eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „park dworski”

 • wtorek, 24 października 2017
  • Wieści z rewiru puszczyków pod Zwoleniem jesienią 2017

   Ostatnio wybraliśmy się do zadrzewienia pod Zwoleniem tu na Mazowszu, by poobserwować sowy puszczyki (foto). Okazało się, że para dorosłych ptaków już lojalnie reaguje na wabienie. A zatem zawiązała silną relację partnerską w okresie "letnich godów" – "huhowiska". Samiczka zainicjowała wieczorem aktywność głosową seriami okrzyków ostrzegawczo – areałowych "ku-wik", a następnie: "wik–ku–wik" w zawołaniu po dwa (nagrania). Oznacza to, że jest właśnie lojalna względem partnera i nie po drodze jej z obecnością w terytorium intruza. Ptak "emitował" także okrzyki "ki-wiii" i "głos godowy niekompletny" (nagrania) – kwitując ważność i jednoznaczność partnerskiej relacji do samczyka. Ten ostatni w tej sytuacji odezwał się jedynie "miauczeniem" (nagrania) – odgłosem walki o prawa do terytorium i po chwili umilkł...

   puszczyk fot Wasik 

   ...

   ...głosy areałowe i odgłos miauczenia pary puszczyków...

   ...voices of acreage and the sound of mewing of the pair of tawny owls...

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3

   ...

   ...niektóre inne stwierdzone dziś zawołania samiczki tego gatunku sowy...

   ...some other stated today calls of the female of these species of the owl...

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8samica_g_niek.MP3 

   http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3 

   ...

   krajobraz wieczorem 

   ...

   krajobraz noc 

   ...

    

   (c) endoors

   News from the area of tawny owls under Zwoleniem with autumn 2017

   Recently we went to afforesting under Zwoleń here in Mazovia, in order to watch owls tawny owls (photo). As it turned out the couple of adult birds loyally is already reacting to attracting. That is tied the strong partner report in the period of "summer mating" - "hoofing / shouting". The female initiated the vocal activity during the evening with series of shouts warningly – acreaging "ku-wik", and then: "wik-ku-wik" in the call after two (recordings). It means that she is just loyal towards the partner and out of the way for her with the presence in territory of the intruder. The bird "transmited" also shouts "ki-wiii" and "mating vote incomplete" (recordings) - responding to the importance and the explicitness of the partner relation to the male. The one last in this situation spoke only with "mewing" (recordings) - with sound of the fight for rights to territory and after a moment became quiet...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:29
 • czwartek, 27 października 2016
  • Nowości w terytorium sów puszczyków

   Korzystając z przyjaznej pogody wybrałem się na wieczorne obserwacje puszczyków. Jak zwykle ptaki zostały „zapowiedziane” przez alarmujące kosy. Nie było już jednak rudzików, które także nękają sowy. Przed godziną 18 słyszałem puszczyki wielokrotnie (nagrania). Najaktywniejszy był samczyk. Wołał głosem godowym, godowym niekompletnym, a także kontaktowym „u – wli”. Samica puszczyka odwzajemniła jego wab głosami kontaktowymi, mniej lub bardziej typowymi, oraz w kulminacji zachowania terytorialnego „wypowiedziała” okrzyk godowy niekompletny w duecie z podekscytowanym samcem. Całość behawioru skwitował i zakończył odgłos przelatującej nocą na N (północ) czapli bąk (nagranie)…

   zadrzewienie z puszczykami

   …zadrzewienie pod Zwoleniem – rewir sów…

   …afforesting under Zwoleń - area of owls…


   …link: głos godowy samca puszczyka…

   …link: mating cry of the male of the tawny owl…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_20sam_SXA.mp3


   …okrzyki kontaktowe „u – wli” samca – link poniżej…

   …contact shouts "u - wli" of male - link below…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_17sam_i_wli.mp3


   …odgłos przelatującego bąka…

   …sound of the flying European bittern heron…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_18bak_glos.mp3


   (c) endoors


   Novelties in territory of owls of tawny owls

   Using the friendly weather I went for evening observation of tawny owls. As usual birds stayed "expected" through blackbirds raising an alarm. There were already however no robins which night owls are also harassing. An hour ago 18 I could hear tawny owls repeatedly (recordings). A male was most active. He called with mating, mating vote incomplete, as well as contact "u - wli". The female the tawny owl reciprocated his decoy with contact, more or less typical voices, and in the culmination of the territorial behaviour "said" mating shout incomplete in the duet with the excited male. The whole of the behavior was finished by the heron's European bittern responded to that using the sound during flying in the night on N (north) (recording)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 października 2016 21:24
 • poniedziałek, 26 września 2016
  • Przesilenie w behawiorze sów puszczyków

   Wczoraj wieczorem przeprowadziłem wabienie i obserwacje behawioru (zachowań) dorosłych puszczyków opodal, pod miastem Zwoleń. Obecność ptaków już przed zmierzchem demaskowały głosy alarmowe 2 kosów (nagranie) i 2 rudzików. Ptaki wykazały zwyżkową tendencję behawioru terytorialnego względem tokowego (gody letnie – „huhowisko”), w układzie 3/5 do 2/5 na korzyść pierwszego typu zachowania. Co prawda samiec wabił jeszcze samicę głosem tłumienia agresji i inicjacji toków, czyli tzw. „głosem bekasowym”, jednak ta była obojętna, a nawet dłuższy czas gotowa zachowywać się w sposobie imponowania względem mnie, emitującego podobne do samca okrzyki. Ostatecznie, wraz zapadnięciem mroku, zachowanie ptaków zdominowały odgłosy terytorialne. Oto samiec puszczyka pierwszy raz w tym roku po głosie godowym niekompletnym z długą frazą miauczenia (głosu rytualnej walki), nawoływał długo niemal jak samica podnieconym okrzykiem kontaktowym (nagranie). Pewnie by mnie – intruza ujawnić i doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. Słowem poczyniłem super obserwacje!

    

   …głos alarmowy kosa…

   …alarm voices of blackbird…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_183837kos_alarm.mp3

   puszczyki

   ...para dorosłych puszczyków wiosną / zdjęcie Sławomir Wąsik...

   ...a pair of adult Tawny owls at spring / photo Sławomir Wąsik...

    

   …podniecone okrzyki kontaktowe samca puszczyka…

   … excited contact shouts of the male of the tawny owl…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_192426_uwlii_spok.mp3 

   (c) endoors

   Turning point in the behavior of owls of tawny owls

   Yesterday evening I conducted attracting and observation of the behavior of adult tawny owls close by, near the city Zwoleń. Before twilight alarm cries of 2 blackbirds already unmasked the presence of birds (recording) and of 2 robins. Birds demonstrated the upward tendency of the territorial behavior with account course (summer mating - "huhowisko"), in arrangement 3 / 5 to 2 / 5 to the benefit of the first sort of the behaviour. Admittedly the male still attracted the female with voice of containing aggression and the initiation of verse metres, that is so-called "with snipe voice", however the one was indifferent, not to say longer time ready to behave in the way of impressing towards me, transmitting the shouts similar to the male. After all, along with falling of the darkness, keeping birds dominated territorial sounds. It is a male of the tawny owl for the first time this year after the mating vote incomplete with the long phrase of mewing (of voice of the ritual fight), called long almost with contact shout as the female excited (recording). Most probably in order to for me - to detect the intruder and to lead to a head to head battle. With word I made super observations!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 26 września 2016 09:08
 • wtorek, 13 maja 2014
  • Park w Czarnolesie

   Dzisiaj we wtorek 13.05.2014. odwiedziłem Czarnolas i obserwowałem ptaki i nie tylko w Parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego. Napotkałem np. 3 samce wilgii, odzywającą się samicę kukułki, śpiewającą muchołówkę szarą, rudzika, pokrzewki kapturki, piegże i cierniówki, śpiewaki i kosy, dzięcioły zielone i duże oraz wiele innych! Między okazałymi drzewami krzątała się wiewiórka. Na trawnikach żerowały żaby trawne (foto), a na jednej z alei na obrzeżach zadrzewienia znalazłem świeżo upolowaną przez kunę domową, łasicę lub może norkę amerykańską żabę wodną (foto)…

   obiekty muzeum

   …obiekty muzealne w Czarnolesie…

   … museum facilities in Czarnolas…

   park czarnolas 1

   …Park przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie…

   … Park by the Museum of Jan Kochanowski in Czarnolas…

   park czarnolas 2

   ...

   zaby w czarnolesie

   …żaby trawne i pożarta prawdopodobnie przez kunę domową, łasicę lub może norkę amerykańską (spotykane w Parku), żaba wodna…

   …brown frogs and partly eaten probably by the stone marten, weasel or perhaps Mustela vison (met in the Park), water frog…

   (c) endoors

   Park in Czarnolas

   Today on Tuesday 13.05.2014. I visited Czarnolas and not only I went birdwatching in the Park by the Museum of Jan Kochanowski. I came across 3 males e.g. orioles, voice active  female the cuckoo, singing spotted flycatcher, robin, blackcaps small hoods, whitethroats and whitethroats, song thrush and blackbirds, green woodpeckers and big and a lot of other! Between impressive trees a red squirrel bustled about. Brown frogs preyed on lawns (photo), and on one of avenues on edges of afforesting I found fresh shot by the stone marten, weasel or perhaps Mustela vison water frog (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 13 maja 2014 17:57
 • środa, 12 marca 2014
  • Towarzystwo Naturalistczyne

   Witam! Jest środa, 12.03.2014., i słowa te piszę w Zwoleniu, miasteczku na Mazowszu, na S (południowych) obrzeżach Puszczy Kozienickiej… Nadeszła Wiosna… W dzień i w nocy dzieją się w Naturze „cuda”, godne odnotowania i „asysty”, skupionej obserwacji i wręcz „adoracji” tego co tak piękne i niepowtarzalne, a ulotne i „zwiewne”, choć „jedyne w swoim rodzaju”… Od tygodni już nasilają się w Naturze zjawiska związane „z czasem ciepła i Radości, Miłości i Spełnienia” wszelkich bytów naturalistycznych (przyrodniczych), od kwiatów, żabek, dzikich ssaków, czy nawet po owady wszelkiego rodzaju, jak trzmiele czy motyle, po Nasze ukochane dzikie ptaszki… W Świecie tych ostatnich, to czas migracji (wędrówek) i pierwszych zachowań godowych, zalotów i śpiewów… W dzień wręcz urzekają nas w tym sposobie zachowania sikory różnych gatunków, pełzacze leśne i ogrodowe, dzięcioły czy ptaki drapieżne, np. wspaniały wojownik wszelkich przestworzy – jastrząb, czy nawet pospolity, a sympatyczny myszołów, a innym razem – majestatyczny orzeł bielik, którego, i jest to świetna wiadomość, częściej można spotkać poza linią większych cieków (np. Wisły), czy dużych zbiorników wodnych… Nocą natomiast już od równie dawna słyszymy nawoływania sów, pójdziek, uszatek, płomykówek i tajemniczych puszczyków, czy gdzieniegdzie na Mazowszu – puchaczy… Wędrują w tych dniach gęsi zbożowe i białoczelne, a gęgawy są już na lęgowiskach, podobnie, jak „nasze” żurawie… Te ostatnie, choć z populacji wschodnich (E), czy N (północnych), będziemy jeszcze długo widywać w wielkich, „fanfarowych”, wędrownych kluczach… Słowem spektakl – Wiosna będzie cieszył Nas swoją finezyjną „odsłoną” długo, długo, aż po dalsze dni lipca… Jest to dla Nas, tzw. Przyrodników, choć wole jednak, jak widać, starożytne określenie –Naturalistów, najwspanialszy czas, czas właśnie skrupulatnej i metafizycznej często „asysty” temu niezwykłemu zjawisku, gdzie nie jedna z osób sięgnie po długopis i notatnik, by to piękno utrwalić precyzyjnym w nim zapisem i opisem… Wiosna, to świetny czas! Nadziei i marzeń, które się spełniają, jeśli tylko poświecić im i sobie odrobinę czasu, z lornetką pośród przestrzeni zamkniętych (knieja), czy otwartych (woda, łąka, pole)… Jest to Czas często inicjacji wszelkich zamierzeń zgodnych z tymi marzeniami i jakimikolwiek pomysłami na ten rok i kolejne lata. Jest to świetny zatem czas na złożenie Wszystkim poniższej propozycji…

   Oto ona: postanowiłem powołać do życia twór społeczny, o nazwie: Towarzystwo Naturalistyczne „Puszczyk i Jastrząb” z siedzibą w Zwoleniu. Jeśli jest ktoś z Szanownych Odbiorców moich stron, Czytelników – „eN-doors” czy „eN-stories” ich fanem i fanem prezentowanego przeze mnie podejścia do Natury i dzikich ptaków – zapraszam do tej organizacji… Razem będzie nam łatwiej pokonać wszelkie trudności i niewątpliwą samotność w świecie zdominowanym przez pragmatyzm i partykularyzm, w świecie, w którym nie liczą się: wrażliwość, zaangażowanie, a nawet kompetencje i „życie” z odniesieniem do innych Mieszkańców Ziemi z szacunkiem, estymą, poważaniem i zrozumieniem… Serdecznie zatem podobne mi osoby zapraszam do właśnie tego Towarzystwa!

   Składka wynosi 100 zł / rok, czyli 25 zł / 1 kwartał (3 miesiące) -  z czasem zaproponuję oficjalnie, choć już mam wiele w zanadrzu, o ile będzie zainteresowanie, konkretne formy wspólnej platformy działania w ramach jego funkcjonalności i zaproponowanej kwoty składki – teraz może napiszę krótko: bądźmy Razem, na drodze samorealizacji jako Przyrodników (Naturalistów), czy ornitologów!!

   Wpłat proszę dokonywać na konto bankowe:

   SEENECO Janusz Kupis : 
   16 1020 1332 0000 1902 0701 5573

   Dane kontaktowe:

   Janusz Kupis, ul. Wojska Polskiego 52 / 6, 26-700 Zwoleń

   Tel.: +48 698 165 117 (GSM: T-Mobile.pl)

   e-mail: nomadic69@gazeta.pl  ;  jkupis@interia.eu

   Zapraszam raz jeszcze i ciepło, wiosennie pozdrawiam!!

   Janusz Kupis

    

   zwolen park dworski karczewskich

   ...Park Dworski Karczewskich w Zwoleniu na Mazowszu...

   park cd

   dalej...

   ...zawołania dorosłych puszczyków i rykowisko w Puszczy Białowieskiej:

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870025plusrykow.MP3

   ad jastrzab ze zdobycza

   ...zdjęcie dorosłego jastrzębia autorstwa T. Kułakowskiego...

   (c) endoors // Janusz Kupis

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 12 marca 2014 17:22

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny