eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „dzwoniec”

 • wtorek, 31 stycznia 2017
  • Ma się ku wiośnie

   Oto z każdym dniem przybywa dzikim, dziennym ptakom czasu na zdobywanie pokarmu i odpoczynek (foto). Wzorzec zachowania, to intensywne żerowanie, a potem długi czas stagnacji – trwania nieruchomo w bezpiecznym miejscu, tak, by oszczędzać energię i nie dać się zaskoczyć drapieżcy. Niektóre formy (np. sroki – foto), zajęły nawet biotop czy wręcz rewir lęgowy i godzinami go pilnują przed konkurentami tego samego gatunku…

   dzieciol duzy na stanowisku

   …dzięcioł duży…

   …great spotted woodpecker…

   kwiczol

   …kwiczoł…

   …fieldfare…

   dzwonce i kawka

   …dzwońce i kawka…

   …greenfinches and the jackdaw…

   sroki na legowisku

   …sroki…

   …magpies…

   (c) endoors

   Spring will soon be here

   Here with each passing day he is arriving for wild, daily birds of the time for getting food and the rest (photo). Pattern of the behaviour, this intensive preying, and then long time of the stagnation - lasting motionless in the safe place so that conserve the energy and it isn't possible to surprise the assailant. Some forms (e.g. magpies - photo), they took even a biotope hold whether give the breeding area and with hours are looking him after before competitors of the same kind…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 stycznia 2017 14:03
 • poniedziałek, 30 stycznia 2012
  • Wpływ silnych mrozów na ptaki

   Ostatnio temperatura dobowa tu na Mazowszu oscylowała wokół minus kilkunastu stopni Celsjusza. Nie pozostało to bez wpływu na ptaki. Okazało się, że np. gawrony i kawki nie latają na żer poza miasto, lecz przebywają stale na jego terenie lub w miejscu, gdzie najłatwiej o pokarm, czyli np. na wysypisku śmieci. I tu ciekawa obserwacja z ostatniej niedzieli – ponieważ w ten dzień nie są przywożone nowe partie śmieci – ptaki w mniejszym stopniu skłonne były żerować na wysypisku, a w większej ilości – na poprzemysłowych odpadach pobliskiej garbarni (foto). Co ciekawe niektóre osobniki miały taką oto strategię, że po zdobyciu większego kawałka pokarmu odlatywały w ustronne miejsce i trzymając go w łapach – niemal cały dzień potrafiły napuszone z niego korzystać i praktycznie pozostając w bezruchu. Oszczędzały zatem w ten sposób energię, zapewniając równocześnie sobie możliwość jej uzupełnienia. Zimujące kosy i kwiczoły, mazurki i dzwońce (foto), wykazują w taką pogodę skłonność do tworzenia większych stad, a paszkoty (foto) przemieszczają się na nowe miejsca z obfitszym żerem, np. nie odwiedzane wcześniej drzewa z jemiołą. Wystarczy krótki spacer, by dostrzec wiele osobliwych zachowań związanych ze zmianą pogody i znacznym obniżeniem się temperatury powietrza.  

   gawrony 77665

   ...gawrony...

   ...rooks...

   paszkot 66778

   ...paszkot...

   ...mistle thrush...

   mazurki 4321

   ...mazurki...

   ...tree sparrows...

   dzwoniec 7777777

   ...dzwoniec...

   ...greenfinch...

   kwiczol 0000999887

   ...kwiczoł...

   ...fieldfare...

   kos 444556

   ...kos...

   ...blackbird...

   (c) endoors

   Influence of hard frosts on birds

   Recently the twenty-four hour temperature here in Mazovia fluctuated around minus of a dozen or so degrees Celsius. It had it impact on birds. It turned out that e.g. rooks and jackdaws weren't flying to the prey beyond the city, but are staying steels on his area or in the place, where it is easiest against food, that is e.g. on the garbage dump. And here interesting observation from last Sunday - since on that day brought new batches of rubbish aren't - birds to a lesser degree were willing to prey on the dump, and in a lot - on industrial waste of the nearby tannery (photo). What's interesting some specimens had this strategy after getting the bigger slice of food flew away into the cloakroom and having him in one's clutches - almost all day long were able ruffled from it to use and practically remaining in the stillness. And so they conserved the energy into this way, providing the possibility of for her supplementing at the same time for themselves. Blackbirds spending the winter and fieldfares, tree sparrows and greenfinches (photo), are demonstrating the tendency to creating larger herds, but mistle thrushes into such weather (photo) trees to new seats with the more abundant prey, e.g. not frequented earlier are moving with mistletoe. A short walk willbe enough to notice a lot of odd behaviours associated with a change of weather and the substantial reduction of  air temperatures.

   (c) endoors

   

   

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:53
 • poniedziałek, 16 stycznia 2012
  • Alert z powodu srokosza

   Ostatnio obserwowałem reakcję mazurków i dzwońców (foto) na żerującego srokosza (foto). Miejscem obserwacjibyły pola. Ostatnio się ochłodziło, więc i drapieżnik oraz jego potencjalne ofiary były zajęte intensywnym żerowaniem (foto srokosza). Jednak tak mazurki, jak i dzwońce mimo, że były od srokosza daleko (po około 500 i 850 m), były wyraźnie zaniepokojone. I choć tylko czasem przerywały żerowanie startując gwałtownie i  prawdopodobnie profilaktycznie do lotu,  ich zachowanie wprost sugerowało, iż liczą się z obecnością drapieżcy, mimo z pozoru bezpiecznej od niego odległości. Jak widać ów specyficzny „alert” z ich punktu widzenia miał sens, co wprost sugeruje skalę potencjału srokosza, jako drapieżnika, a także świadczy o być może tym artefakcie w zachowaniu ptaków, że świetny wzrok nie pozwalał im przejść w takim towarzystwie spokojnie do zwykłych zajęć. Inna rzecz, że za całym tym zachowaniem drobnych ptaków stała świetna znajomość obyczajów srokosza, który i mnie zawsze był znany z dużej przebiegłości oraz sprytu, gdzie okazja bywała zwykle świetną szansą na atak. Nic dziwnego zatem, że ptak wywołał w okolicy aż takie poruszenie…

   srokosz zerujacy94

   ...żerujący srokosz...

   ...preying great grey shrike...

   dzwonce stado 0000

   ...stado zaniepokojonych dzwońców...

   ...flock of alarmed greenfinches...

   (c) endoors

   Alert because of the great grey shrike

   Recently I observed the reaction of tree sparrows and greenfinches (photo) to the preying great grey shrike (photo). Fields were a place of observation. Recently it cooled off, so and the predator and his potential victims were busy with intensive preying (photo of the great grey shrike). However yes tree sparrows, as well as greenfinches even though were far from the great grey shrike (after about 500 and 850 m), clearly were alarmed. And although sometimes they only stopped preying starting violently and probably prophylactically for the flight, keeping them directly suggested that assailants were taking the presence into account, in spite of seemingly safe from it distances. As can be seen that peculiar "alert" from their point of view made sense what directly is suggesting the scale of the potential of the great grey shrike, as the predator, as well as proves about perhaps this artefact in keeping birds the great eyesight didn't let them proceed in such a company calmly to normal classes. Other thing, that too entire with this keeping small birds a great acquaintance of habits of the great grey shrike stood, which and for me has always been known for his the great shrewdness and the smartness, where the chance has usually been an excellent chance of the attack. Nothing strange so, the bird triggered such a … commotion in surroundings.

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 stycznia 2012 14:47

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny