eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „bocian”

 • środa, 15 czerwca 2011
  • Koszenie łąk a ptaki

   Nadszedł czas sianokosów. Dla niektórych gatunków ptaków, takich jak pokląskwy (foto); świergotki łąkowe (foto), czy skowronki – jest to trudny okres, często naznaczony dramatem utraty lęgów i  innych problemów, np. drastycznej zmiany biotopów lęgowych, które praktycznie tracą ów walor przydatności do lęgów…

   Większość form odnosi jednak znaczną korzyść, choć de facto tylko w wymiarze troficznym, czyli na wykoszonych łąkach znacznie łatwiej, niż dotychczas, zdobywa pokarm, przy czym w momencie koszenia i zbioru siana ów stół jest suto zastawiony, a żerowanie przychodzi ptakom z łatwością. Z jednej strony dlatego, że zabieg koszenia sam w sobie jest przyczyną śmierci wielu potencjalnych ofiar gatunków drapieżnych, takich jak orliki krzykliwe (foto), myszołowy, wrony czy bociany (foto) i srokosze (foto) – z drugiej – z odsłoniętej u podstawy trawy łatwiej zbierać i łowić to „wszystko”, co jeszcze pozostało przy życiu na poddanej koszeniu łące. I tu wymienione powyżej gatunki korzystają chętnie z tej drugiej sposobności łatwego zdobycia pokarmu – także takie formy, jak gąsiorki (foto), szpaki i czajki (foto), śpiewaki, kwiczoły (foto) czy nawet jaskółki dymówki czy oknówki (foto) – biorą udział w owym eksploatowaniu dodatkowych, a wynikających z drastycznego „kryzysu” w biotopie, zasobów pokarmu…

   pkoswlak999900000000

   …ptaki takie jak pokląskwy czy świergotki łąkowe często w okresie koszenia łąk tracą swoje lęgi…

   …such birds as winchats or meadow pipits lose their hatchs in the period of mowing the meadows often…

   orlik krzykliwy x1

   …tymczasem drapieżniki, np. orliki krzykliwe, w pisanym czasie „odnoszą” same korzyści – podczas wykaszania z łatwością łowią  ranne i uśmiercone typowe swoje ofiary, a potem wiele dni korzystają na dużych przestrzeniach często w tym samym czasie wykaszanych łąk z ich waloru wyjątkowo łatwej dostępności pokarmu…

   …meanwhile the birds of prey, e.g. lesser spotted eagles, in the written time the advantages themselves „bring back” while mowing with easiness - they catch  wounded and put to death typical their victims, and they many days use on large spaces often during mowed meadows from their value of exceptionally easy accessibility of the food then…

   bocian wykoszo000999888

   …z obecności na wykaszanych łąkach słyną bociany białe, które – zwłaszcza podczas przygotowań do wędrówki, regularnie, masowo korzystają z łatwego i bogatego, sztucznego żerowiska…

   …they are famous from the presence on mowed meadows white storks, which - especially during preparations to migration, regularly, they in masses use easy and rich, artificial feeding ground…

   srokogas222334445

   …w opisanych miejscach pojawiają się często srokosze (u góry) czy gąsiorki, które czasem spotyka się w takich rejonach w większych zagęszczeniach…

   …great grey shrikes appear (at the top) in described places often or the red-backed shrikes which he meets the time in such regions in larger density…

   czajkiszpaki88776655443322

   …dla szpaków i czajek koszenie łąk oznacza nie tylko niewiarygodny wprost wzrost dostępności pokarmu, ale też możliwość tworzenia stad o dużej liczebności, co wydatnie zwiększa  bezpieczeństwo tych gatunków…

   …the mowing the meadows marks not only incredible for starlings and lapwings directly the growth of the accessibility of the food, but also the possibility of creating the flocks about the large number, what  the safety of these species enlarges considerably…

   kwiczolyokndym9999000

   …kwiczoły chętnie żerują w stadach na świeżo wykoszonych łąkach – dymówki i oknówki latają nisko nad takim terenem nawet przy dobrej pogodzie, co jest interpretacyjnie jednoznaczne :) …

   …the fieldfares feed in floks on mowed down freshly meadows willingly -  swallows and house martins even fly over such terrain near good weather low what is in interpretation truly obvious :) …

   (c) endoors

   The time of haymaking

   Came mowing meadows. For some birds, such species as winchats (photo); meadow pipits (photo), if larks - this is difficult period marked drama of the loss of hatchs and  different problems, e.g. drastic change in breeding environment which practically lose that value of usefulness to breeding  often…

   the Majority of forms brings back however the considerable advantage, though de facto only in the trophic dimension, that is on mowed down meadows more considerably easily, than so far, he wins the food, near what in the moment of mowing and the gathering of hay that table is barred abundantly, and feeds he comes birds with easiness. From one side, because the of mowing intervention is cause of many death of potential victims of predatory species, such in oneself alone how lesser spotted eagles (photo), buzzards, crows or storks (photo) and great grey shrikes (photo) - from second - to pick from the uncovered at the basis grass more easily and catch this „all” still stayed near the life on subjected mowing the meadow. And exchanged above here species use this second opportunity of the easy conquest of the food willingly - also such forms, as the red-backed shrikes (photo), starlings and lapwings (photo), song thrushs, fieldfares (photo) or even the swallows or house martins (photo) - they take the part in that exploiting of additional, and result from the drastic „crisis” in environment, the supplies of the food…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 15 czerwca 2011 23:30
 • czwartek, 21 kwietnia 2011
  • Podróż w czasie

   Ostatnio kilka miesięcy przebywałem na Mazowszu… Wczoraj po raz pierwszy prowadziłem obserwacje na Podlasiu pod Grajewem. Najciekawszą konkluzją porównawczą zestawienia postępów wiosny na obu tych obszarach jest oczywiste opóźnienie w przypadku Podlasia, o jakieś 2-3 tygodnie, znacznie  lepiej z resztą widoczne w świecie roślin niż zwierząt. Jadąc na NE Polski odbywamy wiosną swoistą podróż w czasie i np. zachowania ptaków już rzadko spotykane w cieplejszych okolicach, tu są nagminne.

   A zatem co wczoraj, 20.04.2011. r., w tym ujęciu dało się bez większego trudu dostrzec? A to np. mazurki (foto), czy szpaki (foto), spotyka się w stadłach po 3 osobniki – słowem zaloty nie są jeszcze na ukończeniu. Dalej u bocianów (foto) widziałem, jak wysiadująca samica zniechęciła najpewniej obcego samca, który sugestywnie, przelatując w pobliżu gniazda tejże samicy, opuścił nogi sugerując przy niej lądowanie, został powstrzymany kontrującym przysiadem samicy na gnieździe, bez klekotu. To znów obok par świergotków łąkowych występują tokujące, satelickie samce.

   Są też oczywiście już widoczne w świecie ptaków symptomy długotrwałości wiosennego ocieplenia. W rewirach śpiewają zięby, kosy, pierwiosnki czy rudziki (foto). Z innych obserwacji - na przykład przeloty niektórych gatunków trwają, i mam tu na myśli spotkane dziś i w ogóle po raz pierwszy w 2011 roku dymówkę, muchołówkę żałobną (foto), pokląskwę (foto), czy piecuszka (foto) …

   mazurki 890lk87

   ...mazurki - zaloty...

   szpak09lo98

   ...szpak...

   bocbia3e45t777

   ...reakcją samicy bociana na zaloty obcego samca było ich odrzucenie...

   spiew rudzik98u89

   ...śpiewający rudzik...

   mucholowkazal u897765

   ...samiec muchołówki żałobnej...

   poklaskwa iii99

   ...żerujący samiec pokląskwy...

   piecuszek 0000999

   ...samiec piecuszka...

   (c) endoors  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 kwietnia 2011 22:06

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny