eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dzięcioł czarny”

 • sobota, 10 listopada 2018
  • Na polach pod Zwoleniem w październiku

   Tutejsza okolica jest bardzo fotogeniczna (foto). Z obserwacji zwierząt najciekawsze, to „przenosiny” wielu gatunków w krajobraz pól, czyli wiosną nie odwiedzane miejsca. Dotyczy to tu konkretnie dzięciołów czarnego (foto), dużego i zielonego, sójek (foto), oraz pierwszych gości zimowych – zięb jer i droździków. W pewnym momencie nad pola na N od Zwolenia podniosło się spłoszone przez krogulca lub jastrzębia stado około 100 czajek (foto). W rewirze lęgowym przebywał niechętny innym osobnikom samczyk myszołowa (foto). Wzrosła ilość i koncentracje zięb – było znacznie mniej przelotnych skowronków i świergotków łąkowych...

   ...

    

   ...

   sojka 

   ...

   myszolow 

   ...

   czajki

   ...

   krajobraz

   ...

   krajobraz

   ...

   krajobraz

   ...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń in the October

   Local surroundings are very photogenic (photo). From observation of animals most interesting, it is a "move" of many kinds into the landscape of fields, i.e. places in spring not visited. It is regarding woodpeckers here specifically black (photo), big and green, of jays (photo), and of the first winter guests - chill the brambling and of redwings. At some point above fields on N from Zwoleń a flock scared away by the sparrowhawk or the hawk of about 100 northern lapwings rose (photo). Male against other individuals stayed the common buzzard in the breeding area (photo). A number of small migratory birds grove and chill concentrations - there were fewer migratory skylarks and of meadow pipits...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:14
 • środa, 28 września 2016
  • Radość lerki jesieni porą

   Wczoraj prowadziłem obserwacje ornitologiczne w Puszczy Kozienickiej. I tu około godziny 18 wieczorem, w pogodny, wyżowy dzień, nad polaną w lesie na całe 4 minuty, jak wiosną, rozśpiewał się skowronek borowy (lerka)! (nagranie). Zachowanie wydawało się tak osobliwe, że aż trudne może w interpretacji. Tymczasem stała za nim fizjologia ptaka, analogiczna do statusu w tej kwestii z marca. Podobnie dziś słyszałem tokowe głosy dzięciołka i dzięcioła czarnego oraz sikor. Ten pierwszy jednak (dzięciołek) świadomie demaskował swoją obecność i ją ujawnił, gdy dzięcioł duży nawoływał czymś podekscytowany. Zrobił tak, by „taksować” okolice w perspektywie własnego bezpieczeństwa. Dzięcioł czarny natomiast demonstracyjnie unikał towarzystwa. Sikory i lerka wyrażały swoim śpiewem raczej radość i powodowały się tym uczuciem. Zatem i jesień obfituje w tak miłe osobliwości, a na takie zachowanie skowronka borowego (lerki) natknąłem się pierwszy raz w życiu…

   …nagranie śpiewu skowronka borowego (lerki) – link poniżej…

   …recording the singing of the woodlark (woodlarks) - link below…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_143lerka_sp.mp3

   lerka

   ...śpiewający samiec lerki - foto Henryk Kościelny - Internet...

   ...singing male of woodlark - photo Henryk Kościelny - Internet...

   (c) endoors

   Joy of the woodlark of the autumn with time

   Yesterday I conducted ornithological observation in the Kozienice Forest. And here about hour 18 during the evening, in the bright, high-pressure day, above the forest clearing in the forest for 4 entire minutes, like with the spring, a woodlark started singing (woodlark)! (recording). The behaviour seemed so odd, that positively difficult can in interpretation. Meanwhile behind it the physiology of the bird, analogous to the status stood in this issue from the March. Similarly today I could hear mating voices little woodpecker and of the black woodpecker and tits. The one first however (little woodpecker) consciously he unmasked his presence and detected her, when the great spotted woodpecker called excited with something. He did in order to "to inspect" surroundings in the prospect of the own safety. However the black woodpecker ostentatiously avoided the company. Tits and the woodlark expressed with one's singing rather a joy and were driven by this emotion. So and the autumn is full of such nice curiosities, and for the such behaviour of the woodlark I came across for the first time in my life…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 28 września 2016 17:48
 • środa, 12 listopada 2014
  • Zmiany w rozmieszczeniu zwierząt na czas zimy

   Wraz głównie ze zmianami w pogodzie, rozmieszczeniu żerowisk i ulistnienia roślin drzewiastych nastąpiły przemieszczenia wielu gatunków ptaków i ssaków w mikrosiedliskach. Jest to zresztą zjawisko powszechne i dotyczy większości form. Na przykład dzięcioł czarny tu pod Zwoleniem zasiedlił i często odwiedza żerowiska na przedmieściach (foto). Podobnie sierpówki i dziki koncentrują się przy rżyskach i polach kukurydzy (foto). Z kolei wróble domowe zajęły już swoje „miejsca” – takie specyficzne „zimowiska” w różnych punktach miasta (foto), a mazurki – na terenach podmiejskich, np. przy zlokalizowanych tam paśnikach (foto). Niektóre z gatunków spędzą tam już większość okresu zimy...

   zer dz czarny 1

   …żerowisko dzięcioła czarnego…

   …feeding ground of the black woodpecker…

   zer sirpowki kukurydza

   ...

   kukurydza dziki 11

   …sierpówki (powyżej) i dziki przy polach kukurydzy…

   …Eurasian collared doves (above) and wild boars at fields of the maize…

   wroble domowe 122

   …"zimowisko" wróbli domowych…

   …"winter place" of house sparrows…

   pasnik mazurki 221

   …i mazurków…

   …and of tree sparrows…

   (c) endoors

   Changes in arranging animals for the time of the winter

   Along mainly as amended in the weather, for arranging feeding grounds and the foliation of an arborescent plants transfers of many bird species and mammals took place in microhabitats. It is as a matter of fact general occurrence and is regarding the majority of forms. For example the black woodpecker here under Zwoleń settled and often visits feeding grounds on suburb (photo). Similarly Eurasian collared doves and wild boars are concentrating at stubbles and fields of the maize (photo). Next house sparrows already filled one's "places" - so peculiar "winter resorts" in different points of the city (photo), and tree sparrows  - on the suburbia, e.g. at located there feeders (photo). Some of kinds there will already spend the majority of the period of the winter…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 12 listopada 2014 16:23

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny