eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „orlik krzykliwy”

 • sobota, 29 kwietnia 2017
  • Wyprawa na Podlasie

   Dość dawno nie byłem wiosną na Podlasiu. W tym roku udało mi się tam pojechać zaraz na początku kwietnia 2017. Jak zwykle zaskoczyła mnie tamtejsza bioróżnorodność i stan, w tym „czystość” oraz jakość siedlisk, co owocuje niezwykłymi odkryciami! Oto wśród lęgowych kwiczołów trafił się osobnik o białym odcieniu całej górnej części ciała! Czyli skrajnie wyrażonych drugo – rzędowych cechach płciowych czy to z powodu starości, indywidualnie czy właśnie w wyniku świetnej kondycji / foto. Przyleciały właśnie orliki krzykliwe (foto). Płazy aż sześciu gatunków, w tym rzekotki drzewne i grzebiuszki ziemne, z uwagi na wskazaną świetną kondycję biotopów i osobników były już w pełni toków, a nawet po nich, jak żaba trawna czy żaba moczarowa. Poniżej przegląd „wrażeń” z wyjazdu w fotografiach…

   tokowisko plazow Podlasie

   ...

   kwiczol bielactwo 

   ...

   orlik krzykliwy swiezo po przylocie 

   ...ropucha szara samiec na tokowisku 

   ...

   zaba trawna 

   ...

   zaba wodna 

   ...

   skrzek zaby moczarowej

   ...

   rywalizujace o rewir czajki 

   ...

   krajobraz Podlasia

   (c) endoors

   Expedition to Podlasie

   Quite a long time ago I wasn't a spring on Podlasie. This year I managed there to go at the very beginning of April 2017. As usual a local biodiversity and a state surprised me, including the "cleanness" and quality of settlements what is bearing fruit with unusual discoveries! Here amongst breeding fieldfares a specimen came up about the white shade of the entire top half of the body! That is extremely expressed second - drill sexual features whether these are for the reason old ages, individually or just as a result of the great condition! / photo. Exactly lesser spotted eagles flew in (photo). Amphibians of as many as six kinds, including tree frogs and common spadefoot, due to the indicated excellent condition of biotopes and individuals were already fully of verse metres, not to say after them, as the common frog whether bog frog. Below inspection of "impressions" from the departure in photograph…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 29 kwietnia 2017 11:00
 • czwartek, 29 maja 2014
  • Podlaskie reminiscencje

   Ostatnio rzadziej bywam na Podlasiu, kilka razy do roku. Pamiętam jednak z czasów kiedy tam mieszkałem okres sianokosów, który się właśnie tam zbliża, kiedy z łatwością można było obserwować orliki krzykliwe, błotniaki łąkowe i stawowe, myszołowy, czaple siwe, bociany białe i wiele innych form, np. lisy… Poniżej wstawiam archiwalne fotki z Biebrzy, dokumentujące ten jeden z ciekawszych okresów na terenie Bagna Kuwasy. Świadczą one mimo, że dotyczą terenów zmeliorowanych, o dobrze zachowanej tamtejszej awifaunie – aż miło powspominać!

   blotniaki lakowe samiec

   …błotniaki stawowe i łąkowe są częstymi gośćmi nad koszonymi łąkami – na zdjęciach dorosła samica (powyżej) i samiec (poniżej) błotniaka łąkowego…

   …marsh harriers and Montagu’s harriers are regular guests above mown meadows - in photographs a old female (above) and male (below) of Montagu's harrier...

   orlik krzykliwy w locie

   …jeszcze częściej zaglądają tam wówczas orliki krzykliwe…

   … then lesser spotted eagles still more often look there…

   myszolowy w locie

   …myszołowy…

   …common buzzards…

   bociany sianokosy

   …bociany białe…

   …white stores…

   lis z ofiara

   …i lisy oraz inne zwierzaki…

   …and foxes and others…

   (c) endoors

   Podlasie reminiscenses

   Recently I more rarely go on Podlasie Area, a few times a year. However I remember from times when there I lived period of haying which there will just be brought closer, when with ease it was possible to observe lesser spotted eagles, Montagu’s and marsh harriers, common buzzards, grey herons, white storks and a lot of other forms, e.g. foxes. Below I am putting archival photos from Biebrza, Kuwasy Wetlands documenting this one of more interesting periods in the Bog. They prove even though concern improved reclamation areas, about the well kept and rich local bird life - at full blast to reminisce!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 maja 2014 13:18
 • poniedziałek, 12 maja 2014
  • Młody kos

   Wczoraj wybraliśmy się do bagiennego rezerwatu „Okólny Ług” w Puszczy Kozienickiej niedaleko Zwolenia. Wszędzie wspaniałe krajobrazy wiosennych bagien i lasu (foto). Spotkaliśmy m.in. parę zaniepokojonych, lęgowych żurawi, były też np. błotniaki stawowe i bekasy kszyki. Zaraz po przyjeździe w to miejsce obserwowaliśmy orła, prawdopodobnie orlika krzykliwego. Jednak jakie było nasze zdziwienie, gdy pośród sosen napotkaliśmy pierwsze podloty kosa (foto) – jak o tym wspominałem wielokrotnie – kolejne świadectwo tempa, z jakim wszystko w naturze tej wiosny ma miejsce. W kierunku np. wczesnych ptasich lęgów i przesuniętych do przodu pór kwitnienia roślinności (patrz foto kwitnącej turzycy wełnianki)...

    

   okolny lug wiosna 2014

   …krajobraz „Okólnego Ługu” wiosną…

   …The landscape of "Okólny Ług" on spring …

   kwitnaca welnianka

   …kwitnąca turzyca wełnianka…

   … blooming female aurochs cotton Grass…

   mlody podlot kosa

   …młody kos – podlot…

   … young blackbird – subflight…

   (c) endoors

    

   Young blackbird

   Yesterday we went to the wetland and marsh reserve (protection area) "Okólny Ług" in the Kozienice Forest near Zwoleń. Everywhere wonderful landscapes of spring bogs and forest (photo). We came across a few alarmed, breeding sweeps (cranes) among others, there were also e.g. marsh harriers and snipe common snipe. Right after the arrival into this place we watched the eagle, probably of lesser spotted eagle. However what our surprise was, when amongst pines we came across the first subflights of the blackbird (photo) - how I mentioned it repeatedly - next certificate of the pace, with which everything in kind has this spring place. In direction e.g. of early bird's hatchings and moved ahead times of the flowering of the flora (watch the photo of the blooming female aurochs of the cotton grass).

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 12 maja 2014 12:12
 • czwartek, 04 kwietnia 2013
 • wtorek, 26 lutego 2013

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny