eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „puszczyk”

 • środa, 13 czerwca 2018
  • Późne lęgi puszczyków

   W bieżącym, 2018 roku, mimo kwietniowych i dalszych upałów, bardzo późno pojawiły się młode ptaki w rewirach puszczyków (foto)! Dopiero pierwszego czerwca w terytorium pod Zwoleniem (foto), przy dziupli lęgowej zauważyłem pierwsze bardziej samodzielne młode sów po wylocie. Była to najprawdopodobniej samiczka o głosie „ki – słip”. Dwa kolejne pisklęta opuściły dziuplę lęgową dopiero do około 10 czerwca i były to zapewne samczyki „ki – serp”. A zatem w tym roku okres lęgowy puszczyków na Mazowszu przedłuży się do końca lata, a w Puszczy Kozienickiej i zapewne nie tylko – nawet do września! Dodajmy, że ptaki dorosłe były w bieżącym, nietypowym roku bardzo rezolutne i ostrożne, skoro zróżnicowanie wieku piskląt sugeruje, iż samiczka składała jaja w bardzo długim okresie...

   ...

   ...PATRZ też oferta / LOOK also, offer - "eco - eventy" / wydarzenia, nie tylko dla Twojej firmy - "wyprawy na sowy" / "The trips for owls":

   http://seeneco.blox.pl/html  - a także:

   ..."wyprawy endoors":  http://wyprawyendoors.blox.pl/html  ...

   ..."wyprawy Czarnolas":  http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html  ...

   ZAPRASZAMY!! :) :)

   ...

   mlode puszczyka

   ...

   piskle puszczyka cd

   ...

   rewir SXA

   ...

   (c) endoors

   Late hatchings of tawny owls

   In current, of 2018 year, in spite of April and further heat, very much late young birds turned up in areas of tawny owls (photo)! Of the first June in territory under Zwoleń Town (photo), by the breeding hole I noticed first more independent young of owls along the exit. She was it is most probably a female about the voice "ki - słip". Two next chicks left the breeding hole only to about 10 June and were these are probably males "ki - serp". That is this year the hatching season of tawny owls in Mazovia will be extended to the end of the summer, and in the Kozienice Forest (Nature 2000) and probably not only - even up to the September! Let us add that adult birds were in the current, untypical year very smart and careful, since diversifying the age of chicks is suggesting that the female placed eggs in very long stretch...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:43
 • wtorek, 24 października 2017
  • Wieści z rewiru puszczyków pod Zwoleniem jesienią 2017

   Ostatnio wybraliśmy się do zadrzewienia pod Zwoleniem tu na Mazowszu, by poobserwować sowy puszczyki (foto). Okazało się, że para dorosłych ptaków już lojalnie reaguje na wabienie. A zatem zawiązała silną relację partnerską w okresie "letnich godów" – "huhowiska". Samiczka zainicjowała wieczorem aktywność głosową seriami okrzyków ostrzegawczo – areałowych "ku-wik", a następnie: "wik–ku–wik" w zawołaniu po dwa (nagrania). Oznacza to, że jest właśnie lojalna względem partnera i nie po drodze jej z obecnością w terytorium intruza. Ptak "emitował" także okrzyki "ki-wiii" i "głos godowy niekompletny" (nagrania) – kwitując ważność i jednoznaczność partnerskiej relacji do samczyka. Ten ostatni w tej sytuacji odezwał się jedynie "miauczeniem" (nagrania) – odgłosem walki o prawa do terytorium i po chwili umilkł...

   puszczyk fot Wasik 

   ...

   ...głosy areałowe i odgłos miauczenia pary puszczyków...

   ...voices of acreage and the sound of mewing of the pair of tawny owls...

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3

   ...

   ...niektóre inne stwierdzone dziś zawołania samiczki tego gatunku sowy...

   ...some other stated today calls of the female of these species of the owl...

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8samica_g_niek.MP3 

   http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3 

   ...

   krajobraz wieczorem 

   ...

   krajobraz noc 

   ...

    

   (c) endoors

   News from the area of tawny owls under Zwoleniem with autumn 2017

   Recently we went to afforesting under Zwoleń here in Mazovia, in order to watch owls tawny owls (photo). As it turned out the couple of adult birds loyally is already reacting to attracting. That is tied the strong partner report in the period of "summer mating" - "hoofing / shouting". The female initiated the vocal activity during the evening with series of shouts warningly – acreaging "ku-wik", and then: "wik-ku-wik" in the call after two (recordings). It means that she is just loyal towards the partner and out of the way for her with the presence in territory of the intruder. The bird "transmited" also shouts "ki-wiii" and "mating vote incomplete" (recordings) - responding to the importance and the explicitness of the partner relation to the male. The one last in this situation spoke only with "mewing" (recordings) - with sound of the fight for rights to territory and after a moment became quiet...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:29
 • poniedziałek, 22 maja 2017
  • Kolejny dobry rok w lęgach sów puszczyków

   Kilka dni wstecz obserwowałem płazy, ptaki, w tym sowy puszczyki w dolinie rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000) i w jednym z parków dworskich niedaleko miasta Zwoleń. Obok uwielbianych przeze mnie odgłosów godowych kumaków nizinnych, rzekotek drzewnych i ropuch zielonych poobserwowałem życie rodzinne sów puszczyków (foto). W tym miejscu było aż 5 lotnych, tegorocznych piskląt tego gatunku sowy oraz para ptaków dorosłych! Przeciętnie spotykam w tym roku od 3 do 4 młodych – przychówek aż 5 pisklaków jest wręcz rekordowy i świadczy o fakcie pomyślności w życiu sów. I to cieszy mnie szczególnie, jako że sowy te są moim ulubionym obiektem obserwacji…

   pull SXA wieczorem

   ...

   (c) endoors

   Next good year in hatchings / breeding of owls of tawny owls

   Backwards I observed a few days amphibians, birds, including owls tawny owls in the valley of the Zwolenki river (Area Nature 2000) and in one of court parks near the town Zwoleń. By sounds adored by me of mating lowland fire-bellied toads, tree frogs and green toads I watched family life of owls of tawny owls (photo). There were as many as 5 volatile, this year's chicks of these species of the owl and pair of adult birds in this place! On average I am meeting this year from 3 to 4 young - the offspring of as many as 5 chicks is straight out record-breaking and is attesting to the fact of the auspiciousness in the life of owls. And what's more he pleases me peculiarly, since these owls are my favourite object of observation…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 22 maja 2017 18:03
 • czwartek, 27 października 2016
  • Nowości w terytorium sów puszczyków

   Korzystając z przyjaznej pogody wybrałem się na wieczorne obserwacje puszczyków. Jak zwykle ptaki zostały „zapowiedziane” przez alarmujące kosy. Nie było już jednak rudzików, które także nękają sowy. Przed godziną 18 słyszałem puszczyki wielokrotnie (nagrania). Najaktywniejszy był samczyk. Wołał głosem godowym, godowym niekompletnym, a także kontaktowym „u – wli”. Samica puszczyka odwzajemniła jego wab głosami kontaktowymi, mniej lub bardziej typowymi, oraz w kulminacji zachowania terytorialnego „wypowiedziała” okrzyk godowy niekompletny w duecie z podekscytowanym samcem. Całość behawioru skwitował i zakończył odgłos przelatującej nocą na N (północ) czapli bąk (nagranie)…

   zadrzewienie z puszczykami

   …zadrzewienie pod Zwoleniem – rewir sów…

   …afforesting under Zwoleń - area of owls…


   …link: głos godowy samca puszczyka…

   …link: mating cry of the male of the tawny owl…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_20sam_SXA.mp3


   …okrzyki kontaktowe „u – wli” samca – link poniżej…

   …contact shouts "u - wli" of male - link below…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_17sam_i_wli.mp3


   …odgłos przelatującego bąka…

   …sound of the flying European bittern heron…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_18bak_glos.mp3


   (c) endoors


   Novelties in territory of owls of tawny owls

   Using the friendly weather I went for evening observation of tawny owls. As usual birds stayed "expected" through blackbirds raising an alarm. There were already however no robins which night owls are also harassing. An hour ago 18 I could hear tawny owls repeatedly (recordings). A male was most active. He called with mating, mating vote incomplete, as well as contact "u - wli". The female the tawny owl reciprocated his decoy with contact, more or less typical voices, and in the culmination of the territorial behaviour "said" mating shout incomplete in the duet with the excited male. The whole of the behavior was finished by the heron's European bittern responded to that using the sound during flying in the night on N (north) (recording)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 października 2016 21:24
 • czwartek, 29 września 2016
  • A w lesie u sów puszczyków behawioranle status quo

   Przed wczoraj obserwowałem także ponad 2 godziny puszczyki w Puszczy Kozienickiej. Tak, jak się spodziewałem były wyraźnie w „behawioralnym tyle” za populacją miejską i ciągle w ich zachowaniu dominowały akcenty tokowe „huhowiska”. Oto z 3 napotkanych samców, pierwszy i ostatni nie miał w ogóle ochoty na reakcję terytorialną na moje wabienie. Najdłużej obserwowany ptak drugi „uganiał się” po lesie i wyraźnie zareagował przede wszystkim na naśladowane przez mnie głosy kontaktowe i „bekasowe” samicy, której nie posiadał. W sumie przemieścił się w lesie na odległość blisko 2 km i uporczywie nawoływał głosem godowym. W strukturze okrzyku także dominowały aspekty tokowe, jak na przykład częste „przemilczanie” dwóch ostatnich partii odgłosu. Trzeci samiec puszczyka wołał chrypliwie z metalicznym pogłosem, cicho i od niechcenia, ciągle na długo przerywał aktywność, nie był w ogóle fizjologicznie zmotywowany do obrony terytorium. Obok pierwszy raz w życiu stwierdzonego w tej okolicy rykowiska jeleni poczyniłem zatem frapujące obserwacje (patrz foto i posłuchaj nagrania)…

   / Ten wpis Cię zainspirował? Chcesz poznać tajemnice sów puszczyków osobiście – zgłoś się na „wyprawę na sowy” – patrz oferta wycieczek na stronach:  http://wyprawyendoors.blox.pl czy http://wyprawyczarnolas.blox.pl  Z pozdrowieniem gorąco polecamy i zapraszamy!!

   Puszcza Kozienicka zmierzch

   …zmierzch w Puszczy Kozienickiej…

   … dusk in the Kozienice Forest…

   puszczyk nocą

   …nawołujący nocą w lesie samiec puszczyka…

   …calling with night in the forest male of the tawny owl…


   …nagranie głosu godowego drugiego samca puszczyka z bliska…

   …recording the cry of the mating second male of the tawny owl from close up…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_185z_blizsxa.mp3


   …odgłos w linku tego samca z daleka, jego głos niósł się po lesie niemal kilometrami…

   …sound in the link of this male from a distance, his voice spread all over forest almost with kilometres…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_191sxaz_daleka.mp3


   …i link: okrzyk godowy niepełny, urwany i uporczywy, świadczący o wabieniu samicy oraz po chwili kompletny, cały – stały aspekt zachowania drugiego samca typowy dla wczesnej jesieni u puszczyków w ogóle…

   …and link: mating shout incomplete, torn off and persistent, proving about attracting the female and after a moment complete, entire - the permanent aspect of keeping the second male typical of the early autumn at tawny owls at all…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_19tyl_pocz_i_caly.mp3

   (c) endoors


   And in the forest at night owls of tawny owls had behavioural status quo

   Before yesterday I watched tawny owls also over 2 hours, in the Kozienice Forest. The way I expected they were clearly in "behavioral so much" behind the municipal population and still in keeping them accents dominated "tawny male owling". Here from 3 males come across, the first and the last didn't feel like the territorial reaction to my attracting generally speaking. The longest watched second bird "chased" all over forest and clearly reacted above all to contact votes taken off by me and "snipe's-in voice" of female, for which he lacked. Essentially he moved in the forest from a distance close 2 km and stubbornly called with mating vote. In the structure of the shout aspects also dominated mating voices, like for example frequent "leaving unsaid" of two last parts of the sound. The third male called the tawny owl hoarsely with the metallic echo, quietly and casually, still for ages stopped the activity, generally speaking physiologically wasn't motivated for the defence of the territory. Beside and so I made the for the first time in my life of the rut stated in these surroundings of deer fascinating observation (watch the photo and listen to the recording)...

   / Did this entry inspire you? You want to meet secrets of owls of tawny owls personally - report on "expedition to owls" - look offer of trips on sides: with the greeting we recommend http://wyprawyendoors.blox.pl or http://wyprawyczarnolas.blox.pl  the heat and we are inviting!!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 września 2016 11:16

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny