eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „słowik szary”

 • czwartek, 24 maja 2018
  • Wiosenne konstatacje na 2018 rok

   Jak wiemy, Drodzy Czytelnicy tych łam, wiosna w 2018 roku była nietypowa. Fala gorąca uderzyła na cały kwiecień i długi początek maja. Bardzo wcześnie zakwitły mniszki lekarskie, a bez lilak i forsycja w tym samym czasie obsypane były kwiatami! (foto) Postęp w świecie roślin szokował i jak zauważyliśmy w Dolinie Zwolenki (Natura 2000), obok jeszcze kwitnących wierzb już zieleniły się olchy... (foto). W świecie ptaków zaznaczył się wczesny przylot niektórych gatunków, np. cierniówek (foto) czy nawet słowików szarych, gdzie pierwszy samczyk wiódł swą nocną pieśń już od 23.04.2018., np. w Dolinie rzeczki Piątkowy Stok tu w Zwoleniu na Mazowszu...

   bez lilak i forsycja

   ...

   mniszek lekarski

   ...

   N 2000 Zwolenka

   ...

   Zwolenka Dolina 1

   ...

   Zwolenka II

   ...powyżej - Dolina Zwolenki / Natura 2000...

   ...above - Zwolenka Valley / Nature 2000...

   ...

   rusalka osetnik

   ...

   motyl zorzynek rzezuchowiec

   ...spotkane motyle...

   ...met butterflys...

   ...

   samczyk cierniowki

   ...

   (c) endoors

   Spring observations for 2018

   How we know, Dear Readers of the ones break, the spring in 2018 was untypical. Ardent wave assaulted the entire April and the long beginning of the May. Very much early dandelions bloomed, and without the lilac and the forsythia in the same time were covered with flowers! (photo) Progress in world of plants shocked and how we noticed in the Zwolenka Valley (Nature 2000), by still blooming willows alder trees already turned green... (photo). In world of birds an early arrival of some kinds was noticeable, e.g. of whitethroats (photo) whether of even thrush nightingales, where the first male led his night song already from 23.04.2018., e.g. in the Valley of the small river Friday Slope (Piątkowy Stok) here in Zwoleń in Mazovia...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 00:35
 • poniedziałek, 28 kwietnia 2014
  • Co zdarzyło się ostatnio nowego w przyrodzie?

   Wczoraj rano byłem na obserwacjach w dolinie rzeki Zwolenki (obszar ochronny Natura 2000), na Mazowszu. Okazało się, że przyleciały już słowiki szare, w tym jeden samiec najprawdopodobniej śpiewa już od kilku dni! Poznaję to po fakcie „nienaganności” wysłowionej przez niego zwrotki plus – po tym, że śpiewa non–stop. Z doświadczenia wiem, że słowiki i inne ptaki śpiewające, krótko po przylocie przez kilka dni mają śpiew nieczysty, krótki, „zdawkowy”, a sam koncert jest często na bardzo długo przerywany. I rzeczywiście był niedaleko solisty drugi samczyk, który zaledwie 2 razy krótko się odezwał i umilkł na dobre. Ten osobnik mógł przylecieć zaledwie dzisiejszej nocy. Pojawiły się też pierwsze pokrzewki cierniówki, kukułki – samce, krętogłowy, trzcinniczki, rokitniczki i trzciniak. Ten ostatni zaledwie kilkukrotnie zdawkowo zaśpiewał i umilkł na dobre. Po tym ponownie poznałem, że przyleciał tu zupełnie niedawno. Poza tym nad doliną tokował i żerował samiec błotniaka stawowego, a także wykryłem tu gołębia siniaka i lęgowego samca pliszki żółtej. Widziałem zaniepokojoną parę pokrzewki piegży i wiele innych świadectw, iż wiosna w tym roku – choć dość chłodna, postępuje nadzwyczaj szybko. Mimo, że jest dopiero koniec kwietnia – przekwitło już większość drzew nie tylko owocowych, a na przykład już kwitnienie rozpoczął bez (foto).

   Dodam może, że nad Zwolenką pod Zwoleniem spotkałem także tropy sarny (foto), a warto zauważyć, że samce tego gatunku już nocami nawołują; tropy borsuka (foto) i kolejne dowody złej interakcji ludzi i zwierząt na drogach, tu gruntowych, w dolinie. Oto myszołów posilał się ranną żabą trawną (foto); w innych miejscach znajdowałem zabite przez ruch kołowy tylko młode okazy tych form (foto), a także rozjechane mięczaki – foto. Przykro na to wszystko patrzeć, ale jeden z wniosków to taki, że np. u większości wczesnowiosennych płazów zakończył się okres godowy i osobniki młode zajęły mniej korzystne rewiry, w których niestety bywa, że spotyka je tak bezsensowna śmierć. Inna rzecz, że w stawach już od kilku dni trwa wytrwały koncert żab zielonych: wodnych, śmieszek i jeziorkowych. Mamy zatem pełnię wiosny i piękna oraz „prędka”, wręcz żywiołowa ta tegoroczna wiosna!

    

   borsuk trop wiosna

   ...tropy borsuka / the tracks of the bedger...

   trop sarny wiosna

   ...tropy sarny / the tracks of the roe deer...

   zaba trawna wiosna

   ...zabite przez ruch kołowy (oraz pożarta przez myszołowa – z prawej) młode żaby trawne...

   ...killed by the road traffic (and feeding by the common buzzard - from right) young frogs...

   slimak winniczek wiosna

   ...ślimak winniczek – częsta ofiara nawet nieznacznego ruchu samochodów...

   ...snail edible snail - regular victim of even a slight movement of cars...

   kwitnacy bez wiosna

   ...rozpoczynający już kwitnienie krzak bzu...

   ...lilac bush commencing the flowering already...

   (c) endoors


    What happened recently new in nature?

   Yesterday morning I was on observation in the valley of the Zwolenki river (protection zone Nature 2000), in Mazovia. It turned out that thrush nightingales had already flown in, including one male is most probably singing already for a few days! I am getting to know it after the fact
   "impeccabilities" of plus verse articulated by him - after the fact that he is singing non-stop. From experience I know, that nightingales and other songbird, briefly after the arrival for a few days have a dirty, short singing, "perfunctory", and very concert is often on very much long given up. And indeed there was the other male near the soloist, which only 2 times briefly he spoke and became quiet for good. This specimen could arrive scarcely of today's night. Also first blackcaps of the whitethroat appeared, cuckoos - males, wrynecks, eurasian reed warblers, sedge warblers and the great reed walbrel. The one last scarcely repeatedly tritely he sang and became quiet for good. Again I could tell from it that he had arrived here completely recently. Apart from that above the valley he made a display call and a male of the marsh harrier preyed, as well as I detected the stock dove and the breeding male of the yellow wagtail here. I could see the  alarmed pair of the whitethroat and a lot of other certificates, that spring this year - at least enough cool, is acting remarkably quickly. Even though only the end of April is - already shed blossom majority of trees not only fruit, and for example already commenced the flowering lilac bush (photo).  I will add perhaps, that above the Zwolenka River under The Zwolen Town I came across also tracks of the roe deer (photo), and it is worthwhile noticing, that males of this kind already with nights are calling; tracks of the badger (photo) and next evidence of bad interaction of people and animals on roads, here soil-grown, in the valley. Here the common buzzard refreshed itself with wounded frog (photo); in other places I found young pictures killed by the road traffic only of these forms (photo), as well as molluscs run over - photo. Unpleasantly on that's all to look, but one of conclusions it so e.g. at the majority of early-spring amphibians a nuptial period and young specimens ended they occupied less beneficial areas, in which unfortunately he is, that such a pointless death was meeting them. Another thing is that in ponds for a few days he already lasts the persistent virtuoso performance of green frogs: water, laugh and others. And so we have the height of the spring and beauties and "quick", simply impetuous this year's spring!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 28 kwietnia 2014 10:33

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny