He remembers you individually, after clothes for silhouette and recognizes and remembers in your case personal and your essential intentions especially in the period of hatchings and bringing chicks up. In the end it is worthwhile stating these facts, are suggesting not only a fact of "deliberating" by wild birds, but also are these are objects given the awareness, and the difference between us and birds isn't a quality difference in this respect of thinking just, at least birds are "compulsory visualizers", not in the kind, and in the degree of manifesting itself of ego. Since such a strategy oneself "adaptative" checked - became known - emphasizing the simplicity and the innocence straight out disarming of the very organisms, of these animals. And it is nice and nice and at the same time highly fascinating and interesting, only because on this example one can see, that birds and animals have far richer mentality and the psychological life, than it seems to …

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Dlaczego ptaki wykonują energiczne „dygi”, czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków ”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 października 2013 11:18
 • sobota, 22 września 2012
  • Sowy wczoraj wieczorem

   Wczoraj ponownie byłem na obserwacjach sów w pobliżu Białowieży. Najpierw, jeszcze wczesnym wieczorem  – na głos puszczyka – zwabiłem samca sóweczki (nagrania). Następnie obserwowałem dwie pary puszczyków na granicy ich terytoriów (nagrania). Samce miały zupełnie różne okrzyki godowe. Samica nowego w tym miejscu samca nawoływała tylko głosem kontaktowym, podczas gdy połowica starego samca – najchętniej odzywała się „głosem godowym niekompletnym” i  „miauczeniem”, a najrzadziej głosem kontaktowym (nagrania). Sugeruje to być może, że stary samiec puszczyka miał bardziej od rywala doświadczoną i odważną samicę…

   kaj wiecz7865

   ...

   Głos godowy samca sóweczki:

   The mating voice of the pygmy owl male:

   http://endoors.blox.pl/resource/VNsoweczka2.MP3

   Okrzyki pary puszczyków z innym samcem:

   The voices of the tawny owls new pair:

   http://endoors.blox.pl/resource/Vpara_nowySXA1.MP3

   Porównanie brzmienia zawołań godowych dwóch samców:

   The comparing of mating voice structure of the two males:

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870dwa_samSXA.MP3

   Głos godowy starego samca puszczyka:

   The mating voice of the old tawny owl male:

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8_sam_starySXA.MP3

   (c) endoors

   Owls yesterday evening

   Yesterday again I was on observation of owls in the vicinity of Białowieża. At first, still with early evening - aloud of tawny owl - I lured the male of the pygmy owl (recordings). Next I observed two pairs of tawny owls on the border of their territories (recordings). Males had completely different mating shouts. Female new in this place only called the male with contact voice, while better half of the old male - most willingly spoke "with mating voice incomplete" and with "mewing", and most rarely with contact voice (recordings). It is suggesting perhaps that the old male of the tawny owl had more from rival experienced and brave female…

   ksiezyc 89065

   ...

    (c) endoors

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 22 września 2012 09:17

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny