eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „krzyżodziób świerkowy”

 • czwartek, 23 listopada 2017
  • Dzisiejsza świetna obserwacja młodego jastrzębia

   Dzisiaj obserwacje prowadziłem na polach na N od miasta Zwoleń. Z wielu ciekawych spotkań z ptakami na szczególną uwagę zasługiwał dziś młody jastrząb (foto) i ponownie stado kilkudziesięciu krzyżodziobów świerkowych przelatujące nad miastem na NW. Skupię się na tej pierwszej obserwacji. Właśnie zawróciłem na polnej drodze, gdy na szczycie starego jesionu i w stadzie potrzeszczy oraz dzwońców wylądował młody jastrząb, samiczka. Ptak znajdował się zaledwie 40 m ode mnie! (foto). Po kilku minutach poleciał na SEE i zaatakował, prawdopodobnie skutecznie, stado około 70 sierpówek żerujących na zaoranym rżysku po kukurydzianym (foto). Gdy tam doszedłem jastrzębia „nękał” głosem i atakami samczyk pustułki. Ostatecznie gołębiarz oddalił się na SSE...

   miejsce obserwacji jastrzębia

   ...miejsce obserwacji jastrzębia juv. …

   ...place of observation of the hawk juv. ...

   mloda samiczka jastrzebia

   ...jastrząb, młoda samica...

   ...goshawk, the young female...

   stado sierpowek przy kukurydzy

   ...sierpówki...

   ...Eurasian collared doves...

   lasek Boleslawskiej

   ...

   (c) endoors

   Today's excellent observation of the young goshawk

   Today I conducted observation on fields on N from the town Zwoleń. From many interesting meetings with birds today to the personal accident a young goshawk deserved the particular attention (photo) and again flock of several dozen red crossbills flying above the town. I will concentrate on this first observation. I just returned on a dirt road, when on the top of the old ash tree and in the flock of corn buntings and greenfinches a young goshawk landed, female. The bird was scarcely 40 m from me! (photo). He ran down a few minutes on SEE and attacked, probably effectively, herd of about 70 Eurasian collared doves preying on the ploughed stubble after corn (photo). When there I sought the goshawk "harassed" with the voice and attacks male of the kestrel. After all the goshawk fancier walked away on SSE...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 23 listopada 2017 20:22
 • niedziela, 05 listopada 2017
  • Dolina rzeki Zwolenki w połowie jesieni

   Wczoraj także byliśmy nad rzeką Zwolenką na obserwacjach zwierząt. Oto na samym początku dostrzegliśmy pierwszy raz tej jesieni piękne, żerujące czeczotki (foto). Spotkaliśmy także liczne strzyżyki, zimorodka i zięby oraz czyże. Liczne były sikory wielu, bo aż 5 gatunków. Dzięcioł czarny, zielony i duży to tu pospolitość! Na koniec ku W przeciągnęło 5 krzyżodziobów świerkowych. Z wielu ciekawych obserwacji najbardziej zachwyciły niepłochliwe raniuszki (foto), dzięcioł duży, samczyk, który przerwał żerowanie i udał się wprost do odległego o kilka kilometrów miasta Zwoleń (foto) czy stado saren i jeszcze obecny poprzedniej nocy na polach, stwierdzony po pozostawionych tropach, borsuk (foto). Fotogeniczne krajobrazy doliny Zwolenki (foto), Obszaru Natura 2000, okraszały "pauzy" w obserwacjach ptaków jesienią, acz jak widać po spotkanych czeczotkach – na przednówku "ptasiej" zimy...

   czeczotka ...

   czeczotki

   ...czeczotki...

   ...common redpolls...

   dzięcioł duży samiec

   ...dzięcioł duży, samczyk...

   ...great spotted woodpecker, male...

   raniuszki

   ...raniuszki...

   ...long-tailed tits...

   sarny i tropy borsuka

   ...sarny i tropy borsuka...

   ...roe deer and tracks of the badger...

   Zwolenka krajobraz 1 ...

   Zwolenka 2

   ...krajobrazy Doliny rzeki Zwolenki – Obszar Natura 2000...

   ...landscapes of the Valley of the Zwolenki river - Area Nature 2000...

   (c) endoors

   Valley of the Zwolenka river in the middle of the autumn

   Yesterday we were also on the river Zwolenka on observation of animals. Here at the very beginning we noticed this autumn for the first time beautiful, preying common redpolls (photo). We came across also numerous wrens, the kingfisher and chaffinches and siskins. Tits were numerous many, because as many as 5 kinds. A, green and big black woodpecker is here a commonness! For the end to in 5 red crossbills flew overhead. From many interesting observation the most they enraptured tame long-tailed tits (photo), great spotted woodpecker, male which stopped preying and went directly to city distant by a few kilometres to Zwoleń (photo), whether herd of roe deer and still current of previous night on fields, stated along left tracks, badger (photo). Photogenic landscapes of the Zwolenka valley (photo), of Area Nature 2000, spiced up "pauses" in observation of birds with autumn, albeit as can be seen after common redpolls come across - during the period preceding the new harvest "bird's" winters...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 05 listopada 2017 19:21
 • wtorek, 24 października 2017
  • Epizod, lecz jakże dokonały posmak jesieni

   W ostatnią niedzielę wybrałem się na krótko, bo tylko ponad godzinę, pod miasto Zwoleń, z lornetką, by poobserwować ptaki. Oto z najważniejszych spotkań natknąłem się na polującego na zimowisku srokosza. Potem i jeszcze raz za chwilę, na NNE podążyła jedna, te były „miejscowe”, a następnie druga, na W, tym razem przelotna grupa (klucz) żurawi. Z pięciu, a następnie trzech migrujących myszołowów kilka wpadło krążąc w ciemne, stalowe i jesienne obłoki o niskiej podstawie. Polujący młody samczyk krogulca wyraźnie nie ustępował po ucieczce, łuszczaków, w tym śpiewającego jak na wiosnę samczyka makolągwy, i krążąc tym razem poszukiwał ich skrupulatnie opodal mnie. Po dłuższej chwili także krogulec, samiczka, osiągnęła pułap chmur w przelocie nad miastem. Jakby tego było mało – na SSW przeciągnęły nad Zwoleniem, w szyku klucza, kaczki głowienki i cyranki, w liczbie 8 i 4. Gdy na koniec z kolei na W podążyło stado do 45 krzyżodziobów świerkowych stwierdziłem, że mimo chłodu i ponurej aury jesień właśnie dziś, przy tylu ornitologicznych niezwykłościach, miała wyjątkowo pozytywny smak!

   krajobraz pola jesień 

   ...

   (c) endoors

   Episode, but how made aftertaste of the autumn

   On last Sunday I went for a short while, because only over an hour, up to the city Zwoleń, with binoculars, in order to watch birds. Here from the most important meetings I came across the great grey shrike hunting on the winter resort. Then and one more time in a minute, on NNE she headed one, the ones were "local", and then second, on including with time fleeting group (fudge) of cranes. From five, and then of three migrating common buzzards a few fell circulating into dark, steel and autumn clouds about the low base. The hunting young male of the sparrowhawk clearly was the equal after the escape, small birds, in it singing like for the spring of the male of the linnet, and circulating this time sought them scrupulously near me. After the longer moment also a sparrowhawk, the female, reached the cloud ceiling in the passage above the city. As if that weren't enough - on SSW above Zwoleń, in the chic of the key, common pochards and garganeys, in the amount of 8 pulled ducks and 4. When for the end next on in a herd headed for 45 red crossbills I stated that in spite of coolness and the gloomy weather the autumn today, by this many ornithological oddities, had just had a positive taste exceptionally!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:47

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny