eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „sierpówka”

 • piątek, 04 listopada 2016
  • Zwoleński czyli „nasz / mój” jastrząb, gołębie i kruki

   Oto wyszedłem właśnie przed dom na osiedlu w Zwoleniu. Dostrzegłem popłoch wśród krukowatych i stado spłoszonych gołębi domowych z pobliskiego gołębnika. Jeszcze chwilę czekam i oto na średnio dużej wysokości pojawia się krążąca aktywnie z wiatrem ku NE (północnemu – wschodowi) samica jastrzębia. Ptak lustruje gołębie, a następnie kieruje się na N (północ) i znika za zabudową… Postanowiłem pójść za nim i udało się! (foto). Na polach napotkałem zaledwie dwie sierpówki przy rżysku po kukurydzy. Gołębie wyraźnie intrygował kierunek północny, za sobą, i rzeczywiście - po chwili z małego sosnowego zagaja wyleciała owa samica jastrzębia, która się na sierpówki tam zasadziła. Podążyła na W (zachód), by usiąść u szczytu korony rosłych topól wśród pól i mnie bacznie, w napięciu i gotów do natychmiastowego odlotu,  z około pół kilometra obserwować (foto). Drapieżca spodziewał się, i znał zwyczaje przechodniów czy spacerowiczów znakomicie, czyli, liczył na to, że pójdę dalej na N nie zwracając na niego uwagi. Jednak z Puszczy Kozienickiej, zwanej tu „Lasem Suskim” wyleciało 5 kruków, które spłoszyły jastrzębia i za nim podążyły. Ja oczarowany spotkaniem i jego przebiegiem już z pewnością stwierdziłem, że to był „nasz” – zwoleński, czy „mój” na pewno, cudowny ptak, jastrząb samica, podczas łowów i obecny tu nie chybnie wraz z poprawą - na wyż - jesiennej pogody…

   krajobraz pol i sierpowka

   …krajobraz pól i zaniepokojona sierpówka…

   …the landscape of fields and the alarmed Eurasian collared dove…

   jastrzab i kruki

   …przebieg późniejszej, drugiej obserwacji jastrzębia samicy z finalną „odsłoną” – nękaniem ptaka przez kruki…

   …course of more late, second observation of the female hawk (the goshawk) till to the final "scene" - with harassing the bird by ravens…

   (c) endoors

   Zwoleń from and that is "our / my" the goshawk (the hawk), pigeons and ravens

   Here I left exactly ahead of the house on the housing estate in Zwoleń. I noticed panic amongst the corvidae and flock of domestic pigeons scared away from the nearby dovecote. Still moment I am waiting and here on average of greater height appears circulating actively with the wind to NE (for the north-east) female the hawk. The bird is scrutinizing pigeons, and then is heading N (north) and is disappearing behind … buildings I decided to go behind him and came off! (photo). On fields I came across only two Eurasian collared doves by the stubble after the maize. Clearly north direction intrigued, behind itself doves, and indeed - after a moment from small pine is opening that female the hawk which to Eurasian collared doves there waylaid fell out. She headed on in (west) in order to sit down at the peak of the crown of sturdy poplars amongst fields and me closely, in the tension and ready for the immediate departure, from the about half kilometre to observe (photo). The assailant expected, and knew customs of passers-by or strollers superbly, which means that, I will go farther to N overlooking to it. However from the Kozienice Forest, called "Sucha Forest" here they fell out, scared away and ravens, in the amount of five followed the hawk of specimens. I enchanted with the meeting and his course already certainly I stated, that it was "our" – “Zwoleń come from”, whether "my" certainly, beautiful bird, hawk female, during hunts and current here not mistaken along with the improvement - to the high - of autumn weather…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 04 listopada 2016 15:13
 • sobota, 31 października 2015
  • Sierpówki i grzywacze na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio, 22 i 29.10.2015. roku, obserwowałem w obu terminach spore, liczące do 750 ptaków stado sierpówek (foto) żerujących na polu już po zbiorze kukurydzy. Tylko za pierwszym razem towarzyszyło im trzymające się oddzielnie ugrupowanie grzywaczy (foto), które później zapewne powędrowało na zimowisko w zachodniej Europie. Wśród tych gołębi był osobnik okaleczony przez jakiegoś drapieżcę (foto). Był zupełnie pozbawiony sterówek i choć uratował życie – latał z wyraźnym trudem i nakładem energii. Zapewne miał już teraz małe szanse przeżycia.

   Natomiast sierpówki w pierwszym terminie żerowały w głębi pól na dużym polu z zebraną kukurydzą – w drugim – na mniej bezpiecznym, ale świeżym polu po kukurydzy, gdzie łatwiej było im się pożywić (foto). Większość czasu spędzały na stanowiskach obserwacyjnych (foto), w tym drutach linii wysokiego napięcia, słusznie obawiając się zainteresowania ze strony jastrzębia czy krogulca. Rozpoznawały też znakomicie te formy, skoro w ogóle zainteresowania w nich nie wzbudzał przelatujący nad nimi myszołów (foto). Dalej – ptaki gdy się pojawiłem śmielej sobie poczynały. A to częściej żerowały (foto), wykorzystując mnie jako formę parasola ochronnego przed wymienionymi ptakami drapieżnymi. To znów przemieszały się w rekonesansach na dalsze odległości lub – „zakładając”, że są obserwowane – koziołkowały i popisywały się w locie jak gazele przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce. Miło było patrzeć i dokumentować wszystkie te zjawiska.

   pole kukurydzy 1

   ...

   ladujace sierpowki

   ...

   stado grzywaczy

   ...

   kaleki grzywacz

   …tak osobliwie wyglądał ów kaleki gołąb grzywacz…

   …so oddly looked that crippled dove ringdove…

   sierpowki na linii

   ...

   sirepowki stado 2

   ...

   sirepowki stado 3

   ...

   ladujace sierpowki 2

   ...

   myszolow 1

   …żerujący wyjątkowo blisko sierpówek myszołów nie wzbudził w ogóle zainteresowania ptaków…

   …the common buzzard preying exceptionally close Eurasian collared doves didn't arouse the interest of birds generally speaking…

   (c) endoors

   Eurasian collared doves and ringdoves on fields under Zwoleń

   Recently, 22 and 29.10.2015. of year, I observed the herd sizeable, counting to 750 birds of Eurasian collared doves in both times (photo) of maizes preying on field already after the harvest. The first time round a grouping holding on individually of ringdoves only accompanied them (photo) which later probably walked to the winter resort in western Europe. There was an individual crippled by some assailant amongst these doves (photo). He was completely deprived of pilothouses and at least rescued the life - flew with the distinct effort and the circulation of the energy. Probably he already now had small chances of survival.

   However Eurasian collared doves in the initial period preyed deep inside of fields on big field with the corncob cleared away - in second - on less safe, but fresh field after the maize, where it was easier for them to eat (photo). They spent the most of the time on an observation posts (photo), in it wire of a high-voltage line, aptly being afraid of an interest on the part of the hawk or the sparrowhawk. They also superbly recognised these forms, since generally speaking a common buzzard flying above them didn't arouse the interest in them (photo). Farther - birds when I appeared more boldly for myself began. Either have more often preyed (photo), exploiting me as the form of a protective umbrella before named bird of prey. Then again they mixt it oneself in reconnaissances to more distant distances or - "establishing" are being observed - they somersaulted and showed off in flight as gazelle to the cheetah on Serengeti plains in Africa. Nicely it was to look and to document all these occurrences.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 31 października 2015 11:54
 • poniedziałek, 05 października 2015
  • Adaptatywność i witalność w Naturze

   Wczoraj popołudniu, 4.10.2015. w niedzielę, tu w Zwoleniu na Mazowszu natknąłem się w pobliżu ulicy Bogusza i mojego domu na szczególnie frapujące znalezisko. Oto na chodniku pod rosłymi świerkami przy dawnym przedszkolu znalazłem martwe pisklę gołębia sierpówki (foto). Choć samo zjawisko było nieco ponure i smutne, ja odniosłem się do niego z zaskoczeniem oraz estymą rasowego badacza życia i obyczajów w szczególności ptaków. Oto z całą pewnością pisklę – podlot padło dzisiaj popołudniu co świadczy o tym, że w warunkach szczególnie korzystnej aury, która utrzymuje się od miesięcy, także dzikie ptaki (gołębie, tu sierpówki), odbywają nawet jesienią, w październiku, lęgi. Czegoś podobnego nie spotkałem, a obserwowaną kilka dni wstecz kopulację pary rodzicielskiej tego pisklaka zinterpretowałem ostrożnie jako wyjątkowy aspekt czułości i wpływu pogody. Tymczasem dziś okazało się, że była to para lęgowa w ścisłym, typowym przecież dla wiosny i lata, znaczeniu. Niezwykłe!

   podlot sierpowki z pazdziernika

   ...martwy podlot sierpówki – 4.10.2015., Zwoleń, Mazowsze...

   ...dead subflight of the Eurasian collared dove - 4.10.2015., Zwoleń, Masovia...

   (c) endoors

   The adaptative-ness and the vitality in the Nature

   Yesterday afternoon, 410.2015. on Sunday, here in Zwoleń in Mazovia I came across particularly a fascinating find in the vicinity of the Bogusza street and my house. Here on the pavement under sturdy spruces by the former nursery school I found a dead pigeon chick of the Eurasian collared dove (photo). Although very occurrence was a little bit gloomy and sad, I treated him with the surprise and the esteem of the proper researcher of the life and customs in particular of birds. It is certainly a chick - subflight fell down today for afternoon what is attesting to it, that in conditions of particularly a beneficial weather which is staying for months, also wild birds (pigeons, here Eurasian collared doves), are undergoing, in the October, hatchings even in autumn. I didn't come across something similar, and observed a few days backwards I interpreted the copulation of the parental pair of this chick cautiously as the exceptional aspect of tenderness and the influence of the weather. Meanwhile today it turned out that she had been it is breeding steam in dense, typical after all for the spring and the summer, for meaning. Unusual!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 05 października 2015 17:59
 • wtorek, 02 grudnia 2014
 • czwartek, 13 listopada 2014
  • Strategia noclegowa gołębi sierpówek

   Dzisiaj po południu zauważyłem kilkadziesiąt gołębi sierpówek, które już na ponad 2 godziny przed zachodem słońca zbierały się na noclegowisku. Świadczy to o fakcie łatwości, z jaką o tej porze roku gołębie te zdobywają pokarm, zwłaszcza na polach z resztkami kukurydzy. Ptaki nocowały całym stadkiem w ogrodach na terenie miasta Zwoleń. Przesiadywały na szczytach drzew i sprawdzały, czy będą przynajmniej w pierwszej części nocy bezpieczne (foto). Następnie na około 40 min przed zachodem słońca poleciały w gęste świerki na noc…

    

   noclegowisko sierpowek

   …wygląd miejsca noclegowego gołębi sierpówek…

   … appearance of lodging places of Eurasian collared doves…

   (c) endoors

   Lodging strategy of pigeons Eurasian collared doves

   Today in the afternoon I noticed several dozen pigeons of Eurasian collared doves which already for over 2 hours before sunset gathered on nighting place. It is attesting to the fact of the easiness, with which at this time of the year these doves are getting food, especially on fields with leftovers of the corncob. Birds stayed overnight with the entire herd in gardens in the town Zwoleń. They spent a lot of time on tops of trees and checked, whether they would be at least in the first part of the night safe (photo). Next on the about 40 min. before sunset they fell into thick spruces for the night…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 13 listopada 2014 17:43

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny