eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „szpak”

 • sobota, 23 lutego 2019
  • Ornitologiczne wieści ze Zwolenia

   Dziś wieczorem niebo wyglądało niezwykle pięknie! (foto) W tej scenerii zauważyłem pierwsze w tym roku stadko do 40 szpaków (pierwsza obserwacja gatunku, tu w Zwoleniu - 21.02. w czwartek), podążających na nocleg na N od miasta. Nieco wcześniej i także dzisiaj w sobotę stwierdziłem przylot pierwszego grzywacza. Samczyk odzywał się koło mojego bloku głosem godowym. A zatem mimo znacznego ochłodzenia przedwiośnie w świecie ptaków nabiera coraz większego impetu...

   ...

   W sl Zwolen

   ...

   (c) endoors

    

   Ornithological news from Zwoleń

    

   Tonight the sky looked beautiful extremely! (photo) In this scenery I noticed first this year herd to 40 starling (first observation of the kind, here in Zwoleń - 21.02. on Thursday), heading accommodation on N from the city. A little bit earlier and also today on Saturday I stated the arrival of the first ringdove. The male sang by my block with mating vote. That is in spite of the significant cooler weather the early spring in world of birds is gaining the more and more great impetus...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lutego 2019 19:34
 • czwartek, 24 maja 2018
  • Fotorelacja maj 2018 nad Zwolenką

   Niedawno o poranku przez około godzinę obserwacji zdobyłem poniższe fotografie w granicach miasta Zwoleń i głównie przy dolinie Zwolenki – Obszar Natura 2000...

   kaleka kawka

   ...kaleka kawka – a jako że ranna, to i osamotniona...

   ...crippled jackdaw - and since the injured, it and left alone

   ...

   kukulka samczyk

   ...

   kukulka w locie

   ...

   kukulka inter zieba ...

   kukulka zieba

   ...kukułka samczyk często w interakcji z samczykiem zięby na fotkach powyżej...

   ...cuckoo male often in interaction with the male of the chaffinch on snapshots above...

   bazant kogut z bliska

   ...kogut bażanta...

   ...cock of the pheasant...

   kura z bliska

   ...kura bażanta...

   ...hen pheasant...

   trznadel

   ...trznadel samczyk...

   ...yellowhammer male...

   gasiorek samczyk

   ...gąsiorek samczyk...

   ...Red-backed Shrike male...

   szpak

   ...szpak...

   ...starling...

   sarny zerowisko

   ...sarny na żerowisku...

   ...roe deer on the feeding ground...

   kraj rzeki Zwolenki N 2000

   ...Dolina Zwolenki w granicach Zwolenia...

   ...Zwolenka valley / Nature 2000 within the limits of Zwoleń...

   (c) endoors

    

   Photo report May 2018 above Zwolenka River / Nature 2000

   Recently in the morning through about the one hour of observation I got following photographs in city limits Zwoleń and mainly by the Zwolenka valley - Area Nature 2000...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 18:46
 • czwartek, 21 września 2017
  • Nokaut eleganta. Osobliwe "air show" w wykonaniu szpaków

   W ostatni wtorek 19.09.2017. roku wypogodziło się tu na Mazowszu po wielu dniach wręcz jesiennej szarugi. Nic dziwnego, że ptaki drapieżne, w tym krogulce, intensywnie żerowały (foto). Podczas jednego z takich polowań krogulca dzisiaj, we wtorek, około godziny 13:40, miała miejsce niezwykła, niespotykana i nieco zabawna sytuacja. Oto stado około 30 szpaków w ucieczce przed tym drapieżcą tu w Zwoleniu i uprzedzając to zdarzenie szokującym, wg relacji kolegi, szumem skrzydeł, uderzyło w jego plecy gdy wychodził nieoczekiwanie dla uciekających w panice ptaków, z przybudówki domu z ogrodem. Pozostała duża część stada rozbiła się natomiast o płot z porostem winogrona, ale z "drewnianą bandą" sąsiada zaraz za siatką. Szpaki właśnie z impetem i brawurą wylatywały zza rogu owego niskiego budynku przybudówki, gdy kolega z niej wychodził kompletnie zaskakując lecące "na pamięć", z olbrzymią prędkością i obserwujące tylko napastnika, ścigane przez krogulca ptaki. W sumie około 10 szpaków poturbowanych podczas tego zdarzenia dłuższy czas dochodziło do siebie po wypadku, część z nich pod nogami kolegi, reszta przy płocie, by ostatecznie odlecieć do reszty zaatakowanego przez drapieżcę stada. Oczywiście kolega, który właśnie miał iść w jak zwykle eleganckim stroju do urzędu w mieście, z wiadomych powodów musiał zmienić zabrudzone ubranie. Dodajmy, że długo sam był po wszystkim w nie mniejszym szoku, o czym mnie podekscytowany szybko informował, niż tak zabawne jak nieszczęsne szpaki (foto)....

   uciekajace przed krogulcem stado szpakow

   ...uciekające przed krogulcem stado szpaków...

   ...flock of starling escaping from the sparrowhawk...

   krogulec samiczka

   ...Powracający we wtorek w dolinę rzeki Zwolenki krogulec, samiczka i osobliwy "winowajca" jak widać czasem niezwykłych "air show" nad Zwoleniem...

   ...Sparrowhawk returning on Tuesday into the valley of the Zwolenka river, female and odd "culprit" as can be seen with time unusual "air show" above town Zwoleń...

   (c) endoors

   Knockout of the fashionable dresser. Odd "air show" in carrying starlings out

   Into last 19.09.2017. the year Tuesday was brightened here in Mazovia after many days straight out of foul autumn weather. It's no wonder that bird of prey, including sparrowhawks, intensively preyed (photo). During one of such hunts of the sparrowhawk today, on Tuesday, about 13:40, she took place unusual, unusual and a little bit funny situation. It is a flock of about 30 starlings in the escape from this assailant here in Zwoleniu and warning this event with whirr shocking, according to the relation of the friend, of blades, it hit in his back when left unexpectedly for birds fleeing in panic, from small building of house with a garden. However the remaining large portion of the herd broke against the fence with the growth of the grapevine, but with "wooden gang" of neighbour right away behind the net. Starlings just with the impetus and the bravado flew out around the corner of that low building of the annex, when the friend left it taking completely by surprise flying "to the memory", with the enormous speed and birds observing only an assailant, chased by the sparrowhawk. In total about 10 starling battered during this event longer time reached itself after the accident, part from them under legs of the friend, rest by the fence in order after all to fly away completely of herd attacked by the assailant. Of course friend which was just to go about in as usual elegant dress for the office in the city, for obvious reasons had to change dirtied clothes. Let us add that long alone he was after everything in not a smaller shock, about what for me excited quickly announced, than as funny as unfortunate starlings (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 września 2017 16:33
 • sobota, 08 października 2016
  • Draki i ptaki

   Wczoraj wybrałem się na ptaki na stawy w Bąkowcu na przedpolu Puszczy Kozienickiej i rzeki Wisły. Od razu rano przemieściłem się w południowo wschodni skraj kompleksu, by sprawdzić, czy jest tam jak zawsze srokosz. I był (foto), a po chwili poczyniłem super obserwacje jego zachowania (behawioru). Oto kilkanaście metrów od dzierzby przysiadł myszołów. Srokosz był tym faktem wielce skonsternowany i zdenerwowany. Najpierw wydał 4 razy przeciągłe „ciirrrrr” czyli głos alarmowy, by zaraz potem wyrażać swoje niezadowolenie 3 krotnym skrzekiem „tszeek”, który obok wyglądu gatunku, stoi za jego nazwą. I rzeczywiście – obecność myszołowa i kłótnia między drapieżcami ośmieliła liczne tu i na stawach modraszki, które zaczęły srokosza przepędzać i nękać (foto).

   Po południu z kolei bohaterem podobnego i analogicznego zachowania był szpak (foto). Ptak wraz z drugim swoim towarzyszem chciał się posilić jagodami aronii z rosłego krzaka przy szosie. Jednak ja byłem wyraźnie za blisko i osobnik ten po kilku podejściach i kręgach w pobliżu, opadł na słup w pobliżu (foto). Tu zdenerwowany mnie obserwował co jakiś czas emitując znany mi z kłótni szpaków w stadzie odgłos. Było to głośne, chrapliwe, nieprzyjemne „trzyyk”, głos niezadowolenia i agresji. Oczywiście oddaliłem się po chwili by szpak się posilił. Ten nie czekał, i już spokojniejszy zaczął ostrożnie zajadać aronię…

   stawy w Bakowcu

   …krajobraz stawów w Bąkowcu…

   …landscape of the ponds in Bąkowiec…

   niezadowolony srokosz

   …niezadowolony z obecności myszołowa – konkurenta i zagrożenia – srokosz...

   …dissatisfied with the presence of the common buzzard - of the competitor and the threat - great grey shrike…

   srokosz i modraszka

   …srokosz i modraszka…

   …great grey shrike and of blue tit…

   szpak przy krzaku aronii

   …szpak na słupie przy krzaku aronii…

   …the starling on the pole by the bush of the chokeberry…

   (c) endoors

   Rumpuses and birds

   Yesterday I went to birds to ponds in Bąkowiec on outskirts of the Forest of Kozienice and the River Vistula. At once in the morning I moved in south eastern verge of complex in order to check, whether there is a great grey shrike there as ever. And was (photo), and after a moment I made super observation of keeping (of behavior). These are a dozen or so metres from the shrike a common buzzard perched. The great grey shrike was this fact highly dismayed and irritated. At first he gave 4 long-drawn-out times "ciirrrrr" that is alarm voice in order right away then to express one's dissatisfaction 3 times with frogspawn "tszeek", which besides the appearance of the kind, is behind his name. And indeed - the presence of the common buzzard and the quarrel between assailants encouraged numerous here and on ponds to repel blue tits which started to harass the great grey shrike and to disturb him (photo).

   In the afternoon next a starling was a central figure of the similar and analogous behaviour (photo). The bird along from second with one's companion wanted to refresh himself with bilberries of the chokeberry from the brawny bush by the road. However I was clearly too close and this specimen after a few climbs and circles in the vicinity, fell on the pole in the vicinity (photo). Here irritated observed me every now and then emitting the sound known for me from the quarrel of starling in the herd. It was noisy, hoarse, unpleasant "trzyyk", voice of dissatisfaction and aggression. Of course I walked away after a moment so that the starling refreshed itself. The one didn't wait, and already calmer started cautiously eating the chokeberry heartily…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 08 października 2016 12:09
 • sobota, 01 października 2016
  • Cztery samice krogulca, trzy myszołowy i tysiąc szpaków

   Dziś obserwacje prowadziłem w dolinie rzeki Zwolenki (Natura 2000). Poczyniłem wiele spostrzeżeń, ale najciekawszym było stwierdzenie w jednym miejscu koncentracji około 1000 szpaków w trzcinie (foto), 4 samic krogulca i 3 myszołowów! W pewnym momencie jedna z samic krogulca zaatakowała drugi raz w ciągu 15 minut stado szpaków i pochwyciła ofiarę (patrz foto). Po chwili 2 inne ptaki tego gatunku zaczęły bić się o łup wykazując zachowania konkurowania o nie swoją zdobycz (foto). Zdobywca ofiary przysiadł na moment na podłożu i nawoływał głosem alarmowym (foto). Ostatecznie te 3 krogulce, z czego 1 niosąc zdobycz, oddaliły się na SE (południowy wschód) do pobliskiej enklawy sosnowego lasu. Z przebiegu obserwacji jasno też wynikało, że na szpaki polowały tu także myszołowy, a w tym momencie były obecne w liczbie 3 osobników. Oto jeden z nich nadlatując nad trzciny i stado zawisł pod wiatr, by je spłoszyć i przejrzeć. Ostatecznie poleciał niedaleko za dolinę rzeki…

   krajobraz Zwolenki

    …miejsce obserwacji – dolina rzeki Zwolenki (Natura 2000)…

   …place of observation - valley of the Zwolenki river (Nature 2000)…

   krogulce na czatach

   …cztery krogulce na czatach…

   …the four sparrowhawks on watches…

   atak krogulca

   …moment ataku samicy krogulca i zachowania konkurencyjne gatunku…

   …the moment of the attack by the female the sparrowhawk and competitive behaviours of the kind…

   stado szpkow trzcina

   ...stado szpaków...

   ...the flock of starlings...

   (c) endoors

   Four female the sparrowhawk, three common buzzards and the thousand of starling

   Today I conducted observation in the valley of the Zwolenka river (Nature 2000). I made a lot of observations, but stating in one place was most interesting of concentration of about 1000 starling in the reed (photo), of 4 female the sparrowhawk and 3 common buzzards! At some point one of female the sparrowhawk attacked the flock of starling for the second time within 15 minutes and captured the victim (watch the photo). After a moment 2 other birds of this kind started fighting for prey demonstrating behaviours of competing for not their haul (photo). The conqueror of the victim sat base on momentarily and called with alarm voice (photo). After all these 3 sparrowhawks, from what 1 carrying the acquisition, walked away on just (the south-east) to the nearby enclave of pine forest. Brightly it also resulted from the course of observation that here common buzzards had hunted starling, and in this moment were current in the number of 3 specimens. It is one of them coming flying above reeds and the herd was hung against the wind so that scare them away and look through. After all he flew nearby behind the valley of the river…

   (c) endoors 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 01 października 2016 23:13

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny