eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kuna domowa”

 • wtorek, 15 stycznia 2019
  • Wynik dzisiejszego tropienia po śniegu

   Dziś popołudniu „rozejrzałem się” „po tropach” na śniegu różnych zwierząt na przedpolu Doliny rzeki Zwolenki (Natura 2000) i w mieście Zwoleń. Miałem zaledwie godzinę do zmroku, ale i tak zebrałem pasjonujący materiał... Oto okazało się, że na cmentarzu ponownie zagościły kamionka (kuna domowa) (foto), tu też wykryłem tropy nornic rudych i myszy domowych oraz bażantów (foto). Przebywały także kot i pies (foto). Jednak co niezmiernie ciekawe, gawrony i kawki pozostawiły liczne tropy i ślady żerowania w bardzo przemyślnym miejscu. Okazało się, że ich żerowiska jako zlokalizowane w S (południowej) części i u podstawy muru dzielącego cmentarze, umożliwiały ptakom zdobycie pokarmu dzięki faktowi nagrzewania się tej budowli w słońcu! (foto) Wracając natknąłem się także na żerowiska kosa (foto). Tym razem lokalizacja tych śladów to kompromis między bezpieczeństwem (pod żywopłotem), a miejscem istotnie lokalnie – jako osłoniętym od wiatru – ciepłym – za blokiem, pośród także innej zabudowy...

   ...

   trropy kamionki

   ...tropy kuny domowej...

   ...tracks of the stone marten...

   nornica ruda mysz d

   ...tropy nornicy rudej i myszy domowej...

   ...tracks of the red vole and the house mouse...

   trop bazant

   ...tropy bażanta...

   ...tracks of the pheasant...

   tropy kota

   ...tropy kota...

   ...tracks of the cat...

   tropy psa 

   ...tropy psa...

   ...tracks of the dog...

   zerowisko gawrony

   ...żerowisko i tropy gawronów – u podnóża części południowej muru...

   ...the feeding ground and tracks of rooks - at the foot of the noon part of the wall...

   trop kawki

   ...tropy kawki...

   ...tracks of the jackdaw...

   zerowisko tropy kosa

   ...żerowiska i tropy kosa...

   ...feeding grounds and tracks of the blackbird...

   ...

    krajobraz Doliny

   ...

   (c) endoors

   

   Result of today's tracking on the snow

   Today for afternoon "I looked around" "along tracks" on the snow of different animals on outskirts of the Valley of the Zwolenka river (Nature 2000) and in the town Zwoleń. I had an hour scarcely to the dusk, but still I gathered fascinating material... Here as it turned out on the graveyard again they appeared stone marten (photo), here I also detected tracks of voles of gingers and house mice and pheasants (photo). Also a cat and a dog stayed (photo). However as exquisitely it is interesting, numerous tracks and tracks of preying on the very clever place left rooks and jackdawes. It turned out, that their feeding grounds as located in the South (of southern) part and at the base of the wall dividing graveyards, enabled birds to get food thanks to the fact of heating up of this building in the sun! (photo) Coming back I came across also feeding grounds of the blackbird (photo). This time a location of these tracks is a compromise between the safety (under the hedge), and with place indeed locally - as shielded from the wind - warm - behind the block, amongst also other buildings...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 15 stycznia 2019 21:58
 • wtorek, 08 stycznia 2019
  • Tropienie w Dolinie Zwolenki i na cmentarzu

   Dziś około południa wybrałem się na rekonesans polegający na tropieniu zwierząt po śniegu. Na samym początku, na cmentarzu w Zwoleniu, wykryłem tropy dorodnego piżmaka (foto), (brak błony pławnej i śladu ogona w sypkim i przemrożonym śniegu wykluczał młodego bobra). Na takie znalezisko już od lat nie udało mi się trafić i było zlokalizowane w istotnym oddaleniu od wody. Dalej częste były ślady zajęcy, lisów i saren (foto). Zwłaszcza na przedpolu małej zabudowy w Dolinie (Obszar Natura 2000), przy ulicy Podłęcznej. Na stawach, zwłaszcza przy oparzeliskach (foto) liczne były tropy jednego osobnika kamionki (kuny domowej) (foto). Wyjątkowo często występowały bażanty (foto). Natknąłem się także na tropy gawronów i dwa razy – nornicy rudej. Spod śniegu wychynął bardzo niedawno usypany, jedyny dziś, kopczyk kreta...

   ...

   trop piżmaka

   ...tropy dorosłego piżmaka...

   ...tracks of the adult muskrat...

   trop kamionki 1

   ...

   trop kamionki 2

   ...

   trop kamionki 3

   ...tropy kamionki (kuny domowej)...

   ...tracks of the stone marten...

   oparzelisko przy stawach

   ...oparzelisko przy stawach...

   ...place by ponds...

   tro lisa

   ...tropy lisa...

   ...tracks of the fox...

   sarna trop

   ...tropy sarny...

   ...tracks of the roe deer...

   bazant tr

   ...tropy i ślady bażanta...

   ...tracks and signs of the pheasant...

   ...

   ...serdecznie zapraszam na wyprawy „po białym tropie”...:

   ...I am inviting cordially for expeditions "along the white track"...:

   - wyprawy endoors - http://wyprawyendoors.blox.pl/html -

   - wyprawy Czarnolas - http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html -

   ...

   ...

   (c) endoors

   

   Tracking in the Zwolenka Valley and on the graveyard

   Today about the noon I went for the reconnaissance consisting in tracking animals after the snow. At the very beginning, on the graveyard in Zwoleń, I detected tracks of the fine-looking muskrat (photo), (a webbing and a track of the tail are missing in loose and freeze the snow what made impossible recognation of young beaver). To such a find for years I didn't already manage to come up and was located in the substantial distance from water. Farther tracks of hares, foxes and roe deer were frequent (photo). Especially on outskirts of small buildings in the Valley (Area Nature 2000), by the street Podłęczna. On ponds, especially at some specific places (photo) tracks of one specimen of stone marten were numerous (photo). Exceptionally in large numbers pheasants appeared (photo). I came across also to tracks of rooks and twice - of red vole. From the snow apeared unexpectedly very much recently raised, only single today, small mound of the mole...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 stycznia 2019 22:02
 • czwartek, 20 grudnia 2018
  • Frapujące wyniki tropienia zwierząt w Zwoleniu

   W ubiegły wtorek, w związku z opadami śniegu w ostatnim czasie, przez około godzinę byłem na rekonesansie tropicielskim w rejonie cmentarzy w Zwoleniu. Okazało się, że na „starej” nekropolii zadomowiła się żerująca tu już w dzień kuna domowa. Spotkałem także tropy gryzoni i ryjówek aksamitnych. Natomiast na „nowym” cmentarzu ze zdumieniem znalazłem tropy jenota oraz kilku zajęcy i lisa oraz kota, które ostatniej nocy weszły i wyszły na ośnieżony trawnik tej nekropolii przez wąską furtę w SW obiektu. Jak w poprzednim miejscu – stwierdziłem, że zwierzęta tu żerowały. Nie tylko tu zresztą ta bioróżnorodność była obecna. Po drugiej stronie płotu cmentarzy, od S, ponownie napotkałem tropy lisa, zajęcy, kota, psów i kilku saren w stadzie, w tym osobnika młodego, z tej wiosny, o wyraźnie mniejszym tropie...

   ...

   tropy gryzoni

   

   ...tropy gryzoni...

   ...tracks of rodents...

    

   ...zapraszam na tropicielskie wyprawy! Patrz:

   ...I' am inviting to tracking expeditions! Look:

    
   http://wyprawyendoors.blox.pl/html
    
   http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html
    

   - do zobaczenia na tropieniach „po białym tropie”!! :)

   - for seeing on tracking "along the white track"!! :)

    

   (c) endoors

    

   Fascinating results of tracking animals in Zwoleń

   Last Tuesday, in relation to snowfalls in the recent time, through about hour I was on the tracking reconnaissance in the area of graveyards in Zwoleń. It turned out, that on "old" of necropolis a stone marten preying here already in the day settled in. I came across also tracks of rodents and common shrews. However on "new" graveyard in astonishment I found tracks of the raccoon dog and a few hares and the fox and the cat, which accessed the last night and left to the snowy lawn of this necropolis through the narrow gate in SW of the object. Like in the previous place - I stated that animals here had preyed. Here as a matter of fact this biodiversity was not only current. On the other side, from the S, again I came across the fence of graveyards tracks of the fox, hares, the cat, dogs and a few roe deer in the herd, in it of young specimen, from this spring, about the clearly smaller track...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 grudnia 2018 04:07
 • piątek, 03 sierpnia 2018
  • Podsumowanie finalnej części wiosny 2018

   Jak co roku najpóźniej i jeszcze trochę śpiewają kosy (foto) i kulczyki (foto). Do 15 lipca kluły się jeszcze pisklęta – np. kapturki (foto). Kukułki samce odzywały do niemal do połowy tego miesiąca, co potwierdza, że rok 2018 był dla ptaków śpiewających wyjątkowo korzystny.  Podobnie jeszcze w lipcu, na początku miesiąca, słychać było śpiew pokrzywnicy (foto) czy rudzików i wielu innych gatunków. Wegetacja jednak zaskakiwała bogactwem kwitnienia i wczesnego dojrzewania owoców (foto). Oto już z początkiem pierwszego letniego miesiąca owoce jarzębiny, co należy do wyjątków, okrasiły się dojrzałą czerwienią (foto) – w innych latach znaną raczej z połowy wakacji. Inne obserwacje, to spadek aktywności godowej płazów (foto), już rzadka obecność mew w Zwoleniu (foto) czy wczesne gody kamionek (kun domowych). Na zdjęciu poniżej upolowany przez ten gatunek w środku Zwolenia dorosły grzywacz. Nota bene kuna domowa została przepłoszona znad ofiary i od wielu tygodni przestała żerować na osiedlu przy ulicy Wojska Polskiego w naszym mieście...

   krajobraz Zwolenka lato

   ...krajobraz Doliny w mieście Zwoleń...

   ...landscape of the Valley in the town Zwoleń...

   kos sp samczyk 1

   ...kos, śpiewający samczyk...

   ...blackbird, singing male...

   kulczyk fin

   ...kulczyk, samiec...

   ...serin, male...

   jajo kapturki

   ...wyklute jajo kapturki...

   ...hatched egg blackcap...

   sp samczyk pokrzywnicy

   ...śpiewająca pokrzywnica...

   ...singing dunnock...

   czerwona w czerwcu jarzebina

   ...czerwona już z początkiem lipca jarzębina...

   ...rowan-tree fruits already red with the beginning of the July...

   kamionka i grzywacz

   ...upolowany przez kamionkę (kunę domową) dorosły grzywacz...

   ...hunting by the stone marten adult ringdove...

   smieszka tylko wiosna

   ...mewa śmieszka – tylko wiosenny stały rezydent miasta...

   ...black-headed gull - only a spring permanent resident of the town Zwoleń...

   ...

   cykoria

   ...

   polne maki

   ...

   krajobraz Zwolenka lato cd

   ...

   zacmienie ksiezyca 2018

   ...zaćmienie księżyca 2018...

   ...No "Dark side of the Moon... 2018 - Poland"...

   (c) endoors

   Suming up of the final part of the spring 2018

   As every year the latest and still a bit they are singing blackbirds (photo) and serins (photo). On 15 July chicks still hatched - e.g. blackap (photo). Cuckoos males sing to almost to the half of this month what is confirming that 2018 was advantageous for songbird exceptionally. Similarly in July, at the beginning of the month, a singing of the dunnock was still heard (photo) whether of robins and many other kinds. However growth surprised with wealth of flowering and early ripening of fruits (photo). These are already from the beginning of the first summer month rowan-tree fruits what belongs to exceptions, spiced themselves up with seen red (photo) - in other years known rather from the half of holidays. Other observations, it fall in activity mating of amphibians (photo), already rare presence of gulls in Zwoleń (photo) whether early nuptials of stone martens. Adult ringdove in the photograph below hunted down by this kind in the Zwoleń main centre. Nota bene the stone marten was frightened from above the victim and for many weeks stopped preying on the housing estate at the Wojska Polskiego Street in our town...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 03 sierpnia 2018 06:46

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny