eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „drzemlik”

 • piątek, 06 marca 2015
  • Postępy wiosny tu na Mazowszu

   Dzisiaj około południa poszedłem na obserwacje przyrodnicze na pola na N (północ) od miasta  Zwoleń. Pogoda średnio mi sprzyjała. Był ziąb trzech stopni powyżej zera, niebo było kompletnie niemal zachmurzone, z SW wiał na szczęście słaby wiatr. Nie padało. Jednak poczyniłem znakomite obserwacje, zwłaszcza w sferze przylotów ptaków i ich fenologii. Napotkałem pierwsze stacjonarnie śpiewające skowronki; na E (wschód) przeleciała przelotna, pojedyncza i nawołująca siewka złota; ku SW podążyła pierwsza w tym roku samica pustułki; „były” też pierwsze potrzosy i gołąb grzywacz. Ten ostatni swoim intrygującym zachowaniem wprost naprowadził mnie na obecną tu nie lada rzadkość – dorosłego, świeżo wybarwionego samczyka sokoła drzemlika! (foto) Otóż grzywacz, który zapewne nadleciał tu po raz pierwszy tej wiosny, zafrapował mnie tym, że trzykrotnie zakołował, a następnie przysiadł wyraźnie „spięty” i gotowy do ucieczki na młodej, dzikiej gruszy. Spojrzałem tam i dostrzegłem na przeciwległej i najbardziej odległej części korony drzewa owego rzadkiego sokoła. Ptak przebywał tam od dawna, o czym dalej, i jak grzywacz był zwrócony oraz zainteresowany, choć w innym celu, tym samym obiektem przestrzennym. Łanem nie zaoranego rżyska po kukurydzy. Gołąb chciał się na nim pożywić, drzemlik w innym sensie też. Gdy zacząłem wspomniane ptaki podchodzić z pod nóg niemal wyleciały mi bowiem owe pierwsze, a liczne dziś potrzosy, w liczbie 6, 3, 1, 1. Ptaszki wiedziały o obecności sokoła i pewnie znały jego metodę polowania, gdzie impet i prędkość grają główną rolę, i wolały nie zrywać się do lotu. Z kolei to, że drzemlik był tu od dawna poznałem po jego zachowaniu – przeciągnął się „zamaszyście”, wszystkie członki ciała, a potem wytrwale czyścił sobie strojne upierzenie. Może też w reakcji przerzutowej, skonsternowany grzywaczem, tym się zajął? Gdy byłem już blisko – poderwał do lotu i z imponującą prędkością, jak to ten gatunek, oddalił na również typowym niedużym pułapie na W (zachód) w stronę bagien S rubieży Puszczy Kozienickiej, a wcześniej – tutejszych rozległych pól…

   drzemlik samiec

   …sokół drzemlik / źródło – Internet…

   … falcon merlin / source – Internet…

   (c) endoors

   Progress of the spring here in Mazovia 

   Today about the noon (midday)  I went to study fields for natural observation on N (North) from the town Zwoleń. The weather on average supported me. There was a freezing cold of three steps above the zero, the sky was fully almost clouded, from SW fortunately a light wind blew. It didn't rain. However I made outstanding observation, especially in the sphere of arrivals of birds and of them fenology. I came across the first stationary singing early birds; on E (east) a migratory, single and calling golden plover flew; to SW headed first this year female the kestrel; "were" also first reed buntings and the pigeon ringdove. The one last with one's scheming behaviour directly guided me on current here not any rarity - of male adult, fresh coloured out of the falcon of the merlin! (photo) So ringdove which probably came flying here for the first time of this spring, fascinated me with it, that three times flow circle, and next sat on clearly "tense" and ready for the escape on the young, wild pear tree. I looked there and I noticed crowns of the tree of that rare falcon on the opposite and most distant part. The bird stayed there for ages, about what farther, and how the ringdove was returned and made interested, at least in other purposes, in the same spatial object. With cornfield of the not ploughed stubble after the maize. Dove wanted on it to eat, merlin in other meaning also. When I started stalking recalled birds from under of legs almost for me because fell out those first, but numerous today reed buntings, in the amount of 6, 3, 1, 1. Birdies knew about the presence of the falcon and most probably hunts knew his method, where the impetus and the speed are playing a main part, and preferred not to break for the flight. Next here for ages I got to know the fact that the merlin had been after keeping it - protracted "vigorously", all members of the body, and then strenuously cleaned adorned plumage for himself. He can also in the smuggling reaction, dismayed by the ringdove, did deal with it? When I was already close - he raised for the flight and with the impressing speed, as it this kind, moved away on the also standard rather small ceiling on in (west) in the direction of bogs of the frontier of the Kozienice Forest, and earlier - of local extensive spatial fields…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 06 marca 2015 22:15

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny